X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43336
Przesłano:
Dział: Diagnoza

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

........................................
pieczęć przedszkola / szkoły / innej formy wychowywania przedszkolnego

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA
DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Imię i nazwisko dziecka

Rok szkolny

Forma wychowania przedszkolnego* oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

I. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

1) mocne strony dziecka
sprawnie wykonuje ćwiczenia fizyczne; posiada dobrze rozwiniętą sprawność manualną; prawidłowo koloruje według wzoru

2) zauważone trudności
ma trudności z rysowaniem po śladach

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka
Organizowanie zabaw i ćwiczeń ruchowych o wyższym poziomie trudności. Stawianie zadań wspomagających większej precyzji ruchów rąk oraz koordynujących działanie wzroku i ruchu.

4) wskazówki dla rodziców
Zachęcanie dziecka do uczestnictwa w zabawach i ćwiczeniach ruchowych. Zorganizowanie dodatkowych zajęć ruchowych (np. taniec, pływanie. . . ). Wzbogacenie wyposażenia pokoju dziecięcego o atrakcyjne materiały do działalności plastyczno-konstrukcyjnej.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

1) mocne strony dziecka
rozstaje się z opiekunem przed zajęciami; odróżnia dobro od zła; wymienia osoby (autentyczne lub fikcyjne) – wzory aksjologiczne godne naśladowania; przejawia wrażliwość moralną

2) zauważone trudności
ma trudności z kontrolowaniem emocji; ma trudności z reagowaniem na sytuacje stresujące; ma trudności z wymienieniem swoich mocnych stron

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka
Sprzyjanie rozwojowi emocjonalnemu dziecka poprzez określanie jego aktualnych stanów emocjonalnych (uświadomienie ich sobie i poprawne ich nazywanie) oraz poznawanie sposobów rozładowywania negatywnych emocji.

4) wskazówki dla rodziców
Zaspokajanie podstawowych potrzeb psychicznych dziecka (poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, uznania, szacunku).

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka:

1) mocne strony dziecka
posiada wiedzą o środowisku społecznym na wysokim poziomie; wchodzi w relacje z dorosłymi; współpracuje z rówieśnikami; jest niezależne; przejawia postawę asertywną; szanuje odmienność innych ludzi, dostrzega i akceptuje tożsamość rówieśników z innych krajów

2) zauważone trudności
ma trudności z przestrzeganiem norm, reguł i umów; ma trudności z podporządkowaniem się poleceniom dorosłych; ma trudności w relacjach z rówieśnikami;

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka
Poszerzanie doświadczeń społecznych dziecka poprzez stawianie zadań wymagających pełnienia różnorodnych ról oraz pogłębianie jego wiedzy o otoczeniu społeczno-przyrodniczym.

4) wskazówki dla rodziców
Angażowanie dziecka w czynności wynikające z organizacji życia w rodzinie poprzez stawianie mu bardziej odpowiedzialnych zadań. Stwarzanie warunków i sytuacji umożliwiających poszerzanie wiedzy o otoczeniu społeczno-przyrodniczym.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

1) mocne strony dziecka
wymienia zagrożenia zdrowia i życia człowieka płynące z otoczenia; układa obrazek z puzzli; rysuje szlaczki; odwzorowuje kształty figur; liczy zdania w wypowiedziach; dzieli słowa na sylaby; nazywa wskazane części ciała; określa stosunki przestrzenne; wymienia nazwy kolejnych dni tygodnia; wymienia nazwy kolejnych miesięcy; liczy obiekty w zakresie 10; porównuje liczebność zbiorów; odczytuje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10; wyznacza wynik dodawania na konkretach w zakresie 10; wyznacza wynik odejmowania na konkretach w zakresie 10; rozpoznaje i podstawowe figury geometryczne; powtarza trzy szeregi ruchów wykonywanych przez nauczyciela; wymienia nazwy związane z teatrem i filmem; wymienia nazwy urządzeń technicznych służących poprawie komfortu życia człowieka; podaje nazwy środków lokomocji

2) zauważone trudności
ma trudności z wymienianiem sposobów dbałości o zdrowie; ma trudności z odwzorowaniem kształtów liter; ma trudności z podejmowaniem prób pisania; nie wyjaśnia znaczenia słów; ma trudności z opowiadaniem historyjek; nie potrafi liczyć słów w zdaniach; nie dzieli słów na głoski; ma trudności z rozpoznawaniem poznanych liter; nie układa wyrazów z liter; nie układa zdań z wyrazów; nie czyta tekstów; ma trudności z używaniem poleceń w języku obcym nowożytnym; ma trudności ze wskazaniem wymienionych części ciała; ma trudności z wymienieniem elementów obejrzanego obrazka odwróconego na drugą stronę; posiada wiedzą o środowisku przyrodniczym na niskim poziomie; ma trudności z rozróżnianiem dzieł: malarskich, rzeźbiarskich i architektonicznych

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka
Stosowanie ćwiczeń rozwijających spostrzeganie wzrokowe i słuchowe. Bogacenie słownictwa oraz zachęcanie dziecka do dłuższych wypowiedzi. Kontynuowanie ćwiczeń w czytaniu. Rozwijanie orientacji przestrzennej. Wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez stosowanie ćwiczeń z zakresu liczenia, dodawania i odejmowania w zakresie 10. Rozwijanie pamięci i koncentracji uwagi.

4) wskazówki dla rodziców
Wykorzystywanie naturalnych sytuacji dnia codziennego do wykonywania ćwiczeń słuchowych, ćwiczeń w układaniu wyrazów, rozwijających mowę, liczenie, dodawanie i odejmowanie.

II. Samodzielność, w tym umiejętności i wykonywanie czynności samoobsługowych:

1) mocne strony dziecka
wykonuje samodzielnie czynności samoobsługowe; jest samodzielne; dba o estetykę otoczenia

2) zauważone trudności
brak

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka
Stawianie zadań wymagających większej samodzielności dziecka (w tym wykonywania czynności samoobsługowych). Zachęcanie dziecka do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych.

4) wskazówki dla rodziców
Wykorzystywanie niektórych sytuacji życia codziennego do samodzielnego działania dziecka. Ćwiczenia pojedynczych czynności samoobsługowych.

III. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania:

1) opis
brak

2) podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu
brak

3) wskazówki dla rodziców
brak

IV. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:

Dominacja ręki prawej.
Dominacja oka prawego.
Wykonuje prace plastyczne na dany temat na wysokim poziomie.
Śpiewa piosenki na niskim poziomie.
Samodzielnie przystępuje do zadania, potrafi się na nim skupić.
Doprowadza zadanie do końca.
Jest asertywny.
Preferuje zabawy konstrukcyjne.
Jest towarzyski i koleżeński, chętnie pomaga innym.
Dba o swoje rzeczy.
Szybko się rozprasza, ciężko mu się skoncentrować.
Woli zadania praktyczne w których może wykazać się działaniem.

........................................ ........................................
data i podpis nauczyciela pieczęć i podpis dyrektora/osoby kierującej inną
formą wychowania przedszkolnego

*Wpisać odpowiednio: przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.