X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43625
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko:
Kwalifikacje:
Stanowisko: nauczyciel mianowany języka angielskiego i niemieckiego
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa w
Staż pracy: lat
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy, tj. od 1.09.20r. do 31.05.20 r.
Dyrektor placówki:
Cele stażu: pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej, zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły, podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych, osobisty rozwój, realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r., poz.191),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel (Dz.U. 2013 r., poz. 393 ).
L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących oświaty.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
VIII

Prawidłowo sformułowane dokumenty
Wniosek

Plan rozwoju
2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Gromadzenie dokumentacji.
Cały okres stażu
Zaświadczenia, opracowane materiały
3.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

Sprawozdanie

Ocena dorobku zawodowego

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
Obserwacje zajęć przez dyrektora.
Ewaluacja i samoocena własnej pracy.
Według harmonogramu obserwacji
Cały okres stażu
Harmonogram obserwacji

Scenariusze zajęć
2.
Samodzielne pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (konferencje, warsztaty metodyczne, kursy, e-konferencje, webinaria).
Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej i portali internetowych.
Tworzenie własnego warsztatu pracy; materiałów dydaktycznych, do dekoracji sali.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języka angielskiego i niemieckiego.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Zaświadczenia

Lista obecności

Wykaz interesujących książek, wykaz stron internetowych

Materiały, pomoce, zdjęcia

3.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły i wykonywaniu czynności dodatkowych.
Opracowywanie i ewaluacja dokumentów regulujących pracę szkoły.

Prowadzenie teczki wychowawcy klasy.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej związanej z działalnością SU.
Opracowanie próbnych testów ósmoklasisty, tworzenie sprawozdań z napisanych testów.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

E- dziennik , dzienniki zajęć pozalekcyjnych, sprawozdania
Teczka wychowawcy klasy
Protokolarz SU, zeszyt wpływów i wydatków.
Próbne testy ósmoklasisty, sprawozdania.
4.
Wzbogacanie metod oraz form swojej pracy.
Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych.
Urządzenie kącika językowego, eksponującego prace wykonane przez dzieci.
Opracowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów skierowanych na popularyzacje języka angielskiego i niemieckiego.
Opieka nad salą językową nr .

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Scenariusze, arkusze obserwacji

Zdjęcia, prace dzieci

Zdjęcia, zaświadczenia, dyplomy, protokoły pokonkursowe

Potwierdzenie dyrektora szkoły, zdjęcia gazetek tematycznych.

§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera
Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy zajęć, hospitacji, zaproszeń, ogłoszeń, dyplomów, testów kart pracy przy użyciu komputera
Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych, publikacji innych nauczycieli, programów i aplikacji edukacyjnych, stron oraz portali mających na celu wspieranie nauki języków obcych.
Rozbudowanie zakładki „Kącik językowy” na stronie internetowej szkoły.
Cały okres stażu

Na bieżąco

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Na bieżąco
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne

Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany, wzory dyplomów, zaproszeń, testy, karty pracy
Wydruki

Scenariusze zajęć

Strona internetowa szkoły

2
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęciach z dziećmi oraz zebraniach z rodzicami.
Cały okres stażu
Prezentacje

3
Współpraca z rodzicami, dyrektorem i nauczycielami za pomocą poczty e-mail i telefonu komórkowego
Komunikowanie się z rodzicami, wymiana informacji za pomocą e-dziennika, poczty e-mail oraz telefonu komórkowego. Wysyłanie ważnych informacji do innych nauczycieli za pomocą e-dziennika, współpraca i kontakt z dyrektorem placówki za pomocą poczty e-mail (np. ważne informacje dotyczące pracy).
Cały okres stażu

Według potrzeb
E-dziennik

E-dziennik, wydruki emaili.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
1.
Opublikowanie w Internecie Planu rozwoju zawodowego
Publikacja zatwierdzonego Planu rozwoju zawodowego.
I półrocze roku
Potwierdzenie publikacji.
2.
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć
Opublikowanie w Internecie i na stronie szkolnej scenariuszy zajęć i uroczystości..
Udostępnianie swojego warsztatu pracy- scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Potwierdzenie publikacji.

3.
Prowadzenia zajęć otwartych dla rodziców, współpraca z nauczycielami
Prezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.

Prowadzenie uroczystości, spotkań, zebrań z rodzicami.
Współpraca z nauczycielami w ramach zespołu klas IV-VIII.
Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców w klasie VII.
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

2017/2018
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli, zdjęcia, scenariusze zajęć, spotkań, potwierdzenie dyrektora szkoły, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej
Notatki, protokoły zebrań

Protokoły z posiedzeń.

Scenariusz zajęć, zdjęcia, notatka w e-dzienniku.
4.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
Wspólne rozwiązywanie problemów
Dzielenie się wiedzą zdobytą na konferencjach i szkoleniach.
Okres stażu

Okres stażu

Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli

§ 8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1.
Opracowanie programu własnego
Opracowanie i wdrożenie programu własnego zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Ewaluacja programu własnego
2018/2019
Opracowany program własny

§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb lub zainteresowań uczniów
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Scenariusze zajęć

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
2.
Praca z dzieckiem zdolnym
Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów
Okres stażu
Dyplomy, protokoły pokonkursowe, zdjęcia, karty zajęć pozalekcyjnych
3.
Współpraca z instytucjami
Organizowanie wycieczek do placówek kultury np. muzeum.
Współpraca z PPP w .
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Dokumentacja wycieczek, zdjęcia
Notatki rozmów z rodzicami, opinie wychowawcy klasy przesyłane do PPP
4
Współpraca z wydawnictwami
Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych, nagród na konkursy oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.
Cały okres stażu
Korespondencja
5

Współpraca z instytucjami pomocowymi
Nawiązanie współpracy z Domem Dziecka w .
Organizowanie akcji wolontariatu „Prezent” w szkole ( zakup przez dzieci prezentu dla dziecka z domu dziecka)
Nawiązanie współpracy ze Schroniskiem dla zwierząt w Węgrowie
Zorganizowanie zbiórki karmy, koców dla zwierząt ze schroniska

listopad

wrzesień

październik

Potwierdzenie przekazania

Protokoły pozbiórkowe

§ 8 ust.2 pkt. 4d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym
1.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się językami obcymi
Systematyczny kontakt z językiem rosyjskim poprzez czytanie literatury, publikacji w ww. języku.
Nawiązanie współpracy z przedszkolem w Rosji w celu wymiany doświadczeń
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Notatki własne

Korespondencja, umowa współpracy

§ 8 ust.2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
1.
Współkoordynowanie imprez i festynów lokalnych
Współorganizowanie festynów rodzinnych, uroczystości rodzinnych, w placówce i poza nią, integracja rodziców i dzieci
Okres stażu

Zdjęcia, scenariusze imprez, festynów

§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1.
Opis i analiza przypadku- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Identyfikacja problemu, znaczenie problemu, propozycje rozwiązania, wdrażanie oddziaływań, efekty oddziaływań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.