X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42046
Przesłano:

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Wstęp

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nauczycielskiej, ze względu na wymagania jakie postawiłam przed sobą w planie rozwoju zawodowego. Proces realizacji zaplanowanych zadań pozwolił mi na pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz dydaktycznych. Przez 2 lata i 9 miesięcy doskonaliłam również znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych jaki
i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Pierwszym z wymagań stawianych nauczycielom kontraktowym starającym się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego jest umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. Celem pełnego zrealizowania powyższych wymagań podjęłam się wykonania wielu rozmaitych zadań.
Biorąc pod uwagę posiadane kwalifikacje oraz predyspozycje, na początku września 2016 r. podjęłam starania o uzyskanie kolejnego szczebla awansu zawodowego. W tym celu zapoznałam się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, w tym z procedurą awansu zawodowego i wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu pozwoliła mi uzyskać informacje na temat: procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, wymagań koniecznych do spełnienia i sposobów realizacji podstawowych aktów prawnych regulujących system oświaty, roli dokumentacji w postępowaniu egzaminacyjnym, przygotowania autoprezentacji. Na podstawie analizy przepisów prawa przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz zredagowałam Plan Rozwoju Zawodowego, a następnie przedłożyłam do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły, pani mgr ......... Konstruując Plan Rozwoju Zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz
umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Opierałam się ponadto na założeniach Statutu Szkoły, Programie Wychowawczo - Profilaktycznym a także potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i współpracowników.
Ponadto, w formie elektronicznej, zaczęłam gromadzić teksty obowiązujących aktów prawnych dotyczących awansu i pracy nauczyciela, tworząc tym samym własną biblioteczkę. Przez cały okres stażu na bieżąco analizowałam przepisy prawa oświatowego i śledziłam dokonujące się w nich zmiany.

Uzyskane efekty:

Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i Planu Rozwoju Zawodowego. Konstruując Plan Rozwoju Zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz uczniów.

Kolejnym krokiem podjętych w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu – panią mgr inż........., nauczycielką matematyki. We wrześniu 2016 r. omówiłyśmy szczegółowo zasady i formy współpracy, ponadto wspólnie przeanalizowałyśmy procedury awansu zawodowego. Jako obowiązującą formę przyjęłyśmy spotkania dyskusyjne, wymianę opinii, doświadczeń i uwag. Ponadto, pani opiekun stażu zobowiązała się przeprowadzać lekcje,
w których mogłam uczestniczyć jako obserwator, obserwować i omawiać lekcje prowadzone przeze mnie, a także na bieżąco pomagać w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
i wychowawczych. Z mojej strony zobowiązałam się zapoznać z dokumentacją dotyczącą stażu i sprecyzować obszary, w których będę się doskonalić, obserwować lekcje prowadzone przez opiekuna stażu oraz prowadzić je w obecności opiekuna, w miarę możliwości miałam uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym. Ponadto wspólnie ustaliłyśmy, że będę zwracała się do opiekuna z problemami dotyczącymi mojej pracy w szkole.
Uzyskane efekty:
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom. Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna
w kształtowaniu umiejętności nauczania.

Ważnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekunkę stażu oraz prowadzenie lekcji w jej obecności. W czasie tych zajęć starałam się zaprezentować różnorodne metody i formy pracy, wykorzystując wiedzę
i umiejętności zdobyte podczas studiów oraz podczas odbytych szkoleń, kursów i warsztatów. Elementem podsumowującym obserwacje prowadzone przez opiekuna stażu były późniejsze rozmowy pod kątem osiągniętych celów, doboru metod nauczania i ich efektywności oraz ostateczna końcowa opinia wystawiona przez mojego opiekuna. Miałam dzięki temu szanse na wymianę doświadczeń oraz poznania spostrzeżeń opiekuna na temat obserwowanych zajęć. Lekcje to okazały się dla mnie bardzo wartościowe, dały mi szansę krytycznego
i obiektywnego spojrzenia na własne poczynania dydaktyczno – wychowawcze, umożliwiły zdobycie informacji na temat mocnych i słabych stron moich działań. W czasie planowania dalszej pracy starałam się stosować do udzielonych wskazówek, wprowadzałam zasugerowane działania naprawcze, wykorzystywałam sugestie pani opiekun celem zwiększenia efektywności mojej pracy. W ramach odbywania stażu, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, ja również obserwowałam zajęcia prowadzone przez panią
mgr inż. ....... Szczególną uwagę zwracałam wtedy na wykorzystanie czasu lekcji, rodzajów wykorzystywanych przez prowadzącego środków dydaktycznych i form pracy z uczniami, indywidualizacje procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych
i uczniów zdolnych, realizację celów, dobór metod pracy do specyfiki danej klasy, kontrolę i ocenę osiągnięć uczniów, wychowawcze wartości i atmosferę na lekcji, stosunek nauczyciela do uczniów.
Uzyskane efekty:
Obserwacje zajęć dały mi możliwość analizy oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych doświadczonego nauczyciela i późniejszego wykorzystania we własnej pracy ciekawych pomysłów i rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych. Cenne rady i wskazówki opiekuna stażu pomogły mi wypracować własny model pracy z uczniami. Ponadto, umożliwiły mi właściwą ocenę skuteczności własnych działań oraz odpowiednią korektę stosowanych metod nauczania i wychowania. Dzięki regularnym dyskusjom i wymianom opinii dokonywałam na bieżąco samooceny efektywności własnej pracy oraz moich umiejętności.

W trakcie odbywania stażu na bieżąco uczestniczyłam w pracach organów szkoły, związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły.
Pogłębiając znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły, podjęłam następujące działania:
 zaktualizowałam wiedzę związaną z dokumentacją obowiązującą w szkole: statutem szkoły, regulaminem wycieczek szkolnych, procedurami postępowania w sytuacjach trudnych, dokumentami związanymi z zajęciami dydaktycznymi: dziennikiem lekcyjnym, programem nauczania i podstawą programowa nauczanego przeze mnie przedmiotu,
 modyfikowałam powyższe dokumenty, dostosowując je do obowiązujących wymagań, podstawy programowej oraz potrzeb i możliwości uczniów,
 zaznajomiłam się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami podczas przerw oraz systemem zapisu zastępstw,
 analizowałam własną dokumentację pod kątem jej poprawności,
 uczestniczyłam w zebraniach zespołu przedmiotów matematyczno-informatycznych, gdzie korzystałam z dorobku zawodowego innych nauczycieli, a także starałam się dzielić swoją wiedzą,
 jako wychowawca klasy, uczestniczyłam w zebraniach zespołu wychowawczego, gdzie na spotkaniach dzieliłam się swoimi opiniami, pomysłami i spostrzeżeniami na temat różnych sytuacji problematycznych występujących w szkole,
 jako wychowawca klasy przygotowywałam tematykę lekcji wychowawczych oraz plany wycieczek,
 jako nauczyciel-wychowawca współpracowałam z rodzicami, brałam udział w spotkaniach klasowych i indywidualnych, w sytuacjach nagłych praktykowałam powiadamianie rodziców poprzez rozmowy telefoniczne lub SMS-y.

Uzyskane efekty:

Możliwość współpracy i konsultacji ze starszymi stażem nauczycielami podniosła moją wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania i wychowywania młodzieży. Kontakt
z rodzicami wpłynął na ujednolicenie oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych.

Podczas odbywania stażu tworzyłam i ulepszałam swój warsztat pracy. Swoja wiedzę i umiejętności doskonaliłam w różnoraki sposób. Wiedzę na temat interesujących mnie tematów zdobywałam głównie poprzez samokształcenie. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak efektywnie prowadzić zajęcia, zdobyłam śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Tam również znajdowałam ciekawe propozycje zajęć, głównie dotyczących godzin z wychowawcą. Na bieżąco poszerzałam wiedzę z wybranych zagadnień
z matematyki, dydaktyki, pedagogiki i psychologii. Zapoznanie z literatura metodyczną w okresie stażu przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności mojej pracy dydaktycznej.
W ramach odbywanego stażu aktywnie uczestniczyłam w obradach i szkoleniach Rady Pedagogicznej. Podczas posiedzeń omawiałam wyniki egzaminów i sprawdzianów, przedstawiałam analizę i wnioski z efektów kształcenia na półrocze i koniec roku szkolnego w zakresie nauczanego przedmiotu. Ponadto brałam również udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej w ramach WDN:
 „Uczeń z zaburzeniami zachowania w klasie szkolnej. Budowanie strategii pracy z uczniem”,
 „Bezpieczeństwo w Internecie, odpowiednie korzystanie z mediów społecznych”,
 „Wczesne rozpoznawanie i diagnozowanie a pomoc psychologiczno-pedagogiczna”,
 „Ocenianie kształtujące jako sposób motywowania uczniów do nauki”,
 „Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej – nowe zadania i obowiązki ADO, ABI i pracowników placówki oświatowej”.

Uzyskane efekty:
Uczestnictwo w posiedzeniach RP przyczyniło się do wzbogacenia warsztatu mojej pracy o nowe metody nauczania, umiejętności i wiedzę. Dało możliwość zaznajomienia się z bieżącymi problemami dydaktycznymi i wychowawczymi w placówce, wciąż zmieniającymi się przepisami prawa, a także planowanymi działaniami. Było również okazją do spotkania się w gronie pedagogicznym i wymiany cennych doświadczeń. Zauważyłam zalety wspólnego analizowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych występujących w naszej szkole. Wszystko to wpłynęło na poszerzenie moich kompetencji zawodowych, lepszą organizację i przebieg codziennej pracy.

Starania o stopień nauczyciela mianowanego motywowały mnie do ciągłego kształcenia się i doskonalenia swoich umiejętności. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie zewnętrznego doskonalenia. W celu zwiększenia wiedzy z zakresu tematów związanych z nauczaniem i wychowywaniem brałam udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, konferencjach i kursach:
 konferencja metodyczna „Jak dobrze przygotować konkurs matematyczny”, organizowanej w ramach XVI. Targów Wydawnictw Edukacyjnych,
 konferencja metodyczna „Reforma oświaty 2017 – zmiany w prawie oświatowym”, organizowana w ramach XVI. Targów Wydawnictw Edukacyjnych,
 warsztat metodyczny „Magiczna matematyka” zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim,
 warsztat metodyczny „Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych na lekcji matematyki” zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim,
 kurs doskonalący „Dokumentowanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego” zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim,
 szkolenie „Dbajmy o nasze płuca”, realizacja programu edukacyjnego zorganizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,
 kurs „Szkolenie podstawowe z zakresu pierwszej pomocy” zorganizowany przez
PIO-MED. Piotr Dybała,
 szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.
Uzyskane efekty:
Zdobyte wiadomości i umiejętności zarówno wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat dydaktyczny jak i przyczyniły się do podniesienia jakości mojej pracy. Wszystkie działania podejmowane na rzecz doskonalenia dały mi możliwość spotkań
z nauczycielami, wymiany doświadczeń i aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania. Uczestnicząc w szkoleniach miałam możliwość modyfikowania i ulepszania znanych mi metod oraz form pracy. Otrzymane materiały edukacyjne mogłam wykorzystać w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych lekcji.
Samodzielnie oraz współpracując z innymi nauczycielami organizowałam uroczystości klasowe i szkolne. Uwzględniając potrzeby uczniów jako wychowawca i opiekun Samorządu Uczniowskiego klas starszych, organizowałam m.in. Wigilię klasową, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Andrzejki.
Starałam się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły. Jestem opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu i wspólnie z koleżankami oraz członkami koła organizowałam akcje:
 „Dzieci pomagają dzieciom” – akcja charytatywna organizowana corocznie na rzecz dzieci z naszej gminy doświadczonych przez los,
 „Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy” – ogólnopolska akcja charytatywna,
 „Bądź fit” – akcja szkolna na rzecz WOŚP promująca zdrowy styl życia oraz zdrowy styl odżywiania się,
 „Razem na święta” – akcja charytatywna wspierające osoby samotne i chore, wizyta w miejscowym Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych. Chętnie służyłam radą i pomocą w wykonaniu elementów dekoracji plastycznej podczas różnych
uroczystości tj. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia”, „Święto Niepodległości”, „Rocznica Konstytucji 3-maja”.
Ponadto jako wychowawca klasy wspólnie z innymi wychowawcami klas na poziomie przygotowałam oprawę artystyczną do „Kiermaszu Wielkanocnego”. Uczniowie mieli okazję zaprezentować program artystyczny w postaci przedstawień pt. „Rzepka” oraz
„W krainie liczb”.
We współpracy z nauczycielami z zespołu matematyczno-informatycznego zorganizowałam w marcu 2019 roku cykl imprez z okazji ogłoszonego przez senat RP „2019! Rokiem Matematyki”. W związku jubileuszowymi obchodami w naszej szkole zorganizowałyśmy „Dzień matematyki” dla całej społeczności szkolnej. Uczniowie klas 1-3 mogli wziąć udział w konkursie matematyczno-plastycznym „Kwadrat, trójkąt, koło w roli głównej”, natomiast uczniowie klas starszych w konkursie „Jeden z dziesięciu”, konkursach „Jaka liczba kryje się pod ?”, „Oszacuj ilość zakrętek”, „Rebus Matematyczny” oraz konkursie sprawnościowo-matematycznym „Wyścigi rzędów”.
Ponadto w ramach obchodów „Roku Matematyki” wspólnie z nauczycielami przedmiotu zgłosiłyśmy nasza placówkę do projektu „Fraktal na stulecie” polegający na ułożeniu Trójkąta Sierpińskiego z 81 uczniów naszej szkoły.

Uzyskane efekty:
Organizacja różnych imprez szkolnych, konkursów, organizacja akcji charytatywnych dała uczniom możliwość bezpośredniego poznania środowiska lokalnego, ode mnie zaś wymagała dużego zaangażowania. Włożony wysiłek dawał satysfakcję z dobrze wykonanej pracy oraz podniósł jakość pracy szkoły. Poprzez udział w różnego typu konkursach nie tylko uczniowie zdolni, ale również uczniowie mający problemy z rozwiązywaniu typowych zadań matematycznych mogli odnieść duży sukces.

W celu integracji zespołu klasowego oraz pragnąc uwrażliwić uczniów na piękno naszego kraju, organizowałam i współorganizowałam wycieczki jednodniowe do Wrocławia, Sandomierza, Napoleonowa i Nieborowa. Wycieczki te były dla uczniów niezwykle interesujące pod względem geograficznym jak i historycznym.

Ponadto w ciągu stażu współorganizowałam wyjazdy do:
 Teatru Małego w Łodzi na przedstawienie teatralne pt. „Doktor Dolittle i przyjaciele”,
 Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim na przedstawienia teatralne:
„Lew, czarownica i stara szafa”, „Akademia Pana Kleksa”, „Odkrywamy świat reklamy”, „Mity greckie”, „Dzieci w sieci”,
 Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim na lekcje biblioteczne, „Rezerwaty przyrody w Polsce – parki narodowe”, „Historia książki”.
Byłam również opiekunem uczniów podczas rekolekcji wielkopostnych oraz koncertów umuzykalniających, w czasie których uczniowie mogli zapoznać się z różnymi gatunkami muzyki i instrumentami muzycznymi. Ponadto współorganizowałam wyjazdy na basen dla uczniów korygujących wady postawy oraz uczniów zgłębiających wiedzę
o technikach pływania.

Uzyskane efekty:
Poprzez wyjazdy i imprezy szkolne, zacieśniła się więź międzyosobowa nie tylko między uczniami, ale również między mną a nimi. Lepiej mogłam poznać ich zachowania, środowisko i zainteresowania, co starałam się uwzględniać w swojej pracy. Sprawowanie opieki podczas imprez i wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję, a także daje satysfakcję z tworzenia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji
i innych potrzeb z dala od domu i szkoły.

W trakcie stażu na bieżąco gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania. Swoje działania dokumentowałam w postaci: zaświadczeń, zapisów w dokumentacji szkolnej, zdjęć i zapisów na stronie internetowej szkoły, jak także własnych notatek. Systematycznie podsumowywałam swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą pisząc odpowiednie sprawozdania, dokonując analizy i wyciągając odpowiednie wnioski do dalszej pracy.
Systematycznie zgłębiałam swoja wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych, dzienników pozalekcyjnych, arkuszy ocen, teczek PPP wychowanków, protokołów zebrań z rodzicami oraz dokumentów związanych z organizacją wycieczek szkolnych. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana przeze mnie do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania.

Uzyskane efekty:
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceniania własnych działań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. W prowadzeniu dokumentacji bardzo pomocne okazały się posiadane przeze mnie umiejętności wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej.

W trakcie stażu doskonaliłam umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych i w związku z tym podejmowałam różnorodne, idące w tym kierunku działania:
 opracowywałam i aktualizowałam plany dydaktyczne, wnikliwie analizowałam opracowane wcześniej plany dydaktyczne, wymagania edukacyjne i założenia zawarte w przedmiotowym systemie oceniania z matematyki,
 zapoznawałam się z opiniami uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się, dostosowywałam wymagania edukacyjne odpowiednie do poziomu wiedzy, umiejętności i możliwości moich uczniów oraz dobierałam sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności matematycznych,
 prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów, mające na celu zmniejszenie braków na lekcjach matematyki oraz koło matematyczne dla uczniów zdolnych, praca z tymi uczniami przyczyniła się do poprawy wyników w nauce – zwłaszcza uczniów słabych,
 prowadziłam zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 byłam opiekunem praktyk dla nauczyciela naszej szkoły zgłębiającego wiedzę w zakresie studiów podyplomowych z „Terapii Pedagogicznej”,
 wraz z koleżankami z zespołu przedmiotowego opracowałam program zajęć wyrównawczych i koła matematycznego w ramach projektu „Szkoła nowych horyzontów – rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Moszczenica”, który uzyskał pozytywną opinię i zostanie wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2019/2020,
 systematycznie wzbogacałam lekcje poprzez stosowanie aktywizujących metod i form pracy; najchętniej prowadziłam z uczniami dyskusje, burze mózgów, metody projektu, gry i zabawy, które okazały się dla uczniów ciekawą odmianą dla tradycyjnych form pracy,
 przygotowywałam różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, karty pracy, prezentacje multimedialne, jaki i materiały oceniające pracę uczniów, czyli sprawdziany, kartkówki i ćwiczenia kontrolne,
 prowadziłam rady szkoleniowe dla nauczycieli tj. „Wychowanie do wartości” oraz „Bądźmy poszukiwaczami autorytetów” ,
 prowadziłam lekcje koleżeńskie oraz sama brałam w nich udział, dzięki czemu mogłam zobaczyć doświadczonych nauczycieli w czasie pracy, jak i samej poddać się ich ocenie,
 prowadziłam zajęcia w obecności Dyrektora szkoły oraz przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim,
 byłam opiekunem pracowni matematyczno-fizycznej, korzystając z pomocy Rady Rodziców, pracy uczniów oraz poprzez różnego rodzaju akcje organizowane na rzecz szkoły pozyskałam środki na pomoce naukowe do pracowni,
 byłam opiekunem i koordynatorem działań sklepiku szkolnego, promując tym samym zdrowy sposób odżywiania się,
 pogłębiałam swoją wiedzę poprzez studiowanie literatury pedagogicznej; korzystałam z zasobów biblioteki szkolnej oraz materiałów zamieszczonych na stronach internetowych dla nauczycieli,
 gromadziłam własną bibliotekę poprzez przygotowywanie pomocy do lekcji, zakup książek i podręczników oraz materiałów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty,
 prowadziłam lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
 Uzyskane efekty:
Dzięki podejmowaniu różnych działań, zarówno samodzielnie, jak i przy współpracy z innymi nauczycielami zobaczyłam, jak ważne jest by umieć zainteresować i zaangażować uczniów. Dzięki pracy zespołowej nauczyłam się współpracować z innymi
w rozwiazywaniu problemów, w organizowaniu różnych imprez szkolnych i podejmowaniu przedsięwzięć promujących szkołę w środowisku.

Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji, systematycznie dokonywałam refleksji nad własną pracą pedagogiczną i oceny podjętych działań. Ewaluacja pozwoliła mi określać efekty procesu nauczania, ustalać, jaką wiedzę i umiejętności posiadają moi uczniowie. Skuteczność podejmowanych działań sprawdzałam poprzez testy, sprawdziany, wypowiedzi ustne, aktywność na zajęciach, sprawdzanie zadań domowych, zeszytów, zeszytów ćwiczeń, a także za pomocą ankiet, dyskusji, rozmów z uczniami i innymi nauczycielami. Wyniki ewaluacji stawały się podstawą do wprowadzenia zmian i poprawy konkretnej sytuacji. Dodatkowym sposobem zdobywania informacji o swojej pracy były również rozmowy z opiekunem stażu przed i po obserwowanych zajęciach. Doskonałym weryfikatorem moich poczynań były wyniki moich uczniów osiągane na sprawdzianie śródrocznym
i końcowo-rocznym. Pod koniec każdego roku szkolnego dokonywałam również samooceny, analizowałam rezultaty własnej pracy, aby wyeliminować z własnej dydaktyki nieefektywne metody nauczania.
Uzyskane efekty:
Ewaluacja własnej pracy wpłynęła na poprawę jakości mojej pracy, a tym samym na poprawę jakości pracy mojej placówki. Dzięki podjętym działaniom coraz lepiej potrafię planować i prowadzić lekcje z wykorzystaniem różnych metod. Potrafię dzielić się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, omawiać zajęcia, określać swoje mocne i słabe strony, dokonywać samooceny, wyciągać wnioski i proponować nowe rozwiązania.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

W ciągu okresu stażu podejmowałam szereg działań mających na celu zdiagnozowanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów, a także ich potrzeb i oczekiwań względem szkoły i nauczycieli. Informacje, które uzyskałam wykorzystywałam do podejmowania odpowiednich działań opiekuńczo – wychowawczych.
Od 2017 roku jestem wychowawcą klasy szkoły podstawowej – obecnie już piątej. Realizując powyższe wymaganie, jako podstawowe zadanie uznałam zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami i problemami współczesnych wychowanków. W swojej pracy starałam się uwzględniać nie tylko potrzeby wychowanków, ale także współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Pamiętałam o nich, opracowując corocznie tematykę godzin wychowawczych. Zawsze rezerwowałam w ich rozkładzie czas na zajęcia poświęcone bieżącym sprawom klasy i aktualne problemy nurtujące moich wychowanków. Podejmując zadania wychowawcy klasy starałam się poznać sytuację rodzinną uczniów tak, aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy. Ewentualne problemy zgłaszałam Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej.
Przez rok i 9 miesięcy obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, na przerwach, na uroczystościach szkolnych, jak również na wycieczkach klasowych. Ten czas pozwolił mi na poznanie potrzeb i możliwości moich podopiecznych.
W poznaniu środowiska pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami oraz współpraca i stały kontakt z wychowawcami innych klas, nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym. Poznałam sytuacje rodzinne dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także problemy, jakie występują w ich środowisku. Sytuacje niewłaściwe, które zaobserwowałam, starałam się rozwiązywać poprzez indywidualne rozmowy z uczniami oraz na forum klasy na zajęciach z wychowawcą. Moim priorytetem była integracja zespołu klasowego tak, by nie występowały w nim żadne nieporozumienia.
Prowadząc różne działania oraz współpracując z rodzicami uzyskałam informacje
o zachowaniu moich wychowanków, także poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło mi ich poznać, szybciej dostrzec problemy i w odpowiednim momencie udzielić im pomocy. Dzięki takim działaniom uczniowie czują się bezpieczni, ważni i doceniani. W chwili obecnej nie mają problemu z informowaniem mnie o tym, co ich trapi.
Wielokrotnie prowadziłam rozmowy z pedagogiem szkolnym, korzystałam z jego doświadczenia i dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami odnośnie pracy z uczniami. W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej zapoznawałam się z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dostosowaniu metod pracy i oceniania uczniów posiadających różnego rodzaju dysfunkcje. Indywidualizowałam swoje metody pracy, dostosowując je do potrzeb moich uczniów. Współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi nauczycielami i specjalistami wspomogła moją pracę, zwłaszcza z uczniami o szczególnych potrzebach.

Uzyskane efekty:
Informacje, które zdobyłam w czasie rozmów z uczniami, nauczycielami i rodzicami pomogły mi w integracji zespołu klasowego oraz rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Dzięki obserwacjom i rozmowom z innymi nauczycielami poznałam potrzeby i problemy uczniów. Uczniowie mający problemy w nauce mieli możliwość korzystania z mojej pomocy na zajęciach dodatkowych.

Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich uczniów, starałam się motywować i wspierać uczniów w rozwoju dostosowując do nich ofertę edukacyjną. Prowadziłam zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, koła zainteresowań oraz zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne. Przygotowywałam również uczniów do udziału w konkursach oraz różnych uroczystościach.
Praca z uczniami o specjalnych potrzebach była dla mnie wyzwaniem, dlatego iż szczególnie ci uczniowie wymagali indywidualnej pomocy, wsparcia i akceptacji. Zauważyłam, że podjęte przeze mnie działania pozwoliły im na przełamanie negatywnego nastawienia i dało im poczucie bezpieczeństwa.
W ramach zaspokajania potrzeb edukacyjnych uczniów organizowałam szkolne konkursy matematyczne, a także przygotowywałam uczniów do udziału w nich. Ich celem było wzbudzenie u uczniów ciekawości, możliwości prezentowania przez nich swoich umiejętności, promowanie zdrowej rywalizacji oraz mobilizowanie do samodzielnej pracy. Prowadzone przeze mnie zajęcia przygotowujące do konkursów miały na celu zwiększenie motywacji uczniów do nauki, a mi dawały możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności. Moja praca i zaangażowanie w przygotowanie uczniów do konkursów w kilku przypadkach przyczyniły się do wzrostu zainteresowania przedmiotem, a co za tym idzie do doskonalenia umiejętności matematycznych. Osiągane przez uczniów nawet najdrobniejsze sukcesy zwiększyły wiarę we własne możliwości.
Podczas pracy wychowawczej, podejmowałam działania profilaktyczne, zwracając uwagę na szkodliwy wpływ papierosów, dopalaczy, bądź uzależnienie od komputera
i Internetu, zagrożenia środowiska, postawy wobec starszych i niepełnosprawnych oraz bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Z satysfakcją patrzyłam, gdy moi podopieczni angażowali się w poruszana tematykę, dyskutowali, współpracowali, dzielili się własnymi pomysłami. Widziałam, że mój wysiłek ma jakiś cel i że podejmowane działania są słuszne.

Uzyskane efekty:
Praca z uczniami na zajęciach dodatkowych była dla mnie okazją do pogłębiania własnej wiedzy, jak również do lepszego poznania swoich podopiecznych pod kątem dydaktycznym. Teraz na pewno lepiej radzę sobie z sytuacjami problemowymi, łatwiej mi zdiagnozować problem, zaplanować jego rozwiązanie, wyciągnąć i wdrożyć odpowiednie wnioski.
Różnorodna oferta edukacyjna stosowana przeze mnie zwiększa motywację uczniów do nauki, pomaga im uwierzyć w swoje możliwości, podnosi samoocenę, pozwala poznać swoje mocne strony, poszerza horyzonty.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Technologie informacyjno – komunikacyjne odgrywają w mojej pracy bardzo dużą rolę. Trudno mi wyobrazić sobie organizację własnego warsztatu pracy bez wykorzystania techniki komputerowej. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej
i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo – edukacyjnych. Najnowsze środki przekazu i informacji wykorzystuję na bieżąco w swojej codziennej pracy – nie tylko w celu opracowywania planów pracy na dany rok, sprawozdań, testów, pomocy dydaktycznych, ale również do przesyłania plików drogą elektroniczną, publikacji swoich prac na platformach edukacyjnych, kontaktowania się z innymi nauczycielami, instytucjami i uczniami. Dodatkowo technologię informacyjną
i komunikacyjną wykorzystywałam do projektowania dyplomów, zaproszeń, pisania świadectw (Librus), przygotowywania gazetek ściennych, wyszukiwania scenariuszy zajęć
i innych materiałów pomocnych w ich prowadzeniu, poszukiwania ciekawych publikacji na portalach edukacyjnych.
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu, jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć. W ciągu całego stażu na bieżąco śledziłam informacje oświatowe,
w tym te dotyczące awansu zawodowego umieszczanie na stronach ministerialnych, portalach edukacyjnych, portalach wydawnictw pedagogicznych, serwerach wojewódzkich placówek doskonalenia zawodowego ( m.in. kuratotium.lodz.pl, www.cke.edu.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, www.wsip.pl, www.nowaera.pl). Informacje te pomogły mi właściwie prowadzić dokumentację w okresie stażu oraz odpowiednio przygotować dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego.
Wielokrotnie korzystałam z technologii komputerowej na lekcjach matematyki. Wykorzystywałam wówczas programy komputerowe (głównie GeoGebra), samodzielnie przygotowane prezentacje multimedialne i gry dydaktyczne, ale także gotowe publikacje
i filmy.
Prowadziłam również lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz stosowałam nowoczesne narzędzia multimedialne typu np. multibook. W swojej pracy bardzo często używałam programu Microsoft Word, który wykorzystywałam do tworzenia dokumentacji nauczyciela i wychowawcy, np. planów dydaktycznych, scenariuszy lekcji, ale także testów, kart pracy.
Podczas zajęć wychowawczych często korzystałam z dostępnych pomocy tj. komputer przenośny. Większość wycieczek, wyjazdów, imprez szkolnych i klasowych utrwalałam przy pomocy zdjęć z aparatu cyfrowego. Zdjęcia wraz z opisem przesyłałam do umieszczenia na stronie internetowej szkoły lub do gazetki szkolnej.
Swoich uczniów na bieżąco zachęcałam do wykorzystywania komputera w trakcie przygotowania do zajęć, co miało na celu kształtowanie w nich podstawowych zdolności pracy z komputerem i Internetem, wyszukiwania i selekcjonowania informacji.
Dzięki materiałom wypracowanym przy pomocy technologii komputerowej moje lekcje były ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla uczniów, dla których dziś komputer i Internet to naturalne środowisko życia. Mam nadzieję, że dzięki technikom multimedialnym przygotowane przeze mnie materiały, pomoce, czy testy były profesjonalne i przejrzyste.

Uzyskane efekty:
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej nie tylko wzbogaciło prowadzone zajęcia i usprawniło ich przebieg, ale również zwiększyło moje kompetencje. Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem pracy
i komunikacji.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki ogólnej i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

W czasie trwania stażu, pewnie jak każdy nauczyciel, borykałam się z wieloma problemami wychowawczymi i dydaktycznymi. Z tego względu czułam się zobowiązana do nieustannego pogłębiania wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, jak również umiejętnego i trafnego działania mającego na celu wykorzystywanie tej wiedzy. Wiązało się to z podejmowaniem określonych kroków. Musiałam być otwarta na nowe rozwiązania, obiektywna w ocenie sytuacji, zdystansowana, ale jednocześnie zaangażowana w dany problem. Wymagało to ode mnie dużej elastyczności oraz sprawności w posługiwaniu się wiedzą teoretyczną w sytuacjach praktycznych.
Uważam, że działania podejmowane przez wychowawcę klasy są jednymi z najbardziej efektywnych, jeśli idzie o analizę środowiska, w który żyje uczeń. Szczególnie istotna jest współpraca wychowawcy z innymi nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. W trakcie odbywania stażu dzięki istnieniu Zespołu Wychowawczego miałam możliwość wymiany cennych informacji w zakresie pomocy doraźnej uczniom, zgłaszania problemów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a także usystematyzowania działań związanych z przygotowaniem uczniów do życia w społeczeństwie. Jako wychowawca, starałam się prawidłowo wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz program profilaktyczny.
W ramach godzin do dyspozycji wychowawcy, poruszałam tematy dotyczące młodzieży. Tu również koniecznym było stosowanie fachowej wiedzy, znajomość procedur oraz prowadzenie zajęć tak, by były one wartościowe dla uczniów. W tym celu konieczne było korzystanie przeze mnie z różnych źródeł, przygotowanie lekcji tak, by „przemawiały” do młodych ludzi, a zwłaszcza by ich nie nudziły.
Prowadząc pracę wychowawczą zmierzałam do pełnej realizacji celów wychowawczych szkoły, przede wszystkim przez stworzenie zgranego i zintegrowanego zespołu klasowego oraz poprzez zjednywanie rodziców, jako partnerów moich i szkoły. Priorytetem od początku była chęć nawiązania szczerej relacji z rodzicami uczniów, wzajemny szacunek
i zrozumienie. Częste kontakty, informowanie o postępach ucznia czy wymiana poglądów były niezbędne do osiągnięcia założonych efektów. Podczas zebrań, oprócz omawianych spraw klasowych, zwracałam uwagę na poważne problemy młodzieży, prowadząc stosowne prelekcje. W trakcie odbywania stażu dzieliłam się swoja wiedzą pedagogiczną z rodzicami
w celu podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców. Na zebraniach starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców. Chciałam
w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów związanych z nauczaniem
i wychowywaniem, uświadomić problem zagrożeń jakie czyhają na ich dzieci. W ramach pedagogizacji rodziców poruszałam następujące zagadnienia: „Zagrożenia Internetu”, „Bądźmy poszukiwaczami autorytetów”, „Higiena osobista dzieci i młodzieży”, „Palenie – dlaczego nie warto palić?”.
Przygotowanie takich spotkań miało na celu uświadomienie słuchającym znaczenia prezentowanego problemu i przekazanie mojej wiedzy na jego temat. Reakcje rodziców dotyczące prezentowanego problemu i wspólna wymiana poglądów pozwoliły mi uzyskać więcej informacji na temat moich wychowanków. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
i potrzebom rodziców, udzielałam im porad i pomocy w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów związanych z wychowaniem ich dzieci. Byłam cały czas w ścisłym kontakcie
z rodzicami, którzy wielokrotnie wspierali różne przedsięwzięcia.
Skuteczne działania wychowawcze zawsze sprowadzają się do dobrego przygotowania i mam nadzieję, że dobrze spełniłam mój obowiązek, ponieważ korzystałam z fachowej literatury i artykułów w czasopismach oraz pogłębiałam wiedzę i umiejętności w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Uzyskane efekty:
Systematyczne poszerzanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii
i dydaktyki okazało się nieodzownym elementem w mojej pracy, a także pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Ścisła współpraca z rodzicami pozwala na ustalenie i ujednolicenie sposobów oddziaływań wychowawczych. Wszelkie podjęte działania sprawiły, że współpraca z rodzicami układa się bardzo dobrze. Rodzice angażują się nie tylko w życie klasowe ale również są chętni do pomocy podczas organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Poznawanie przepisów prawa oświatowego realizowałam przez cały okres pracy.
Na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami zachodzącymi w prawie oświatowym, co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Szkoły Podstawowej w Moszczenicy: Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo- Profilaktycznym oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego. Brałam udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i podsumowujących.
W czasie stażu miałam okazję czynnie uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań współtworząc, opiniując oraz aktualizując pewne szkolne dokumenty.
Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się również z Konwencją Praw Dziecka.
W mojej pracy niezwykle ważna jest znajomość procedur postępowania, regulaminów, przepisów i aktów prawnych, a także umiejętność ich odpowiedniego stosowania. Niektóre
z tych procedur poznałam współpracując z pedagogiem szkolnym w każdym roku szkolnym. Współpraca ta miała przede wszystkim na celu udzielanie pierwszej pomocy i wspomaganie dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi, na bieżąco w miarę potrzeb rozszerzałyśmy ją o stosowne obszary. Kilkukrotnie zapraszałam panią pedagog na lekcje z uczniami, w roli osoby obserwującej, ale też w celu poprowadzenia przez nią zajęć profilaktycznych. Na zajęciach tych miała ona możliwość przyjrzenia się postawom wychowanków. Takie lekcje były dla mnie okazją do podjęcia rozmów z pedagogiem na tematy dotyczące nurtujących mnie problemów wychowawczych.
W dalszej mojej pracy zawsze mogłam liczyć na pomoc i wsparcie ze strony pedagoga szkolnego. Na bieżąco zgłaszałam jej różnorodne zaistniałe sytuacje wychowawcze, prosiłam o radę, dzieliłam się spostrzeżeniami, konsultowałam i wyjaśniałam wątpliwości związane m.in. z postępowaniem wobec uczniów posiadających opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymując oczekiwaną pomoc. Pani pedagog służyła mi radą, jak odpowiednio dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości moich uczniów.
Współpraca z pedagogiem szkolnym była mi bardzo pomocna. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że wsparcie pedagoga, jej fachowa wiedza i orientacja w tematyce postępowania w sprawach nieletnich nieraz pomogły mi rozwiązać problemy wychowawcze
i dydaktyczne.

Uzyskane efekty:
Dzięki bieżącej analizie obowiązujących aktów prawnych poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. To one są dla mnie wskazówką jak postępować w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, a przestrzeganie wszelkich przepisów jest gwarancją, że podjęte działania są trafne. Dodatkowo analiza dokumentów regulujących pracę szkoły umożliwiła mi całościowo spojrzeć na zasady funkcjonowania placówki i podejmować działania adekwatne do jej potrzeb. Dobra orientacja w przepisach prawa pozwoliła ponadto na opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji.

Podsumowanie

Uważam, że cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie w pełni zrealizowane. Przez ostatnie 2 lata i 9 miesięcy podejmowałam szereg działań, mających na celu wzbogacenie i unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafiłam planować
i organizować działania oraz dokumentować ich przebieg. Analizowałam i oceniałam skuteczność swoich działań, a w razie potrzeby poddawałam je modyfikacji.
W swojej pracy uwzględniałam problematykę środowiska szkolnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego tj. kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, podwyższając własne kompetencje zawodowe. W swojej pracy na bieżąco zgłębiałam fachową literaturę i stosowałam ją w czasie prowadzenia zajęć.
Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających ze statutu szkoły. Wielką satysfakcję sprawia mi praca jako wychowawca klasy. Nabyłam dzięki temu wiele doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć.
Zawsze starałam się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Duża satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora Szkoły w roku 2017 i 2018.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Jestem przekonana, że ciągła praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi będzie dawała widoczne rezultaty. Dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu i pomocy opiekuna stażu wiem, jak wykonywać swoja pracę jeszcze lepiej, z korzyścią dla siebie i całej społeczności szkolnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.