X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43920
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Stanowisko: Nauczyciel
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2017
Termin zakończenia stażu: 31.05.2020

§ 8 ust. 2 pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.

Zadania rozwojowe Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
- analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. (z późniejszymi zmianami),

- zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN, Kuratorium Oświaty, portalu Eduseek, Wychowanie Przedszkolne, itp.

- opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola, - wniosek o rozpoczęcie stażu,

- plan rozwoju zawodowego,

-sprawozdanie z realizacji planu zawodowego,

- wniosek wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego, Wrzesień

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.
-udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola (kursy doskonalące, warsztaty),

-systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi,

- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy,
- potwierdzenia z udziału w szkoleniach,
Okres stażu
3. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola.
- opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno- wychowawczej,

- opracowanie rocznego planu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego,

- opracowane dokumenty, Cały staż
4. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami. - opracowanie planu współpracy z rodzicami,

- założenie teczki grupowej nauczyciela,

- prowadzenie rozmów indywidualnych i zebrań,

- organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców według planu rocznego,

- angażowanie rodziców do pomocy przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych,

- pozyskiwanie wśród rodziców sponsorów konkursów,
- plan współpracy z rodzicami,

- harmonogram rozmów,

- scenariusze uroczystości, Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania rozwojowe Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. - prowadzenie strony internetowej przedszkola: zamieszczanie informacji i zdjęć w internecie na temat przebiegu wydarzeń z życia przedszkolnego wychowanków,
- współpraca z innymi portalami społecznościowymi (wymiana informacji),
- opracowanie planów pracy i arkuszy diagnostycznych, scenariuszy imprez, pomocy dydaktycznych, wykonywanie dyplomów, zaproszeń,
- przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęcia dla dzieci,
- publikacje w Internecie: plan rozwoju zawodowego, scenariusze imprez przedszkolnych,
- korzystanie z nośników optycznych (DVD,CD) w pracy z dziećmi,
- przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego,
- zdjęcia, informacje z życia przedszkola,

- przykładowe materiały, arkusze, plany pracy, scenariusze uroczystości, konspekty zajęć,

- dokumentacja stażu,
Okres stażu
2. Korzystanie z Internetu.
-wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji planów miesięcznych w pracy z dzieckiem,

- przeglądanie stron internetowych w celu śledzenia zmian w prawie oświatowym,

- poszukiwanie ciekawych scenariuszy uroczystości oraz konspektów zajęć,

- śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie,

- wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnej i Internetu na zajęciach,

- wykorzystanie gier edukacyjnych dla dzieci na zajęciach,
- przykłady materiałów z Internetu,

- według potrzeb,

- gry i programy edukacyjne, Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania rozwojowe Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami. - prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli,

- udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości,
- scenariusze zajęć i uroczystości Okres stażu
2. Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych. - aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej
przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń,

- przygotowywanie referatów na szkolenia w ramach wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego,
- opracowane materiały, Okres stażu
3. Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje. - opublikowanie na stronie internetowej: planu rozwoju zawodowego, przykładowych scenariuszy z uroczystości,
- zamieszczone informacje na stronie www Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania rozwojowe Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczo- dydaktycznej z dzieckiem o indywidualnych potrzebach. - realizacja programu według ustalonego planu pracy,

- tekst programu, Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Zadania rozwojowe Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Pedagogizacja i wsparcie rodziców.
- prowadzenie zajęć otwartych,

-zamieszczanie artykułów dla rodziców w kąciku dla rodziców oraz na stronie internetowej grupy,

- udzielanie pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych,
- konspekty zajęć, teksty artykułów, Okres stażu
2. Organizacja uroczystości, konkursów i wycieczek.
- przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z innymi nauczycielami uroczystości i konkursów według kalendarza przedszkolnego,

- organizowanie wycieczek poza teren przedszkola i autokarowych do kina, teatru,
- opracowane scenariusze, regulaminy, zdjęcia,

- program i karty wycieczki, Okres stażu

3. Podejmowanie działań mających na celu promowanie przedszkola w środowisku.
- angażowanie dzieci do udziału w licznych konkursach wewnątrzprzedszkolnych i zewnętrznych,

- promowanie przeprowadzonych akcji i ciekawych imprez przedszkolnych na internetowych stronach lokalnych,
- ksero dyplomów

- artykuły i zdjęcia zamieszczone na lokalnych portalach, Okres stażu
3. Udział w akcjach charytatywnych. - zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach charytatywnych,

- potwierdzenia dyrektora, Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania rozwojowe Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Współpraca z Powiatową Komendą Policji.
- zorganizowanie spotkania z policją w celu zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego poruszaniem się po drogach, - potwierdzenie dyrektora Wrzesień

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną - nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni,

- korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów
dydaktyczno- wychowawczych,
- potwierdzenie dyrektora Okres stażu
według potrzeb

3. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną- Oddział dla Dzieci. - kontynuowanie współpracy z biblioteką,

- uczestniczenie w zajęciach otwartych mających na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, promowanie czytelnictwa,
- potwierdzenie Okres stażu

4. Współpraca z Komendą Straży Pożarnej.
- wycieczki do straży w celu poznania pracy strażaka, - potwierdzenie Okres stażu

5. Współpraca z Logopedą.
- konsultacje z logopedą i kierowanie dzieci z wadą wymowy na terapię logopedyczną,
- potwierdzenie Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania rozwojowe Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie pojawiających się w przedszkolu problemów edukacyjnych i wychowawczych. - zbieranie informacji o dzieciach według przygotowanych narzędzi,

- stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy dzieciom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi,

- indywidualna praca z dzieckiem potrzebującym pomocy i przeciwdziałanie trudnościom,

- właściwe dobranie form i metod pracy odpowiednio do możliwości indywidualnych,

- diagnozy, karty obserwacji, Okres stażu

Powyższy plan rozwoju może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola.

Opracowała: Iwona Czarnecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.