X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43736
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Katarzyna Majewska
Nazwa placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie
Zajmowane stanowisko: Nauczyciel w Grupie Wychowawczej w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Staż pracy pedagogicznej: 23 lata i 3 miesiące

Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2017 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2020 r.

Czynności organizacyjne

1.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Wstępna analiza własnych umiejętności i określenie ścieżki rozwoju zawodowego.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sierpień 2017r.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
1 września 2017r.

Obserwowanie zmian w prawie oświatowym.
Okres stażu

Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora.

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zadań przyjętych w planie rozwoju zawodowego.

Okres stażu.

3.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego, ewaluacja własnej pracy.

Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

Czerwiec 2020r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa, art. 9e ust.1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

1.
Doskonalenie zawodowe wynikające z potrzeb własnych i ośrodka, podejmowanie różnorodnych form poszerzających wiedzę i umiejętności w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej.

Uczestniczenie w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i placówki tj. kursy, szkolenia, warsztaty i konferencje.
okres stażu

Zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń.
Ukończenie cyklu szkoleń z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się opracowanych przez Magdalenę Grycman.
okres stażu
Podjęcie studiów podyplomowych zgodnych z własnymi umiejętnościami i zapotrzebowaniem placówki.
okres stażu
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
Okres stażu.

2.
Uczestniczenie w pracach wewnętrznych zespołów służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
Praca w zespole dokonującym ewaluacji wewnętrznej.
okres stażu

Udział w pracach Zespołu Samokształceniowego w zakresie doskonalenia warsztatu pracy, obserwacji lekcji koleżeńskich oraz wymiany doświadczeń.
okres stażu

Udział w pracach Zespołu Wychowawczego Grup Wychowawczych w zakresie planowania pracy opiekuńczo – wychowawczej, analizy sytuacji wychowawczej wychowanków i podejmowania środków zaradczych.
okres stażu

Udział w pracach Zespołu Ekologicznego w zakresie propagowania działań związanych z pomocą zwierzętom w tym kształtowanie wśród wychowanków postawy szacunku dla innych istot żyjących.
okres stażu

Praca w zespołach powołanych przez Dyrektora do tworzenia
i modyfikacji dokumentacji szkolnej.
Okres stażu

3
Doskonalenie własnego warsztatu pracy pedagogicznej.

Samodzielnie tworzenie pomocy dydaktycznych służących podniesieniu atrakcyjności zajęć oraz jakości nauczania i wychowania.

4.
Dbałość o wszechstronny rozwój osobowości, kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia, wzrost samooceny i wiary we własne siły wychowanków.

Zajęcia pozalekcyjne oparte na oddziaływaniach twórczych, wyjścia do muzeum, wizyty w galeriach, oglądanie wystaw, prace twórcze wychowanków.
Okres stażu.

5.
Pogłębienie współpracy z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.

Prowadzenie spotkań grupowych.
Konsultacje indywidualne.
Zajęcia otwarte dla rodziców z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Aktywizowanie rodziców do udziału w akcjach i kiermaszach organizowanych w placówce.
Włączanie rodziców do uczestnictwa w uroczystościach grupowych i szkolnych.
Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków.
Udzielanie wsparcia, wskazówek i porad.

Okres stażu.

6.
Przeprowadzenie analizy i ewaluacji podejmowanych działań.

Wywiad i opracowanie ankiety.

Na koniec każdego roku stażu.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Poszerzenie wiedzy
i doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną.

Uczestniczenie w różnych formach doskonalących w zakresie technologii komputerowej i informacyjnej.

Okres stażu

2.
Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych.

Wykorzystywanie programów multimedialnych, komputerowych, edukacyjnych i Internetu na zajęciach z dziećmi i rodzicami.

Wykorzystanie Internetu jako źródła inspiracji do zajęć i poszerzania wiedzy.

Projektowanie dyplomów, zaproszeń i podziękowań.

Opracowanie własnych prezentacji multimedialnych.
Prowadzenie zajęć z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

Zamieszczanie informacji i zdjęć na internetowej stronie placówki.

Publikowanie własnych opracowań na portalu internetowym: plan rozwoju zawodowego, program własny.

Publikacje scenariuszy zajęć, sprawozdań, planów na stronie internetowej placówki oraz portalu internetowym.

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć.

1.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów.
Wymiana spostrzeżeń i doświadczeń z innymi nauczycielami.
Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnych form doskonalenia zawodowego.
Udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy, scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych.

Okres stażu

2.
Współpraca z wychowawcami pracującymi w grupach wychowawczych i pozostałymi nauczycielami ośrodka.

Organizowanie wspólnych uroczystości grupowych. Współpraca, wymiana doświadczeń w zakresie metod i form pracy oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych.
Integracja młodzieży.

Okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.
Opracowanie i wdrożenie programu własnego.
Opracowanie i wdrożenie programu własnego z elementami dogoterapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Rok szkolny 2018/2019
Opracowany program.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.
Promowanie ośrodka w środowisku.

Angażowanie i inspirowanie wychowanków do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.
Uczestnictwo w kiermaszach świątecznych.
Projektowanie i wykonanie kartek okolicznościowych rozsyłanych do osób i instytucji zaprzyjaźnionych.

Okres stażu

2.
Organizowanie i współorganizowanie uroczystości grupowych i szkolnych.

Przygotowanie uroczystości i imprez wynikających z kalendarza imprez zgodnie z kalendarzem imprez.

3.
Organizowanie i współorganizowanie wycieczek.

Organizacja wycieczek i wyjść grupowych.
Okres stażu.

4.
Organizowanie i współorganizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

Organizacja konkursów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych.

Okres stażu

5.
Uczestnictwo w akcjach charytatywnych i społecznych.
Zbieranie plastikowych nakrętek dla chorego dziecka.
Udział w akcji „Podaruj pluszowego misia”.
Udział w akcjach przeprowadzanych na terenie powiatu.

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.
Podjęcie współpracy ze studentami UMK w Toruniu.

Spotkania ze studentami, przeprowadzenie przez studentów zajęć i warsztatów.
Okres stażu

2.
Współpraca z Biblioteką Miejską im. B. Prusa w Mławie.

Organizowanie wystaw prac plastycznych wykonanych przez wychowanków. Zajęcia czytelnicze i plastyczne.

Okres stażu.

3.
Podjęcie współpracy z Galerią „13”.

Organizowanie spotkań artystycznych i wystaw prac plastycznych wykonanych przez wychowanków.

Okres stażu

4.

Współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
Spotkania, wycieczki, zbieranie karmy i akcesoriów zwierzęcych i przekazywanie na rzecz bezdomnych zwierząt.
Okres stażu

5.
Podjęcie współpracy z przedsiębiorcami.

Pozyskiwanie środków finansowych lub rzeczowych na nagrody dla uczniów i zajęcia artystyczne.

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.
Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Zdiagnozowanie wybranych przypadków. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych. Propozycje środków zaradczych. Wdrażanie oddziaływań. Podsumowanie i wnioski.

Okres stażu

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Zatwierdzam do realizacji Opracowała

................................ .................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.