X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44326
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany

Cele:
 rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
 dalszy rozwój zawodowy jako nauczyciela zajęć praktycznych i teoretycznych z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę w drodze po awans na nauczyciela dyplomowanego,
 podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły,
 Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem,
 Osiągnięcie lepszych wyników pracy z młodzieżą szkolną,
 Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Czynności organizacyjne.
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji zadań Termin Spodziewane efekty
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego. 09.2017 Znajomość procedur awansu zawodowego Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu Opracowanie i przedłożenie dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego
2. Przeanalizowanie zasad funkcjonowania organizacji zadań szkoły. Analiza dokumentacji szkoły: statut, szkolnego systemu oceniania

Prowadzenie dokumentacji wynikającej obowiązku nauczyciela Cały staż Plan rozwoju
Dokumentacja szkolna
3. Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Kompletowanie dokumentacji mającej znaczenie na ocenę pracy Cały staż Gromadzenie dokumentów
Dyplomy,
Zaświadczenia
Inne
4. Opracowanie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Raz w roku sprawozdanie
Zadania wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej
Lp. Treść rozporządzenia Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt.1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją. Doskonalenie przedmiotowego systemu oceniania.
Coroczna wnikliwa analiza i ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania z nauczanych przedmiotów zawodowych.
Cały okres stażu.
Przedmiotowy system oceniania.

Nawiązanie i zacieśnienie kontaktów z doradcą metodycznym.
Udział w konferencjach, kontakty osobiste.
Cały okres stażu.
Materiały z konferencji, zaświadczenia.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz poznawanie najnowszych trendów w nauczaniu zajęć praktycznych i przedmiotów zawodowych.
Udział w warsztatach metodycznych, studiowanie fachowej literatury, korzystanie z informacji zawartych w Internecie.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia o ukończonych warsztatach, materiały.

Bieżąca aktualizacja swojego warsztatu pracy w zakresie wiedzy technicznej i dydaktycznej.
Korzystanie ze zbiorów biblioteki, Internetu oraz własnych. Czytanie czasopism z branży mechanicznej .

Cały okres stażu.
Zaświadczenia z bibliotek, notatki z przeczytanych książek.

Lp. Treść rozporządzenia Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt.1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją. Korzystanie z różnych form przekazu informacji.
Materiały video, foliogramy, plansze, modele, opracowania, pokazy multimedialne, zdjęcia, rysunki, itp.- pokaz z komentarzem.

Wycieczki do pracowni i warsztatów innych szkół, ośrodków oraz do zakładów przemysłowych. Cały okres stażu.
Materiały.
Karty wycieczki.
Promocja szkoły.
Wykorzystanie pomocy dydaktycznych do promocji szkoły podczas dni otwartych i
w razie potrzeb.

Wykorzystanie strony internetowej PCKZiU oraz Facebook do promocji szkoły.
Promowanie placówki wśród lokalnych pracodawców. Cały okres stażu.
Zaświadczenia.
Materiały.
Strony internetowe.
Opracowanie materiałów do próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Modyfikacja oraz ksero otrzymanych z OKE Jaworzno zadań testowych oraz praktycznych

Analiza próbnych egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
Cały okres stażu.
Dokumentacja zespół

Lp. Treść rozporządzenia Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt.1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań.
Sprawowanie opieki nad pracownią obróbki ręcznej w zakresie wyposażenia i dalszego rozwoju.

Współpraca z lokalnymi pracodawcami.
Cały okres stażu.
Zapis w dokumentach szkolnych.
Zaświadczenia.
Doskonalenie zawodowe warsztatu pracy.
Udział w kursach doskonalących zgodnie z aktualnymi preferencjami w kształceniu zawodowym

Wykorzystywanie serwisów
edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia.

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
Współpraca z Zespołem Przedmiotowym Zajęć Praktycznych.

Udział w konferencjach, naradach, kontakty z rodzicami, nauczycielami i przełożonymi.

Cały okres stażu.
Zaświadczenia.

Lp. Treść rozporządzenia Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

Opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów dotyczącej ich opinii na temat skuteczności metod i technik stosowanych w pracy z uczniami.
Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów.
Cały okres stażu
Ankiety, opracowania.

Określenie własnej drogi dalszego rozwoju.
Analiza – określenie mocnych i słabych stron własnej działalności ze wskazaniem nowych celów.
Pod koniec stażu.
Wnioski.

Pozyskiwanie środków finansowych i pomocy naukowych na modernizację pracowni, zakup niezbędnego sprzętu.
Pozyskiwanie sponsorów wśród lokalnych pracodawców w ramach współpracy.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia i potwierdzenia.

Lp. Treść rozporządzenia Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Doskonalenie znajomości technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Udział w warsztatach metodycznych.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia.

Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy zawodowej.
Wykonywanie konspektów, testów i ankiet przy użyciu technologii informacyjnej.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem platformy edukacyjnej KNO.

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych, korzystanie z opublikowanych w Internecie opracowań metodycznych, testów, zadań itp.

Korzystanie z tablicy interaktywnej.

Korzystanie z dziennika elektronicznego. Cały okres stażu.
Konspekty, testy, ankiety.

Kursy e-learningowe.

Potwierdzenia, opracowane prezentacje.
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zajęciach.

Wykorzystanie programu „Solid Works” podczas prowadzenia zajęć.

Wykorzystanie Internetu do zdobycia potrzebnych danych technicznych. Cały okres stażu.
Wydruki wykonanych projektów.

Wydruki wybranych danych.
Lp. Treść rozporządzenia Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. Przeprowadzenie lekcji otwartych.
Przeprowadzenie lekcji otwartych adresowanych głównie do nauczycieli kontraktowych i stażystów
Cały okres stażu.
Konspekty lekcji.

Aktywne uczestniczenie w pracach Szkolnych Zespołów Przedmiotów Zawodowych Teoretycznych, Praktycznych oraz Form Pozaszkolnych
Uczestnictwo w tworzeniu planów pracy Szkolnych Zespołów Przedmiotów Zawodowych oraz ich realizacji.
Cały okres stażu.
Plany pracy zespołu przedmiotowego i sprawozdania z ich realizacji.

Pomaganie innym nauczycielom w podejmowanych przez nich inicjatywach.
Pomoc nauczycielom w przeprowadzeniu zaplanowanych przez nich konkursów i różnych imprez szkolnych.
Cały okres stażu.
Potwierdzenia, karty imprez szkolnych.

Opracowanie publikacji.
Opracowanie i opublikowanie własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą na
portalach edukacyjnych. Na bieżąco
Wpisy na stronach.

Aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli
Udział w szkoleniach i zadaniach WDN.
Cały okres stażu
Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Utrzymywanie ścisłego kontaktu z innymi nauczycielami, szczególnie przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych.
Kontakty osobiste, porady w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Cały okres stażu
Notatki.

Lp. Treść rozporządzenia Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. Dzielenie się posiadaną
wiedzą, materiałami dydaktycznymi i doświadczeniem pedagogicznym z innymi nauczycielami.

Obserwacja zajęć prowadzonych
przez nauczycieli dyplomowanych, omawianie stopnia realizacji celów.

Aktywna pomoc nauczycielom zajęć praktycznych oraz teoretycznych w tworzeniu planów wynikowych zgodnie z zapotrzebowaniem.

Tworzenie baz rozkładów materiałów dla poszczególnych przedmiotów.

Cały okres stażu
scenariusze lekcji, zaświadczenia potwierdzające udział w lekcjach.

Lp. Treść rozporządzenia Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt.4 a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. Program zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży zainteresowanej tematyka mechaniczną i wykorzystaniem nowych technologii
Organizowanie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do zawodowych egzaminów zewnętrznych z praktycznej i teoretycznej części egzaminu.
Cały okres stażu.
Opracowany program, dziennik zajęć

Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych z innymi osobami zaangażowanymi w te działania
Systematyczny kontakt
z wychowawcami klas,
psychologiem oraz
dyrekcją szkoły Cały okres stażu.
Udział z spotkaniach
z rodzicami, notatki
Modyfikacja programów nauczania po zakończonym cyklu nauczania, wdrożenie.
Przeprowadzenie ewaluacji modyfikowanych ze strony KOWEZiU programów nauczania zgodnie z potrzebami szkoły i zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy.

Cały okres stażu.
Programy nauczania

Lp. Treść rozporządzenia Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c. Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Rozwijanie zainteresowań uczniów i słuchaczy, zachęcanie do poszerzania wiedzy.
Współorganizowanie konkursów szkolnych dla uczniów i słuchaczy

Powiatowy konkurs wiedzy technicznej i BHP,

Konkurs z obróbki ręcznej oraz innych zgodnie z zapotrzebowaniem przy współpracy z pracodawcami.

Przygotowanie młodzieży do konkursów – Najsprawniejszy w zawodzie oraz Konkursu z obróbki ręcznej

Zachęcanie do czytania bieżącej prasy fachowej.
Cały okres stażu.
Karty wycieczki, zebrane materiały

Wprowadzanie nowych metod nauczania i uczenia się, w tym wykorzystujących nowoczesne technologie teleinformatyczne.
Wykorzystanie platformy edukacyjnej KNO do wspomagania procesu nauczania w zawodzie technik mechanik, ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających i innych w zależności od naboru.

Cały okres stażu.
Kursy na platformie edukacyjnej.

Lp. Treść rozporządzenia Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c. Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów i słuchaczy.

Współpraca z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym szczególnie przy pracy z uczniem mającym zespół Aspergera, pomoc przy pisaniu IPET-u

Wspieranie akcji samopomocy uczniowskiej.
Cały okres stażu.
Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

Rozwiązywanie problemów wychowawczych na zebraniach Zespołu Przedmiotowego Zajęć Praktycznych

Analiza wpływu frekwencji i zachowań uczniów (np. negatywne i pozytywne uwagi w dzienniku) na oceny z zajęć praktycznych, poszukiwanie optymalnych rozwiązań w postępowaniu z tzw. uczniami trudnymi.

Cały okres stażu.
Protokoły posiedzeń

Współpraca z Samorządem Uczniowskim i Samorządem Słuchaczy
Pomoc w realizacji zadań zaplanowanych przez samorządy.

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych prze samorządy

Cały okres stażu.
Notatki

Lp. Treść rozporządzenia Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. Współpraca z innymi instytucjami
Współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

Współpraca z Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim Cały okres stażu.
Zaświadczenia.

Współpraca ze szkolną biblioteką
Zachęcanie uczniów do korzystania z księgozbioru biblioteki.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia.

Organizowanie wraz z innymi nauczycielami Dni Otwartych Szkoły.
Współpraca z innymi nauczycielami podczas Dni Otwartych Szkoły, oprowadzanie wycieczek.
Cały okres stażu.
Notatki.

Rozpoznawanie sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów i słuchaczy oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów i słuchaczy, ich sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia.

Udział w ewaluacji wewnętrznej szkoły
Zaangażowanie się i czynny udział w pracach komisji ewaluacyjnej

Cały okres stażu.
Protokoły ze spotkań.

Lp. Treść rozporządzenia Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. Realizacja polityki oświatowej
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży.

Rozwijanie kompetencji informatycznych młodzieży w szkołach.

Kształtowanie postaw.

Wychowanie do wartości.

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Cały okres stażu.
Notatki

Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnymi.
Uczestniczenie w zebraniach rodziców, spotkania indywidualne z rodzicami, pedagogizacja rodziców w ramach potrzeb klasy.

Rozpoznawanie
i rozwiązywanie trudności wychowawczych.

Diagnozowanie potrzeb uczniów.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia, notatki.

Lp. Treść rozporządzenia Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Kontakty z uczniem/słuchaczem sprawiającym kłopoty związane z frekwencją na zajęciach.
Indywidualne spotkania z uczniami/słuchaczami.
Współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami polegająca na wymianie doświadczeń w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wśród uczniów. Cały okres stażu.
Potwierdzenia spotkań- wpisy w dzienniku.

Rozwiązywanie problemów wychowawczych podczas spotkań Zespołów Przedmiotowych Zawodowych.
Analiza systemu kar i nagród oraz jego wpływu na frekwencję i zachowanie słuchaczy - poszukiwanie optymalnych rozwiązań w postępowaniu z tzw. trudnymi słuchaczem.
Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki oraz publikacji w Internecie Cały okres stażu.
Protokoły ze spotkań Zespołu Przedmiotowego Zajęć Praktycznych.

Rozpoznanie problemu edukacyjnego.
Praca indywidualna z uczniem/ słuchaczem zdolnym bądź słabym.
Cały okres stażu.
Opis i analiza przypadku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.