X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42515
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO*

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka Karcz
Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach
Piekary 100, 32-060 Liszki
Dyrektor: mgr Maryla Małucha- Kapusta
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 i 2245 oraz Dz. U. 2019r. poz. 730).
 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. 2019r. poz. 1287).
 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(poz. 1574)

Posiadane kwalifikacje:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Pedagogika przedszkolna i wczesno-szkolna.

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
CEL SZCZEGÓŁOWY:
 Pogłębienie wiedzy z zakresu pedagogiki i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno- szkolnym.
 Gromadzenie wiadomości i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.
 Podniesienie efektywności własnych działań wychowawczo- dydaktycznych.
 Rozwijanie swoich kluczowych kompetencji nauczycielskich.
 Zrealizowanie wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i wykorzystywanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności w pracy  Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
 Udział w E- konferencjach
 Śledzenie i literatury metodycznej i dydaktycznej oraz portali internetowych.
 Tworzenie i organizowanie własnego warsztatu pracy w oparciu o niestandardowe pomoce dydaktyczne. Cały okres stażu
(2 szkolenia w roku)

 Zaświadczenia.
 Referaty.
 Wykaz interesujących książek.
 Wykaz stron internetowych.
 Materiały, pomoce, zdjęcia.

2. Wykorzystywanie innowacyjnych metod i form pracy.
 Stosowanie w pracy nowatorskich metod np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metoda czytania I. Majchrzak, elementy pedagogiki Marii Montessori, metody badawcze, itp.
 Projektowanie i urządzenie kącików kreatywności, umożliwiających działanie dziecka w oparciu o różne techniki plastyczne i różne materiały.
 Samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych aktywizujących dzieci do pracy manualnej oraz intelektualnej na wielu obszarach wiedzy
 Angażowanie się w konkursy przedszkolne i różnego typu akcje, które rozwijają u dzieci zdolności plastyczne, muzyczne, taneczne i recytatorskie
 Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod: burzy mózgów, gry dydaktyczne, drama
Cały okres stażu
( w ramach zajęć)
 Scenariusze zajęć.
 Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
 Zaświadczenia.
 Przybory i pomoce dydaktyczne
3. Stosowanie techniki komputerowej przy tworzeniu dokumentacji przedszkolnej
 Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
 Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 Opracowywanie diagnozy osiągnięć uczniów
 Dokumentowanie pracy indywidualnej z wychowankami
 Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
 Pisanie protokołów ze spotkań wychowawców
 Pisanie sprawozdań z przebiegu uroczystości, interesujących akcji oraz inicjatyw
 Dokonywanie sprawozdań semestralnych z pracy dydaktyczno- wychowawczej
Cały okres stażu
 Dzienniki zajęć.
 Plany współpracy.
 Teczka obserwacji dzieci.
 Plany pracy.
 Semestralne sprawozdania.
 Protokoły.
4. Współprowadzenie strony internetowej przedszkola.
 Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły zdjęć i opisów wszelkich ważnych wydarzeń
 Aktualizowanie ogłoszeń związanych z pracą szkoły
Cały okres stażu  Zdjęcia i opis wydarzeń zamieszczone na stronie internetowej
5. Stosowanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
 Stałe wzbogacanie zestawu pomocy dydaktycznych o płyty CD I DVD
 Używanie aparatu cyfrowego do relacjonowania ważnych wydarzeń w przedszkolu
 Płyty DVD i CD
 Zdjęcia

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”.
 Opublikowanie w portalu internetowym www.edux.pl zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Październik 2019 r.

 Zaświadczenie,
 publikacja w Internecie.

2. Udostępnianie innym nauczycielom opracowanych przez siebie materiałów dydaktycznych.
 Opublikowanie na portalach edukacyjnych autorskich scenariuszy zajęć i uroczystości.
 Udostępnianie innym nauczycielom zgromadzonych przez siebie materiałów i pomocy dydaktycznych
 Opublikowanie własnej twórczości literackiej- wierszy dla dzieci
Cały okres stażu

 Zaświadczenie,
 publikacja w Internecie.
 Potwierdzenie Dyrektora szkoły
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
 Opracowanie scenariuszy zajęć i ustalenie terminów zajęć otwartych
 Zaprezentowanie innowacyjnych metod i form pracy z dziećmi.
 Analiza i ocena zajęć 3 razy w okresie stażu
 Scenariusze.
 Lista obecności nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora szkoły
4. Współpraca wewnątrzszkolna
 Współpraca z nauczycielami w zespole wychowawców, wymiana poglądów, materiałów oraz wyciąganie wniosków do dalszej pracy
 Wspólne opracowywanie dokumentów i organizowanie pracy szkoły
 Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji zgodnie z potrzebami szkoły
 Udostępnianie innym nauczycielom materiałów i wiedzy zdobytej na kursach i szkoleniach.
Co dwa miesiące
 Sprawozdania ze spotkań
5. Przeprowadzenie zajęć hospitowanych w obecności Dyrektora
 Obserwacje zajęć przez Dyrektora.
 Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć.
3 razy w okresie stażu
 Harmonogram spotkań.
 Scenariusze zajęć.
6. Prowadzenie warsztatów z nauczycielami wychowania przedszkolnego
 Przeprowadzenie warsztatów dotyczących zagadnień z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 Sporządzenie dokumentacji i materiałów do wykorzystania przez nauczycieli w pracy z dziećmi
3 szkolenia w każdym roku
 Dokumentacja
 Sprawozdania
 Publikacje na stronie internetowej

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Obserwowanie, diagnozowanie i wspieranie rozwoju dzieci.
 Wykorzystywanie różnorodnych metod i form pracy dostosowanych do grupy wiekowej dzieci i uwzględniających różnice rozwojowe dzieci
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
 Organizowanie pracy indywidualne z dziećmi z uwzględnieniem ich zainteresowań
Cały okres stażu
 Scenariusze zajęć.
 Obserwacje.
2. Praca z dziećmi z trudnościami.
 Prowadzenie zajęć dodatkowy z dziećmi z trudnościami
 Gromadzenie materiałów i pomocy do pracy z dziećmi z trudnościami
Cały okres stażu

 Wpisy do dziennika.
 Dokumentacja pracy indywidualnej
 Pomoce i materiały
3. Praca z dzieckiem zdolnym.
 Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów wewnątrz przedszkolnych i między przedszkolnych
 Organizowanie kącika z materiałami do pracy z dzieckiem zdolnym
Cały okres stażu
 Pomoce do pracy
 Zdjęcia i notatki
4. Rozwijanie zainteresowania bliższym i dalszym otoczeniem dziecka
 Organizowanie wycieczek edukacyjno – krajoznawczych.
 Organizowanie spotkań z: policjantem, lekarzem, strażakiem, twórcą ludowym, artysta malarzem, poetą, muzykiem itp.
Cały okres stażu  Adnotacje w dzienniku,
 Sprawozdania
 Zdjęcia.
5. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.  Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola lub na stronie internetowej przedszkola.
 Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych.
Cały okres stażu
 Wycinki z prasy lokalnej.
 Strona internetowa.
 Scenariusze,
 Zdjęcia.
6. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.
 Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
 Pedagogizacja rodziców na zebraniach oraz poprzez zamieszczanie interesujących artykułów na gazetce
 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
 Systematyczne informowanie rodziców o realizowanych zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
 Organizowanie uroczystości i imprez okolicznościowych dla rodziców
 Angażowanie rodziców do uczestniczenia w zajęciach związanych z ich zawodem
Cały okres stażu
 Zdjęcia.
 Opisy wydarzeń
 Sprawozdania
 Zaproszenia
 Ogłoszenia
 Notatki
 Scenariusze uroczystości
 Scenariusze zajęć
7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.  Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 Organizowanie wycieczek do instytucji kulturalnych takich jak: muzea, kina, teatry, biblioteki
 Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
 Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 Współpraca z logopedą i psychologiem
 Organizowanie warsztatów i zajęć na terenie przedszkola przy współpracy z placówkami i instytucjami prowadzącymi działalność edukacyjną.
Cały okres stażu
 Plan współpracy.
 Notatki w dzienniku.
 Zdjęcia.
 Sprawozdania
8. Współpraca z instytucjami o charakterze edukacyjnym
 Udział w Akcjach edukacyjnych m.in. Zdrowo i Sportowo, które wspierają i wzbogacają działalność szkoły
Cały okres stażu
 Zdjęcia
 Sprawozdania
9. Organizowanie akcji i zbiórek charytatywnych
 Organizacja zbiórek w ramach akcji charytatywnych oraz przy współpracy z rodzicami. Cały okres stażu
 Zdjęcia
 Sprawozdania

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Rozwijanie kompetencji autorskich poprzez wdrażanie własnych programów
 Opracowanie i wdrożenie własnego Programu z zakresu zajęć matematyczno- logicznych – „Świat Łamigłówek”
 Opracowanie programu „W krainie emocji”- z wykorzystaniem własnej twórczości literackiej- wiersze dla dzieci
 Opracowanie programu z zakresu „Odkrywamy różne zawody”, z wykorzystaniem własnej twórczości 1 program w II półroczu każdego roku

 Program i dokumentacja z nimi związana.

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Organizacja konkursów, akcji charytatywnych i akcji o charakterze edukacyjnym
 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
 Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym
 Koordynowanie akcji Zdrowo i sportowo, organizowanie działań na rzecz akcji i promowanie jej wśród rodziców
 Współpraca z Domami kultury, placówkami muzealnymi, teatrami
Cały okres stażu
 Dyplomy, podziękowania.
 Adnotacje w dzienniku,
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.
4. Koordynowanie pracy zespołu nauczycieli- wychowawców edukacji przedszkolnej
 Udział w spotkaniach zespołu nauczycieli i realizowanie zaplanowanej tematyki spotkań
 Angażowanie nauczycieli do współtworzenia dokumentacji i realizowania zadań.
 Zorganizowanie warsztatów w ramach spotkań
 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z uczestnikami spotkania Cały okres stażu, co dwa miesiące
 Sprawozdania
 Dokumentacje

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.