X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44312
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
zatrudnionego na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych elektrycznych i energetycznych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł"
84-200 Wejherowo
ul. Strzelecka 9

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY: mgr inż. Tomasz Klawikowski

CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
DATA ROZPOCZĘCIE STAŻU: 01.09.2017r.
PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIE STAŻU: 31.05.2020r.

CEL PODSTAWOWY: UZYSKANIE W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO STOPNIA
AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem MEN
z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY
REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 393) IX 2017r.
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
• zbiór dokumentacji (biblioteczka)
2. Współpraca z opiekunem stażu.
• rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram) IX 2017r.
• kontrakt
• harmonogram współpracy
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli/wychowawców
• omówienie obserwowanych zajęć
cały okres stażu
• wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna (raz na dwa tygodnie)
• omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna (konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza)
cały okres stażu
• konsultacje
• scenariusze zajęć
• wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)
5 Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy.
• analiza mocnych i słabych stron reprezentowanego przez nauczyciela warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena)
• analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela poprzez ogląd osiągnięć uczniów cały okres stażu

• plan rozwoju zawodowego
• autorefleksja
• ewaluacja
6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno merytorycznej, dydaktycznej, jak i wychowawczej)
• uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego
• uczestniczenie w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• udział w zajęciach koleżeńskich realizowanych przez innych nauczycieli
• przeprowadzenie zajęć koleżeńskich cały okres stażu

• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach
• potwierdzenie udziału w spotkaniach

7. Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

• Coroczna aktualizacja planu nauczania z przedmiotów zawodowych
• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki zawodowej
• stosowanie aktywnych metod podczas prowadzenia zajęć i zróżnicowanych forma pracy z uczniem
• opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych
• samodzielne studiowanie literatury zawodowej, pedagogicznej i psychologicznej
• opieka nad salą lekcyjną
• analiza wyników egzaminów zawodowych dla kwalifikacji E.07, E.08 i E.24 systematycznie w okresie całego stażu

• karty pracy, scenariusze zajęć, prezentacje i pokazy multimedialne, opracowania lekcji
• notatki, spis podręczników

8. Dokumentowanie własnych działań.
• gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
• prowadzenie dokumentacji szkolnej
• prowadzenie dziennika lekcyjnego
• prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych
• złożenie wniosku o postępowanie
kwalifikacyjne
cały okres stażu

VI 2020r.
• wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• plany wynikowe
• scenariusze zajęć
• adnotacje w dzienniku lekcyjnym
• wniosek wraz z wymaganą dokumentacją

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY
REALIZACJI
1. Obserwacja postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
• poznanie postaw, zachowań i problemów reprezentowanych przez daną grupę wiekową uczniów
• poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów
• obserwacja i analiza możliwości uczniów
• rozmowy indywidualne z uczniami cały
okres stażu
• bieżąca dokumentacja, notatki

2. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów.
• realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
• opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
• objęcie szczególną troską uczniów słabych poprzez rozmowy, organizowanie pomocy koleżeńskich, pomocy w przerwach
• bieżące kontakty z rodzicami uczniów
• opracowanie zajęć na temat zalet i zagrożeń życia we współczesnych czasach
• współpraca z pedagogiem szkolnym
cały okres stażu
• prezentacje multimedialne
• zapisy w dzienniku zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
• rozmowy indywidualne

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
• prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przedmiotów zawodowych
• prowadzenie zajęć dla uczniów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z przedmiotów zawodowych
• prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów słabych do egzaminów kwalifikacyjnych teoretycznych E.07, E.08 i E.24
• indywidualizacja pracy na zajęciach
cały okres stażu
• zapisy w dzienniku zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
• prezentacje multimedialne

4. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki.
• coroczna ewaluacja plany wychowawczego
• organizowanie wycieczek szkolnych połączonych z profilaktyką
cały okres stażu
• notatki i wpisy w dzienniku
• dokumentacja wycieczek
5. Promowanie szkoły
• przygotowanie i udział w Dniach Otwartych Szkoły
• udział w promocji szkoły w imprezach zewnętrznych
• przygotowywanie uczniów do różnych konkursów technicznych
cały okres stażu
• zapisy w dzienniku lekcyjnym
• sprawozdania
• protokoły

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY
REALIZACJI
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
• nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• przygotowanie materiałów dydaktycznych ( prezentacji multimedialnych, scenariuszy, testów, sprawdzianów, mini testów ewaluacyjnych) na komputerze
• wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
• opracowanie i przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej
• wykorzystywanie pomocy dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, filmów instruktażowych)
• dokumentowanie przebiegu stażu
cały okres stażu

• scenariusze zajęć
• gromadzenie prezentacji multimedialnych
• plany pracy
• testy, sprawdziany
• mini testy ewaluacyjne
• potwierdzenia
• dokumentacja awansu
2. Publikacje w Internecie.
• umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego rok szkolny 2017
• strona internetowa (wydruki)
3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
• korzystanie ze stron MEN, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, i innych
cały okres stażu
• wydruki

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY
REALIZACJI
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i umiejętności wychowawczych
cały okres stażu
• potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki • studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej
• korzystanie z różnych forma doskonalenia
cały okres stażu
(na bieżąco)
• notatki (ksero) z literatury
• potwierdzenie opiekuna stażu
3. Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z PPP i OPS
• zapoznanie z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie ich w procesie dydaktycznym i wychowawczym
• współpraca z wychowawcami świetlicy, pedagogiem i psychologiem szkolnym
• bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych,
• pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru poprzez wspólne ustalanie tematyki lekcji wychowawczych
• stosowanie różnych forma w pracy wychowawczej z uczniami: rajdy, wycieczki, imprezy klasowe
• stosowanie na lekcjach zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniem
cały okres stażu
• zapisy w dzienniku
• sprawozdania
• rozpoznanie problemu
• aktualizowanie Programu Wychowawczego Klasy

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY
REALIZACJI
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późn. zmianami;
• Ustawa o systemie Oświaty
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz.393)
• dogłębna analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza Statutu Szkoły, WSO, regulaminów, programów i planów
cały okres stażu

• potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
• znajomość przepisów
• dokumentacja szkolna

2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
• udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
• udział zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne
• praca w komisjach egzaminacyjnych powoływanych w szkole
• praca w innych komisjach i zespołach powoływanych w szkole
• współpraca z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym
• współpraca z Radą Rodziców
cały okres stażu
• listy obecności
• potwierdzenia
• sprawozdania
• konkretne dokumenty

........................................
podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji

Wejherowo, ........................... ........................................
(Data) (Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.