X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41794
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Podstawa prawna rozpoczęcia i prowadzenia stażu:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz.356)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz.967)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym(Dz. U. poz. 1578 oraz z 2018 r. poz. 1485)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646)

I. DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko nauczyciela stażysty:Patrycja Kowalik
Nazwa i adres placówki :Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2im. Janusza Korczaka w Lublini - Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem
Aspergera
Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

II. STAŻ:
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2018 r.
Opiekun stażu: mgr Ewa Wrońska
Długość stażu: 1 rok i 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.

III. CELE STAŻU:
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie:
- organizacji, zadań oraz zasad funkcjonowania placówki dydaktycznej;
-przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły;
- sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce;
-przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez hospitację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz u osób wskazanych przez dyrektora szkoły.
3. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły, opiekuna stażu, omawianie ich przebiegu, wyciąganie wniosków oraz ich analiza.
4. Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, korzystanie z innowacyjnych metod nauczania, narzędzi multimedialnych i informatycznych.

IV. PLAN DZIAŁANIA
§6, ust.1, pkt.1
Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

L.P.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI

1.
Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
• Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• Karta Nauczyciela
• inne

DATA wrzesień 2018r.
DOWODY REALIZACJI
• stosowanie przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
• zbiór dokumentacji (biblioteczka)
• opracowanie planu rozwoju zawodowego

2.
Poznanie organizacji i zadań oraz zasad pracy szkoły. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole.
Udział w radach pedagogicznych, zespołach samokształceniowych, zespołach klasowych.
Analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej:
• Statut Szkoły,
• Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
• Plan pracy szkoły w roku 2018/2019,
• Wewnątrzszkolny System Oceniania,
• Regulamin Rady Pedagogicznej,
• Dokumentacja związana z pomocą psychologiczno pedagogiczną,
• Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego.
okres stażu
• znajomość dokumentacji obowiązującej w szkole.
• wpisy do dziennika,
• notatki własne,
• listy obecności.

3.
Zapoznanie z zasadami funkcjonowania oraz dokumentacją prowadzoną w placówce oświatowej
Zapoznanie się z regułami szkolnymi:
• zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
• regulaminem wycieczek
• regulaminem pracy świetlicy szkolnej: zadaniami i obowiązkami nauczyciela świetlicy, organizacją pracy świetlicy, funkcją świetlicy szkolnej
• podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej
• inne

Analiza i prowadzenie obowiązującej dokumentacji:
• konspekty zajęć
• arkusz obserwacji dziecka
• protokoły zebrań z rodzicami
• protokoły zebrań zespołów klasowych
• dokumentacja wychowawcy klasy
okres stażu

• stosowanie i przestrzeganie zasad funkcjonowania szkoły w świetle prawnym
• analiza zgromadzonej dokumentacji (notatki własne)
• poprawne opracowanie miesięcznych scenariuszy prowadzonych zajęć
• uzupełnianie arkuszy obserwacyjnych w oparciu o wiedzę teoretyczną oraz obserwacje dziecka
• prowadzenie zeszytu kontaktu z rodzicami i protokołów z zebrań zespołów klasowych

4.
Poznanie przepisów BHP obowiązujących w szkole
• Uczestniczenie w szkoleniu BHP
• Przestrzeganie przepisów BHP w pracy

IX 2018

okres stażu
• zaświadczenie
• organizowanie wyjść z dziećmi
• organizowanie spacerów i wycieczek

5.
Nawiązanie kontaktu i współpracy z opiekunem stażu
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Zawarcie kontraktu
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Współpraca z opiekunem stażu przy przeprowadzaniu i opracowywaniu diagnoz,
• Pomoc przy sporządzaniu opinii i oceny opisowej.
wrzesień 2018r.

• plan rozwoju zawodowego
• kontrakt
• harmonogram

6.
Dokumentowanie realizacji projektu planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji m.in.:
• zaświadczenia,
• scenariusze zajęć i imprez okolicznościowych,
• zdjęcia,
• prace wykonane przez uczniów
okres stażu

• teczka stażysty

7.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• autorefleksja, autoanaliza
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

kwiecień 2020
czerwiec 2020
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 6 ust. 2 pkt. 2
Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej

Lp.

Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu bądź dyrektora, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu.
• opracowanie konspektu lekcji,
• konsultacje, spotkania z opiekunem stażu,
• dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków,
• indywidualizacja nauczania Raz w miesiącu

• Konspekty z przeprowadzonych zajęć.
• Wpis do harmonogramu.
• Wnioski własne.
• Spostrzeżenia opiekuna stażu.

2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy.
• Spotkania z opiekunem stażu/ dyrektorem po przeprowadzonych zajęciach. okres stażu • Wnioski, refleksje po przeprowadzonej lekcji.

3. Stworzenie własnego warsztatu pracy.
• Budowanie bazy materiałów, pomocy dydaktycznych, gazetek, kart pracy w celu podniesienia poziomu pracy.
• Opieka nad salą lekcyjną. okres stażu Teczka stażysty:
• scenariusze zajęć, uroczystości,
• sprawozdania,
• wykonane pomoce dydaktyczne,
• dyplomy,
• zaproszenia,
• karty pracy,
• prezentacje.

4 .
Znajomość podstawy programowej
• Realizacja programu nauczania zgodnego z podstawą programową,
• Opracowanie planów pracy,
okres stażu
• realizowanie podstawy programowej na prowadzonych lekcjach

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 3
Rozpoznawanie potrzeb uczniów oraz indywidualizowanie nauczania

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji

1.
Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów.

Analiza dokumentów,
• orzeczenia,
• opinii
weryfikacja oczekiwań i działań zależnie od następujących zmian, rozwoju czy aktualnego stanu psychofizycznego dziecka,
nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną, z pedagogiem psychologiem szkolnym, z logopedą,
systematyczna współpraca rodzicami ucznia
obserwacja ucznia, analiza wytworów jego pracy
nawiązanie współpracy ze specjalistami / terapeutami w szkole
okres stażu
• Notatki własne,
• wnioski sformułowane po zapoznaniu się z dokumentacją.

2.
Indywidualizacja nauczania.
• przeprowadzenie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów
• opracowanie IPET dla uczniów
• uwzględnianie w pracy różnorodnych form i metod,
• dostosowanie realizacji programów nauczania, programu wychowawczego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów
• stosowanie zadania rozbudzające aktywność twórczą i samodzielność dziecka,
okres stażu
Dokumentacja szkolna,
• teczka stażysty
• plan pracy z uczniem,
• scenariusze i konspekty zajęć,
• wnioski i uwagi do realizacji,
• IPET,
• WOFU,
• karty pracy z odpowiednimi poziomami trudności,
• pomoce dydaktyczne, wzory testów diagnozujących.

3.
Samodoskonalenie się poprzez studiowanie literatury pedagogicznej i kierunkowej.
• Lektura prasy specjalistycznej oraz literatury fachowej.
• Uczestniczenie w forach dyskusyjnych na Internecie.
okres stażu
• Notatki własne.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 4
Stosowanie w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji

1.
Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki podczas zajęć.

• Prezentowanie wiedzy podczas prowadzenia zajęć.
• Opracowywanie planów pracy.
• Tworzenie pomocy.
• Ocenianie.
okres stażu
• Notatki własne,
• scenariusze zajęć,
• karty pracy,
• wykonane pomoce dydaktyczne.

2.
Wykonanie powierzonych zadań oraz czynności dodatkowych.
Współorganizowanie konkursów plastycznych:
• Cztery pory roku
udział w projektach realizowanych w szkole
• Mały Miś w świecie literatury
• Wędrówka przez cztery pory roku
• Bohateron- włącz historię
• Pocztówkowa mapa Polski
• Kocham Cię Polsko
Promowanie uczniów, ich wiedzy i zdolności.
Współprowadzenie zajęć ceramicznych projektu ,,Twórcze warsztaty Klubu Myszki Norki- rozwijające zajęcia artystyczne dla dzieci z niepełnosprawnością” organizowane przez Fundację Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" okres stażu
• Notatki własne
• Scenariusze zajęć
• Opis projektu i podejmowanych działań
• Zdjęcia
• Zaświadczenie

3.
Udział w pracach Komisji
• Komisja ds. programów społecznych i projektów
• Komisja ds. nauczania uczniów z Autyzmem i Zespołem Aspergera
Okres stażu
• Zaświadczenia
• Notatki własne

4.
Zapoznanie się z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły.
• Analiza dokumentu.
• Włączenie działań szkolnych do planu wychowawczego klasy.
IX, X 2018
• Notatki własne.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 5
Wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego

Lp.

Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji

1.
Samodoskonalenie poprzez lekturę materiałów pedagogicznych i fachowych.
Lektura materiałów pedagogicznych.
Poszukiwanie ciekawych form szkoleniowych.
okres stażu
• Notatki własne.

2.
Uczestnictwo
w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego

Ukończenie studiów podyplomowych:
• Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
• Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
Udział w szkoleniach certyfikowanych.
Udział w konferencjach naukowych online
okres stażu
• dyplom ukończenia studiów podyplomowych, szkoleń

3.
Uczestniczenie
w wewnątrz szkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli
• udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• obserwacja zajęć koleżeńskich
• lekcje otwarte dla nauczycieli i rodziców
okres stażu
• obecność na Radach Pedagogicznych
• łączenie wiedzy
z praktyką i stosowanie jej w pracy z dziećmi

4.
Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
• współpraca z nauczycielami placówki
• dzielenie się doświadczeniami
• analiza i samoocena umiejętności nawiązywania kontaktów z dziećmi, gronem pedagogicznym i rodzicami
okres stażu
• rozmowy z innymi nauczycielami, rodzicami, dziećmi

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 6
Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i informatycznych

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji

1.
Prowadzenie dokumentacji i opracowywanie materiałów dydaktycznych.
• Dyplomy dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego oraz konkursów i uroczystości szkolnych
• Dyplomy dla rodziców jako forma podziękowania za współpracę.
• Dokumentacja wychowawcy.
okres stażu
• Wzory dyplomów.

2.
Przygotowanie prezentacji multimedialnej jako sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Prezentacja multimedialna.
okres stażu
• Prezentacja multimedialna.

3.
Korzystanie z urządzeń elektronicznych oraz programów komputerowych podczas zajęć z uczniem.
• Wykorzystywanie urządzeń elektronicznych podczas zajęć (komputer, tablet, tablica interaktywna w celu utrwalania i poszerzania zagadnień omawianych na lekcjach),
• korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli i poświęconych dydaktyce, awansowi zawodowemu, rewalidacji, przepisom oświatowym.
okres stażu
• Teczka stażysty.
• Zdjęcia, p
• Prezentacje.

4.
Udział w pracach Komisji
• Komisja ds. Strony Internetowej
Okres stażu
• Wykonanie zdjęć i opisu imprez i uroczystości na stronę internetową

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 7
Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji

1.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
• Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu.
okres stażu
• Własne notatki, wnioski.
• Wpis do harmonogramu.

2.
Omówienie obserwowanych zajęć lekcyjnych.
• Rozmowy z opiekunem stażu.
okres stażu
• Karty obserwacji zajęć, wnioski, przemyślenia.

3.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu bądź dyrektora szkoły.
• Opracowanie konspektu lekcji, konsultacje.
• Prowadzenie zajęć, wykorzystując różnorodne programy edukacyjne.
okres stażu
• Konspekty z przeprowadzonych zajęć.
• Ewaluacja po przeprowadzonej lekcji.
• Wnioski własne.

4.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy.
• Omawianie zajęć z opiekunem stażu/dyrektorem,
• analiza mocnych i słabych stron,
• autorefleksja,
• samoocena.

okres stażu
• Dokumentacja efektów własnej pracy: arkusze obserwacji lekcji, wnioski z obserwacji, notatki własne, spisane refleksje własne i opiekuna stażu.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 8
Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji

1.
Poznanie środowiska dzieci. Nawiązanie współpracy z rodzicami

• Poznanie środowiska wychowawczego uczniów, oczekiwań rodziców,
• kontakty z rodzicami, rozmowy indywidualne, zebrania,
• obserwacja dzieci w różnych sytuacjach szkolnych,
• indywidualne rozmowy z dziećmi
• systematyczne prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców
• pomoc materialna, specjalistyczna dla rodziców i uczniów

okres stażu
• bieżąca dokumentacja
• notatki własne

2.
Przygotowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
dla uczniów na podstawie Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia

• Współpraca ze specjalistami podczas pracy zespołu klasowego z uwzględnieniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej przy tworzeniu i aktualizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego
• Opracowywanie i prowadzenie WOFU.
okres stażu
• Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny,
• Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia
• dokumentacja szkolna ucznia.

3.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Nawiązanie współpracy:
• ze szkolnym kołem TPD,
• Stowarzyszeniem Radość Dawania
• Filia biblioteki im H. Łopacińskiego w Lublinie,
• Galerią Labirynt
Włączenie się do organizacji imprez ogólnoszkolnych:
• Ślubowanie klas pierwszych
• Andrzejki
• Wigilia
• Bal Karnawałowy
• Dzień Dziadka i Babci
• Śniadanie wielkanocne- „Jajeczko”
• Piknik Rodzinny
• Zakończenie Roku Szkolnego
okres stażu
• Zaświadczenie
• Zdjęcia

4.
Poznanie sytuacji rodzinnej, materialnej uczniów
• Ankietowanie uczniów, rodziców,
• wywiady środowiskowe,
• rozmowy indywidualne,
• obserwacja
okres stażu
• Ankiety,
• adnotacje w dzienniku
• sprawozdanie

5.
Rozszerzenie wiedzy z zakresu problemów środowiska , uczniów w stopniu umożliwiającym współpracę ze środowiskiem

• Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów,
• stosowanie w pracy technik gromadzenia informacji
okres stażu
• Notatki

6.
Kontakty z rodzicami , opiekunami uczniów

• Rozmowy indywidualne.
• Zebrania z rodzicami.
• Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów pojawiających się u dzieci.
• Współpraca ze specjalistami i instytucjami wskazanymi przez rodziców.
okres stażu
• Notatki z przeprowadzonych rozmów
• Protokoły zebrań

*Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.