X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42287
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program koła języka angielskiego dla uczniów klasy VIII

PROGRAM KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY ÓSMEJ ZDAJĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Opracowała Agnieszka Drewnikowska
Nauczyciel języka angielskiego
W Publicznej Szkole Podstawowej
W Biskupicach

1. Wstęp
Przedstawiony program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego a także program nauczania języka angielskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej (Melanie Ellis i Anna Rak). Program będzie realizowany na zajęciach pozalekcyjnych i jest przeznaczony dla uczniów klasy ósmej, którzy przygotowują się do pierwszego egzaminu z języka angielskiego i będą chcieli posługiwać się językiem angielskim w celu poznawania otaczającego świata. Zadaniem programu jest:
- uzupełnienie wiedzy zdobytej na lekcjach;
- pogłębienie i rozwijanie poznanych sprawności językowych.
2. Założenia programowe
Realizacja programu przewidziana jest na około 24 godziny w ciągu roku szkolnego 2018/2019. Zajęcia będą odbywały się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Ich integralną część będzie stanowić samodzielna praca domowa.
Program koncentruje się głównie na potrzebach ucznia związanych z egzaminem ósmoklasisty: utrwalenie, poszerzenie i wzbogacenie wszystkich sprawności językowych, konstrukcje gramatyczne, umiejętność rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, poprawnego reagowania językowego, znajomości funkcji językowych, napisanie krótkiego tekstu użytkowego, a także na umiejętnym łączeniu materiału językowego i wykorzystaniu go w praktyce.
Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego jest dla większości uczniów dużym stresem. Praca z programem w dużej mierze pomoże ten stres zniwelować. Uczniowie dzięki rozwiązywaniu zadań, testów będą mogli sprawdzić dotychczasowe umiejętności i nadrobić ewentualne zaległości, a tym samym solidnie przygotować się do egzaminu.
3. Główne cele edukacyjne:
- rozwijanie kompetencji językowych umożliwiających komunikację w języku angielskim w szkole i poza nią;
- poszerzenie i uzupełnienie wiadomości oraz umiejętności komunikacyjno – leksykalnych zdobytych na lekcjach języka angielskiego;
- kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji komunikacyjnej;
- wyzwolenie inicjatywy i aktywności oraz pracowitości i systematyczności;
4. Cele szczegółowe:

4.1 Cele językowe:
- integrowanie wszystkich sprawności językowych;
- doskonalenie przydatnych funkcji językowych ułatwiających porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego (wyrażanie opinii, opisywanie zdarzeń, zadawanie pytań);
- kształcenie umiejętności językowych pozwalających na swobodne używanie języka w różnorodnych aspektach sytuacyjno– tematycznych;
- kształcenie sprawności pisania poprzez rozwój informacyjnej skuteczności wypowiedzi, poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, poprawności leksykalno gramatycznej;
- poszerzenie różnorodności funkcji językowych;
- wzbogacenie zasobu słownictwa;
- rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (m .in. źródeł elektronicznych).
4.2 Cele wychowawcze:
- kształtowanie pozytywnego stosunku do języka angielskiego;
- rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe;
- kształcenie poczucia satysfakcji z umiejętności skutecznej komunikacji w języku angielskim;
- rozwijanie motywacji poprzez atrakcyjność i aktualność prezentowanych treści;
- doskonalenie umiejętności działania w zespole;
5. Treści nauczania:
5.1 Zakres leksykalno – komunikacyjny
- Człowiek (cechy charakteru, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania)
- Miejsce zamieszkania (opis domu, wyposażenie, prace domowe)
- Edukacja (przedmioty nauczania, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne)
- Praca (zawody, miejsce pracy, wybór zawodu)
- Życie prywatne (rodzina, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolego, styl życia)
- Żywienie (artykuły spożywcze, przygotowanie posiłków, nawyki żywieniowe)
- Zakupy (rodzaje sklepów, sprzedawanie, kupowanie)
- Podróżowanie i turystyka (środki transportu, wycieczki, zwiedzanie)
- Kultura (dziedziny kultury, tradycje, zwyczaje)
- Sport (dyscypliny sportu, sprzęt sportowy)
- Zdrowie (choroby, objawy, leczenie)
- Nauka i technika (odkrycia naukowe, wynalazki)
- Świat przyrody (ochrona środowiska, pogoda, krajobraz)
- Życie społeczne (wydarzenia i zjawiska społeczne)
5.2 Zakres gramatyczny
Czasy gramatyczne:
- Czas Present simple
- Czas Present continuous
- Czas Present continuous do wyrażenia przyszłych planów
- Czas Past simple
- Czas Past continuous
- Czas Present perfect
- Czas Future simple
5.3 Sytuacje i funkcje komunikacyjne
1. Informowanie:
- pytanie i prośba o informację (np. długość trwania podróży, położenie dworca, przystanków, wypełnianie formularza),
- wyrażanie uczuć i emocji,
- opis osoby, miejsca lub przedmiotu,
- przedstawienie swoich planów i zamiarów,
- opowiadanie o czynnościach przeszłych,
- wskazywanie drogi (np. na podstawie planu),
- określanie czasu i pogody.
2. Opinia:
- wyrażenie i uzasadnienie swojej opinii,
- prośba o opinie,
- wyrażenie zgody lub sprzeciwu
- potwierdzenie i zaprzeczenie zasłyszanej opinii
3. Uczucia i preferencje
- formułowanie pytań dotyczących uczuć, upodobań, pragnień innych osób,
- wyrażenie stanu fizycznego i emocjonalnego,
- wyrażenie zainteresowania, radości, zdziwienia, niezadowolenia,
4. Obowiązek, sugestia, prośba
- wyrażenie prośby oraz zgody lub odmawianie spełnienia prośby,
- składanie propozycji, akceptacja i odrzucenie, prowadzenie negocjacji w sytuacjach życia codziennego,
- pytanie o pozwolenie, udzielanie i odmawianie pozwolenia,
- udzielanie instrukcji (np. w miejscach publicznych),
- formułowanie próśb,
- wydawanie poleceń,
- udzielanie rad,
- wyrażanie zakazów i nakazów.
5. Zachowania społeczne
- sposoby zwracania się do rozmówcy (rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy; rozmowy telefoniczne),
- powitania, pożegnania, życzenia przy pożegnaniu,
- sposoby przedstawiania się i umiejętne reagowanie podczas poznawania nowych osób,
- podziękowania i przeprosiny,
- składanie gratulacji i życzeń,
- przeliterowanie i prośba o przeliterowanie.
5.4 Sprawności językowe
Słuchanie
Uczniowie potrafią:
- określić główną myśl tekstu lub jego fragmentu,
- rozpoznać relację między rozmówcami,
- znaleźć w tekście określone informacje,
- wywnioskować informacje z kontekstu na podstawie słów i wyrażeń.
Czytanie
Uczniowie potrafią:
- zrozumieć tekst pisany ( ogłoszenie, pocztówka, e-mail, instrukcje)
- czytać tekst w celu uzyskania ogólnej informacji (skimming),
- czytać tekst w celu uzyskania określonej informacji (scanning).
Mówienie
Uczniowie potrafią:
- omówić ogólny sens przeczytanej lub usłyszanej informacji,
- poprowadzić prostą rozmowę o sobie, o swojej rodzinie,
- stosować formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.
Pisanie
Uczniowie potrafią:
- napisać e-mail, zaproszenie,
- wypełnić formularz,
- zaadresować pocztówkę z wakacji,
- napisać list do kolegi lub koleżanki
- dokonać transformacji krótkiego tekstu,
- uzupełnić tekst z lukami.
6. Procedury osiągania celów
6.1 Metody nauczania i techniki pracy
Założone cele będą realizowane za pomocą różnych metod i technik pracy:
- metoda komunikacyjna (przygotowanie do skutecznego komunikowania się w języku angielskim, słowna – dyskutowanie),
- metoda audiolingwalna (praca z tekstem słuchany)
- metoda bezpośrednia ( umiejętność prowadzenia rozmowy w języku angielskim),
- metoda aktywizująca ( burza mózgów),
- metoda audiowizualna (nagrania CD),
- metoda multimedialna (tablica interaktywna),
- metoda praktyczna (rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych),
- praca z tekstem czytanym i słuchanym (czytanie czasopism angielskich, słuchanie autentycznych dialogów),
- drama (odgrywanie scenek, inscenizacji i improwizacji).
6.2 Formy pracy
Na zajęciach proponowane będą następujące formy pracy:
- praca z całą klasą (turn-taking) – nauczyciel kieruje pracą poszczególnych uczniów na forum całej klasy
- praca w grupach
- praca w parach
- praca indywidualna
6.3 Pomoce dydaktyczne
- karty do przedstawiania scenek,
- karty z wyrazami,
- duże ilustracje, plakaty, plansze tematyczne,
- fiszki,
- story cubes (kostki do tworzenia historyjek),
- płyta CD,
- materiały autentyczne (pocztówki, ulotki, magazyny),
- tablica interaktywna
7. Przewidywane osiągnięcia uczniów
Uzyskanie jak najlepszego wyniku na egzaminie końcowym, wyćwiczenie formuły egzaminu (informacje takie jak ilość i rodzaj zadań, liczba punktów do zdobycia), poszerzenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, podejmowanie różnorodnych działań wpływających na opanowanie języka w jak najlepszym stopniu, zwiększenie motywacji do nauki poprzez dostrzeganie obecności języka angielskiego w życiu codziennym i docenienie możliwości, jakie daje jego znajomość.
8. Ewaluacja programu
Opracowany program ma ściśle wyznaczony cel – poszerzenie i utrwalenie wiadomości językowych przez uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Ewaluacja oparta będzie na bieżącej obserwacji osiągnięć uczniów i ocen cząstkowych, na podstawie prac z próbnymi arkuszami egzaminacyjnymi, uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminu, ankiecie podsumowującej skierowanej do uczniów, prowadzonego dziennika zajęć.

Załączniki:
Ankieta
Bibliografia
Tematy zajęć

Ankieta podsumowująca skierowana do uczniów
Podkreśl właściwą odpowiedź
1. Zajęcia języka angielskiego podobały mi się, były ciekawe TAK / NIE
2. Czy zadania, ćwiczenia, scenki sytuacyjne, które wykonywałem/am na zajęciach pomogły mi przyswoić nowy materiał i utrwalić poznane zagadnienia TAK/NIE
3. Tempo prowadzenia zajęć było odpowiednie dla mnie TAK / NIE
4. Nauczyciel wyjaśniał ponownie dane zagadnienie, jeśli go nie zrozumiałem/am
TAK / NIE
5. Czy praca na zajęciach pomogła mi przygotować się do egzaminu ósmoklasisty TAK/NIE
6. W jakim stopniu praca na zajęciach pomogła mi przygotować się do egzaminu ósmoklasisty w skali od 1-6 (na ........)

Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej
2. Program nauczania języka angielskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Melanie Ellis, Anna Rak. Oxford University Press
3. Hanna Komorowska, 2001. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa
4. Hanna Komorowska, 1999. O programach prawie wszystko. WSiP: Warszawa
5. Egzamin gimnazjalny. Testy Angielski. 2009. Edgard: Warszawa
6. Repetytorium gimnazjalisty. Język angielski. 2013.GREG: Kraków
7. Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski.2017. Nowa Era. Warszawa

Tematyka zajęć
1) Człowiek; Udzielanie informacji.
2) Miejsce zamieszkania; Present simple
3) Edukacja; Wyrażanie opinii i upodobań.
4) Praca; Present continuous
5) Próbny arkusz egzaminacyjny nr 1
6) Życie prywatne; Zapraszanie i składanie życzeń.
7) Żywienie; Past Simple
8) Zakupy i usługi; Składanie propozycji i udzielanie porad.
9) Podróżowanie i turystyka; Past continuous
10) Próbny arkusz egzaminacyjny nr 2
11) Kultura; Wyrażanie nakazów i zakazów.
12) Sport; Present perfect
13) Zdrowie; Pytanie o pozwolenie i wyrażanie prośby.
14) Nauka i technika; Future Simple
15) Próbny arkusz egzaminacyjny nr 3
16) Świat przyrody; Sposoby zwracania się do rozmówcy (scenki sytuacyjne).
17) Życie społeczne; Present continuous do wyrażenia przyszłych planów.
18) Rozumienie ze słuchu – wybór wielokrotny.
19) Rozumienie ze słuchu – dobieranie, uzupełnianie luk.
20) Próbny arkusz egzaminacyjny nr 4
21) Znajomość funkcji językowych – dobieranie (zadania z nagraniem).
22) Znajomość funkcji językowych – uzupełnianie luk (mini dialogi, z podanymi wyrazami).
23) Rozumienie tekstów pisanych – dobieranie zdań do luk w tekście, dobieranie tekstów do zdań.
24) Znajomość środków językowych – uzupełnianie luk (opis zdjęcia), układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych.

Praca domowa: Pisanie krótkich tekstów użytkowych ( list, e-mail, pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, wpis na blogu, historyjka, notatka).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.