X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42264
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - wychowanie fizyczne

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
POSIADAJĄCEGO KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr XXX YYY
Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa im ....
Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne
Dyrektor Szkoły: mgr xxx yyy

Opiekun stażu: mgr XXX YYY
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2017r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2020r.

Plan działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013 r.

§ 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego nauczycieli.

Sierpień – wrzesień 2017

• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i
innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

Wrzesień 2017

Raz w miesiącu

• Kontrakt zawierający zasady współpracy.
• Plan rozwoju zawodowego.
• Harmonogram spotkań, wzajemnej obserwacji zajęć.
• Wnioski z obserwowanych zajęć.
• Harmonogram obserwacji zajęć, scenariusze zajęć.
• Zmodyfikowane dokumenty - plany pracy

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej oraz dokonywanie ewaluacji.
• Opracowanie planów dydaktycznych w oparciu o nową podstawę programowa dla wychowania fizycznego.
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego.
• Doskonalenie kryteriów oceniania i wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego.
• Doskonalenie planów wynikowych i wychowawczych.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – testy sprawnościowe, tabele wyników.

Cały okres stażu

• Roczne plany pracy z wychowania fizycznego.

• Przedmiotowy system oceniania.

• Notatki własne, scenariusze zajęć.

• Plany nauczania i wychowawcze.
• Scenariusze zajęć.
• Opracowane materiały, wyniki testów.
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
◦ Udział w szkoleniowych zebraniach rady pedagogicznej.
◦ Udział w formach doskonalenie organizowanych przez ODN
◦ Studia podyplomowe - Edukacja dla bezpieczeństwa.

Cały okres stażu

• Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniach.
• Zaświadczenie o rozpoczęciu studiów podyplomowych, dyplom ukończenia.
5. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.

Październik 2017

• Plan umieszczony na stronie www.

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne i dzienniki pozalekcyjne.

Cały okres stażu
• Wpisy w dziennikach.
• Wpisy w dokumentacji szkolnej.

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• Gromadzenie dokumentacji – świadectw, zaświadczeń.
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Cały okres stażu

• Wpisy w dokumentacji przebiegu stażu.
• Opracowane sprawozdanie.

§ 7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, uzdolnieniami, oraz problemami uczniów.

Cały okres stażu
• Analiza ankiet sprawdzających zainteresowania uczniów.
• Wyniki testów sprawnościowych.
2. Kontakty z pedagogiem, wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami.
Cały okres stażu
• Wpisy w dziennikach.

3. Współpraca z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
Cały okres stażu
• Wpisy w dziennikach.

4. Organizowanie wewnątrzszkolnych zawodów sportowych i rekreacyjnych na terenie szkoły: piłka ręczna, tenis stołowy, unihokej, piłka nożna, rugby tag.

Cały okres stażu
• Opis działań, wpisy w dziennikach.
• Zdjęcia.
• Dyplomy.
5. Propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia poprzez turystykę pieszą, turystykę rowerową.
Cały okres stażu
• Wpisy w dziennikach.
• Karta wycieczki.
6. Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych.
Cały okres stażu
• Karta wyjazdu na zawody sportowe.
• Dyplomy za osiągnięcia lub podziękowania za udział.
7. Prowadzenie dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego – praca z uczniem zdolnym lub słabym.
Cały okres stażu
• Wpisy w dzienniku zajęć dodatkowych.

8. Organizowanie wyjazdów na basen.
Cały okres stażu
• Potwierdzenie dyrektora szkoły.

9. Współorganizowanie i udział w przygotowaniu
„ Dnia Sportu”w szkole.
Cały okres stażu
• Zdjęcia.
• Sprawozdanie z przebiegu imprezy.
10. Przygotowanie ściennych gazetek o tematyce sportowej.
Cały okres stażu
• Zdjęcia.

11. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, różnego typu organizacjami:Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie, Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach, Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie.

Cały okres stażu
• Notatki.
• Opis działań.
12. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
• udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach i zawodach
sportowych.
• organizowanie lub współorganizowanie wycieczek
dydaktycznych, wyjazdów do kina, muzeum, imprezy sportowe.

Cały okres stażu

• Karty wyjazdu na zawody sportowe.
• Podziękowania, dyplomy za udział.
• Karty wycieczki.
• Zdjęcia.

13. Współpraca z Gminą Jastków poprzez włączenie się w organizację festynu rodzinnego.
Cały okres stażu
• Zdjęcia.
• Opis działań.
14. Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.

Cały okres stażu
• Opis działań.
• Potwierdzenie organizatora akcji o współpracy.

§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych.

Cały okres stażu

• Notatki.
2. Założenie własnej strony www.
Cały okres stażu
• Adres strony internetowej.

3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.

Cały okres stażu

• Opracowane dokumenty, testy, tabele, sprawdziany.
4. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
Cały okres stażu
• Przygotowane dokumenty.

5. Wykorzystanie aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej podczas zajęć wychowania fizycznego.
Cały okres stażu
• Wyniki dokonanych pomiarów.

6. Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.
Cały okres stażu
• Notatki własne.

§ 7 ust.2 pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań sportowych u uczniów.
Cały okres stażu
• Opis działań.
2. Przeciwdziałanie agresji i przemocy poprzez gry i zabawy z mocowaniem i dźwiganiem.
Cały okres stażu
• Scenariusze zajęć.
3. Promocja zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie uczniów do uczestnictwa w sportowych zajęciach organizowanych na terenie gminy, rozmowa na temat korzyści płynących ze zdrowego odżywiania i braku nałogów.

Cały okres stażu

• Opis prowadzonych w tym zakresie działań.
4. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez studiowanie literatury fachowej.

Cały okres stażu

• Notatki własne.
5. Współpraca z zespołami wychowawców.
Cały okres stażu
• Sprawozdania z pracy zespołów.

6. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma).
Cały okres stażu
• Notatki własne.
7. Poszerzanie wiedzy z zakresu aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwego okresu rozwojowego.
• Udział w warsztatach i kursach.

Cały okres stażu

• Notatki własne.
• Potwierdzenie udziału w warsztatach.
8. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.
Cały okres stażu
• Potwierdzenie dyrektora szkoły.

9. Współpraca z rodzicami w zakresie wyjazdów na basen.
Cały okres stażu
• Potwierdzenie dyrektora szkoły.

§ 7 ust.2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Analiza przepisów prawa oświatowego, np.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Rozporządzenie MEN z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
• Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

• Notatki własne

• Notatki własne.
2. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
• Analiza przepisów prawa.

Cały okres stażu

• Notatki własne.
3. Zapoznanie się ze zmianami aktów prawnych dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich - systematyczna analiza prawa oświatowego, np.:
• Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Cały okres stażu

• Notatki własne.
4. Współpraca w opracowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.
Cały okres stażu
• Opis działań.

5. Współpraca w zespołach:
• do spraw koncepcji i planu pracy szkoły,
• do spraw ewaluacji,
• do spraw organizacji uroczystości sadzenia „Dębu pamięci”,
• do spraw organizacji i realizacji projektu ekologicznego.

Cały okres stażu

• Opis działań.

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Cały okres stażu
• Zgromadzone dokumenty.

7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Analiza dokumentów.
• Konsultacje z opiekunem stażu.
• Opis realizacji planu.

Maj 2020

• Zgromadzone dokumenty.
• Notatki własne.

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
miejscowość i data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.