X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43525
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program koła z języka angielskiego dla klasy 5

AUTORSKI PROGRAM
ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPALONEJ

Autor: mgr Anna Parker
Przedmiot: język angielski
Etap edukacyjny: II etap edukacyjny: V klasa szkoły podstawowej
Typ kursu: pozalekcyjne koło zainteresowań
Ilość godzin tygodniowo: 1

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
1. Opis programu ........................................ 3
1.1 Metryczka ........................................3
1.2 Założenia programowe ........................................ .3
1.3 Warunki realizacji programu ........................................ 4
2. Cele nauczania ........................................4.
2.1 Ogólne cele programu ........................................ 4
2.2 Szczegółowe cele programu ........................................ 4
3. Treści nauczania ........................................ 5
3.1 Zakresy tematyczne ........................................ 5
3.2 Zagadnienia gramatyczne ........................................ 5
3.3 Funkcje i sytuacje ........................................6
3.4 Sprawności ogólne ........................................6
4. Procedury osiągania celów ........................................7
4.1 Metody nauczania ........................................7
4.2 Formy pracy ........................................7
4.3 Materiały nauczania i środki dydaktyczne ........................................7
5. Ocenianie ........................................8.
5.1 Metody sprawdzania osiągnięć ........................................8
5.2 Ewaluacja ........................................9
5.3 Zakładane osiągnięcia ucznia ........................................ 9
6. Ewaluacja procesu tworzenia programu ........................................10
Bibliografia

1. OPIS PROGRAMU

Niniejszy program jest uzupełniającym programem nauczania języka angielskiego, przeznaczonym dla V klasy szkoły podstawowej, realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych. Można go stosować jako dopełnienie Programu nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących, dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Jest on także wynikiem chęci nauczyciela do wspierania rozwoju zainteresowań młodego człowieka. Zdolni uczniowie niejednokrotnie samodzielnie poszerzają swoją wiedzę, napotykając w swej pracy samokształceniowej szereg trudności, których sami nie są w stanie pokonać. Ograniczenie czasu na lekcjach nie pozwala także nauczycielowi na dogłębną analizę przedstawianych problemów. Dlatego program koła języka angielskiego stanowi przede wszystkim poszerzenie wiadomości przyswajanych w trakcie zajęć lekcyjnych, wykorzystując szereg metod aktywizujących ucznia. Realizacja programu wiąże się z twórczym rozwiązywaniem problemów językowych poprzez poszukiwanie, segregowanie i wykorzystywanie informacji różnego pochodzenia, zwłaszcza przy wykorzystaniu komputera, tablicy interaktywnej lub zwyczajnie projektora.

1.1 Metryczka
Przedmiot: Język angielski
Etap edukacyjny: II – szkoła podstawowa
Typ kursu: pozalekcyjne kółko zainteresowań
Język: angielski
Ilość godzin tygodniowo: 1
Autor: mgr Anna Parker

1.2 Założenia programowe
Niniejszy program przewidziany jest do realizacji w ramach dobrowolnych zajęć pozalekcyjnych języka angielskiego. Przeznaczony jest dla uczniów uczących się na II etapie edukacyjnym . Program kierowany jest do dzieci szczególnie uzdolnionych językowo, chętnych do kontynuowania nauki języka w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo. Odpowiada on zadaniom i celom edukacyjnym nowej podstawy programowej. Głównym jednak założeniem tego programu jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu leksyki, gramatyki i kultury Wielkiej Brytanii.
Program został napisany w oparciu o podstawę programową oraz program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły
Głównym założeniem programu jest promowanie zdobywania wiedzy o obszarach anglojęzycznych oraz rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych, tj. słuchania, czytania, mówienia i pisania, umożliwiających swobodne komunikowanie się. Poza celami edukacyjnymi, w programie zawarto również cele wychowawcze, a więc rozwijanie zainteresowań uczniów, wzbudzanie szacunku dla innej kultury, a także nauka samodzielnej pracy i systematyczności

1.3 Warunki realizacji programu
Program kierowany jest do nauczycieli języka angielskiego, prowadzących zajęcia w szkole podstawowej. Realizacja programu powinna odbywać się w sali lekcyjnej wyposażonej minimalnie w komputer z dostępem do Internetu i projektor, niesłychanie pomocny jest również dostęp do sprzętu audiowizualnego: płyt CD, odtwarzacza płyt CD , telewizora z funkcją tablicy interaktywnej, tablicy interaktywnej.
Bazę teoretyczną stanowią wybrane ćwiczenia z następujących pozycji:
Strony internetowe zawierające interesujące zadania online dotyczące gramatyki.
Strony internetowe zapewniające interaktywne leksykalne zadania wraz z kontekstem sytuacyjnym takie jak https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
Tomasz Szarfemberg, Szkoła Podstawowa, Gramatyka angielska, ćwiczenia 1
Tomasz Szarfemberg, Szkoła Podstawowa, Gramatyka angielska, ćwiczenia 2
Maciej Matasek, Język angielski, gramatyka dla szkół podstawowych
Marek Kuczyński, Angielski dla twoich potrzeb, Podręcznik do nauki języka angielskiego dla początkujących
Czechowicz, Podsiedlik, Raniowski, Stecki, Ilustrowany słownik angielsko-polski
Longman, Brain teasers

2. CELE NAUCZANIA

2.1 Ogólne cele programu
Zgodnie z podstawą programową przyjętą dla tego etapu edukacyjnego, nadrzędnymi celami niniejszego programu są:
 Pokazanie, że nauka języka otwiera drzwi do nieznanych światów
 Wprowadzenie uczniów w świat uniwersalności języka angielskiego
 Wdrożenie ich do samodzielności uczenia się
 Zaciekawienie językiem
 Rozwijania kompetencji językowych uczniów
 Uświadamianie własnego potencjału osobistego i kulturowego

2.2 Szczegółowe cele programu
Wedle założeń podstawy programowej niniejszy program opiera się o cztery podstawowe zakresy celów edukacyjnych:
• językowy:
1. dalsze rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia
2. dalsze rozwijanie sprawności czytania i pisania
3. poszerzenie różnorodności funkcji językowych
4. opanowanie bardziej rozwiniętych struktur gramatycznych
5. wzbogacenie zasobu słownictwa
• poznawczy:
1. rozwijanie znajomości wybranych aspektów kultury polskiej i Wielkiej Brytanii
2. poznanie różnych stylów życia i zachowania
3. rozwijanie umiejętności pracy z Internetem czy słownikiem
• etyczny:
1. kształcenie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
2. rozwijanie poczucia własnej wartości
• społeczny:
1. rozwijanie indywidualnych strategii uczenia się
2. rozwijanie umiejętności pracy z innymi

3. TREŚCI NAUCZANIA

3.1 Zakresy tematyczne:
 informacje o sobie
 kalendarz – dni, miesiące, lata, daty
 świat roślin i zwierząt
 wakacje
 święta i uroczystości
 jedzenie i picie
 geografia – nazwy państw anglojęzycznych i najważniejszych krajów Europy , stron świata
 pogoda
 telewizja
 kino
 zawody
 dom, mieszkanie
 czas wolny
 rodzina
 garderoba
 w mieście
 na zakupach
 w restauracji
 na poczcie
 w banku

3.2 Zagadnienia gramatyczne:
 czasowniki – być, mieć, umieć, powinno się, musieć
 czas Present Simple
 czas Present Continuous
 porównanie czasów present simple i present continuous
 zaimki osobowe w formie dopełnienia
 przedimki nieokreślone – a/ an
 przedimek określony – the
 czas Past Simple
 czasowniki regularne i nieregularne
 rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 stopniowanie przymiotników
 przysłówek
 porównanie przysłówka i przymiotnika
 konstrukcja be going to zamierzać

3.3 Funkcje i sytuacje:
• opisywanie miejsc, osób
• podawanie danych osobowych
• wydawanie poleceń
• wyjaśnianie znaczenia słów
• określanie położenia geograficznego
• wyrażanie zainteresowania, umiejętności
• wyrażanie opinii o filmach, programach telewizyjnych etc.
• porównywanie wieku, ilości, wyglądu, znaczenia etc.
• opisywanie ciekawych miejsc
• charakteryzowanie miejsc
• wyrażanie stosunków czasowych
• wyrażanie własnych uczuć i postaw
• zamawianie jedzenia i picia
• poruszanie się po mieście i instytucjach ( bank, poczta etc. )
• zadawanie podstawowych pytań związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie

3.4 Sprawności ogólne:
• wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji
• klasyfikowanie faktów
• formułowanie wypowiedzi
• formułowanie własnych opinii
• opanowanie zasad prawidłowej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego
• rozwiązywanie problemów
• wykorzystywanie Internetu do pozyskiwania informacji
• dokonywanie samooceny
• stosowanie właściwych strategii podczas pracy samodzielnej
• stosowanie właściwych strategii interpersonalnych przy pracy zespołowej

4. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

4.1 Metody nauczania
Metody podające: opis ,objaśnienie
Metody problemowe: klasyczna metoda problemowa
Metody aktywizujące: metoda sytuacyjna, inscenizacja, gry dydaktyczne, burza mózgów
Metody eksponujące: filmiki na YouTube i filmy z innych stron edukacyjnych, piosenki
Metody programowane: z użyciem komputera, z użyciem podręcznika programowanego
Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Metoda komunikacyjna: dialog

4.2 Formy pracy
Formy pracy na lekcjach zależne są od rodzaju zaplanowanych na dane zajęcia celów. Są to:
• praca indywidualna, kierowana przez nauczyciela i samodzielna
• praca w parach
• praca w grupach

4.3 Materiały nauczania i środki dydaktyczne
Zważywszy na różnorodność współczesnej oferty wydawniczej, wybór konkretnych pozycji książkowych pozostawiony zostaje w gestii nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Podany niżej zestaw książek, przydatnych do realizacji programu, należy traktować jedynie jako propozycje i punkt wyjścia do samodzielnego poszukiwania źródeł.
• Podręczniki do nauki j. angielskiego
• Zeszyty ćwiczeń do podręczników
• Słowniki internetowe
Program przewiduje użycie różnorodnych środków dydaktycznych, takich jak:
• płyty CD lub materiały źródłowe znajdujące się w zasobach internetu
• filmy edukacyjne z zdaniami interaktywnymi
• oprogramowanie komputerowe
• gry językowe
• plansze do nauki i fiszki ze słówkami

5. OCENIANIE

5.1 Metody sprawdzania osiągnięć
Zajęcia docelowo nie są oceniane, uczeń nie jest do niczego zmuszany, uczestniczy w kole dobrowolnie i bez żadnego przymusu, natomiast nauczyciel zastrzega sobie możliwość docenienia wyjątkowych starań uczniów z języka angielskiego . Osoby wyróżniające się znaczącymi osiągnięciami mogą zostać nagrodzone:
- wyróżnieniem osoby na tle klasy, szkoły
- celującą oceną z przedmiotu
- punktami z zachowania za wzorowe uczęszczanie na koło
- nagrodą książkową od nauczyciela na koniec roku szkolnego

5.2 Ewaluacja
Ewaluacja wspierająca będzie miała na celu ulepszanie niniejszego programu poprzez wprowadzanie zmian w trakcie jego wdrażania. W czasie realizacji programu będą prowadzone notatki z uwagami odnoszące się do przebiegu zajęć, które następnie zostaną wykorzystane do jego modyfikacji.
Na koniec zostanie dokonana ewaluacja całościowa, pozwalająca ostatecznie ocenić program i w razie potrzeby nanieść poprawki. Analiza będzie prowadzona w czterech działach:
 mocne strony
 słabe strony
 szanse
 zagrożenia
Wyniki badań będą wykorzystane w celu modyfikacji proponowanego programu

Przykładowa ankieta ewaluacyjna: Odpowiedz na pytania, wybierz: TAK lub NIE.
1. Czy chętnie uczestniczyłeś/aś w zajęciach?
TAK NIE
2. Czy treści nauczane były według Ciebie przedstawione w sposób zrozumiały i interesujący?
TAK NIE
3. Czy stosowane przez nauczyciela metody pracy pozwoliły Ci aktywnie uczestniczyć w zajęciach?
TAK NIE
4. Czy łączenie teorii z praktyką sprawiło, że omawiany materiał był dla Ciebie bardziej zrozumiały?
TAK NIE
5. Czy w czasie zajęć mogłeś/aś samodzielnie podejmować decyzje?
TAK NIE
6. Czy mogłeś/aś obserwować rezultaty swojej pracy?
TAK NIE
Udziel krótkiej odpowiedzi:........................................
7. Wymień jeden temat, którego realizacja podobała Ci się najbardziej.
........................................
8. Wymień zagadnienia gramatyczne, które sprawiały Ci najwięcej trudności.
........................................
9. Które tematy były Twoim zdaniem zbędne i dlaczego?
........................................
10. Podaj zagadnienia, o które chciałbyś/abyś wzbogacić program?
........................................

5.3 Zakładane osiągnięcia ucznia
Po zakończeniu kursu uczeń powinien osiągnąć następujące umiejętności :
• W zakresie kompetencji kulturoznawczej, uczeń:
- potrafi dokonać charakterystyki podstawowych zagadnień geografii i kultury Wielkiej Brytanii i USA w poczuciu otwartości i tolerancji
• W zakresie kompetencji językowej, uczeń:
- dysponuje bogatym zasobem słownictwa obejmującym zakres tematyczny kursu i prawidłową wymową słownictwa, dzięki kanałowi Po Cudzemu na YouTube uczniowie wraz z nauczycielem mogą szlifować prawidłową wymowę
- potrafi domyśleć się znaczenia słów w oparciu o kontekst
- zna bardziej złożone struktury gramatyczne, choć nie zawsze potrafi ich właściwie używać
- potrafi zdobywać i przetwarzać informacje, dbając o czytelność i poprawność komunikatu
- potrafi wybrać potrzebne informacje z materiałów źródłowych
- umie korzystać ze słowników dwujęzycznych internetowych i tradycyjnych
- potrafi dokonać uproszczonego tłumaczenia krótkiego fragmentu tekstu w języku angielskim
• W zakresie rozwoju ogólnego, uczeń:
- zna wartość kultury polskiej
- zna zasady pracy indywidualnej i grupowej
-potrafi korzystać z nowoczesnych źródeł informacji: aplikacji do nauki języka i bogactwa zasobów Internetu
- potrafi ocenić wagę znajomości języka angielskiego
- umie zorganizować swój warsztat pracy
- umie zorganizować swój czas pracy
- potrafi odwoływać się do wiedzy zdobywanej w trakcie nauki innych przedmiotów
- potrafi odwoływać się do doświadczenia i wiedzy zdobytej poza szkołą.

6. EWALUACJA PROCESU OPRACOWYWANIA PROGRAMU
Niniejszy program powstał z myślą o uczniach szczególnie uzdolnionych, którzy w ramach obowiązkowych godzin języka angielskiego nie mają możliwości w pełni realizować swoich talentów i zainteresowań. Programy nauczania przygotowane przez polskich pedagogów wspólnie z wydawnictwami podręczników szkolnych oferują wiele ciekawych rozwiązań dydaktycznych, których jednak nie zawsze jesteśmy w stanie wykorzystać. Stąd zrodził się mój pomysł na niniejszy program, który myślę umożliwi wzrost zainteresowania językiem i jego kulturą wśród dzieci szkół podstawowych.
Opracowany przeze mnie program miał ściśle wyznaczony cel – poszerzenie zainteresowanie językiem angielskim, bowiem uczeń zainteresowany zaczyna poszukiwać sposobów do nauki na własną rękę, rozbudza swoją pasję do języka, który jest uniwersalny obecnie na świecie. Na kółku nie powinno być nacisku na poprawność, raczej na zabawę językiem i pokazywaniu, że każde nowe słówko i zagadnienie gramatyczne otwiera im świat na nowe możliwości. Program nie posiada narzuconej kolejności zagadnień, co umożliwia dowolność w realizacji treści. Poszczególne moduły są od siebie niezależne i mogą być realizowane w dowolnie wybranej przez nauczyciela kolejności.
Podczas doboru treści programowych konieczne było zebranie materiałów dydaktycznych, na których oparta zostanie realizacja kursu. Są to wyłącznie moje sugestie, pozycje, z których korzystam w swojej pracy dydaktycznej. Nieocenionym źródłem informacji jest niewątpliwie Internet, który pozwala znajdować mnóstwo ciekawych materiałów na tematy interesujące uczniów szczególnie.

BIBLIOGRAFIA
1.Ellis M., M. Niesobska, A. Rak. Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących, dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej. OUP. Warszawa 1999.
2. Komorowska H. O programach prawie wszystko. WSiP. Warszawa 1999.
3. Bebyn M. Metody i techniki pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, ( nr publikacji 465 ).
4. Taraszkiewicz M. ( 1999), Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa, CODN
http://pl.wikipedia.org/wiki/ Metodynauczania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.