X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4175
Przesłano:
Dział: Języki obce

Human rights

Gimnazjum
-------------------

CELE LEKCJI:
Cele ogólne
Uczeń zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym praw człowieka oraz zapisuje wybrane artykuły zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Cele szczegółowe
Uczeń:
• łączy wyraz z jego definicją;
• zapisuje usłyszane w filmie artykuły dotyczące praw człowieka;
• tłumaczy z języka angielskiego na język polski ogólny sens zawarty w 7 pierwszych artykułach Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;
• czyta tekst i odpowiada na pytania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego;
• podkreśla czasowniki w tekście, które występują w formie czasu przeszłego, określa czy czasownik jest regularny czy nie oraz podaje jego pozostałe formy;
• układa zdania z kilkoma wybranymi czasownikami z tekstu w czasie przeszłym;

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- projektor multimedialny połączony z komputerem
- kserokopie tekstu oraz zadań do pracy indywidualnej

Przebieg lekcji:

1. Przywitanie, sprawdzenie obecności, zapoznanie z przebiegiem i tematyką zajęć.

2. Zapoznanie z podstawowym słownictwem z zakresu praw człowieka. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z zadaniem: grupa uczniów bardziej zaawansowanych łączy wyraz z jego definicją w języku angielskim, a grupa mniej zaawansowana łączy wyraz z jego definicją w języku polskim.

3. Nauczyciel pokazuje uczniom fragment filmu, który pokrótce prezentuje kolejne artykuły zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Uczniowie zapisują usłyszane prawa człowieka zawarte w tych artykułach.

4. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z zadaniami: grupa uczniów bardziej zaawansowanych stara się przetłumaczyć z języka angielskiego na język polski ogólny sens zawarty w 7 pierwszych artykułach Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a grupa mniej zaawansowana łączy artykuł w języku angielskim z już podanym jego tłumaczeniem w języku polskim.
.
5. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z krótkim tekstem o czasach niewolnictwa, w których osadzona jest akcja powieści Marka Twaina „Przygody Huckleberry Finna”. Uczniowie czytają tekst i odpowiadają na pytania sprawdzające rozumienie tekstu. Następnie uczniowie podkreślają w tekście czasowniki występujące w formie czasu przeszłego, określają czy dany czasownik jest regularny lub nieregularny oraz podają jego inne formy.

6. Jeśli będzie czas: uczniowie układają własne zdania w czasie przeszłym z użyciem kilku podkreślonych czasowników.

7. Podsumowanie. Podziękowanie za udział w zajęciach.


Zadania dla uczniów bardziej zaawansowanych

1. Match the word with its definition.

Rights
a system involving force to make people work, usually for very little or no pay; using threats, lies or tricks to make people provide some kind of service that they are unwilling to do.

Human
purposely causing extreme pain to someone, usually for punishment, persuasion or discrimination.

Free
for or shared by all.

Equal
claims or freedoms to be, do, or have something.

Discriminate
to show an unfair difference in treatment; to deny equal rights to certain groups of people.

Slavery
having the same rights and opportunities as others.

Torture
having to do with a person or people.

Liberty
the act of announcing or making something known; a document showing that those that signed it are showing their agreement with certain ideas.

Declaration
not under another’s control.

Universal
the condition of being free from restriction or control.

2. Translate the following articles from The Universal Declaration of Human Rights:
Article 1
- All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Article 2
- Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
Article 3
- Everyone has the right to life, liberty, and security of person.
Article 4
- No one shall be held in slavery; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.
Article 5
- No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment.
Article 6
- Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.
Article 7
- All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law.

3. Read the text and answer the questions.
Huck’s adventures take place during a time when slavery was legal in the Southern States of America. This involved the buying and selling of people. Rich landowners bought slaves from Africa to work on their plantations. The men worked in the fields picking cotton and the women worked as cooks, maids and housekeepers in their owner’s mansions. Slaves were often badly treated and separated from their families. Many slaves ran away to try to find their families or to escape to the North where they could be free.
1). What did slavery involve?
2). Where did landowners buy slaves?
3). Where did the men work?
4). Why did many slaves run away?


Zadania dla uczniów mniej zaawansowanych.

1. Match the word with its definition. (Połącz słowa z ich definicjami).

Rights
a system involving force to make people work, usually for very little or no pay; using threats, lies or tricks to make people provide some kind of service that they are unwilling to do. (Niewolnictwo)

Human
purposely causing extreme pain to someone, usually for punishment, persuasion or discrimination.(Tortury)

Free
for or shared by all.(Powszechny)

Equal
claims or freedoms to be, do, or have something.(Wolność)

Discriminate
the act of announcing or making something known; a document showing that those that signed it are showing their agreement with certain ideas. (Deklaracja)

Slavery
having the same rights and opportunities as others. (Równy)

Torture
having to do with a person or people. (Ludzki)

Liberty
to show an unfair difference in treatment; to deny equal rights to certain groups of people. (Dyskryminować)

Declaration
not under another’s control. (Wolny)

Universal
the condition of being free from restriction or control. (Wolność)


2. Match the article in English with its Polish equivalent. (Połącz artykuł w języku angielskim z jego odpowiednikiem w języku polskim).

Article 1
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Artykuł ........
Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.

Article 2
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Artykuł ........
Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach.

Article 3
Everyone has the right to life, liberty, and security of person.

Artykuł ........
Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.

Article 4
No one shall be held in slavery; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Artykuł ........
Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie swojej osobowości prawnej.

Article 5
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment.

Artykuł ........
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa

Article 6
Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Artykuł ........
Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej.

Article 1
All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law.

Artykuł ........
Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.

3. Read the text and answer the questions. (Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania).
Huck’s adventures take place during a time when slavery was legal in the Southern States of America. This involved the buying and selling of people. Rich landowners bought slaves from Africa to work on their plantations. The men worked in the fields picking cotton and the women worked as cooks, maids and housekeepers in their owner’s mansions. Slaves were often badly treated and separated from their families. Many slaves ran away to try to find their families or to escape to the North where they could be free.

1). What did slavery involve?
2). Where did landowners buy slaves?
3). Where did the men work?
4). Why did many slaves run away

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.