X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43212
Przesłano:

Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka

miejscowość, dnia ............

........................................
pieczęć placówki/szkoły

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych Dz.U. z dnia 14.09.2017 poz.1743.

Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka

Imię i nazwisko dziecka: xxx
Data urodzenia........................................
Adres zamieszkania........................................
Nazwa i adres placówki: xxx
Oddział: sześciolatki
1) rozpoznane przez nauczycieli/wychowawców indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka, w tym mocne strony i uzdolnienia:
Chłopiec czwarty rok uczęszcza do przedszkola z tą samą grupą dzieci. ... jest kulturalnym, uczynnym i wrażliwym chłopcem. Bardzo chętnie pomaga w różnych czynnościach w przedszkolu. Jest wzorowym dyżurnym i wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Samodzielny, ma opanowane czynności higieniczno-sanitarne. Dobra koordynacja ruchów rąk i koordynacja wzrokowo – ruchowa. Prawidłowo posługuje się ołówkiem, rysowane szlaczki utrzymuje w liniaturze. Lubi rysować i działać manualnie – ma kreatywne pomysły, nietypowe skojarzenia, znajduje twórcze rozwiązania, konstruuje ciekawe budowle z klocków i innych materiałów. Dobra sprawność ruchowa, ruchy skoordynowane, płynne. Chłopiec jest rytmiczny, lubi tańczyć, muzykować na instrumentach perkusyjnych. Ma dobrą pamięć słuchową i ruchową. Karty zadaniowe wykonuje zgodnie z poleceniem. Prosi o pomoc, gdy ma z czymś trudności. Wymienia kolejno liczebniki do 14. Różnicuje strony ciała, ma dość dobrą orientację przestrzenną. Nazywa kolory, nawet te bardziej wyszukane.

2) funkcjonowanie dziecka w przedszkolu, w tym występujące trudności:
... rzadko bawi się z dziećmi, woli towarzystwo nauczyciela lub bawi się sam. Czas wolny spędza na cichych zabawach przy stoliku lub podejmuje zabawy tematyczne i konstrukcyjne. Stopniowo coraz częściej włącza się do zabaw z innymi dziećmi. Raczej przestrzega zasad ustalonych w grupie. Czasami nie panuje nad ekspresją emocji – złości się, obraża na dzieci lub nauczyciela. Podczas zajęć i zabaw zorganizowanych jest bierny rozprasza się, ma kłopoty ze skupieniem uwagi i często odchodzi od grupy. Przebywa wówczas w którymś z kącików zainteresowań lub korzysta z łazienki – notorycznie myje dłonie. Wykazuje niewielką wiedzę ogólną o świecie. Na zadane pytanie często odpowiada „nie wiem” lub „nie pamiętam”. Myli się w dodawaniu i odejmowaniu w granicach do 10 na konkretach. Wymienia pory roku lecz nie zna ich charakterystycznych cech. Wymaga rozwijania analizy i syntezy słuchowej (wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie, wzmożone ćw. głoskowania). Nie nazywa poznanych liter. Rozpoznaje tylko niektóre cyfry. Czyta globalnie wyrazy typu: mama, tata, dom.

3) informacja o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania dziecka w przedszkolu, formach udzielonej dziecku i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania:
- zachęcano do zabaw z innymi dziećmi; powierzano funkcje specjalne by zostały zauważone przez grupę,
- chwalono za najmniejszy przejaw aktywności na zajęciach,
- powadzono pracę indywidualną niwelującą zauważone słabe strony,
- zapewniono warunki do rozwoju zainteresowań;

4) efekty podjętych działań i udzielanej pomocy:
Chłopiec w dalszym ciągu jest mało zintegrowany z grupą (w pierwszym roku uczęszczania do przedszkola chłopiec miał spore trudności z zapamiętaniem imion rówieśników). Jest nieco bardziej otwarty. Zachęcony czasami włącza się do zabaw z dziećmi. Chętnie uczestniczy w indywidualnych zabawach z nauczycielem mających na celu niwelowanie słabych stron chłopca, jednakże ich efekty nie są zadowalające. Wziął udział w konkursie plastycznym na kartkę bożonarodzeniową, wystąpił na forum całej społeczności przedszkolnej z odwagą recytując wiersz z podziałem na role.

5) wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem mające na celu poprawę jego funkcjonowania Kontynuowanie ćwiczeń spostrzegania wzrokowego, zabawy z rozpoznawaniem i różnicowaniem liter i cyfr, prowadzenie dodatkowych ćwiczeń i zabaw w zakresie liczenia (przeliczanie, dodawanie, odejmowanie na liczmanach). Tworzenie sytuacji wychowawczych zaspokajających potrzeby dziecka, w celu łatwiejszego nawiązywania kontaktów z dziećmi, warto zapraszać znajome dzieci do domu i organizować wspólne zabawy.

........................................ ................................. ........................................
Imię i nazwisko nauczyciela sporządzającego opinię Pieczęć i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.