X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43624
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Katarzyna Kocyk

nauczyciel wspomagający
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

AKTY PRAWNE

 Karta nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2014r. poz. 191, poz. 1198).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013, poz. 393).

CELE:

 Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
 Poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej,
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych,
 Osobisty rozwój zawodowy.

mgr Katarzyna Kocyk - nauczyciel wspomagający

Staż pracy pedagogicznej: 10 lat
Miejsce zatrudnienia: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
Stopień awansu, o który się ubiegam: nauczyciel dyplomowany
Rozpoczęcie stażu: 1.09.2017r.
Czas odbywania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2020 r.

Wykształcenie:

2002-2005 Studia licencjackie - Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Warszawie, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – kształcenie zintegrowane,
2006-2008 Studia magisterskie - Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, specjalność pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

Studia podyplomowe:

 „Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z Informatyki dla Nauczycieli”,
 Podyplomowe Studia - kierunek „Oligofrenopedagogika”.

§ 8 ust.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, szczególnie na stopień nauczyciela dyplomowanego (ustawy, rozporządzenia).
• Opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego i sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

• Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Gromadzenie i ciągła aktualizacja dokumentów związanych z awansem.

2. Systematyczne rozwijanie i doskonalenie swoich umiejętności i kompetencji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
• Aktywny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
• Wybór odpowiedniej tematyki szkoleń, warsztatów, kursów organizowanych przez instytucje prowadzące doskonalenie nauczycieli.
• Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie literatury jak również korzystanie z Internetu.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
• Przygotowanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych
przydatnych zarówno w czasie lekcji, jak i zajęć rewalidacji indywidualnej.

3. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły
• Praca w zespole klas O – III.
• Praca w zespole nauczycieli wspomagających.
• Udział w tworzeniu dokumentów szkolnych.

4. Współpraca z rodzicami
• Udział w zebraniach, kontakty indywidualne.
• Współpraca z rodzicami – znajomość sytuacji rodzinnej uczniów.
• Prezentacja osiągnięć uczniów: wystawka zeszytów, ekspozycja prac.
• Angażowanie rodziców do uczestnictwa w wycieczkach oraz w imprezach okolicznościowych, które odbywają się w szkole:
-Wigilia
-Występ półroczny
-Dzień Integracji.

5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
Nauczyciela.
• Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych imprezach i uroczystościach.
• Przygotowanie uczniów do konkursów , uroczystości i imprez organizowanych w szkole i poza nią.
• Przygotowywanie wystroju klasy.
• Włączenie się w przygotowanie różnych imprez klasowych i szkolnych.
• Współorganizowanie wycieczek turystyczno - krajobrazowych .
• Współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
• Opracowanie i przeprowadzenie ankiet dla uczniów i rodziców w celu ewaluacji własnej pracy.

6. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno –terapeutycznych dla uczniów.
• Realizacja zaleceń poradni zawarte w IPET

7. Praca z uczniem z trudnościami w nauce
• Prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla ucznia z klas I - III .

8. Aktywna i systematyczna współpraca z organizacjami działającymi w szkole oraz strukturami samorządowymi.
• Współpraca ze świetlicą szkolną: współorganizowanie konkursów plastycznych oraz tanecznych. Zrobienie prezentów dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowe „Tęcza”
w Warce. Współorganizowanie zbiórek na rzecz innych.
• Współpraca z „Dworkiem na Długiej”: udział dzieci w konkursach plastycznych i recytatorskich.
• Współpraca z Policją: spotkanie z policjantem, rozmowa na temat bezpieczeństwa dzieci na drogach i w szkole.
• Współpraca z Poradnią – Pedagogiczną w Warce.

9. Różnicowanie pracy z uczniem na lekcji.
• Pomoc uczniom słabym.
• Ćwiczenia dodatkowe dla uczniów zdolnych.

VIII/IX 2017

VIII 2017
IX 2017
VI 2020

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Według potrzeb.

Cały okres stażu

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Według potrzeb.

Cały okres stażu.

Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Zaświadczenia ,konspekty, sprawozdania.

Zaświadczenia ukończenia, materiały szkoleniowe.
Notatki własne i gromadzone materiały dydaktyczne.

Zaświadczenie dyrektora.

Dokumentacja własna.
Spis ważnych wydarzeń z życia klasy, zdjęcia.

Dokumentacja własna, zdjęcia .

Sprawozdania, zdjęcia, dyplomy.

Opracowanie ankiet i wniosków.

Opracowany program.

Dziennik zajęć.

Sprawozdania, zaświadczenia, zdjęcia.

Potwierdzenie współpracy.

Dyplomy.

Dokumentacja własna.

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Korzystanie z Internetu w pracy zawodowej oraz życiu codziennym.
• Uczęszczanie na kurs drogą on – line. „Dziecko z autyzmem oraz Zespołem Aspergera w szkole/placówce oświatowej XV edycja”.
• Wyszukiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
• Wykorzystanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych nauczaniem z innymi nauczycielami.
• Przygotowanie i zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji dotyczących klasy i różnych akcji podjętych na terenie szkoły.
• Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej. Przesyłanie prac i dokumentów drogą mailową.

2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
• Wykorzystanie programów graficznych do tworzenia pomocy dydaktycznych, kart pracy, dyplomów, zaproszeń itp.
• Przygotowanie dokumentów potrzebnych w pracy wychowawczo – edukacyjnej.
• Opracowanie prezentacji multimedialnych przybliżających treści dydaktyczno – wychowawcze.

3. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
• Opracowanie na komputerze wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela.

4. Przeprowadzenie zajęć z uczniami na wybrany temat z wykorzystaniem komputerów.

5. Przeprowadzenie zajęć z uczniami na wybrany temat z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Rok 2017/2018

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Według potrzeb.

Według potrzeb.

Według potrzeb.

Zaświadczenie ukończenia kursu.

Wykaz stron internetowych.

Publikacja na stronie internetowej szkoły.

Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne .

Prezentacje multimedialne.

Dokumentacja własna.

Dokumentacja własna.

Dokumentacja własna.

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć , w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i innych zajęć.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Opublikowanie „Planu rozwoju zawodowego”.
• Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego „Planu rozwoju zawodowego”.

2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych nauczycieli (opracowanie scenariuszy zajęć).
• Dzielenie się doświadczeniem z przeczytanej literatury.

• Udostępnianie swoich konspektów, scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych.
• Prowadzenie rady szkoleniowej na wybrany temat.

3. Współpraca z nauczycielami i wychowankami.
• Wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego kierunku działań pedagogicznych i wychowawczych.

4. Udział w pracach zespołu dydaktycznego.
• Realizowanie wymagań według harmonogramu prac zespołu.

5. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
• Współpraca przy organizacji cyklicznych imprez szkolnych tj: „Występu półrocznego”, „Dnia integracji”.
• Przygotowanie i przeprowadzenie w ramach wolontariatu szkolnych akcji: „ Dzieci – dzieciom”- czytanie bajek, pomoc w bibliotece szkolnej (układanie i obkładanie książek).

6. Wykorzystanie własnej wiedzy w procesie tworzenia i modyfikacji dokumentów szkolnych.

Listopad 2017

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Według potrzeb.
Wydruk publikacji ze strony internetowej.

Scenariusze , konspekty zajęć.

Potwierdzenie dyrektora.

Realizacja zadań wynikających z potrzeb zespołu.

Zdjęcia , sprawozdania.

Potwierdzenie dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt 4 pkt. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą pomocą lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych.
• Opracowanie uczniowi z orzeczeniem Indywidualnego Programu Edykacyjno – Terapeutycznego zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
• Opracowanie programu rewalidacji indywidualnej zajęć „Korekcyjno – kompensacyjnych”. Prowadzenie zajęć z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Opracowanie programu rewalidacji grupowej zajęć „Trening umiejętności społecznych”. Prowadzenie zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Opracowanie oraz wdrażanie projektu edukacyjnego o tematyce zdrowotnej „Żyjmy zdrowo”. Ewaluacja projektu.
• Opracowanie i wdrażanie programu zajęć dodatkowych dla uczniów mających trudności w nauce. Ewaluacja programu.

IX 2017r.

Według potrzeb.

Według potrzeb.

2018 – 2019r.

2017 – 2020r.

Kserokopia indywidualnego programu.

Kserokopia programu.

Kserokopia programu.

Projekt edukacyjny.

Program zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1 Włączenie uczniów do akcji charytatywnych.
• Zbiórka ubranek i przekazanie dzieciom ze szpitala „ Oddziału noworodkowego” w Grójcu.
• Zrobienie prezentów dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Warce.

2. Działania na rzecz uczniów będących w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.
• Prowadzenie zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce.
• Współorganizowanie kiermaszu z przeznaczeniem funduszy na pomoc dzieciom potrzebującym z naszej szkoły.

3. Organizowanie różnych imprez wspólnie z innymi nauczycielami.
• Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole.

4. Branie udziału w ogólnopolskiej akcji proekologicznej: „Komputery za tonery”.

5. Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
• Angażowanie uczniów do udziału w licznych konkursach wewnętrznych i zewnętrznych.

6. Działania w zakresie akcji charytatywnych i wolontariatu.
Cały okres stażu.

Według potrzeb.

Według potrzeb.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.
Dokumentacja własna.
Zdjęcia na stronie internetowej.

Sprawozdania.

Dokumentacja własna. Zdjęcia na stronie internetowej.

Dyplomy.

Dyplomy.

Sprawozdania.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym.
• Współpraca z pedagogiem szkolnym. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
• Współpraca z Policją, Strażą Pożarną.
Organizowanie pogadanek, spotkań z policjantami i strażakami zgodnie z potrzebami wynikającymi z przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego.
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami poradni i na ich podstawie dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwość ucznia.
• Współpraca z higienistką szkolną. Zorganizowanie spotkań dla dzieci na temat higieny, zdrowi i fluoryzacji.
• Współpraca z pismem lokalnym.
Przekazanie informacji o wydarzeniach szkolnych.
• Współpraca z biblioteką szkolną i Miejską Biblioteką Publiczną poprzez udział w lekcji bibliotecznej i udział w konkursach organizowanych przez biblioteki.
• Współpraca ze Świetlicą Szkolną. Współorganizowanie konkursów plastycznych i tanecznych oraz zbiórek na rzecz innych.
• Współpraca z Samorządem Szkolnym. Zainicjowanie akcji „ Dzieci – dzieciom” -głośnego czytania.

2. Poznanie i wykorzystanie różnych procedur oraz prawa oświatowego, pomocy społecznej w sprawach nieletnich na rzecz wspomagania uczniów będących w trudnej sytuacji :
• Prowadzenie zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce,
• Współorganizowanie kiermaszu z którego fundusze zostaną przeznaczone na pomoc dla uczniów potrzebujących z naszej szkoły.

3. Pomoc uczniom z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem poza granicami naszego kraju:
• Integracją z grupą,
• Pomoc w nauce,
• Przezwyciężanie barier komunikacyjnych.
Cały okres stażu
Według potrzeb.

Cały okres stażu
Według potrzeb.

Według potrzeb

Potwierdzenie współpracy.
Zdjęcia na stronie internetowej szkoły.

Dziennik zajęć.
Zdjęcia.

Notatki własne.

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
• Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
• Podsumowanie, wnioski.

2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych wśród uczniów - różnicowanie metod i oddziaływań.

3. Uczeń niepełnosprawny – rozpoznawanie jego problemów i rozwiązywanie problemów wynikających z niepełnosprawności.
4. Pomoc uczniom, którzy mają problemy z integrowaniem się z grupą rówieśniczą poprzez :
• Wyższą samoocenę ucznia,
• Kształtowanie więzi z innymi,
• Uczenie dialogu,
• Uczenie kompromisu,
• Rozwiązywanie konfliktów.

Cały okres stażu

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Opis i analiza dwóch przypadków.

Opis i analiza.

Opis i analiza.

Opis i analiza.

Plan na charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Zatwierdzam do realizacji Opracowała: Katarzyna Kocyk

........................................ ........................................
(podpis dyrektora szkoły) (podpis nauczyciela)

Warka, dn........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.