X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43910
Przesłano:
Dział: Języki obce

Present Simple, Present Continuous - test dla klasy IV

Present Simple Present Continuous – test kl IV /40

I. Podkreśl prawidłową odpowiedź

1. Kate ........cooking dinner now.
a) are b) is c) am
2. ...........Mary sometimes drive a car?
a) Do b) Does c) Am
3. Does he always start his work at nine?
a) No, she doesn't b) Yes, he is c) Yes, he does
4. Is he dancing with his girlfriend now?
a) Yes, he is b) No, he aren't c) No, she isn't
5. Does Tom go to a dentist ?
a) Yes, he does b) No, he don't c) Yes, he doesn't
6. Tom and his friends ......................now.
a) is learning b) are learning c) learns
7. I sometimes ..............my grandma.
a) visits b) visit c) are visiting
8. They ................chess now
a) plays b) are playing c) is playing
9. My sister always .........my favourite cake on Saturdays
a) make b) makes c) is make

II. Wybierz właściwą formę czasowników w nawiasie

1. She ( is dancing, are dancing, dances) waltz now.
2. We ( learns, learn, are learning) English every day.
3. I ( is reading, am reading, read) a book now.
4. He ( play, are playing, plays) football every Friday.
5. They ( are watching, watch, watches) TV every night.

III. Ułóż zdania z podanych wyrazów.

1. She/ of/ milk. / is / drinking / a glass
2. My /to/ sister /usually/ bed /at 11. /goes
3. We/ tennis /on / play /Saturdays. /sometimes
4. I /cook /often /dinner.
5. Are/ dog/ we/ going / a walk /for/with/ our /now?

IV. Uzupełnij zdania czasownikiem w nawiasie

1. We ....................... ( translate) sentences form English into Polish now.
2. We ..........................( play) chess in the evening.
3. Our children ............... ( not, tell) lies.
4. Kate ............ ( play) the guitar every day.
5. Tom .............(draw) a picture at the moment.

V. Utwórz formę pytającą i przeczącą do podanych

1. Kate is going to the cinema.
2. Eva is painting a picture.
3 We work together.
4. She reads books at night.

VI. Przetłumacz zadania na język angielski

1. Moja siostra śpiewa w zespole rockowym
2. Ona teraz odrabia lekcje.
3. Jemy teraz śniadanie.
4. Marysia pracuje teraz w ogrodzie

VII. Przetłumacz zdania na język polski

1. Tom writes computer programs.
2. She is listening to the radio.
3. The cat is drinking milk at the moment.
4. Are the boys playing football?

Karta odpowiedzi
I 1b, 2b, 3c, 4a, 5a, 6b, 7b, 8b, 9b
II 1 is dancing, 2 learn 3. am reading 4. plays 5. watch
III 1. She is drinking a glass of milk.2. My sister usually goes to bed at 11. 3. We sometimes play tennis on Saturdays. 4. I often cook dinner. 5. Are we going for a walk with our dog now?
IV 1. are translating 2. play 3. don't tell 4. plays 5. is drawing
V 1. Is Kate going to the cinema? Kate isn't going to the cinema.2 Is Eva painting a picture? Eva isn't painting a picture.3. Do we work together? We don't work together. 4. Does she read books at night? She doesn't read books at night.
VI 1. My sister sings in a rock band 2. She is doing her homework now. 3. We are eating ( having) breakfast now. 4. Mary is working in the garden now.
VII 1. Tomek pisze programy komputerowe 2. Ona słucha radia 3. W tej chwili kot pije mleko 4. Czy chłopcy grają w piłkę nożną?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.