X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42727
Przesłano:

Program nauczania z dodatkowych lekcji języka polskiego dla uczniów powracających z zagranicy - z Anglii

Poziom klasy czwartej szkoły podstawowej.

1. Cele główne:
• pomoc w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu języka polskiego, wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, zwłaszcza jego naturalnych zdolności, zainteresowań i możliwości w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej.
• nabycie przez ucznia kompetencji językowej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku polskim i dalszą naukę na wszystkich przedmiotach w polskiej szkole.
2. Cele szczegółowe:
• kształcenie i rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych oraz sprawności językowych w zakresie recepcji (rozumienie ze słuchu, czytanie) i produkcji (mówienie i pisanie),
• zainteresowanie dziecka językiem i kulturą polską oraz rozbudzenie w nim chęci porozumiewania się po polsku,
• rozbudzanie w dziecku uczucia radości i satysfakcji z nauki języka polskiego i komunikowania się w tym języku,
• rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się (głównie umiejętności czytania, pisania, liczenia, wypowiadania się) poprzez wyrównywanie braków w wiadomościach wynikających z pobytu za granicą i z nieznajomości języka polskiego,
• wzmacnianie chęci poznawania i uczestnictwa w polskiej kulturze, np. poprzez czynne branie udziału w życiu klasowym i szkolnym,
• kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami, współpracy w grupie w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,
• stworzenie podstaw językowych, psychologicznych, społecznych i kulturowych do nauki w następnych klasach.
• uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i umożliwianie osiągania sukcesu.

3. Treści kształcenia edukacji polonistycznej:
- usprawnianie mowy (ćwiczenia z zakresu emisji głosu – właściwe artykułowanie głosek i akcentowanie sylab),
- ćwiczenia w mówieniu (poprawne odczytywanie głosek, wypowiadanie wyrazów i budowanie zdań, opowiadanie historyjek obrazkowych i sytuacyjnych, odpowiadanie na pytania),
- utrwalenie znajomości liter alfabetu, ich poprawne i kształtne pisanie, właściwe łączenie w wyrazy oraz porównywanie z drukowanymi,
- praktyczne stosowanie znajomości liter, nauka polskiego alfabetu, porównanie go z alfabetem angielskim,
- rozróżnianie samogłosek i spółgłosek,
- utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, litera, głoska, samogłoska, spółgłoska,
- budowa zdania, liczenie wyrazów w zdaniu, sylab, głosek i liter w wyrazie,
- ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowo-wzrokowej wyrazów,
- ćwiczenia w czytaniu różnych tekstów: sylabami, wyrazami, metodą globalną i zdaniami
- doskonalenie techniki czytania (tempo, akcent, poprawność, rozumienie)
- wdrażanie do głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem,
- rozpoznawanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących; odpowiednia intonacja zdań
- rozpoznawanie części mowy w tekście: rzeczowników, czasowników, przymiotników, liczebników,
- rozpoznawanie rodzajów, liczb części mowy,
- znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, dwukropek, średnik, cudzysłów,
- układanie prostych zdań z rozsypanek wyrazowych,
- nauka i utrwalanie zasad ortograficznych występujących w języku polskim,
-mówienie, czytanie i pisanie dwuznaków i zmiękczeń, używanie wielkiej litery i przestrzeganie poprawności ortograficznej poznanych wyrazów,
- ćwiczenia w kształtnym pisaniu i właściwym łączeniu liter,
- ćwiczenia w poprawnej zamianie tekstów drukowanych na pisane,
- ćwiczenia w pisaniu ze słuchu i z pamięci zdań.
- nauka rymowanek i wierszyków,
- nauka pisania: listu, ogłoszenia, zaproszenia, podania i opisu.
4. Metody i formy pracy:
• metody podające – oparte na słowie: praca z książką, wyjaśnienie, opis, opowiadanie, rozmowa
• oparte na obserwacji, np. pokaz
• oparte na praktycznej działalności
• aktywizujące: drama, gry dydaktyczne.

Realizacja celów kształcenia jest możliwa poprzez:
• respektowanie dotychczasowych doświadczeń językowych ucznia,
• spiralny układ treści nauczania,
• selektywny dobór materiału językowego ze względu na jego dostosowanie do poziomu znajomości języka polskiego przez ucznia. Stosowanie wielokanałowych sposobów prezentowania i ćwiczenia umiejętności językowych poprzez odwoływanie się do wszystkich zmysłów,
• odwoływanie się do zdolności naśladowczych uczniów w procesie dydaktycznym, odwoływanie się do znaczeń słów polskich w języku angielskim,
• wykorzystanie zróżnicowanych i atrakcyjnych dla uczniów technik nauczania,
• odwoływanie się do zabawy jako podstawowej formy aktywności ucznia.

Treści programu dostosowane będą do indywidualnych potrzeb, możliwości i kompetencji językowych ucznia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.