X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42893
Przesłano:
Dział: Języki obce

Installing. Innowacja pedagogiczna

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa
Autor: J. Jońska
Temat: „Installing”
Przedmiot: język angielski
Rodzaj innowacji: metodyczna
Data wprowadzenia: 1 września 2019 r.
Data zakończenia: 26 czerwca 2020 r.

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy IV. Czas realizacji innowacji obejmuje w klasie IV okres od 1 września 2019 do 26 czerwca 2020 r. z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć z języka angielskiego w szkole i w domu ucznia.
Innowacje ta dotyczy zmian w procesie nauczania uczenia się w zakresie stosowania nowej metody pracy z uczniem, utrwalania i sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów. Nauczyciel stosując ta innowacje będzie sprawdzał efektywności nauczania oraz będzie kontrolował osiągnięcia uczniów.
Innowacja ta polega na korzystaniu ze stronny www.instaling.pl do nauki słówek z języka angielskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu i szkole. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.
Niniejsza innowacja ma na celu stworzenie uczniom naszej szkoły możliwości nauki języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na jego najistotniejszy aspekt – umiejętność sprawnego komunikowania się w języku angielskim. Uczniowie będą przygotowywani również do egzaminu ósmoklasisty. Dzięki wprowadzeniu tej innowacji nauczyciel języka angielskiego dokona zmiany i unowocześni zajęcia z języka angielskiego. Innowacja ta ma zachęcać i motywować uczniów do systematycznej nauki języka angielskiego. Zajęcia będą prowadzone również z wykorzystaniem komputera, tabletów, tablicy multimedialnej i Internetu.

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja „Installing” jest moją odpowiedzią na zapotrzebowania i propozycje rodziców uczniów, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla drugiego etapu edukacyjnego.
Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w mojej szkole zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje zajęć z wykorzystaniem technik informacyjno – komunikacyjnych - TIK . Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba utrwalania języka angielskiego z wykorzystaniem TIK.

Opis innowacji:
I. Wstęp

Wprowadzenie w naszej szkole innowacji pedagogicznej „ Installing” podyktowane jest chęcią stworzenia uczniom naszej szkoły możliwości nauki języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na jego najistotniejszy aspekt – wykorzystanie TIK.

II. Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy IV szkoły podstawowej.
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
- wykorzystanie TIK,
- zapoznanie z językiem angielskim,
- korzystanie z strony www.instaling.pl.

III. Cele innowacji
Cel główny:
• promowanie języka angielskiego wśród uczniów,
• zachęcanie uczniów do rozwijania swoim umiejętności językowych,
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł,
• uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego,
• poszerzanie słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym,
• rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości
• rozwijanie wiedzy w ramach nauczanych i wymaganych treści na egzaminie ósmoklasisty,
• podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego,
• uatrakcyjnianie sposobu nauczania i uczenia się języka.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

• rozumie teksty czytane o różnorodnej tematyce, potrafi wyszukać w nich konkretne informacje,
• poznaje różnice między formami języka angielskiego oficjalnego i potocznego,
• utrwali i powtórzy słownictwo leksykalne z danej lekcji,
• pozna i poszerzy nowe słownictwo,
• poszerza bierny i czynny zasób słownictwa poprzez różnorodne formy obcowania z językiem angielskim,
• rozwija swoje umiejętności językowe,
• przygotowuje się do egzaminu ósmoklasisty.
Dodatkowym celem ważnym dla podniesienia jakości pracy szkoły jest poszerzenie jej oferty edukacyjnej.

IV. Metody i formy
Nauczycielka prowadząca innowację co tydzień realizuje następujące metody:
• metoda aktywizująca,
• metoda bezpośrednia (uczniowie podczas lekcji sami używają nowopoznanych wyrazów we wzajemnej komunikacji).
Formy i techniki pracy:
• praca indywidualna,
• korzystanie z różnych źródeł informacji.
Materiały i środki dydaktyczne:
• Internet,
• podręcznik Brainy 4 , wydawnictwo Macmillan -do przydzielenia przez nauczyciel odpowiednich słówek.

V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)
Uczniowie:
• zdobywają nowe umiejętności i podnoszą poziom posiadanych kompetencji kluczowych,
• zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, poprzez wykorzystanie TIK,
• umacniają wiarę w swoje możliwości językowe,
• uczą się motywacji do pracy,
• podejmują systematyczne działania, które doprowadzą do wzbogacenia czynnego i biernego zasobu słownictwa uczniów,
• poszerzają nowe słownictwo,
• poprawiają umiejętność pracy w grupie.

Nauczyciel:
• poprawia jakości pracy szkoły,
• wykorzystuje TIK,
• wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły poprzez uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć,
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród uczniów i rodziców jako placówki dbającej o językowy rozwój swoich wychowanków.

VI. Tematyka zajęć
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla drugiego etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją tematyki na lekcjach języka angielskiego w klasie IV, uzupełniają ją, poszerzają. Przewidziano realizację ok. 40 bloków tematycznych w klasie IV.
Tematyka zajęć odnosi się do zakresu wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etapu edukacyjnego klas IV-VIII.
Tematyka zajęć ma charakter otwarty, a nauczyciel może planować i modyfikować ją w zależności od potrzeb swoich uczniów.

Bloki tematyczne
1.Kolory.
2.Zwierzęta.
3.Liczebniki główne.
4. Liczba mnoga rzeczowników.
5. Wygląd osób.
6. Czasowniki- życie codzienne.
7. Przedmioty szkolne.
8. Przyjaciele.
9. Cechy charakteru ludzi.
10. Przybory szkole.
11. Dom.
12. Warzywa.
13. Boże Narodzenie.
14. Owoce.
15. Dni tygodnia.
16. Miesiące.
17. Wielkanoc.
18. Transport.
19. Sklepy.
20. Miejsca w mieście.
21. Podróżowanie i turystyka.
22. Nuka i technika.
23. Sport.
24. Telewizja i inne media.
25. Intencje i plany.
26. Narodowości.
27. Członkowie rodziny.
28. Przedmioty szkolne.
29. Rzeczowniki policzalne i niepoliczlne.
30. Obowiązki domowe.
31. Dom i jego pomieszczenia.
32. Członkowie rodziny.
33. Pory roku.
34. Pogoda.
35. Nazwy krajów.
36. Przedmioty codziennego użytku.
37. Czynności w szkole.
38. Liczebniki porządkowe.
39. Miejsca w mieście.
40. Wakacje.

VII. Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,
- rozmowy z rodzicami.
Ewaluacja innowacji będzie realizowana pod koniec każdego roku szkolnego. Na bieżąco prowadzona będzie obserwacja pracy i postępów uczniów zarówno podczas zajęć, jak i konkursów oraz zbierane będą informacje o pozytywnych efektach wychowawczych.

Narzędziem ewaluacji będą:
- informacje umieszczane na stronie internetowej szkoły.

Szczegółowa analiza przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VIII. Spodziewane efekty
- rozwój indywidualnych potrzeb uczniów,
- poszerzenie słownictw.
Wpływ na uczniów:
- poznanie nowego słownictwa i podniesienie poziomu posiadanych kompetencji kluczowych,
- umacnianie wiarę w swoje możliwości językowych,
- przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

Wpływ na pracę szkoły:
- podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wzbogacenie oferty szkoły,
- rozwój uczniów,
- indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów,
- promocja szkoły w środowisku lokalnym.

IX. Podsumowanie
Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wprowadzenia nowego sposobu uczenia się słownictwa leksykalnego z języka angielskiego.

Bibliografia:
1. Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Autorzy: Melanie Ellis, Anna Rak Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV-VIII) Ewa Piotrowska Tomasz Sztyber
2.Podręcznik dla klasy IV 4 , Wydawnictwo Macmillan,

3.Strona internetowa www.instaling.pl .

Opracowała: J. Jońska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.