X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41667
Przesłano:
Dział: Języki obce

Meine Schulsachen - Moje przybory szkolne. Scenariusz zajęć języka niemieckiego

Arbeitsbogen zur Unterrichtsvorbereitung - Scenariusz lekcji

Stundenplan : Klasse: V A Stunde: 4 Anzahl der Schüle: ........./ 10 Datum: 25.09.2018

Ausgangslage

Die Schüler – sytuacja wyjściowa ucznia.
Lernziele
Die Schüler – cele nauczania dla ucznia.
Kenntnisse – wiadomości.

wissen, wie man das Verb – nehmen und essen und die Negation „kein“ im Nominativ und Akkusativ deklinieren. Uczniowie powinni wiedzieć, jak można odmieniać przez osoby czasowniki nehmen und essen oraz jak wygląda zaprzeczenie kein w mianowniku i bierniku języka niemieckiego. sollen wissen, wie man unterschiedliche Schulsachen auf Deutsch sagen kann. Uczniowie powinni wiedzieć jak można nazwać w języku niemieckim różnorodne przybory szkolne.
Fertigkeiten- sprawności, umiejętności. können nach dem Preis fragen. Uczniowie potrafią zapytać o cenę danego produktu. sollen wissen, wie man die Schulsachen im Plural und im Singular bilden kann. Uczniowie powinni wiedzieć, jak można utworzyć słowa – przybory szkolne w liczbie pojedyczej i w liczbie mnogiej. um einen Freund/ eine Freundin zu f
Haltungen – opanowanie materiału. wollen erfahren, wie man sagen kann, dass sie keinen Hunger oder Durst haben. Uczniowie chcieliby się dowiedzieć, jak można powiedzieć, że nie mają na coś ochoty – nie jestem głodna, nie mam pragnienia. sollen fühlen, dass sie im Stande sind, zu sagen, wie die Schulsachen auf Deutsch lauten. Uczniowie chcą czuć, że są w stanie powiedzieć jak brzmią słowa związane z przyborami szkolnymi, ze szkołą.

Thema: Meine Schulsachen. Moje przybory szkolne.

Stundenphasen – fazy lekcji.
Zeit
und Feinziele- cele szczegółowe.
Lernaktivitäten- aktywność na lekcji.
Aktivitäten des
Lehrers- aktywność nauczyciela.
Sozial-
Form- formy.
Übungsmaterial – materiał (podręcznik lub książka ćwiczeń). Medien
Hilfsmittel – media i materiały pomocnicze.

Einführungsphase: faza wstępu.

-Begrüßung: pozdrowienie/przywitanie.

-Anwesenheit: obecność.

-Kontrolle der Hausaufgabe – Kontrola zadania domowego.

-Aufmunterungsphase: faza wprowadzeniowa.

Ich prüfe, ob ich die Hausaufgabe korrekt gemacht habe. Sprawdzam, czy zadanie domowe zostało wykonane.

Ich soll mich auflockern und auf die deutsche Sprache konzentrieren. Koncentracja na wprowadzeniu język*a niemiec-kiego.

Die Schüler stehen und antworten auch „Guten Tag“. Uczniowie wstają i odpowiadają także „dzień dobry“.

Die Schüler antworten:
„Ich bin da“/ „Ich bin nicht da“. Uczniowie odpowiadają : „Jestem, jej/jego nie ma“.

Die Schüler zeigen, ob sie die Hausaufgabe gemacht haben und dann lesen sie vor, wie sie sie gemacht haben.
Uczniowie pokazują, czy zadanie zostało wykonane, czytają na głos, jak wykonali zadanie.

Die Schüler auf eine Frage: „Welche Schulsachen kennst du?“ antworten. Sie können diese Schulsachn zuerst auf Polnisch sagen. Uczniowie odpowiadają na pytanie : „Jakie znasz przybory szkolne? Uczniowie mogą najpierw po polsku odpowiedzieć.

Ich begrüβe die Schüler herzlich und sage zu ihnen “Guten Tag“. Witam uczniów słowami „dzień dobry“.

Ich prüfe die Anwesenheit. Sprawdzam obecność.

Ich gehe durch die Klasse und prüfe, ob alle Schüler die Hausaufgabe gemacht haben.
Nauczyciel sprawdza czy wszyscy uczniowie wykonali zadanie.

Ich stelle die Frage auf und die Vorschläge schreibe ich an die Tafel Nauczyciel zadaje uczniom pytanie i propozycje zapisuje na tablicy.

Das Thema und Zielangabe. Tematyka i cel lekcji.
Ich weiß , was sie im Unterricht machen werden. Tematyka lekcji. Die Schüler notieren das Thema und das Ziel ins Hefte. Ucziowie zapisują temat lekcji.
Ich schreibe das Thema und das Ziel an die Tafel und gäbe die Übersetzung an. Nauczyciel zapisuje temat oraz cel lekcji i podaje polski odpowiednik tematu.

Frontal -unterricht

------------------------

--------------------------

Präsentationsphase – faza prezentacji.
Ich kann sagen, welche Schulsachen ich in der Schule brauche. Potrafię powiedzieć jakie przybory szkolne potrzebuję w szkole.

Aufgrund des multimedialen Präsentation kann ich die Schulsachen auf Deutsch nennen. Na podstawie prezentacji multimedialnej potrafię nazwać przybory szkolne po niemiecku.

Ich bereite das multimediale Präsentation – Schulsachen vor.

Plenum – forum klasy.

------------------

das multimediale Präsentation – SCHULSACHEN. Prezentcja multimedialna – przybory szkolne.

Übungsphase – faza zadań.
Aufgrund des multimedialen Präsentation kann ich die Wörter mit den Bildern verbinden und richtige Artikel schreiben. Na podstawie prezentacji multimedialnej potrafię połączyć słówka z obrazkami, które dotyczą przyborów szkolnych oraz prawidłowo napisać rodzajniki.

Ich kann sowohl bestimmte als auch unbestimmte Artikel im Nominativ und im Akkusativ einschreiben.

Ich kann sowohl im Singural als auch im Plural alle Schulsachen schreiben. Potrafię przybory szkolne zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej zapisać.

Ich kann richtig den Satz über Schulsachen bilden. Ich verwende die Form im Akkusativ. Potrafę prawidłowo budować zdania o przyborach szkolnych. Używam form w bierniku. Der – Den.

Die Schüler machen die Übungen: Sie sollen im Übungsbuch die Aufgabe machen. Die Aufgabe mit dem Thema SCHULSACHEN. Sie stellen auch die Fragen, wenn etwas unklar ist. Uczniowie wykonują zadania w książce ćwiczeń. Zadanie dotyczące Tematu „PRZYBORY SZKOLNE”. Uczniowie zadawają pytania jeśli coś jest dla nich nie jasne.

Die Schüler machen die Übungen im Übungsbuch. Uczniowie wykonują zadania w książce ćwiczeń.

Die Schüler schreiben die Schulsachen im Singular und im Plural. Sie stellen auch die Fragen, wenn etwas unklar ist.
Uczniowie zapisują przybory szkolne w liczbie mnogiej i liczbie pojedynczej. Stawiają pytania, jeśli coś jest dla nich nie jasne/ nie zrozumiałe.

Die Schüler ohne Probleme können alle Übungen machen. Uczniowie bez problemu potrafią wykonać zadania.

Ich erkläre eine Aufgabe, leiste meine Hilfe, lobe und korrigiere Fehler. Nauczyciel objaśnia zadania, pomaga, chwali i koryguje ewentualne błędy.

Ich erkläre die nächste Aufgaben. Ich leiste meine Hilfe, prüfe die Aufgaben, korrigiere sie und lobe die Schüler. Objaśniam, sprawdzam zadania, chwalę oraz koryguję uczniów.

Ich stelle Singular und Plural der Schulsachen vor und schreibe an die Tafel diese Formen. Nauczyciel przedstawia przybory szkolne w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej i zapisuje te formy na tablicy.

Ich erkläre die nächste Aufgaben. Ich leiste meine Hilfe, prüfe die Aufgaben, korrigiere sie und lobe die Schüler. Sprawdzam zadania, chwalę oraz koryguję uczniów.

EA – praca samodzielna.

EA – praca samodzielna.

Plenum – forum klasy.

EA – praca samodzielna.

Übungsbuch S.11,12/Ü 1, 2.

Übungsbuch S.12/Ü 3.

-----------------------+ ÜBUNGSBUCH S. 12/Ü 4 PLURAL – SINGULAR.

Kursbuch S. 16/Ü 8,9.
Übungsbuch S.13/Ü6, 7.

DAS BUCH – DIE BÜCHER
DAS LINEAL – DIE LINEALE

DER SPITZER – DIE SPITZER....

--------------------------

Anwendungs
phase – faza wykorzystania. Ich kann schulische Situationen erzählen und DIE Aufgabe richtig machen.
Die Schüler arbeiten in Paar. Sie sollen die schulische Situationen/ Probleme lösen – was sie brauchen?. Uczniowie pracują w parach. Powinni rozwiązać szkolne sytuacje/problemy – co oni porzebują? Ich erkläre die nächste Aufgaben. Ich leiste meine Hilfe, prüfe die Aufgaben, korrigiere sie und lobe die Schüler. Objaśniam, sprawdzam zadania, chwalę oraz koryguję uczniów.

PA – praca w parach.

--------------------

Musisz zmierzyć kawałek odcinka. Ich brauche ein Lineal.
Testphase – faza testu.

Ich teste mein Wissen. Sprawdzam wiedzę.

Die Schüler machen die Aufgabe, die die Schulsachen betriff. Uczniowie wykonują zadania, ktore dotyczą przyborów szkolnych. Ich verteile das zusätzliche Blatt, erkläre die nächste Aufgaben. Ich leiste meine Hilfe, prüfe die Aufgaben, korrigiere sie und lobe die Schüler. Rozdaję dodatkowe kartki, objaśniam, sprawdzam zadania, chwalę oraz koryguję uczniów.

EA – praca samodzielna

---------------------

Das zusätzliche Blatt – SCHULSACHEN.
Hausaufgabestellung – zadanie domowe. Ich weiß, was ich zu Hause machen soll. Znam treść zadania domowego. Die Schüler schreiben die Hausaufgabe ins Heft auf ,stellen Fragen falls nötig. Sie sollen SCHULSACHEN im Diagram heraussuchen. Uczniowie piszą zadanie domowe w zeszytach. Uczniowie powinni wyszukać w diagramie wszystkich przedmioty szkolne. Ich schreibe die Hausaufgabe an die Tafel und erkläre sie. Zapisuję zadanie domowe na tablicy.

Frontal – metoda frontalna

----------------------

DIAGRAM MIT DEN SCHULSACHEN

Kommentar des Lehrers: Komentarz nauczyciela.
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.