X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41934
Przesłano:
Dział: Języki obce

In the world of words. W świecie słów. Scenariusz lekcji j. angielskiego z wykorzystaniem TIK

Konspekt lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzi TIK
Klasa: VII, VIII
Realizacja: 45 min.
Temat: In the world of words. W świecie słów.
Treści z podstawy programowej:
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych leksykalnych i gramatycznych w zakresie tematów miejsce zamieszkania (dom i jego okolica oraz orientacja w terenie); życie prywatne (formy spędzania czasu wolnego) oraz (czas Present Continuous).

Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia.

Uczeń współdziała w grupie.

Uczeń dokonuje samooceny.
Cele zadaniowy lekcji: Powtórzenie i utrwalenie słownictwa z podziałem na części mowy.
Cele operacyjne:
Uczeń zna cechy poszczególnych części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, zaimek
Uczeń rozpoznaje i rozróżnia pomiędzy poszczególnymi częściami mowy.
Uczeń klasyfikuje słowa wg. kategorii części mowy.
Uczeń pracuje ze słownikiem dwujęzycznym- wyszukuje potrzebne słowa.
Uczeń wzbogaca zasób słownictwa.

Metody: aktywizująca-burza mózgów, podająca- objaśnienia, przykłady, praktyczna- oznaczanie na tablicy interaktywnej, praca ze słownikiem
Formy pracy: frontalna, praca w parach/grupach 3-4 osobowych, indywidualna, monitoring pracy uczniów
Środki dydaktyczne: tablica interaktywna, pióro interaktywne, słowniki dwujęzyczne angielsko-polskie, karta zadaniowa wyświetlana na tablicy interaktywnej, kartki A-4, stoper.
Źródło : englishwsheets.com ( karta zadaniowa: parts of speech verbs nouns adjectives pronouns worksheets.pdf)
Przebieg lekcji:
Faza wstępna:
Prygotowanie tablicy interaktywnej, wprowadzenie kart zadaniowych na pulpit komputera
Sprawdzenie obecności, zapisanie tematu na tablicy interaktywnej, podanie celów lekcji.
Uczniowie zapisują temat, tłumaczą go na j. polski.
Faza przygotowawcza i rozgrzewka językowa:
Nauczyciel stosuje pytania modelujące w celu uzyskania od uczniów definicji i cech części mowy: czasownika, rzeczownika, przymiotnika i zaimka. Zapisanie angielskich nazw tych części mowy na tablicy interaktywnej. Nauczyciel podaje po jednym przykładzie do każdej grupy części mowy. Uczniowie zapisują przykłady do zeszytów.
Faza zadaniowa
Burza mózgów: uczniowie tworzą na tablicy interaktywnej „słoneczka” słów dopisując wyrazy z pamięci do poszczególnych kategorii. Nauczyciel monitoruje pracę uczniów, kontroluje czas ( 5 minuty)
Nauczyciel organizuje zadanie: podział na grupy, rozdanie kartek A-4 do notowania, słowników. Wyjaśnienie przebiegu zadania. ( 3 min.)
Nauczyciel wyświetla kartę zadaniową na tablicy interaktywnej, uczniowie zapoznają się ze słownictwem i grupują wyrazy w kategorie: czasowniki, przymiotniki, rzeczowniki, zaimki. Uczniowie sprawdzają znaczenie nieznanych słów w słowniku. ( 10 min.)
Prezentacja prac grupowych: przedstawiciele poszczególnych grup podchodzą do tablicy interaktywnej i wpisują wybraną ilość słów ( ustala to nauczyciel w zależności od ogólnej liczby grup) do każdej z kategorii części mowy.
Uczniowie wracają do pracy samodzielnej: zadanie końcowe to ułożenie w zeszycie zdania zawierającego najwięcej wyrazów z lekcji. Wybrani uczniowie odczytują swoje zdania. ( 5 min.)
Faza podsumowująca/ zamykająca:
Odpytanie uczniów o to, co zapamiętali i jaka forma pracy najbardziej im odpowiadała
Zadanie domowe dla chętnych: stworzyć mini-kartę zadaniową swoich wyrazów ( zbiór 16 słów angielskich w programie WORD)

Opracowanie: mgr Aleksandra Mansel

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.