X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43524
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program koła z języka angielskiego przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty

Program koła z języka angielskiego przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty
Dla kogo ?
Dla chętnych uczniów z klas 7 i 8, którzy chcieliby dodatkowo przygotować się do egzaminu z języka angielskiego.
Kto prowadzi ?
Zajęcia prowadzi nauczyciel języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Spalonej, uczący w klasach 4-8 mgr Anna Parker.
Kiedy ?
Zajęcia będą odbywać się w każdy czwartek na 7 godzinie lekcyjnej. W pierwszym semestrze zaplanowanych jest 18 tygodni nauki, toteż podobna liczba zajęć jest przewidziana w I semestrze, w semestrze II tygodni nauki zaplanowanych jest 19, zatem taka jest przybliżona liczba zajęć kółka z języka angielskiego.
Cel główny zajęć:
-przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
Cele szczegółowe:
- ćwiczenie wszystkich sprawności językowych takich jak: słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, redagowanie wypowiedzi pisemnych, czytanie ze zrozumieniem, reakcje językowe - systematyczne utrwalanie wiadomości i umiejętności kształtowanych w czasie lekcji,
- wyrównywanie braków i zaległości, wykonywanie dodatkowych ćwiczeń w obszarach, które sprawiają uczniom najwięcej trudności, np. zagadnienia gramatyczne,
- pogłębianie wiedzy z zakresu gramatyczno – leksykalnego,
- możliwość poprawy ocen bieżących z kartkówek, sprawdzianów
- rozwiązywanie przykładowych zadań egzaminacyjnych oraz arkuszy egzaminacyjnych opracowanych przez różne wydawnictwa
- wzbogacanie słownictwa z zakresu wybranych zagadnień;
Metody pracy.

Na zajęciach dodatkowych, które objęte zostaną w/w programem, realizowane będą następujące metody:
- metoda komunikacyjna;
- metoda audiowizualna;
- metoda gramatyczno-tłumaczeniowa;
- praca indywidualna i w parach z komputerem;
- wyszukiwanie informacji w Internecie
- praca z oryginalnymi materiałami w języku angielskim
TREŚCI NAUCZANIA

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym
realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących
tematów:
- człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru,
uczucia i emocje, zainteresowania);
- dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich
wyposażenia);
- szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły, przybory szkolne);
- praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce
pracy);
- życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny,
koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania
czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
- żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie,
lokale gastronomiczne);
- zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie,
korzystanie z usług, reklama);
- podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie,
hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie);
- kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo
w kulturze, media);
- sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe);
- zdrowie (np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy
i leczenie, uzależnienia);
- świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie
i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe);
- elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka
- święta obchodzone w Anglii, obyczaje związane z Halloween, Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą;

2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje,
komunikaty, ogłoszenia, rozmowy)
- reaguje na polecenia;
- określa główną myśl tekstu;
- znajduje w tekście określone informacje;
- określa intencję nadawcy/autora tekstu;
- określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników);

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki
reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi)
- określa główną myśl tekstu;
- określa główną myśl poszczególnych części tekstu;
- znajduje w tekście określone informacje;
- określa intencje nadawcy/autora tekstu;
- określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu);
- rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.

4. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne:

- opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
- opowiada o wydarzeniach życia codziennego;
- przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
- relacjonuje wydarzenia z przeszłości;
- wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;
- przedstawia opinie innych osób;
- przedstawia plany na przyszłość;

5. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, e-mail, opis)

- opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
- opisuje wydarzenia życia codziennego;
- przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
- wyraża i uzasadnia swoje poglądy, uczucia;

6. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach:

- nawiązuje kontakty towarzyskie , np. przedstawia siebie i inne osoby,
wita się i żegna, udziela podstawowych informacji na swój temat
i pyta o dane rozmówcy i innych osób);
- rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę;
- uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
- prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
- wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego, np. e-mail, wiadomość w typowych
sytuacjach:
- nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela pod stawowych
informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób).

8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:

- przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje
z tekstu w języku obcym;
- przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim.

9. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem
(np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów,
korzystanie z tekstów kultury w języku obcym)
Ewaluacja
Naturalną formą ewaluacji będzie poziom zadowolenia uczniów z własnych dokonań i umiejętności nabytych w czasie zajęć.
Poczucie dobrze wykonanej pracy, a także zaangażowanie uczniów daje nauczycielowi obraz efektów wspólnej pracy.
Wyniki osiągane przez uczniów na lekcjach języka angielskiego.
Wyniki osiągane na egzaminie ósmoklasisty.

Ocenianie
Ponieważ zajęcia wyrównawcze są zajęciami nadobowiązkowymi ocenianie na nich występuje wyłącznie w formie słownej. Wykazuje ono mocne strony ucznia i pełni rolę wyłącznie wspierającą. Jest stosowane celem korygowania przekonań, sprawności i technik działania. Ma za zadanie dać informację zwrotną, którą nauczyciel może się posłużyć w celu precyzyjnego dobierania metod nauczania i ich korygowania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.