X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42286
Przesłano:
Dział: Języki obce

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego "Angielska gramatyka - nie taka straszna, jak ją malują"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach
Autor:
Agnieszka Drewnikowska
Temat:
Angielska gramatyka – nie taka straszna jak ją malują
Przedmiot:
Język angielski
Rodzaj innowacji:
Metodyczna
Czas realizacji:
Wrzesień 2017 – czerwiec 2018

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) – art. 41 ust. 1 pkt 3.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.

I. Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy IV i VII. Innowacja realizowana jest w szkole na zajęciach edukacyjnych z języka angielskiego, 15 godzin w roku szkolnym dla każdej klasy. Uczniowie będą także pracowali samodzielnie w domu wykonując zadania domowe oraz różnego rodzaju ćwiczenia.
II. Opis innowacji:
Jest rzeczą powszechnie wiadomą, iż w dzisiejszym świecie niezwykle ważna jest znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego. Sprawne posługiwanie się językiem to możliwość swobodnego podróżowania, komunikacji i nawiązywania kontaktów z obcokrajowcami. Dlatego nieznajomość podstaw gramatyki zaburza przekaz informacji, a co za tym idzie komunikację. Bez poprawnie sformułowanych pytań nie ma mowy o swobodnej interakcji czy jakiejkolwiek konwersacji. Ubogi zakres znajomości struktur gramatycznych może prowadzić do błędnego odczytania intencji osoby wypowiadającej się na dany temat. Tak więc, umiejętność poprawnego stosowania struktur gramatycznych jest w języku angielskim umiejętnością nieodzowną. W dzisiejszej rzeczywistości również rola komputera w życiu człowieka jest bardzo ważna. Nie tylko dorośli ale i dzieci są użytkownikami Internetu, obecnego w komputerze, w tablecie, w telefonie i wielu innych nowoczesnych sprzętach. W związku z tym wiele się mówi o zastosowaniu komputera w procesie nauczania i uczenia się. Niniejsza innowacja jest odpowiedzią na połączenie nauki języka angielskiego z jednym głównych obszarów zainteresowań dzieci. Inna a przede wszystkim atrakcyjniejsza forma zajęć powtórzeniowych przyczyni się do znaczącego zmotywowania uczniów do samodzielnej nauki a co za tym idzie do poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym. Zajęcia z uczniami będą prowadzone z wykorzystaniem komputera, Internetu a także tablicy multimedialnej. Uczniowie będą pracowali na platformie internetowej oxfordenglishonline, będą powtarzali głównie struktury gramatyczne, a także skupią się na tworzeniu wypowiedzi pisemnych, które są częścią treści nauczania nowej podstawy programowej. Jestem przekonana, że nawet najbardziej nieśmiałe dzieci, najmniej aktywne pracując na platformie w szkole czy w domu, chętnie wykonają przydzielone im zadania.

III. Cele innowacji:
Cele ogólne:
• promowanie języka angielskiego wśród dzieci
• podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego
• uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się
• rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości
Cele szczegółowe:
• rozwijanie umiejętności językowych (utrwalenie zagadnień gramatycznych)
• dbanie o poprawność językową w wypowiedziach pisemnych
• zachęcanie uczniów do dokonywania samooceny, tak aby mieli świadomość postępu, jaki robią w nauce języka angielskiego, a także poznali swoje słabe strony, które muszą udoskonalić
• rozwijanie umiejętności korzystania z platformy internetowej
• poznanie różnych strategii uczenia się języka obcego
• indywidualizacja nauczania (zbiorcze raporty z ćwiczeń pokazują potrzeby uczniów)
• wdrożenie uczniów do efektywnego spędzania wolnego czasu (odrabianie zadania domowego inną metodą niż do tej pory).
Metody pracy:
• objaśnienia
• metoda pokazowa
• techniki multimedialne
Formy pracy:
• praca w parach
• praca indywidualna (prowadzona przez nauczyciela lub samodzielna)

Tematyka zajęć kl. IV
Zagadnienia gramatyczne:
• czasownik to be
• czasownik have got
• dopełniacz ‘s
• przyimki miejsca
• konstrukcja there is/there are
• pytania z zaimkami pytającymi Wh-
• zaimki wskazujące
• zaimki w funkcji dopełnienia
• zaimki dzierżawcze
• czasownik modalny can
• przysłówki częstotliwości
• present simple: zdania twierdzące, pytające i przeczące

Wypowiedzi pisemne:
• e-mail
• list prywatny
• sms

Tematyka zajęć kl. VII
Zagadnienia gramatyczne:
• czasownik to be
• pytania z zaimkami pytającymi Wh-
• czasownik have got
• konstrukcja there is/there are
• present simple: zdania twierdzące, pytające i przeczące
• present continuous: zdania twierdzące, pytające i przeczące
• porównywanie czasów teraźniejszych
• konstrukcja there was/there were
• past simple: zdania twierdzące, pytające i przeczące
• czasowniki regularne i nieregularne
• past continuous: zdania twierdzące, pytające i przeczące
• pytania z how
• stopniowanie przymiotników regularnych i nieregularnych
• czasowniki modalne: can i could
• I zdanie warunkowe
• present perfect: zdania twierdzące, pytające i przeczące
• forma going to

Wypowiedzi pisemne:
• profil na stronie internetowej
• historyjka
• sms
• życzenia
• wpis na blogu
• recenzja piosenek
• e-mail
• opowiadanie

IV. Spodziewane efekty:
Dla uczniów:
• rozwiązywanie zadań powtórzeniowych i zadań domowych nową metodą
• wzbogacenie umiejętności pisania
• wdrożenie poprawności gramatycznej przy komunikowaniu się
• wzrost pewności siebie i satysfakcji z pogłębienia znajomości języka
• czerpanie radości z pracy na platformie internetowej
Dla nauczyciela:
• możliwość pracy nową metodą
• poszerzenie swojego warsztatu pracy

Dla szkoły:
• podniesienie jakości pracy szkoły
• wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły dla uczniów II etapu edukacyjnego
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców
Dla rodziców:
• czerpanie radości z wszechstronnego rozwoju dziecka
• dziecko spędza czas przed komputerem w pożyteczny sposób

V. Sposób ewaluacji:
W czerwcu 2018 r. zostanie przeprowadzona ewaluacja w celu zdiagnozowania poziomu efektywności zajęć oraz zaangażowania i zainteresowania uczniów wprowadzonymi przez nauczyciela nowymi metodami nauczania. Będą nią objęci wszyscy uczniowie biorący udział w innowacji czyli klasa IV i VII. Szczegółowa analiza ankiety, rozmowy z uczniami i rodzicami pozwoli ocenić stopień zamierzonych celów. Pozwoli także odpowiedzieć na pytanie, jakie realne postępy nastąpiły u uczestników zajęć.
Ewaluacji podlegać będą:
– stopień realizacji działań zaplanowanych w ramach innowacji
– skuteczność metod i form pracy w zdobywaniu wiedzy przez uczniów
– stopień atrakcyjności i użyteczności zajęć dla uczestników
Narzędzia służące do ewaluacji:
– rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami
– rozmowy z rodzicami
- analiza efektów pracy uczniów
– ankieta
– wstępny test diagnozujący poziom wiedzy uczniów
– końcowy test sprawdzający poziom wiedzy uczniów
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu końcowym oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.