X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42434
Przesłano:
Dział: Świetlica

Multimedialny pamiętnik naszej szkoły

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

TYTUŁ:
„Multimedialny pamiętnik naszej szkoły”

Wstęp

I. Rodzaj innowacji:
Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie zdobywają wiedzę, nawiązują przyjaźnie i relacje koleżeńskie, uświadamiają i utrwalają tradycje rodzinne, regionalne i narodowe. Do podstawowych celów polityki edukacyjnej państwa należy realizowanie działalności wychowawczej dążącej ku wychowaniu do wartości. Impulsem do opracowania innowacji pedagogicznej pt. „Multimedialny pamiętnik naszej szkoły” było umożliwienie uczniom jeszcze głębszego przywiązania do historii, tradycji oraz wzmacniania poczucia tożsamości szkolnej, lokalnej i narodowej poprzez poznanie i przybliżenie historii Szkoły Podstawowej. Efektem innowacji będzie powstanie wystawy “Multimedialny pamiętnik naszej szkoły” która przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat historii szkoły , jak również pozwoli rozwijać poczucie dumy z bycia uczniem naszej szkoły. Szkoły, która w 2019 roku będzie obchodzić 50 -lecie powstania. Innowacja przyczyni się do przybliżenia uczniom nie tylko historii szkoły ale także zwróci uwagę na ludzi. Zarówno tych, którzy szkołę tworzyli, wpływali na jej atmosferę, poświęcali jej swój czas, interesowali się jej sprawami i wspierali: nauczycieli, pracowników obsługi jak i rodziców oraz uczniów. Tych obecnych i tych, którzy opuścili szkolne mury – naszych absolwentów.
Proponowana innowacja pedagogiczna powstała w oparciu o:
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. Poz. 59).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649)
Innowacja „Multimedialny pamiętnik naszej szkoły”
jest innowacją programowo - metodyczną.
Na czym polega innowacyjność:
Innowacyjność programowa dotyczyła będzie poszerzenia treści zawartych w programie wychowawczo – profilaktycznym o historię Szkoły Podstawowej. Dzięki innowacji powstanie multimedialna wystawa “Multimedialny pamiętnik naszej szkoły” która przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat historii szkoły , jak również pozwoli rozwijać poczucie dumy z bycia uczniem naszej szkoły. Wystawa ta będzie wyeksponowana w szkole w okresie obchodów 50 - lecia powstania szkoły.
W zakresie rozwiązań metodycznych innowacja realizowana będzie metodami aktywizującymi z wykorzystaniem technologii informatycznej i cyfrowej i zaangażowaniem społeczności lokalnej (emerytowanych nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów). Podczas innowacji wykorzystane zostaną programy, które pozwolą uczniom wykonywać filmy, nagrywać wywiady, robić zdjęcia, pisać artykuły. Zostanie wykorzystana praca z aparatem cyfrowym – telefonem komórkowym i komputerem. Pozwoli to uczniom nabyć dodatkowe umiejętności i rozwinie ich kreatywność.

II. Zakres innowacji.
1.Innowacją zostaną objęci chętni uczniowie z klas 4-8 szkoły podstawowej
2. Przewidywany czas realizacji innowacji: ....01.2019 do 11. 2019
3. Finansowanie innowacji pedagogicznej:
nie wymaga dodatkowego finansowania
wymaga dodatkowego finansowania

III. Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane:
Krótki opis innowacji pedagogicznej (na czym polega?):
Innowacja pedagogiczna „Multimedialny pamiętnik naszej szkoły” uatrakcyjni program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, wzbogaci treści wychowawcze świetlicy i biblioteki szkolnej oraz poszerzy wiedzę naszych uczniów o historii szkoły do której uczęszczają, a być może uczęszczali do niej także ich rodzice i dziadkowie.
Głównym celem innowacji jest zwiększenie liczby uczniów i rodziców identyfikujących się ze środowiskiem szkolnym, przybliżenie historii Szkoły Podstawowej szerszemu gronu odbiorców, a także zwiększy zaangażowanie uczniów i rodziców do pracy na rzecz szkoły.
Celem innowacji jest również zachęcenie uczniów do udziału w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i nauczenie różnych umiejętności dziennikarskich np., wywiad, notatka prasowa. Pomocne będą wykorzystywane metody aktywizujące i technologia informatyczna, cyfrowa. Zdobyte lub odkryte informacje, wiadomości i ciekawostki na temat historii szkoły, będą obrabiane za pomocą technologii informacyjnej i publikowane , aby udostępnić je szerszemu gronu odbiorców. Wszyscy będą mogli obejrzeć wystawę multimedialną “Multimedialny pamiętnik naszej szkoły” oraz przeczytać informacje napisane przez uczniów, obejrzeć przygotowane i zamieszczone przez nich wywiady, filmiki, prezentacje. Część pracy uczniowie będą wykonywać w czytelni zaopatrzonej w pracownię komputerową. Z punktu widzenia realizacji zadań
edukacyjnych i wychowawczych szkoły innowacja pedagogiczna pt. „Multimedialny pamiętnik naszej szkoły” doskonale wpisuje się w kanony priorytetów wychowawczych szkoły oraz rozwija kompetencje kluczowe uczniów takie jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna.

IV Założenia innowacji:
1.Cele ogólne: przybliżenie historii Szkoły Podstawowej szerszemu gronu odbiorców (uczniom, rodzicom, środowisku lokalnemu)
2. Cele szczegółowe:
W zakresie wiedzy - uczeń powinien poszerzyć swoją wiedzę o:
historię powstawania szkoły,
- ogólne wiadomości o szkole, jej pracownikach i absolwentach
W zakresie umiejętności uczeń powinien:
pracować umiejętnie w zespole
doskonalić umiejętności dziennikarskie np., tworzenie i przeprowadzenie wywiadu, opracowanie notatki prasowej
doskonalić umiejętności obróbki i publikowania materiałów za pomocą technologii informacyjnej
W zakresie postaw uczeń powinien:
angażować się w podejmowane zadania podczas realizacji innowacji,
być odpowiedzialnym za swoje decyzje, szanować zdanie innych.

3. Treści innowacji :
L.p.
Treści:
1
Reportaż – Jeden dzień z życia szkoły
2
Wywiady z absolwentami szkoły.
3
Przeprowadzenie wywiadu/-ów z absolwentem/-ką naszej szkoły.
4
Film – Szkoła i my
5
Film wykonany w programie Photo Story – Dzień w szkole – dzień jak co dzień ( zdjęcia).
6
Tacy byliśmy – tacy jesteśmy – zdjęcia uczniów zrobione aktualnie i szkolne zdjęcia ich rodziców, dziadków. – film photo story lub wystawa zdjęć.
7
Życzenia dla szkoły – wywiad.
8
Sondaż – Co mi się w szkole najbardziej podoba dla uczniów i nauczycieli.
9
Oni uczyli w naszej szkole. Notatka prasowa.
10
Memy o szkole
11
Wykonanie plakatów techniką kolaż – Taka historia...- wykorzystanie zdjęć z kronik szkolnych
12
Broszura 50 lat minęło – zebranie wszystkich przygotowanych materiałów
13
Podsumowanie: Multimedialny pamiętnik naszej szkoły

4. Sposoby realizacji treści (formy i metody pracy):
Metody pracy w trakcie realizacji innowacji opierały się będą przede wszystkim na działaniach praktycznych. Podczas zajęć przewidziane jest zastosowanie różnorakich metod pracy z uczniem między innymi (wg F. Szloskiego):
1. Metody podające ( rozmowa, wyjaśnienie, dyskusja);
2. Metody problemowe (m.in. metody aktywizujące);
3. Metody eksponujące (film);
4. Metody programowane (z użyciem komputera);
5. Metody praktyczne ( ćwiczenia praktyczne: tworzenie notatek, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce).
Formy pracy: indywidualna, grupowa.
5. Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):
• Uczeń radzi ze swoją tremą przed wystąpieniem przed kamerą, aparatem cyfrowym.
• Uczeń umie prowadzić wywiad i wypowiadać się w konkretnych tematach
• Uczeń efektywnie pracuje w grupie, zespole i prawidłowo prezentuje wyniki wspólnej
pracy.
• Uczeń umiejętnie wypowiada się przed kamerą i prowadzi rozmowę z innymi.
• Uczeń poznaje historię swojej szkoły
• Informacje na temat historii szkoły uczeń przekazuje w formie elektronicznej
. Uczniowie pracują atrakcyjnymi metodami pracy.

V Ewaluacja:
Podczas realizacji innowacji zakładam, że ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco i polegała na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytania:
czy realizacja innowacji przebiega zgodnie z założeniami i czy uzyskuje się przewidywane efekty oraz jakie należy wprowadzić ewentualnie zmiany w trakcie jej realizacji?
Ewaluacja będzie realizowana metodami:
obserwacji (np. pozytywne zmiany wychowawcze),
analizą efektywności i zaangażowanie uczniów w realizację zadań,
informacją zwrotną uzyskiwaną od uczniów, nauczycieli i rodziców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.