X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43086
Przesłano:

Opinia o przebiegu praktyk studenckich w oddziale integracyjnym

Pani ...................................odbywała praktykę pedagogiczną w klasie pierwszej i drugiej (integracyjnej) w okresie od ..................... do .................. oraz od .................. do ....................... Zapoznała się z całokształtem funkcjonowania szkoły, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, z podstawowymi dokumentami w niej obowiązującymi (statut, przepisy BHP, program wychowawczo - profilaktyczny, wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, dziennik elektroniczny, program nauczania realizowany w klasie pierwszej i drugiej, podręczniki, dokumentacja pracy nauczyciela). Dokonała ogólnej analizy koncepcji pracy nauczyciela wychowawcy, nauczyciela wspomagającego oraz innych specjalistów. Poznała formy działań wspierających ucznia klasy integracyjnej, metody i narzędzia dokonywania jego wieloprofilowej oceny funkcjonalnej. Hospitując zajęcia przyswoiła sobie organizację nauczania oraz przebieg procesu nauczania i wspierania ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej, w szczególności zakres i sposoby indywidualizacji pracy z nim. Po obserwowanych zajęciach chętnie zostawała, by porozmawiać na ich temat. Widać było duże zainteresowanie sposobem organizacji zajęć w oddziale integracyjnym i chęć jak najlepszego przygotowania się do ich prowadzenia. Pani ............................... świetnie zidentyfikowała się z rolą i zadaniami nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Dobrze radziła sobie w rzeczywistości edukacyjnej w klasie integracyjnej. W zakresie kompetencji merytorycznych studentka wykazała się umiejętnością dostosowania posiadanej wiedzy do możliwości uczniów oraz łączenia treści edukacyjnych. Zapoznawała uczniów z tematem, planem i celami lekcji. Określała ogólne i szczegółowe cele zajęć. Jasno, dokładnie i w języku ucznia podawała kryteria sukcesu na ich początku. Upewniała się, czy stosowane słownictwo jest zrozumiałe. Przeprowadzone zajęcia zawsze podsumowywała lub zachęcała do tego uczniów. Dokładnie tłumaczyła wykonanie prac domowych. Swobodnie odpowiadała na zadawane przez uczniów pytania. Potrafiła poprawić popełnione przez uczniów błędy merytoryczne. Przestrzegała zasad bezpieczeństwa pracy. Realizowała zajęcia wg zaplanowanego scenariusza, w wyznaczonym czasie. W miarę potrzeby wprowadzała modyfikacje do planu lekcji. W czasie prowadzonych przez siebie zajęć wykorzystywała aktywizujące metody nauczania. Stosowała różnorodne formy pracy (indywidualna, zbiorowa, grupowa). Przygotowywała ciekawe, czytelne pomoce dydaktyczne, w pracy wykorzystywała technologię TIK. Dostosowywała metody, formy pracy, środki dydaktyczne do różnych stylów uczenia się i możliwości oraz tempa pracy dzieci. Poprawnie organizowała i kontrolowała pracę uczniów w małych grupach. W sposób dla nich zrozumiały formułowała instrukcje do zadań. Przekazywała uczniom informację zwrotną na temat ich działań. Jasno określała zasady oceniania pracy (zgodnie z WZO) i przestrzegała ich przy sprawdzaniu prac uczniów. Swoją postawą i zachowaniem prezentowała pewność i spokój. Mówiła głośno, wyraźnie. Swobodnie poruszała się po klasie, chętnie bawiła się z dziećmi. Pani .................. z ochotą przyjmowała udzielane informacje zwrotne, szczegółowo analizowała popełniane błędy i szukała sposobów doskonalenia własnego warsztatu pracy.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy powodzenia na ścieżce edukacyjnej oraz sukcesów w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.