X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43728
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
1.Imię i nazwisko nauczyciela: Agata BAWOŁ
2. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej
3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2017r.
4. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
5. Data zakończenia stażu: 31.05.2020r.
CELE OGÓLNE PLANOWANIA WŁASNEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO:
1.Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.
2.Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podnoszenie jakości pracy szkoły.
3.Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Plan sporządzono na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁ
(§ 8 ust. 2 pkt. 1)

PRAWIDŁOWE ZORGANIZOWANIE PRZEBIEGU STAŻU
1.Poznanie i wdrożenie procedury osiągania kolejnych stopni awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

1)Analiza przepisów prawa oświatowego - Własne notatki – IX.
2)Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu - Formularz wniosku.
3)Opracowanie i przedstawienie planu rozwoju zawodowego - Plan rozwoju –IX.
4)Dokumentowanie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Notatki, zaświadczenia, potwierdzenia – okres stażu.
5)Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu- sprawozdanie VI 2020.

1.1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych.
1)Samodzielna studiowanie literatury. -Notatki, własne opracowania np. wykaz literatury przedmiotu.
2)Systematyczne odwiedzanie edukacyjnych stron i portali internetowych.
3)Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego:
a)szkoleniach,
b)konferencjach,
c)warsztatach i konsultacjach metodycznych adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły - Dokumenty potwierdzające odbyte formy doskonalenia zawodowego.
4)Udział w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - Potwierdzenia przewodniczącego zespołu przedmiotowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Czas realizacji: w toku stażu.

1.2 Współtworzenie dokumentów wewnętrznych szkoły.
1)Gotowość do podjęcia działań mających na celu tworzenie wewnętrznych dokumentów szkoły - Potwierdzenia dyrektora.
Czas realizacji: w toku stażu

1.3 Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
1)Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z kalendarzem - Scenariusze imprez i uroczystości szkolnych.
2)Organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz do kina, teatru, muzeów - Karty i scenariusze wycieczek.
3)Udział w przygotowaniu szkolnych konkursów - Przygotowane materiały, protokoły.
4)Zorganizowanie i przeprowadzenie projektu „Mały Ekolog” - Regulamin projektu, scenariusze, wytwory prac uczniów.
5)Wzbogacanie sali lekcyjnej w nowe środki dydaktyczne oraz troska o wystrój i estetykę klasy - Wykonanie gazetek, dekoracji, pomocy dydaktycznych.
6)Systematyczna praca z uczniem słabym w formie zajęć dodatkowych -Karty pracy, wpisy w dzienniku zajęć dodatkowych.
Czas realizacji: w toku stażu.

1.4 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych – innowacja „Rozumiem, co czytam”.
1)Nawiązanie współpracy ze szkolnym bibliotekarzem .
2)Opracowanie i realizacja zaplanowanej innowacji - Ankiety, scenariusze, wnioski.
Czas realizacji: w toku stażu.

1.5 Współpraca z rodzicami.
1)Prowadzenie indywidualnych konsultacji - Karty indywidualnych spotkań z rodzicami.
2)Organizowanie zebrań klasowych , pedagogizacja rodziców - protokoły zebrań.
3)Organizowanie imprez okolicznościowych – Scenariusze imprez.
4)Przygotowywanie dla rodziców ankiet, wniosków – Ankiety, wnioski.
Czas realizacji: w toku stażu.

2.1 Opracowywanie wszelkich dokumentów związanych z pracą nauczyciela i wychowawcy
1)Przygotowywanie sprawdzianów, ankiet, testów, scenariuszy zajęć, scenariuszy imprez, opracowywanie wzorów dyplomów, podziękowań, zaproszeń itp. techniką komputerową - Opracowane techniką komputerową materiały stanowiące wyposażenia warsztatu pracy w tym scenariusze, konspekty, pomoce dydaktyczne, druki okolicznościowe.

Czas realizacji: w toku stażu

2.2 Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej celem poszerzenia wiedzy i zdobycia informacji przydatnych w pracy zawodowej
1)Publikowanie scenariuszy zajęć(imprez) na stronach portali internetowych - Potwierdzenie portalu internetowego.
2)Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego - Materiały, zestawy adresów internetowych.
3)Przeprowadzenie zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem komputera w kl. I-III - Opracowanie scenariuszy lekcji, kart pracy, pomocy dydaktycznych.
4)Gromadzenie i przesyłanie materiałów (zdjęć) wzbogacających i uaktualniających stronę internetową szkoły - Potwierdzenia administratora strony internetowej szkoły.
5)Udział w kursach on-line – certyfikaty, zaświadczenia.
6)Wykorzystanie Internetu, systematyczny udział w życiu portali edukacyjnych.

Czas realizacji: w toku stażu

2.3 Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
1)Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnych materiałów - Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

Czas realizacji: w toku stażu.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI (§ 8 ust. 2 pkt. 3)

3.1. Udział w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
1)Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli - Potwierdzenia dyrektora.
2)Udostępnianie nauczycielom opracowanych narzędzi diagnostycznych: testy, karty pracy - Zestaw narzędzi diagnostycznych (karty pracy, testy).
Czas realizacji: w toku stażu.

3.2. Stała współpraca z nauczycielem wspierającym, psychologiem, pedagogiem, logopedą i reedukatorem.
1)Diagnozowanie potrzeb i ocenianie możliwości ucznia - Potwierdzenia specjalistów.
2)Prowadzenie działań zmierzających do integracji i bezpiecznego funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w społeczności szkolnej - Opis wybranych działań.

Czas realizacji: w toku stażu.

3.4 Opublikowanie na portalu internetowym scenariuszy zajęć edukacyjnych oraz organizowanych imprez i uroczystości szkolnych.
1)Przygotowanie planu i przesłanie na stronę - Publikacja na stronie.
3.5 Gotowość objęcia funkcji opiekuna stażu/praktyk studenckich.
1)Opiekowanie się nauczycielem będącym na stażu lub praktyce studenckiej – Potwierdzenia dyrektora

Czas realizacji: w toku stażu.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH
(§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit.a)

4.1.lit.a Opracowanie i wdrożenie programu „Coraz lepiej czytam”.
1)Opracowanie i wdrożenie programu na zajęciach pozalekcyjnych- Program, karty pracy/
Czas realizacji: w toku stażu.

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
(§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit.c)

4.1.lit.c Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.
1)Indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów - Notatki ze spotkań, ankiety.
4.2.lit.c Pedagogizacja rodziców.
1)Prelekcje dla rodziców - Egzemplarze opracowanych referatów
4.3.lit.c Integracja zespołu klasowego.
1)Organizowanie imprez klasowych, zabaw i uroczystości szkolnych - Sprawozdania, scenariusze
4.4.lit.c Rozwijanie uzdolnień uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
1)Organizowanie zajęć pozalekcyjnych. Wpisy w dzienniku zajęć.
2)Organizowanie konkursów z myślą o uczniach o specyficznych potrzebach edukacyjnych - Wytwory prac uczniów.
3)Wystawy prac uczniów.
4.5.lit.c Udział klasy w wycieczkach, przedstawieniach teatralnych, koncertach i lekcjach muzealnych.
1)Wycieczki, przedstawienia teatralne, poranki muzyczne, lekcje muzealne - Karty wycieczek i wyjść.

Czas realizacji: w toku stażu.

WYKONANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI
(§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit.e)

4.1.lit.e Współpraca z PPP.
1)Wczesne rozpoznanie problemów -Potwierdzenia poradni.
2)Praca nad doprowadzeniem ucznia do poradni: rozmowy z rodzicami - Opinie o uczniach.
3)Pisanie opinii o uczniach - Opinie o uczniach.
4)Uwzględnianie zaleceń poradni podczas codziennych zajęć.
4.2.lit.e Współpraca ze szkolnym psychologiem i pedagogiem.
1)Wdrażanie programów profilaktycznych - Potwierdzenia pedagoga i psychologa.
2)Wymiana informacji o uczniach.
4.3.lit.e Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów w trudnych sytuacjach losowych.
1)Uwrażliwianie rodziców na potrzeby innych - Potwierdzenia dyrektora.
2)Pozyskiwanie funduszy np. sponsorzy.
Czas realizacji: według potrzeb.

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY (§ 8 ust. 2 pkt. 5)

5.1.Opis i analiza dwóch przypadków trudności edukacyjnych bądź wychowawczych.
1)Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych - Opis i analiza przypadków.
2)Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
3)Podsumowanie i wnioski.
Czas realizacji: w toku stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.