X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43160
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.
Czynności organizacyjne

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniemstopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
·
VIII – IX 2017 r.
- znajomość prawa oświatowego
- złożenie wniosku o
rozpoczęcie stażu
- opracowanie i przedłożenie dyrektorowi planu rozwoju zawodowego
2. Przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

1. Analiza dokumentacji szkoły: statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminu szkolnego systemu oceniania i promowania.
2. Prowadzenie dokumentacji wynikające z obowiązków nauczyciela (wychowawcy klasy i przedmiotu
IX – X
cały okres stażu
- notatki
- dokumentacja szkoły

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
1. Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy.
2. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu.
na bieżąco
cały okres stażu
- gromadzone·dokumenty, zaświadczenia, dyplomy
- dokumenty, scenariusze, inne

4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
1. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego, autorefleksja, analiza zgromadzonej dokumentacji.
1.05.2020
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1. Rozwijanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy.
1. Studiowanie literatury z zakresu zagadnień edukacji, pedagogiki, psychologii oraz problemów oświatowych, pomocy społecznej.
2. Współtworzenie dokumentacji szkoły: statut, plan wychowawczy, program profilaktyki, WSO, kalendarz imprez zgodnie z potrzebami szkoły.
3. Przygotowanie uczniów i udział w konkursach humanistycznych, plonistycznych, recytatorskich, konkursach szkolnych.
4. Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrzszkolnych.
5. Wspólpraca z Fundacją "Sto Pociech" z Warszawy
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
XI – XII 2017r.
- notatki
- notatki
- potwierdzenia
- scenariusze
- kiermasz, zdjęcia, kartki
2. Udział w formach doskonalenia zewnętrznego i wewnętrznego.

1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach.
okres stażu, w zależności od potrzeb
- zaświadczenia o udziale w szkoleniach i kursach
- dokumentacja z zebrań Rad Pedagogicznych

3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb uczniów
1. Pomoc uczniom mających problemy w nauce
cały okres stażu
- dziennik zajęć

4. Umożliwienie uczniom korzystania z form pozalekcyjnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym
1. Organizowanie wycieczek.
2. Wyjazdy do kina i teatru.
cały okres stażu
- przykładowe scenariusze
- zdjęcia

5. Współpraca z rodzicami.
1. Spotkania klasowe, spotkania indywidualne.
2. Pomoc ze strony rodziców w organizowaniu imprez klasowych i uroczystości szkolnych.
3. Pedagogizacja rodziców
cały okres stażu
- dokumentacja w dzienniku lekcyjnym

6. Współpraca z Samorządem Szkolnym przy organizacji imprez szkolnych
1. Organizowanie apeli i uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza imprez.
cały okres stażu
·-zdjęcia, scenariusze, potwierdzenia

7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej i klasowej.
1. Prowadzenie dziennika szkolnego.
2. Wypisywanie świadectw i innych dokumentów uczniów.
3. Dokonywanie wpisów w arkuszach ocen uczniów.
na bieżąco
·- dzienniki
·- plany dydaktyczno – wychowawcze
·- świadectwa

8. Współpraca z wychowawcami klas.
1. Przekazywanie własnych obserwacji postępów w nauce bądź problemów wychowayczych.
cały okres stażu
- notatki własne
- adnotacje w dzienniku lekcyjnym

9. Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
1. Udział w pracach zespołu przedmiotów humanistycznych i zespole wychowawczym.
2. Praca w zespole przygotowującym Statut Szkoły.
cały okres stażu
- notatki

& 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
1. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.
2. Wykorzystywanie komputera podczas zajęć.
3. Przeprowadzanie lekcji języka polskiego z wykorzystaniem komputera.
3. Zapisy planów, sprawozdań w formie elektronicznej.
na bieżąco
cały okres stażu
- spis wykorzystanych programów i encyklopedii
- scenariusze zajęć
- potwierdzenie dyrektora szkoły

2. Komputerowe opracowanie materiałów związanych z pracą szkoły.
1.Wykorzystanie komputera do pisania i drukowania świadectw szkolnych, arkuszy ocen.
2. Prowadzenie e – dziennika.

3. Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole (testy, dyktanda, karty pracy, prezentacje multimedialne)
na bieżąco
- dokumentacja szkolna,
- przykładowe pomoce

3. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej rozwoju zawodowego..
·1. Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
okres stażu
- adres strony internetowej

4. Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami).
1. Przydzielenie uczniom zadań wymagających korzystania z technologii komputerowej.
cały okres stażu

& 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Prowadzenie zajęć otwartych, koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli.
1. Opracowanie i przeprowadzenie zajęć, omówienie, analiza.
cały okres stażu
- sprawozdanie, scenariusze zajęć

2. Konsultacje z nauczycielami uczącymi przedmiotów humanistycznych.
1. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem, poszukiwanie rozwiązań.
cały okres stażu
- potwierdzenia

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
1. Uczestniczenie w spotkaniach, analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych.
w miarę potrzeb
- sprawozdanie

4. Udostępnianie opracowanych materiałów.
1. Dzielenie się przygotowanymi materiałami, scenariuszami itp.
na bieżąco
- potwierdzenia nauczycieli

5. współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
1. Prowadzenie różnych przedsięwzięć (np. wycieczki, wyjazdy, imprezy szkolne)
cały okres stażu
- scenariusze, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego zgodnego z programem wychowawczym szkoły dla prowadzonej klasy
1. Praca podczas godzin wychowawczych, imprezy klasowe, wycieczki.
cały okres stażu
- program wychowawczy
- dziennik klasowy
- karta wycieczek
- zdjęcia

2. Praca z uczniami mającymi orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej.
1. Opracowanie i wprowadzenie do realizacji programu pracy z uczniem z niepełnosprawnością umysłową.
cały okres stażu
- program

& 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, a szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina.
1. Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek, wyjazdów.
w miarę potrzeb
- potwierdzenie dyrektora szkoły
- karta wycieczek

2.Organizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego
1. Zorganizowanie kiermaszu
XI – XII 2017 r.
- scenariusz, zdjęcia

3. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu recytatorskiego.
1. Przygotowanie uczniów do konkursu,
2. przeprowadzenie konkursu i wyłonienie zwycięzców
jeden raz w roku szkolnym
- potwierdzenie przewodniczącego komisji konkursowej

4. Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku
1. Angażowanie uczniów do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych, przedmiotowych i pozaprzedmiotowych.
2. Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole i poza szkołą
cały okres stażu
według harmonogramu imprez na dany rok szkolny
- dyplomy, podziękowania
- zdjęcia

& 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
1. Kierowanie uczniów na badania we współpracy z pedagogiem szkolnym.
· systematyczne spotkania,
wg potrzeb
- potwierdzenia pisemne

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
1. Systematyczne konsultacje i rozmowy
cały okres stażu
- notatki

3. Współpraca z Biblioteką Publiczną i szkolną
1. Współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu lekcji bibliotecznej.
2. Zachęcanie uczniów do korzystania z księgozbioru.
wg planu
- potwierdzenia

4. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
1. Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów.
cały okres stażu
- potwierdzenia pisemne

5. Współpraca ze służbą zdrowia.
1. Zorganizowanie prelekcji lekarza rodzinnego lub pielęgniarki na wybrany temat.
wg potrzeb
- potwierdzenie pisemne

& 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Przeanalizowanie i opisanie przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
1. Dokonanie analizy i opisu oraz przedstawienie rozwiązania dwóch problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
cały okres stażu
- opis przypadków

Opracowała Anna Rauch

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.