X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41924
Przesłano:
Dział: Języki obce

Jobs for all - ćwiczenia leksykalne. Konspekt zajęć języka angielskiego w klasie V

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Temat: JOBS FOR ALL – ĆWICZENIA LEKSYKALNE
I. Cele zajęć
1. Cel główny:
• Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu słownictwa dotyczącego pracy (popularne zawody oraz przymiotniki określające osoby wykonujące te zawody);
2. Cele szczegółowe:
Uczeń:
• rozumie polecenia nauczyciela;
• tworzy krótkie, proste wypowiedzi ustne;
• rozumie zwroty dnia codziennego;
• wyraża emocje;
• rozumie ogólny sens prostego tekstu;
• rozumie intencje rozmówcy;
• reaguje w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach;
• rozwija świadomość językową;
• opisuje czynności życia codziennego;
• zmienia formę przekazu ustnego;
• posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (praca – podstawowe zawody);
• stosuje strategie komunikacyjne.
II. Formy pracy:
• Praca z całą klasą;
• Praca indywidualna.
• Praca w grupach
III. Techniki nauczania:
• Rozmowa na temat poruszany w tekście;
• Wypowiedź ustna (speech);
• Produkowanie dźwięków: głośne czytanie;
• Prezentacja słownictwa za pomocą prostych rysunków;
• Użycie języka ojczystego do wyjaśnienia znaczenia;
• Dopasowanie cech osobowości do danego zawodu;
• Luka informacyjna;
• Dialog na podstawie tekstu w podręczniku;
• Czytanie w celu wyłonienia jednego szczegółu;
• Praca domowa.
IV. Metody pracy:
• Metoda problemowa;
• Metoda definiowania pojęć;
• Mapa myśli;
• Prezentacja multimedialna;
• Indywidualizacja pracy.
V. Środki dydaktyczne:
• Podręcznik Fairyland 5 Virginia Evans – Jenny Dooley
• Płyta CD z nagranym tekstem;
• Prezentacja multimedialna;
• Karty pracy.
VI. Lekcja jest zgodna z obowiązującą podstawą programową.

VII. Przebieg lekcji.
1. Czynności wstępne:
• Sprawdzenie listy obecności;
• Poproszenie o przypomnienie wiadomości z lekcji poprzedniej;
• Sprawdzenie pracy domowej;
• Zapytanie kilku uczniów o podanie formy Past od wybranych czasowników. Przetłumaczyć bezokolicznik.
2. Część główna:
• Przedstawić prezentację oraz zapytać uczniów o czym będzie dzisiejsza lekcja. Podać cel główny lekcji.
• Zapisanie tematu na tablicy;
• Zapisanie na tablicy trzech zwrotów job, work and occupation. Następnie zapytanie uczniów o różnice pomiędzy tymi rzeczownikami;
• Zwrócenie uwagi na zwroty : good/bad at, be fond of, interested in, bored with. Przetłumaczenie tych wyrażeń na tablicy;
• Podzielenie klasy na 4 grupy. Poproszenie o wysłuchanie wstępu ze strony 24. Następnie uczniowie powinni zapoznać się z jednym z czterech tekstów oraz dopasować zawód do konkretnego opisu.
• Podzielenie się opinią na temat prawidłowości dopasowania zawodu do przykładowego tekst;
• Wysłuchanie nagrania z płyty CD i sprawdzenie poprawności swojej odpowiedzi. Przyznanie plusów dla grupy, która wykonała to zadanie poprawnie;
• Wypisać na tablicy przymiotniki dotyczące osobowości przedstawiciela danego zawodu;
• Zabawa. Korzystając z obrazków pokazywanych przy pomocy prezentacji uczniowie na tablicy zapisują nazwę zawodu, a następnie dopisują przymiotniki, które określają osobę wykonującą tę pracę;
• Podanie pracy domowej:
„Dobierz nazwę zawodu do obrazka. Napisz po 3 przykłady przymiotników, które określają cechy osoby wykonującej dany zawód. Dla chętnych: możesz poszukać jeszcze inne przymiotniki, które nie pojawiły się na lekcji, a mogą określać cechy osób wykonujących określony zawód.”
3. Zakończenie:
• Poproszenie uczniów, aby powtórzyli o czym była dzisiejsza lekcja;
• W celu podsumowania i utrwalenia słownictwa, przeprowadzamy krótki quiz.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.