X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44416
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Mgr Weroniki Adamczewskiej - nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej w Lesznie
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2020r.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
Lp. Zadanie Formy realizacji Dowody
realizacji Termin
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
-Analiza posiadanych umiejętności; określenie potrzeb własnego rozwoju wpisujących się w ramy ogólnego planu rozwoju szkoły - Autorefleksja
-Podsumowanie dotychczasowego poziomu posiadanych umiejętności i osiągnięć zawodowych
-sierpień 2017
-Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
(korzystanie z internetowego źródła)
-Zapoznanie się z treściami najważniejszych dokumentów w zakresie prawa oświatowego
- własne notatki
-wrzesień 2017
Przygotowanie i złożenie wniosku do dyrekcji szkoły o rozpoczęcie stażu
-Przedłożenie dyrekcji szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu
1 września 2017
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
- Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora szkoły
-sierpień / wrzesień 2017
- Założenie teczki: „Awans zawodowy – nauczyciel dyplomowany”
- Stworzenie teczki dokumentującej przebieg stażu
-wrzesień 2017
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez systematyczne gromadzenie odpowiedniej dokumentacji
- teczka

- okres stażu
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego

- Otrzymanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego
-czerwiec 2020

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
-Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
- Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektorowi placówki
- czerwiec 2020

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Lp.
DZIAŁANIA DO KIERUNKU ROZWOJU
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI, UWAGI

§8 ustęp 2 pkt. 1
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Bieżące zainteresowanie wszelkimi zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
- analiza podstawowej dokumentacji szkolnej, w tym m.in.: statutu szkoły, WSO, programu wychowawczego szkoły itp.
okres stażu

2. Udział w pracach zespołu przedmiotowego/ pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotowego
- udział w posiedzeniach i pracach zespołu
- planowanie pracy zespołu na dany rok szkolny.

- organizacja zadań wynikających z planu pracy.
- analiza osiągnięć i stopnia realizacji założeń oraz formułowanie wniosków do dalszej pracy. okres stażu
protokoły z zebrań zespołu

3. Rozbudowa własnego warsztatu pracy - opracowywanie, realizacja, monitoring i ewaluacja rozkładów materiału do nauki języka angielskiego
- opracowanie testu diagnostycznego dla klas VII oddziałów dwujęzycznych
- wdrażanie, monitoring i ewaluacja PSO
- uzupełnianie i ewaluacja zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
- zbieranie pomocy dydaktycznych do sali językowej
- gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
- rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych (Praca metodami aktywizującymi rozwijającymi umiejętności interpersonalne uczniów)

- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania

Cały okres trwania stażu.
rozkłady
test diagnostyczny
scenariusze lekcji

notatki
zbiór kart pracy, testów itp.
zbiór pomocy dydaktycznych

wykaz książek, tytuły pism

scenariusze lekcji

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

- udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:
a) udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
b) udział w szkoleniu BHP
c) uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego
- udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:
a) udział w różnego rodzaju kursach , szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych, webinariach
- samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych:
a) studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
b) korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
c) korzystanie z internetowych materiałów i serwisów przeznaczonych dla nauczycieli języka angielskiego

Cały okres trwania stażu
protokoły, zaświadczenia

dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty

wykaz lektur, materiały, adresy portali, wykorzystane publikacje, tytuły pism,

5. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami - organizowanie konkursów i projektów
- opieka nad salą przedmiotową

- współudział w organizacji przedstawień
Cały okres trwania stażu.
Scenariusze zajęć, konspekty,

gazetki, postery, tabele gramatyczne

scenariusze zajęć

6. Poznanie środowiska uczniowskiego. - diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów

- przeprowadzenie rozmów na temat sytuacji rodzinnej wychowanków

- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i sprawiających trudności wychowawcze

- obserwacja i analiza możliwości uczniów

- zapoznania się z opiniami i orzeczeniami Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej

Cały okres trwania stażu.

Notatki i wnioski z rozmów

7. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi, podejmowanie działań wychowawczych mających na celu rozwijanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych oraz na problemy środowiska
- współpraca z Samorządem Uczniowskim, szkolnym klubem wolontariatu, pedagogiem i psychologiem szkolnym

- współpraca z różnego typu organizacjami samorządowymi np. Alternatywa, Sanepid, kurator, Fundacja CAT

- organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych

- współpraca z innymi wychowawcami, psychologiem oraz pedagogiem szkolnym

- rozmowy indywidualne z uczniami

Cały okres trwania stażu.

Scenariusze zajęć

Scenariusze uroczystości

Wnioski z przeprowadzonych rozmów

8. Systematyczna współpraca z rodzicami uczniów.

- wykorzystanie e-dziennika do informowania rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów, organizowanie zebrań z rodzicami

- indywidualne rozmowy z rodzicami według zaistniałych potrzeb

- wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów

- pedagogizacja rodziców na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów.

Cały okres trwania stażu.

Szkolna dokumentacja, dzienniki zajęć.

9. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.

- prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z j. angielskiego/ zajęć wyrównawczych/ przygotowania do konkursów językowych

- przeprowadzenie wewnątrz oraz zewnątrzszkolnych konkursów z j. angielskiego

- organizowanie lub współorganizowanie wycieczek (do kina/teatru/muzeum)

Cały okres trwania stażu.

Sprawozdania, potwierdzenia, karty wycieczki.

10. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
- udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych
- współorganizacja Drzwi Otwartych Szkoły
- zamieszczanie informacji dotyczących życia szkoły w internecie

Cały okres trwania stażu
Scenariusze uroczystości/drzwi otwartych

§ 8 ust. 2 pkt 2
wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.

Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
- korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)

-tworzenie sprawdzianów, testów, kartkówek, materiałów dodatkowych oraz wszelkich dokumentów szkolnych (sprawozdania, podania, wnioski itp.) przy użyciu edytora tekstów
- wykorzystywanie na lekcjach scenariuszy i materiałów do nauki jęz. ang. dostępnych w Internecie (portale edukacyjne)
- zachęcanie uczniów do przekazywania zadanych prac w formie multimedialnej lub pocztą elektroniczną
- wyznaczanie projektów wymagających posłużenia się Internetem i komputerem
- korzystanie podczas zajęć z aplikacji do nauki języka np. Kahoot, Quizlet, Flipboard
- tworzenie prezentacji multimedialnych za pomocą programu powerpoint lub Prezi
- udział w projekcie europejskim na platformie etwinning
- propagowanie wśród uczniów portali poświęconych nauce języka angielskiego i zachęcanie do pogłębianie swojej wiedzy i powtarzania materiału w ten sposób
- wykorzystanie w pracy dziennika elektronicznego np. Librus
- korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki

Cały okres trwania stażu.

materiały dydaktyczne

scenariusze zajęć, notatki własne, adresy stron internetowych

2. Publikowanie swych własnych prac w Internecie
- publikacja materiałów dydaktycznych w portalach edukacyjnych/ platformach/ aplikacjach dla nauczycieli
Cały okres trwania stażu
Adresy stron WWW

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.
Udział w Wewnętrznym Doskonaleniu Nauczycieli
- czynny udział w szkoleniach
Cały okres trwania stażu
Zaświadczenia/certyfikaty/lista obecności

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli z krótkim stażem zawodowym
- opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenie zajęć, omówienie, analiza, ewaluacja
Cały okres trwania stażu
Scenariusze zajęć

3. Współuczestniczenie w zespole przedmiotowym - dzielenie się swoim doświadczeniem z koleżankami z zespołu przedmiotowego (dzielenie się materiałami, wiedzą na temat nowych technik pracy itp.)
- realizacja działań wg harmonogramu pracy
cały okres trwania stażu
Notatki

Materiały dydaktyczne

4. Korzystanie z dorobku innych nauczycieli
- obserwacja zajęć
cały okres trwania stażu
Notatki własne

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Opracowanie i realizowanie autorskiego programu nauczania j. angielskiego w klasach dwujęzycznych
- opracowanie i wdrożenie programu autorskiego w klasach VII i VIII oddziału dwujęzycznego
- coroczne podsumowanie i opracowanie ewaluacji do dalszych działań
Wrzesień 2017

Plan autorski

2.Opracowanie i wdrożenie programu działań wychowawczych - opracowanie planów pracy wychowawcy z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rozwojowych uczniów
Wrzesień 2017

Plan wychowawczy

§8 ust.2 pkt 4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
- udział w pracach komisji egzaminacyjnej (egzamin gimnazjalny i maturalny z j. angielskiego)
Wg harmonogramu OKE
Powołanie OKE

2. Uzyskanie uprawnień egzaminatora OKE w zakresie egzaminu po klasie VIII
- ukończenie szkolenia w zakresie pełnienia funkcji egzaminatora
Wg harmonogramu OKE
Zaświadczenie uczestnictwa
w szkoleniu

Nadanie numeru egzaminatora OKE w zakresie egzaminu po klasie VIII
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów językowych na terenie szkoły - przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach z zakresu języka angielskiego (np. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego, Miejski Konkurs Językowy, Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, The Big Challenge itp.)
Cały okres trwania stażu
Podziękowania, dyplomy

2. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
- prowadzenie zajęć wyrównawczych/ przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego lub konkursów/ kółka biologicznego (w j. angielskim)
Cały okres trwania stażu (wg potrzeb uczniów)
Tematyka zajęć

3. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
- analiza programu wychowawczego szkoły

- opracowanie planu pracy wychowawcy
- tematyka godzin wychowawczych

- działanie na rzecz integracji zespołów klasowych (rozmowy, imprezy szkolne, wycieczki)
- współpraca z pedagogiem
Wrzesień 2017

Cały okres trwania stażu.
Plan wychowawczy

4. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych integrująca społeczność szkolną - włączanie się do różnych akcji, np. promocji szkoły

- współudział w organizowaniu uroczystości szkolnych,
- pełnienie funkcji opiekuna w czasie dyskotek, nocy filmowych
Cały okres trwania stażu.
Potwierdzenie nauczycieli/dyrektora szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 4d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym
1. Opanowanie języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym
- udział w kursie językowym

Cały okres trwania stażu
Certyfikat uczestnictwa w kursie

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Nawiązanie współpracy z wydawnictwami - pozyskanie darmowych nagród dla uczniów w ramach szkolnych konkursów

- udział w spotkaniach szkoleniowych
Cały okres trwania stażu
Certyfikaty/ zaświadczenia

2. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.
- współpraca ze szkolnym klubem wolontariatu, schroniskiem w Henrykowie
- współpraca z przedszkolem ( w ramach akcji czytania dzieciom)
Cały okres trwania stażu
Potwierdzenie dyrektora

Podziękowania

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie, kuratorami, sądem i policją
- rozmowy dotyczące postępów edukacyjnych i wychowawczych uczniów

- wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów wychowawczych

- pomoc rodzicom w kierowaniu uczniów na badania do PPP

- spotkania z kuratorami uczniów/rodziców

Cały okres trwania stażu
Szkolna dokumentacja, dzienniki zajęć, program wychowawczy klasy

§ 8 ust. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży - samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki oraz publikacji w Internecie

-współpraca ze szkolnym pedagogiem

- udział w spotkaniach, kursach o tej tematyce
Cały okres trwania stażu
Lista przeczytanych pozycji

Potwierdzenie pedagoga

Poświadczenie udziału

2. Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych wychowawczych lub innych
-opis i analiza dwóch przypadków -współpraca z rodzicami, nauczycielami, innymi wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym

- zdiagnozowanie wybranych problemów:
• ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
• podsumowanie oraz wnioski,
• wprowadzenie działań naprawczych
Cały okres trwania stażu
Załączenie dokumentów potwierdzających współpracę oraz realizację własnych działań

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

opracowała: mgr Weronika Adamczewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.