X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42516
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

mgr Dagmara Witte-Kubik
nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mokasie
czas trwania stażu: 01.09.2019 - 31.05.2022
opiekun stażu: mgr Lidia Dąbrowska

Cel główny: Pogłębianie wiedzy i umiejętności, poszerzanie własnego warsztatu pracy poprzez doskonalenie zawodowego w celu podniesienia efektywności działań wychowawczo – opiekuńczych. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

§ 7. ust 2. pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadanie: Doskonalenie swoich umiejętności i poszerzanie wiedzy.
Sposób realizacji: Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkoleniowe rady pedagogiczne, kursy, warsztaty, szkolenia, konferencje metodyczne, itp.).
Studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
Aktualizowanie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe, literatura fachowa).
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli i omawianie zajęć.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, lub innych nauczycieli i ich omawianie.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły.
Sposób realizacji: Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Termin: Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Sposób realizacji: Uczestniczenie w pracach zespołu edukacyjno -wychowawczego klas 0-III.
Termin: Zgodnie z planem pracy zespołu.
Sposób realizacji: Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
Sposób realizacji: Tworzenie planów pracy. Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych (krzyżówek, rebusów, szablonów, dekoracji, itp.). Opracowywanie scenariuszy zajęć i scenariuszy przedstawień okolicznościowych.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Sposób realizacji: Całoroczna praca z Samorządem Uczniowskim, współorganizowanie imprez, itp.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Współpraca z rodzicami.
Sposób realizacji: Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, przeprowadzanie rozmów indywidualnych. Włączenie rodziców w organizację imprez i uroczystości świetlicowych.
Termin: Cały okres trwania stażu.

§ 7. ust 2. pkt. 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Zadanie: Poznanie potrzeb rozwojowych podopiecznych i uwzględnienie ich w planowanej pracy.
Sposób realizacji: Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami i rodzicami. Własna obserwacja uczniów i ocena poziomu ich funkcjonowania oraz ich możliwości i potrzeb psychofizycznych w sytuacjach świetlicowych. Dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Pomoc uczniom słabszym w odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości szkolnych.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Współpraca z innymi nauczycielami, w tym z wychowawcami klas.
Sposób realizacji: Przeprowadzenie konsultacji z wychowawcami uczniów celem uzyskania informacji na temat potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka. Konsultacje z pedagogiem szkolnym (pozyskiwanie informacji na temat sytuacji rodzinnej, społecznej, emocjonalnej uczniów). Zapoznanie się z diagnozą środowiskową.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym.
Sposób realizacji: Realizowanie zajęć mających charakter profilaktyczny.
Organizacja konkursów o charakterze profilaktycznym, promujących zdrowy styl życia i ekologicznych.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych i konkursów świetlicowych ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego od nauki.
Sposób realizacji: Przygotowanie oraz pomoc w organizacji imprez okolicznościowych. Organizacja różnorodnych konkursów świetlicowych o charakterze twórczym (konkursy plastyczne, recytatorskie, itp.).
Termin: Cały okres trwania stażu.
Sposób realizacji: Organizacja wycieczki szkolnej.
Termin: Raz w danym roku szkolnym.

§ 7. ust 2. pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.
Zadanie: Samodoskonalenie w dziedzinie metod aktywizujących.
Sposób realizacji: Udział w szkoleniach, e-szkoleniach, wideokonferencjach.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Aktywne korzystanie z metod aktywizujących dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci.
Sposób realizacji: Stosowanie w trakcie zajęć metod opartych na działaniu, przeżywaniu i poznawaniu, takich jak: burza mózgów, drama, gry dydaktyczne, itp.
Opracowywanie kart pracy i materiałów dydaktycznych używanych w trakcie prowadzenia zajęć.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Organizacja zajęć poza salą lekcyjną.
Sposób realizacji: Zorganizowanie zajęć kulinarnych w szkolnej kuchni.
Termin: Raz w roku.

§ 7. ust 2. pkt. 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.
Zadanie: Opracowanie i wdrożenie narzędzi badawczych.
Sposób realizacji: Opracowanie i zastosowanie ankiet ewaluacyjnych i wykorzystanie wyników badania do dalszej pracy.
Termin: Rok szkolny 2019/2020
Zadanie: Analizowanie sytuacji wychowawczej i opiekuńczej w grupie świetlicowej.
Sposób realizacji: Obserwacja uczniów w różnych sytuacjach, wyciąganie wniosków, podejmowanie działań naprawczych. Rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Analizowanie bieżącej działalności świetlicy.
Sposób realizacji: Gromadzenie danych: rozmowy z uczniami i rodzicami na temat oferty zajęć. Obserwacja i analiza aktywności i zainteresowań uczniów. Stosowanie krótkich form zbierania informacji zwrotnej po zajęciach: kosz i walizka, podobało mi się/nie podobało mi się, 3 buźki, termometr odczuć, itp. Modyfikacja programu zajęć świetlicy, podejmowanie działań naprawczych (zgodnie z potrzebami).
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Analiza zajęć pod kątem stopnia realizacji założonych celów.
Sposób realizacji: Omawianie zajęć prowadzonych w obecności innych nauczycieli.
Termin: Cały okres trwania stażu.

§ 7. ust 2. pkt. 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
Zadanie: Dzielenie się własnymi zasobami.
Sposób realizacji: Udostępnianie kart pracy, scenariuszy i innych materiałów nauczycielom pracującym w tej samej szkole.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Prowadzenie zajęć otwartych.
Sposób realizacji: Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń.
Sposób realizacji: Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego. Zachęcanie nauczycieli do sięgnięcia po ciekawą literaturę fachową.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Sposób realizacji: Przeprowadzenie szkoleniowego zebrania rady pedagogicznej.
Termin: Rok szkolny 2019/2020

§ 7. ust 2. pkt. 6
Umiejętność uwzględniania problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Zadanie: Organizowanie akcji o zasięgu lokalnym.
Sposób realizacji: Współorganizacja i udział w lokalnych imprezach środowiskowych (Jasełka, Dzień Babci i dziadka, gminny piknik rodzinny, itp.). Wdrażanie dzieci do działań proekologicznych poprzez udział w akcji Sprzątania świata, Dzień Ziemi, Dokarmianie zwierząt zimą i innych.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Uwzględnianie w swoich działaniach problemów cywilizacyjnych.
Sposób realizacji: Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia, właściwe-go odżywiania poprzez organizację konkursów, pogadanek, zorganizowanie warsztatów dla dzieci dotyczących zdrowego żywienia. Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem tematyki ekologicznej, prozdrowotnej. Realizacja programu profilaktycznego i wycho-wawczego szkoły, m.in.:- uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego świata,
- poruszanie tematyki dopalaczy, cyberprzemocy, uzależnienia od komputera, fonoholizmu, itp.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Organizacja imprez ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego od nauki.
Sposób realizacji: Organizacja biwaku w szkole.
Termin: Koniec I semestru w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.
Zadanie: Włączanie uczniów w działalność charytatywną.
Sposób realizacji: Włączanie uczniów w coroczną akcję zbierania plastikowych nakrętek.
Włączanie uczniów w środowiskowe ogólnopolskie akcje charytatywne.
Termin: Cały okres trwania stażu.

§ 7. ust 2. pkt. 7
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Zadanie: Stosowanie przepisów Oświatowych.
Sposób realizacji: Zapoznanie się z aktami prawnymi, dotyczącymi funkcjonowania szkoły i jego zmianami (ustawami i rozporządzeniami MEN). Analiza aktów prawnych. Systematyczne śledzenie informacji na stronie MEN. Stosowanie postanowień ustaw i rozporządzeń oraz procedur w różnych sytuacjach zawodowych.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Przestrzeganie praw dziecka i dbanie o jego dobro, ochrona przed krzywdzeniem.
Sposób realizacji: Upowszechnianie praw dziecka zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka oraz w razie konieczności postępowanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Stosowanie przepisów wewnętrznych.
Sposób realizacji: Analiza dokumentów szkoły, zwłaszcza:
- Statutu,
- koncepcji pracy,
- Programu Wychowawczego Szkoły,
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
- Szkolnego Programu Profilaktyki,
- protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych, itp.
Utrwalanie znajomości i przestrzeganie przepisów dotyczących BHP oraz procedur i zarządzeń z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Prowadzenie dokumentacji świetlicy szkolnej.
Sposób realizacji: Prowadzenie dziennika zajęć. Opracowanie planów pracy (rocznego planu pracy i planu pracy opiekuńczo-wychowawczego). Opracowywanie sprawozdań semestralnych i rocznego z pracy świetlicy. Prowadzenie kart zgłoszenia dziecka do świetlicy i pozostałej dokumentacji.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Pozyskiwanie środków dla świetlicy.
Sposób realizacji: Pozyskiwanie nagród dla uczestników konkursów świetlicowych.
Termin: Cały okres trwania stażu.

§ 7. ust 2. pkt. 8.
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
Zadanie: Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem multimediów.
Sposób realizacji: Wykorzystywanie podczas zajęć tablicy interaktywnej, aparatu cyfrowego, odtwarzacza DVD, CD, rzutnika. Korzystanie z zasobów Internetu. Korzystanie podczas zajęć z encyklopedii multimedialnych, słowników, programów dydaktycznych, utworów muzycznych, filmów edukacyjnych dla dzieci.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Zwiększenie atrakcyjności zajęć.
Sposób realizacji: Tworzenie pomocy dydaktycznej z wykorzystywaniem np.: kreatora krzyżówek, kreatora wykreślanek, itp. Wykorzystanie filmów i prezentacji multimedialnych.
Wykorzystanie zabaw i ćwiczeń interaktywnych.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Sposób realizacji: Poszukiwanie Internetowych publikacji. Korzystanie z portali edukacyjnych. Korzystanie z poczty elektronicznej. Tworzenie pomocy dydaktycznych, dokumentacji świetlicy, zaproszeń, ogłoszeń, podziękowań, dyplomów i innych.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Zadanie: Prowadzenie zakładki świetlicy na stronie internetowej szkoły.
Sposób realizacji: Gromadzenie materiałów. Zamieszczanie na stronie internetowej relacji z działalności świetlicy (imprez, zajęć plastycznych, konkursów, itp.). Zamieszczanie informacji na temat organizacji pracy świetlicy.
Termin: Cały okres trwania stażu.
Plan rozwoju zawodowego może być modyfikowany i wzbogacany o nowe propozycje w czasie trwania stażu za zgodą Dyrekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.