X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43438
Przesłano:

Opinia o przebiegu praktyki pedagogicznej ciągłej

OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ
Informacje podstawowe

1. Imię i nazwisko studenta: Anna K.........

2. Kierunek, specjalność, rok i semestr studiów: II Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim; semestr IV

3. Okres trwania praktyki: od 09.09.2019 do 04.10.2019

4. Nazwa placówki/instytucji: Przedszkole Publiczne nr........

5. Imię i nazwisko opiekuna praktyki w placówce/instytucji: mgr Agnieszka Sz..............

6. Dane opiekuna praktyki, staż pracy, wykształcenie (opcjonalnie): 16 lat pracy, wykształcenie wyższe magisterskie

7. Organizacja praktyki, w tym zestawienie godzinowe (w formie poniższej tabeli obowiązkowo przygotowują tylko specjalności nauczycielskie):

Bilans godzinowy praktyki (czynności studenta)
Wyszczególnienie
Liczba godzin
a) Liczba godzin w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem/opiekunem praktyki
15 godzin
b) Hospitowanie zajęć
15 godzin
c) Prowadzenie zajęć
50 godzin
d) Przygotowanie pomocy dydaktycznych/projektów/konspektów
10 godzin
e) Zapoznanie się z dokumentacją i specyfiką placówki/instytucji
5 godzin
f) Wykonywanie innych powierzonych do realizacji zadań
5 godzin
Razem godzin:
100 godzin

SZCZEGÓŁOWA OPINIA O STUDENCIE I JEGO PRZYGOTOWANIU DO ZAWODU
1. Opinia powinna obejmować opis wszystkich faz przebiegu praktyki. Ponadto może zawierać ocenę: wiedzy teoretycznej i metodycznej studenta, umiejętności potrzebnych do pracy w zawodzie, predyspozycji i cech osobowościowych studenta, jego zdyscyplinowania i poczucia odpowiedzialności, poziomu samodzielności i inwencji twórczej, taktu pedagogicznego i kultury osobistej, umiejętności oceny własnej pracy i korzystania z uwag opiekuna praktyki, umiejętności organizacji i planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej i/lub opiekuńczej, umiejętności budowania relacji z dziećmi/uczniami, umiejętności pracy w zespole, umiejętności posługiwania się językiem (kultura słowa), inne uwagi opiekuna praktyki.
2. Opinia musi być przygotowana indywidualnie dla każdego studenta.

TREŚĆ OPINII

1. Ocena przygotowania merytorycznego w zakresie poszczególnych obszarów pedagogiki przedszkolnej ;
- studentka zna podstawę programową oraz prawidłowo określa obszary realizowanych treści programowych
- zna zakres treści programowych realizowanych w ramach zajęć w poszczególnych grupach wiekowych,
- zna założenia organizacyjne placówki, w której praktyka była realizowana,
- prawidłowo stosuje terminologię w prowadzeniu zajęć wychowawczo- dydaktycznych, zabaw i innych zajęć,
- studentka w sposób zrozumiały, dostosowany do możliwości dzieci oraz ich wieku omawia treści programowe,
2. Ocena przygotowania metodycznego;
- studentka samodzielnie przygotowuje konspekt zajęć dydaktycznych,
- poprawnie określa ogólne i operacyjne cele zajęć dydaktycznych oraz środki dydaktyczne,
- potrafi zrealizować zajęcia według zaplanowanego konspektu lub modyfikuje go na bieżąco w zależności od zainteresowań dzieci (podąża za dziećmi),
- poprawnie organizuje i nadzoruje pracę dzieci,
- potrafi samodzielnie wskazać elementy, które należałoby zmienić w zajęciu czy zabawie,
3. Umiejętności organizacji pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej;
- studentka wykorzystywała różnorodne metody i formy podczas prowadzenia zajęć wychowawczo- dydaktycznych,
- umiejętnie dobierała środki dydaktyczne w zależności od wieku dzieci, ich umiejętności i zainteresowań
- zawierała w scenariuszu zajęć różne płaszczyzny działań dzieci – mowa, plastyka, przyroda, zabawy ruchowe, opowieści ruchowe, zabawy w języku angielskim
5. Zaradność pedagogiczna, kreatywność;
- studentka wykorzystywała ciekawe pomysły np. w pracach plastycznych;
- potrafiła w sposób zorganizować stanowisko pracy dla siebie i dla dzieci;
6. Stopień inwencji własnej;
- studentka wykazał się bardzo dużym stopniem inwencji własnej, podczas prowadzonych zajęć proponowała dzieciom ciekawe pomoce dydaktyczne, nowe zabawy, piosenki, również w języku angielskim.
7. Wykorzystanie środków dydaktycznych;
- studentka do każdego prowadzonego zajęcia wychowawczo- dydaktycznego wykorzystywała bazę placówki przedszkolnej – obręcze, tablice poglądowe, piłki, materiały plastyczne, magnetofon, płyty, tablice magnetyczne;
- studentka wykorzystywała również materiały dydaktyczne przygotowane samodzielnie - ilustracje do zajęć, zabaw; ilustracje z książek, ilustracje wykonane samodzielnie, materiały przyrodnicze wzbogacające kącik przyrody (owoce, warzywa, kasztany itp.);
- korzystała z zasobów portali internetowych dla nauczycieli, proponując dzieciom ciekawe zabawy i rozwiązania metodyczne.
8. Stosunek do dzieci (empatia, otwartość, konsekwencja w działaniu);
- studentka przejawia pozytywny stosunek do przedszkolaków, wykazuje dużą empatię, wrażliwość i zrozumienie, co było widoczne podczas odbywania praktyki w grupie dzieci najmłodszych
- studentka starała się nawiązywać kontakt z całą grupą dzieci, ale każde dziecko traktowała indywidualnie
- wzmacniała pozytywne zachowania przedszkolaków, często stosowała pochwały słowne i zachęty
- konsekwentnie dążyła do osiągnięcia wyznaczonych celów, mobilizując dzieci do pracy twórczej indywidualnej i zespołowej;
- zarówno cechy osobowościowe studentki, jak i jej pozytywny stosunek do dzieci przyczyniły się do pełnej akceptacji i sympatii i zaufania ze strony przedszkolaków.
9. Stosunek do własnych poczynań;
- studentka potrafiła wskazać sytuacje, w których dokonałby zmian w prowadzeniu zajęć wychowawczo- dydaktycznych obserwując działania dzieci;
- ze zrozumieniem i akceptacją przyjmowała uwagi na temat prowadzonych zajęć, zabaw podczas praktyki od opiekuna oraz innych nauczycieli;
- w sytuacjach nowych, niezrozumiałych często pytała opiekuna i innych nauczycieli
10. Zdyscyplinowanie;
- studentka jest punktualna i obowiązkowa
- chętnie współpracowała z innymi nauczycielami oraz pracownikami przedszkola,
- w pełni angażowała się w prowadzenie zajęć dydaktycznych, zabaw, wycieczek oraz uroczystości grupowych i przedszkolnych
11. Poczucie odpowiedzialności;
- studentka identyfikuje się z rolą i zadaniami nauczyciela,
- wykazuje zainteresowanie tematyką zajęć, daje sobie radę w sytuacjach znanych (typowych)
- podejmuje skuteczne działania w sytuacjach nowych np. konflikty między dziećmi (podejmuje próby rozwiązywania problemów);
12. Zdolności i zainteresowania przydatne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
-studentka wykazuje umiejętności organizacyjne, potrafi dobrze zaplanować przebieg zajęć
- skutecznie wykorzystuje umiejętności językowe, organizując dzieciom zabawy zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
- Umiejętnie wykorzystywała technologię komputerową, informatyczną do przygotowania pomocy do zajęć
13. Inne uwagi o studencie i przebiegu praktyki;
Studentka Anna K...... jest osobą pogodną, radosną, otwartą na nowe wyzwania. Pozytywny stosunek do przedszkolaków i wykonywanych zadań sprawił, że wszyscy chętnie przebywali w Jej towarzystwie. Dzieci okazywały studentce sympatię, obdarzyły Ją pełnym zaufaniem. Swoją postawą, zaangażowaniem i kulturą osobistą wzbudziła szacunek i zyskała uznanie wśród nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola.
........................................
Ogólna ocena studenta: bardzo dobry (5,0)

Opinia została sporządzona w dwóch oryginalnych jednobrzmiących egzemplarzach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.