X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42268
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Dane osobowe:

mgr Marta Żak-Szczytyńska

Stanowisko: Nauczyciel- wychowawca w internacie

Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu
ul. Św. Barbary I

Opiekun stażu: mgr inż. Ewa Fudala

Czas trwania stażu: 01.09.2018r.- 31.05.2020r.

Posiadane kwalifikacje: magister wychowania fizycznego

1. Cele stażu.

Cel główny:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły i internatu,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i w internacie,
• nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w internacie,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych wychowawców i nauczycieli oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
• zdobywanie nowych umiejętności poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrzszkolnych
- pozaszkolnych
- samokształcenia,
• organizowanie i współorganizowanie okolicznościowych uroczystości w internacie,
• nabycie umiejętności współpracy z wychowankami j poznanie problemów wychowawczych,
• wprowadzanie oddziaływań wychowawczych

Plan rozwoju zawodowego
Marta Żak- Szczytyńska, nauczyciel- wychowawca w internacie

ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI , ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ
(§6 ust.2 pkt 1)
Zadania Formy realizacji Termin Uwagi, dowody realizacji

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego (ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego).

Analiza Karty Nauczyciela, zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela.
Wrzesień 2018r.
Znajomość wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Opracowanie planu rozwoju zawodowego, zapoznanie się z odpowiednią literaturą.

Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu, ustalenie zasad współpracy.
Rozmowa z opiekunem:
- rozmowa bezpośrednia,
- ustalenie zasad komunikowania się i współpracy.

Wrzesień 2018r.
Harmonogram spotkań i obserwacji.

Poznanie struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania szkoły i internatu.

Zapoznanie się i analiza dokumentów szkoły i internatu, tj:
- Statut Szkoły,
- Regulamin Internatu,
- Regulamin wycieczek,
- Plan pracy wychowawczo- oświatowej internatu,
- tygodniowy rozkład zajęć w internacie.

Poznanie zwyczajów i tradycji szkoły oraz internatu.
Wrzesień 2018r.
Zapisy w dokumentach szkoły i internatu, notatki własne, kronika internatu.

Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji w internacie.
Zapoznanie się ze wzorcami dokumentów, które prowadzi nauczyciel- wychowawca w internacie:
- dziennik zajęć wychowawczych,
-karta wychowanka,
- protokoły z posiedzeń Rady Wychowawczej Internatu.

Wrzesień 2018r.
Zapisy w dokumentach internatu.

Zaznajomienie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w internacie oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie. Praktyczne zastosowanie zasad BHP podczas realizacji zajęć.
Szkolenie BHP.
Wrzesień 2018r.
i cały okres stażu.
Zapisy w dziennikach, notatki własne, zaświadczenie.

Udział w pracach organów szkolnych związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji.

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i radach szkoleniowych. Aktywny udział w zebraniach Rady Wychowawczej Internatu. Współpraca z nauczycielami.

Cały okres stażu.
Listy obecności, notatki własne.

UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ.
(§6 ust. 2 pkt 2)

Zadania

Formy realizacji
Termin
Uwagi, dowody realizacji

Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu, zarówno zajęć obserwowanych jak i prowadzonych.

Rozmowa, opracowanie planu rozwoju zawodowego, określenie zakresu i tematów zajęć, harmonogramu obserwacji.
Wrzesień 2018r.
Plan rozwoju zawodowego, harmonogram obserwacji.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.

Opracowanie scenariuszy imprezy lub zajęć. Dobór odpowiednich metod i form pracy.
Cały okres stażu.
Scenariusze zajęć, wnioski własne,
spostrzeżenia opiekuna stażu.

Współpraca z zespołem wychowawczym w tworzeniu i podtrzymywaniu tradycji internatu.
Współorganizacja imprez, np.:
Dzień Chłopaka, Otrzęsiny pierwszoklasistów, Andrzejki, Wigilia, Walentynki, Dzień Kobiet, Tworzenie gazetek tematycznych.
Cały okres stażu.
Sprawozdania z organizowanych wydarzeń, dokumentacja fotograficzna, kronika, wpisy na stronie internatu oraz profilu Facebook’u.

Praca z wychowankami potrzebującymi pomocy w nauce.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Szczególne wsparcie w nauce dla uczniów z Ukrainy.
Cały okres stażu.
Zapisy w dzienniku, notatki własne.

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA POTRZEB UCZNIÓW ORAZ INDYWIDUALIZOWANIA NAUCZANIA
( § 6 ust.2 pkt 3)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Uwagi, dowody realizacji

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: kursach, warsztatach, studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej, wymiana doświadczeń z wychowawcami,
Rozmowy z wychowankami.

Cały okres stażu.
Zaświadczenia, notatki własne.

Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, uzdolnieniami uczniów.

Rozmowy z wychowankami, przeprowadzenie ankiet.
Wrzesień
2018r.
Kwestionariusz ankiety, notatki.

Dostosowywanie zajęć pozalekcyjnych do indywidualnych zainteresowań, potrzeb i możliwości wychowanków.
Prowadzenie zajęć o tematyce zgodnej z zainteresowaniami wychowanków ( na podstawie wyników uzyskanych z przeprowadzonej ankiety).
Modyfikowanie metod pracy stosownie do możliwości poszczególnych uczniów,

Cały okres stażu.
Wyniki ankiety, Scenariusze zajęć.

Wspomaganie potrzeb rozwojowych uczniów-wychowanków.

Współudział w organizacji wycieczek dla wychowanków internatu.

Cały okres stażu
Dokumentacja, zdjęcia.

UMIEJĘTNOŚĆ STOSOWANIA W PRACY WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI
(§ 6 ust.2 pkt 4)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Uwagi, dowody realizacji

Poszerzenie i aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

Zapoznanie się najnowszymi propozycjami z psychologii, pedagogiki i dydaktyki ( w tym wychowania fizycznego).
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej ( nowości książkowe, czasopisma).
Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

Cały okres stażu.
Zaświadczenia, listy obecności.

Nabycie umiejętności nawiązywania kontaktu z wychowankiem, diagnozowania jego potrzeb.

Rozmowy z wychowankami, służenie pomocą w trudnych sytuacjach, udzielanie porad i wsparcia. Zapewnianie poczucia bezpieczeństwa.
Cały okres stażu.
Dokumentacja internatu.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych.

Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej, wymiana doświadczeń z innymi wychowawcami, rozmowy z wychowankami.
Cały okres stażu.
Bibliografia.

Organizowanie pomocy społecznej.
Udział w imprezach sportowych o charakterze charytatywnym.
Przez cały okres stażu.

Zaświadczenia, dokumentacja fotograficzna.

Spotkania i rozmowy z rodzicami wychowanków.
Spotkania okolicznościowe, rozmowy indywidualne.
Cały okres stażu.
Dokumentacja internatu.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTYCH W TRAKCIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
(§ 6 ust 2 pkt 5)

Zadania
Forma realizacji
Termin
Uwagi, dowody realizacji

Doskonalenie znajomości zasad prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą ich realizację.

Prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu. Wspólnie z opiekunem dokonywanie analizy i oceny metod i form pracy z uczniami.
Wg. harmono-
gramu.
Konspekt zajęć, arkusz obserwacji.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Udział w konferencjach i warsztatach.
Czytanie fachowej literatury i śledzenie nowości wydawniczych.

Cały okres stażu.
Zaświadczenia, bibliografia.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Przygotowywanie konkursów i zawodów uczniowskich.
Pomoc w organizacji zawodów sportowych.
Pomoc w organizacji zajęć pozalekcyjnych.
Pomoc w organizacji różnych uroczystości .

Cały okres stażu.
Dokumenty internatu, dokumentacja fotograficzna.

UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA W PRACY, ZWŁASZCZA W TRAKCIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ, Z NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH
(§ 6 ust. 2 pkt 6)

Zadania
Forma realizacji
Termin
Uwagi, dowody realizacji

Doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
Udział w kursach i szkoleniach, korzystanie z programów komputerowych oraz internetu w praktyce.
Samodzielne przygotowywanie materiałów dydaktycznych przy wykorzystaniu internetu, skanera, baz danych bibliotek, urządzeń multimedialnych.

Cały okres stażu.
Zaświadczenia,
scenariusze zajęć.

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Przygotowanie scenariuszy zajęć, prezentacji multimedialnych, gazetek tematycznych, dyplomów za pomocą odpowiednich aplikacji (programów) oraz korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego.

Cały okres stażu.
Scenariusze zajęć, prezentacje.

Dzielenie się z innymi nauczycielami efektami swojej pracy przy pomocy technik multimedialnych.

Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym.
Listopad 2018r.
Strona internetowa portalu edukacyjnego.

Współredagowanie profilu internatu na portalu społecznościowym Facebook.

Zamieszczanie postów opisujących ważne wydarzenia z życia internatu.
Cały okres stażu.
Zdjęcia, filmy. Profil Internatu na portalu społecznościo-wym.

UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ
(§ 6 ust. 2 pkt 7)

Zadania
Forma realizacji
Termin
Uwagi, dowody realizacji

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Obserwacja i analiza przebiegu zajęć.
Określenie form i metod pracy. Przygotowanie wniosków.
Cały okres stażu.
Karty obserwacji,
Harmono-
gram obserwowa-nych zajęć.

Omawianie prowadzonych przeze mnie zajęć.

Analiza przebiegu zajęć i realizacji założonych celów. Wg harmono-gramu. Karta obserwacji, Harmono-
gram prowadzo-
nych zajęć.

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron.
Uwzględnienie opinii opiekuna stażu i innych wychowawców w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z wychowankiem. Autorefleksja.

Cały okres stażu.
Notatki własne.

Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego, analiza i samoocena własnej pracy.

Samoocena. Ewaluacja.
Cały okres stażu.
Sprawozdanie z okresu stażu.

ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW I ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
(§ 6 ust. 2 pkt 8)

Zadania
Forma realizacji
Termin
Uwagi, dowody realizacji

Zapoznanie się ze środowiskiem i sytuacją rodzinną wychowanków.
Rozmowy z rodzicami i opiekunami uczniów, współpraca z wychowawcami grup wychowawczych. Analiza Orzeczeń z Poradni Psychologicznej.

Wrzesień, na bieżąco.
Dokumenta-cja internatu.

Współpraca z instytucjami wspierającymi na terenie miasta.
Nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Komendą Policji (w miarę potrzeb).

Cały okres stażu.
Zapisy w dokumenta-cji internatu.

Podstawa prawna:
1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 967).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 § 3-5).
Plan ma charakter i może być modyfikowany w trakcie realizacji.

Opracowała
Marta Żak- Szczytyńska

........................................
Podpis nauczyciela stażysty

Zatwierdzono do realizacji

Tarnobrzeg, dnia ........................................ ........................................
Podpis oraz pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.