X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41870
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Szkolnej Rady Uczniowskiej

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Samorząd uczniowski, działający w _________ działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, rozdział 4 „Społeczne organy w systemie oświaty”, art. 55, ust. 1 do 5, Statutu ______________ oraz niniejszego Regulaminu - uchwalonego przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
§ 2
Samorząd uczniowski ____________ tworzą wszyscy uczniowie tej szkoły. Organami samorządu uczniowskiego są Rady Samorządów Klasowych oraz Szkolna Rada Uczniowska (samorząd ogólnoszkolny). Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Rozdział II
Cele samorządu uczniowskiego
1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach z nauczycielem w realizacji celów wychowawczych szkoły.
2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli samoobrony i samodyscypliny uczniów.

Rozdział III
Prawa samorządu uczniowskiego
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu.
3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
4. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.
5. Prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły (np. program wychowawczy, program profilaktyki), w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw uczniów.
6. Prawo do wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela przedstawionej dyrektorowi szkoły przygotowującemu ocenę pracy tego nauczyciela.

Rozdział IV
Rada Samorządu Klasowego
§ 1
Rada Samorządu Klasowego jest podstawową formą samorządności młodzieży w społeczności szkolnej, niezbędną do sprawnego funkcjonowania klasy.
§ 2
Rada Samorządu Klasowego wybierana jest do 20.09 każdego roku szkolnego spośród wszystkich uczniów klasy. Szczegółowe zasady wyboru określają: wychowawca klasy i uczniowie danej klasy z zastrzeżeniem, że muszą one być równe, tajne i powszechne.
§ 3
W skład Rady Samorządu Klasowego wchodzi przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz skarbnik.
§ 4
Opiekunem Rady Samorządu Klasowego jest wychowawca danej klasy.
§ 5
Prawa Rady Samorządu Klasowego:
1. Prawo reprezentowania klasy wobec władz szkolnych i samorządu uczniowskiego;
2. Prawo do obrony spraw całej klasy jak i poszczególnych uczniów zgodnie z zapisami regulaminu;
3. Prawo do współorganizowania z wychowawcą, dyrekcją, przedstawicielami rodziców wycieczek, dyskotek lub innych imprez klasowych.
§ 6
Obowiązki Rady Samorządu Klasowego:
1. Wspomaganie działań wychowawcy w zakresie promowania klasy na forum ogólnoszkolnym.
§ 7
Wszelkie zmiany składu Rady Samorządu Klasowego są dopuszczalne, gdy poprze je większość danej klasy i zaakceptuje wychowawca. O wszelkich zmianach musi być poinformowany Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział V
Szkolna Rada Uczniowska
§ 1
W Publicznym Gimnazjum w Głogoczowie działa Szkolna Rada Uczniowska (ogólnoszkolna).
§ 2
Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego zbierają propozycje, opinie i wnioski w poszczególnych klasach. Przedstawiają zebrane materiały na posiedzeniach zwoływanych przez Opiekuna i Przewodniczącego Szkolnej Rady Uczniowskiej.
§ 3
Wszystkie decyzje podejmowane są poprzez jawne głosowanie większością głosów członków Władz Szkolnej Rady Uczniowskiej.
§ 4
Władze Szkolnej Rady Uczniowskiej
1. Władzami Szkolnej Rady Uczniowskiej są: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik oraz Sekretarz.
2. Członków Szkolnej Rady Uczniowskiej wybiera się podczas wyborów równych, tajnych i powszechnych, zgodnie z § 6. Kadencja Władz Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.
§ 5
Szkolna Rada Uczniowska może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia. Do kompetencji Szkolnej Rady Uczniowskiej należy w szczególności:
1. Uchwalanie zmian w regulaminie samorządu uczniowskiego;
2. Opiniowanie Programu Wychowawczego;
3. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej na terenie szkoły i poza nią;
4. Opracowanie planu pracy Szkolnej Rady Uczniowskiej na dany rok szkolny i przedstawienie sprawozdania z jego realizacji;
5. Inicjowanie, organizowanie oraz nadzorowanie przebiegu różnych imprez na terenie szkoły;
6. Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
7. Podejmowanie decyzji dotyczących dysponowania funduszami Szkolnej Rady Uczniowskiej;
8. Opinia w sprawie dodatkowych dni wolnych.
§ 6
Wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej
1. Termin wyborów
Wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej odbywają się najpóźniej do końca września. Dzień wyborów jest ogłoszony specjalnym komunikatem.
2. Przebieg głosowania
W dniu wyborów na ustalonych lekcjach poszczególne klasy udają się do
przygotowanego przez Komisję Skrutacyjną lokalu wyborczego w celu oddania
głosów.
3. Kandydaci na wybierane stanowiska
Kandydatami na stanowiska do Szkolnej Rady Uczniowskiej są po 2 osoby z każdej klasy wytypowane przez społeczność klasową. Chęć kandydowania zgłasza się Opiekunowi/Opiekunom Szkolnej Rady Uczniowskiej na tydzień przed terminem wyborów, przedstawiając zgodę wychowawcy klasy. Kandydaci winni przeprowadzić kampanię wyborczą.
4. Przebieg wyborów
Członkowie Szkolnej Rady Uczniowskiej wybierani są w głosowaniu bezpośrednim, powszechnym, tajnym i równym.
Wyborcą może być wyłącznie uczeń _________________
Komisja Skrutacyjna składa się z trzech uczniów: przedstawiciela klasy I, II i III oraz Opiekuna Szkolnej Rady Uczniowskiej. Przedstawiciele wybierani są przez
Opiekuna/Opiekunów Szkolnej Rady Uczniowskiej.
Głosowanie odbywa się w terminie, o którym jest mowa wcześniej.
Każdy wyborca dysponuje dwoma głosami, które oddaje na wybranych przez siebie kandydatów. Głosy oddawane są osobiście na kartach wyborczych przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną.
Na karcie należy podać maksymalnie dwa nazwiska kandydatów. Głosy, które nie spełniają powyższych warunków będą uznane za nieważne.
Wyniki wyborów ogłoszone są przez Komisję Skrutacyjną po przeliczeniu głosów.
Przewodniczącym, Zastępcą Przewodniczącego, Skarbnikiem i Sekretarzem zostają osoby, które uzyskały kolejno największą ilość ważnych głosów. Jeżeli co najmniej dwóch zwycięskich kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów, wówczas wyższe stanowisko obejmuje osoba z klasy programowo wyższej.
Protokół wyborów zostaje zamieszczony w zeszycie protokołów Szkolnej Rady Uczniowskiej.
§ 7
Odwoływanie Władz Szkolnej Rady Uczniowskiej
1. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Skarbnika oraz Sekretarza może odwołać Opiekun/Opiekunowie Szkolnej Rady Uczniowskie lub Dyrektor Gimnazjum na wniosek swój, lub społeczności Gimnazjum.
2. Zasady odwoływania Władz Rady Samorządu Uczniowskiego:
By odwołać poszczególnych członków Władz Szkolnej Rady Uczniowskiej należy złożyć wniosek do Opiekuna/Opiekunów Szkolnej Rady Uczniowskiej o odwołanie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Skarbnika lub/i Sekretarza. Wniosek musi podpisać 1/5 uczniów szkoły. We wniosku do Opiekuna/Opiekunów musi znaleźć się uzasadniony powód chęci podanie którejś z osób do dymisji. Jeżeli Opiekun/Opiekunowie Szkolnej Rady Uczniowskiej uzna powód za nieuzasadniony ma obowiązek odrzucić wniosek, zaś jeśli uzna powód za uzasadniony ma obowiązek rozpatrzeć w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum wniosek i decyzję wraz z uzasadnieniem ogłosić społeczności uczniowskiej _______________.
3. Postępowanie w razie rezygnacji lub odwołania któregoś z członków Władz Szkolnej Rady Uczniowskiej z pełnionej funkcji
W przypadku złożenia rezygnacji lub zdymisjonowania poszczególnych członków Szkolnej Rady Uczniowskiej jego stanowisko obejmuje członek Szkolnej Rady Uczniowskiej będący na niższym stanowisku, a do Władz Szkolnej Rady Uczniowskiej wchodzi uczeń, który w wyborach otrzymał kolejno najwyższą liczbę głosów.
§ 8
Opiekun/Opiekunowie Szkolnej Rady Uczniowskiej
1. Kadencja Opiekuna Szkolnej Rady Uczniowskiej trwa 2 lata i jest zbieżna z dwoma kadencjami Władz Rady Samorządu Uczniowskiego.
2. Opiekuna/Opiekunów Szkolnej Rady Uczniowskiej wybiera Dyrektor Gimnazjum.
3. Opiekunem/Opiekunami Szkolnej Rady Uczniowskiej może być wyłącznie nauczyciel __________________.
§ 9
Dokumentacja prac Szkolnej Rady Uczniowskiej
Dokumentacja działań Szkolnej Rady Uczniowskiej tworzona jest na bieżąco i tworzy ją zeszyt protokołów Szkolnej Rady Uczniowskiej.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Propozycje niektórych zmian do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać wszyscy uczniowie szkoły poprzez dostarczenie ich w formie pisemnej członkom Szkolnej Rady Uczniowskiej, bądź jej Opiekunowi/Opiekunom.
2. Zmiany w treści niniejszego Regulaminu uchwala Szkolna Rada Uczniowska.
3. Zmiana Regulaminu Samorządu Uczniowskiego wymaga większości 2/3 głosów w obecności powyżej połowy uprawnionych do głoso

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.