X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43173
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Marek Kosowski
Miejsce pracy: Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie
Specjalność: Nauczyciel – wychowania fizycznego
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2017 roku
Data zakończenia stażu: 31 maj 2020 roku

1. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
( § 5 ust. 2 pkt 1 ).

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
1. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego. dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
2. Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w internacie i innych źródłach.
Wrzesień 2017
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2017
Okres stażu
Maj 2020

3. Opracowanie kryteriów systemu oceniania.
Opracowanie i wdrożenie wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego.
1. Zapoznanie z kryteriami oceniania uczniów i stosowanie ich na lekcji.
2. Zapoznanie uczniów z wymogami edukacyjnymi. Wrzesień 2017
Wrzesień 2018
Wrzesień 2019 Kryteria systemu oceniania.

4. Praca z uczniem zdolnym.
1. Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych miejskich na zajęciach pozalekcyjnych.
2. Szkolenie uczniów.
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie meczy towarzyskich w piłkę nożną i siatkową.
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie turniejów w piłkę nożną i siatkową z udziałem kilku zespołów. Okres stażu Sprawozdanie.

5. Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć.
1. Organizacja wspólnie z innymi nauczycielami wychowania fizycznego zawodów między klasowych z okazji Dnia Sportu.
2. Organizowanie zawodów z Armwrestlingu, sędziowanie dla młodzieży Szkoły Podstawowej. Promocja Szkoły.
3. Organizowanie zawodów z lekkiej atletyki.
4. Organizacja turnieju w ping-ponga.
5. Przeprowadzenie klasowych rozgrywek w piłkę nożna oraz turnieju Mikołajkowego w piłkę siatkową. Okres stażu. Opracowanie regulaminów.

6.
Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
1. Wykorzystanie komputera do opracowywania sprawozdań.
2. Tworzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu sportu wychowania fizycznego i zdrowia.
4. Prowadzenie dziennika wirtualnego Wulkan.
5. Prowadzenie dziennika wirtualnego z Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego z piłki nożnej, siatkowej i ręcznej.
6. Prowadzenie dziennika wirtualnego Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowo- Ludowe z piłki nożnej. Okres stażu. Sprawozdania, dokumentacja planu rozwoju zawodowego.
Oceny, tematy, frekwencja.
Tematy, frekwencja.
Tematy, frekwencja, testy.

2. Umiejętność dzielenia się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły ( § 5 ust. 2 pkt 2 ).

1. Dzielenie się swoja wiedzą.
1. Prowadzenie lekcji otwartych w celu wymiany doświadczeń.
2. Prezentowanie własnych rozwiązań w zakresie dydaktyki i wychowania na forum Rady Pedagogicznej.
3. Wymienianie doświadczeń z nauczycielami z innych szkół.
4. Prezentowanie i dzielenie wiedzą z zakresu edukacji zdrowotnej dla nauczycieli. Okres stażu.
Zaświadczenia, potwierdzenia nauczycieli.

2. Przygotowywanie uroczystości szkolnych.
1. Opracowanie układu tanecznego „Poloneza” dla uczniów klas maturalnych.
Styczeń każdego roku.
Zdjęcia.

3. Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą ( § 5 ust. 2 pkt 3b ).

1. Promocja szkoły w środowisku.
1. Opublikowanie planu rozwoju w Internecie.
Luty 2020 Upowszechnienie przykładu planu rozwoju zawodowego
2. Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

1. Umieszczenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Czerwiec 2020
Adres strony internetowej.

4. Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrz szkolnym doskonaleniem zawodowym ( § 5 ust. 2 pkt 3c ).

1. Udział w procesie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego.
1. Udział w konferencjach i szkoleniach.
2. Robienie kursów instruktorskich w Polskiej Akademii Sportu.
Okres stażu.
Zaświadczenia.
Dyplom.

5. Aktywna i systematyczna współpraca ze Strukturami Samorządowymi lub innymi Organizacjami działającymi na rzecz edukacji pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich ( § 5 ust. 2 pkt 3d ).

1. Współpraca z doradcą metodycznym.
1. Rozmowy szkolenia.
Okres stażu.
Potwierdzenia.

2. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczna w Lublinie.
1. Rozmowy.
Okres stażu.
Potwierdzenia.

3. Współpraca z Bursą Szkolną nr 8.
1. Organizacja i sędziowanie zawodów dla Burs oraz Szkół Ponadpodstawowych.
Okres stażu.
Zdjęcia.

4. Aktywna współpraca z Ochotniczym Hufcem Pracy.
1. Współorganizowanie i sędziowanie i organizowanie „Biegu Papieskiego”.
2. Sędziowanie zawodów z piłki nożnej z okazji „Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Okres stażu.
Zdjęcia.

5. Fundacja Ruchu Solidarności Rodzin.
1. Czynny coroczny udział w „Biegu Pamięci 2 Mila Pamięci Ofiar Komunizmu”.
Okres stażu.
Zdjęcia.

6. Współpraca z Pedagogiem Szkolnym.
1. Konsultacje z Pedagogiem Szkolnym w celu niesienia pomocy uczniom mającym problemy wychowawczo – dydaktyczne.
Okres stażu.
Potwierdzenia.

6. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły ( § 5 ust. 2 pkt 3g ).

1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
1. Udział w konferencjach metodycznych z wychowania fizycznego.
2. Udział w szkolnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
3. Udział w szkolnych posiedzeniach Rady Przedmiotów Ścisłych.
4. Udział w komisji Wychowawców.
5. Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły.
6. Studiowanie literatury pedagogicznej. Okres stażu. Zaświadczenia, potwierdzenia,
spis literatury.

2. Rozwijanie wiedzy z obsługi komputera.
1. Udział w warsztatach szkoleniowych.
Okres stażu.

7. Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem, innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej ( § 5 ust. 2 pkt 3h ).

1. Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego.
1. Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla młodzieży.
Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora.

2. Aktywna praca z młodzieżą szkolną.
1. Organizowanie wewnątrzszkolnych turniejów z poszczególnych dyscyplin sportowych.
Okres stażu
Sprawozdanie.

3. Dokumentowanie życia sportowego szkoły.
Prowadzenie gazetki szkolnej.
1. Prowadzenie dokumentacji z zawodów.
Okres stażu.
Wycinki z gazet.

4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej, siatkowej, ręcznej.
1. Zajęcia pozalekcyjne.
Okres stażu.
Dzienniki wirtualne, wpisy.

5. Prowadzenie zajęć na krytym basenie.
1. Zajęcia lekcyjne.
Okres stażu.
Wpisy do dziennika.

8. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony ( § 5 ust. 2 pkt 4 ).

1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych z uwzględnieniem specyfiki i typu szkoły.
1. Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych.
Okres stażu.
Opis.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.