X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41816
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela:
Stanowisko: nauczyciel mianowany
Miejsce pracy:
Dyrektor przedszkola
Długość stażu:
Data rozpoczęcia stażu:
Przewidywana data zakończenia stażu:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Sposób realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• analiza przepisów prawa oświatowego;
• złożenie wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
• opracowanie planu rozwoju zawodowego;
• dokumentowanie realizacji planu rozwoju;
• pisanie sprawozdań z realizacji planu raz w roku
- plan rozwoju zawodowego;
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju. Wrzesień 2016
Okres stażu
2.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola. • udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego , adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola;
• (kursy doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie);
• systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi.
• wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy. - potwierdzenie przez dyrektora uczestnictwa w warsztatach lub zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Na bieżąco podczas całego stażu

3. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola.
• planowanie pracy rady przedszkola
• propozycje narad szkoleniowych, tematów do planu rocznego;- praca w zespołach powołanych do tego celu;
• opracowanie rocznego planu opiekuńczo, wychowawczo, dydaktycznego;
• opracowanie ankiety dla rodziców – opracowane dokumenty;

– ankieta
Okres stażu

Czerwiec/ Wrzesień 2016/2019

4. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.
• opracowanie planu współpracy z rodzicami;
• prowadzenie rozmów indywidualnych;
• organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego - plan współpracy z rodzicami;
- harmonogram rozmów;
- scenariusze uroczystości
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Sposób realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
• opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy imprez, kart pracy i pomocy dydaktycznych;
• wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń;
• przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyj-nego;
• wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych. - przykładowe materiały, arkusze, plany, konspekty zajęć, scenariusze imprez Okres stażu
2. Korzystanie z internetu.
• wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji planów miesięcznych pracy z dzieckiem;
• śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie;
• zamieszczanie informacji o grupie na stronie internetowej przedszkola.
• Utrzymywanie kontaktu z innymi nauczycielami w celu podnoszenia swoich kwalifikacji
• Utrzymywanie informacji na temat awansu zawodowego
• Wyszukiwanie i poznawanie przepisów i aktów prawnych dotyczących prawa oświatowego - przykłady materiałów z Internetu;
- dokumentacja stażu. Okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Sposób realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami • prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli
• udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości
– konspekty zajęć, scenariusze, przykładowe materiały Okres stażu
2. Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych
• aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń
• prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego (tematy szkoleń według harmonogramu na dany rok szkolny).
– potwierdzenie dyrektora

– opracowane materiały
Okres stażu
3. Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje.
• Prezentowanie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki przedszkolnej

- tekst prezentacji 2016/2019
Okres stażu
4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego
• Omówienie i podpisanie kontraktu współpracy
• Pomoc przy napisaniu planu rozwoju zawodowego
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego i wspólne omawianie ich
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego
- kontrakt o współpracy
- konspekty zajęć Na bieżąco podczas całego stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania Sposób realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć Logopedycznych
• Opracowanie programu Logopedycznego
• Wstępna badanie dziecka.
• Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
• Współpraca z rodzicami (wymiana informacji).
• Udział w szkoleniach związanych z wspomaganiem rozwoju dziecka
- Program Logopedyczny.
- Sprawozdanie półroczne i roczne. Okres stażu
2. Opracowanie programu Pofilaktycznego
• Opracowanie i wdrożenie programu - program Profilaktyczny
– opracowane scenariusze,
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania Sposób realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców.
• prowadzenie zajęć otwartych
• zamieszczanie artykułów dla rodziców na stronie internetowej przedszkola.
• Pedagogizacja rodziców
• Organizowanie spotkań ze specjalistami
• udzielanie pomocy rodzicom dzieci niepełnospraw-nych (gromadzenie przepisów prawnych; współorganizowa-nie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
• systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty. – konspekty zajęć
- tekst artykułów
– przepisy prawne
Okres stażu
2. Udział w akcjach charytatywnych.
• zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach.
- potwierdzenie dyrektora Okres stażu
3. Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki.
• współpraca z rodzicami
• Poszukiwanie źródeł pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rzecz edukacji
• Organizacja kiermaszy: świątecznego i w trakcie festynu z okazji Święta rodziny - potwierdzenie dyrektora Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Sposób realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
• nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni
• korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych.
– potwierdzenie dyrektora Okres stażu
2.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
• organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych
– regulaminy;- karty wycieczek;
– scenariusze imprez;
Okres stażu

Wg kalendarza
3. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
• kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
• Zachęcanie rodziców, nauczycieli do głośnego czytania. - lista przeprowadzonych akcji; Od 2016 r.

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Lp. Zadania Sposób realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Wprowadzenie innowacji pedagogicznych
• Zapoznanie się z podstawą prawną i literaturą fachową
• Realizacja założeń innowacji
- dokumentacja dotycząca realizacji założeń Od 2016 r.
2. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych
• Prowadzenie obserwacji pedagogicznych wstępnych, półrocznych i rocznych
• analiza problemów edukacyjnych i wyhowawczych - dokumentacja z przeprowadzonych obserwacji Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.