X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41546
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Teresa Przysiężniak

nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Samorządowym Przedszkolu w Izbicy

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016r.
Data zakończenie stażu: 31 maja 2019r.

Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:
1) Podniesienie jakości pracy przedszkola.
2) Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno - wychowawczych.
3) Własny rozwój zawodowy i nabywanie nowych kompetencji.
4) Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
5) Wspieranie rozwoju przedszkola.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (rozdział 3a - Awans zawodowy nauczycieli)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

1. Analizowanie procedur awansu zawodowego
(sporządzenie planu rozwoju, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, dokumentowanie przebiegu stażu, napisanie sprawozdania z realizacji Planu).
Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego.

Sposób dokumentowania: Plan Rozwoju Zawodowego, wniosek o rozpoczęcie stażu, sprawozdanie z realizacji tego Planu, materiały dotyczące awansu.
Spodziewane efekty: Zredagowany Plan Rozwoju Zawodowego, poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego,opracowane Sprawozdanie z realizacji Planu.

2. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego - kursy, warsztaty, konferencje. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych

Sposób dokumentowania: Zaświadczenia, dokumentacja posiedzeń Rady Pedagogicznej, lista obecności, protokoły
Spodziewane efekty: Rozwijanie własnych umiejętności, poszerzanie wiedzy specjalistycznej.

3. Wykorzystanie w pracy z wychowankami nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych na podstawie umiejętności zdobytych dzięki ukończeniu instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego.

Sposób dokumentowania: Zaświadczenia, zapisy w dzienniku zajęć.
Spodziewane efekty: Poszerzenie własnej wiedzy, wspomaganie pracy placówki, podniesienie jakości jej działalności.

4. Analiza i tworzenie dokumentacji przedszkolnej.

Sposób dokumentowania: Zgromadzone dokumenty.
Spodziewane efekty: Podniesienie jakości pracy przedszkola.

5. Samodzielne działania pogłębiające własną wiedzę i umiejętności.
Studiowanie literatury pedagogicznej – czasopism i książek dotyczących pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Sposób dokumentowania: Recenzje literatury, bibliografia, notatki
Spodziewane efekty: Poszerzenie własnej wiedzy.

6.Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu.
Praca w komisji statutowej oraz w komisji rekrutacyjnej .

Sposób dokumentowania: Protokoły, opracowane dokumenty, potwierdzenie dyrektora.
Spodziewane efekty: Podniesienie jakości pracy przedszkola.

7.Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela wychowawcy.
Udział i współorganizowanie imprezach ogólnoprzedszkolnych.
Organizowanie uroczystości grupowych.
Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
Organizowanie zebrań z rodzicami, indywidualne konsultacje z rodzicami.
Zorganizowanie warsztatów dla rodziców.
Organizowanie zajęć otwartych.
Włączanie rodziców w organizację uroczystości.
Organizowanie wycieczek.

Sposób dokumentowania: Potwierdzenia dyrektora, scenariusze uroczystości , protokoły zebrań z rodzicami, scenariusze zajęć otwartych.
Spodziewane efekty: Wspomaganie procesu nauczania.

8.Wspieranie dzieci ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi.
Prowadzenie zajęć wyrównujących i korygujących wszechstronny rozwój dziecka oraz wzbogacających umiejętności dzieci.

Sposób dokumentowania: Karty obserwacji dziecka, zapisy w dzienniku zajęć
Spodziewane efekty: Wyrównywanie szans dzieci.

9.Stosowanie aktywnych metod pracy z dziećmi.

Sposób dokumentowania: Zapisy w dzienniku zajęć
Spodziewane efekty: Większe zainteresowanie tematyką zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Opracowanie Planu Rozwoju oraz Sprawozdania jak również dokumentacji potwierdzającej przebieg stażu.

Sposób dokumentowania:Plan Rozwoju,Sprawozdanie z Planu Rozwoju Zawodowego.
Spodziewane efekty: Zdobycie kolejnego szczebla awansu.

2. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.

Sposób dokumentowania: Notatki własne
Spodziewane efekty: Aktualizacja posiadanych wiadomości.

3. Prowadzenie zajęć z użyciem programów komputerowych.

Sposób dokumentowania: Scenariusze zajęć.
Spodziewane efekty: Wzbogacenie działań edukacyjno -wychowawczych.

4. Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy.

Sposób dokumentowania: Scenariusze zajęć, opracowanie różnych dokumentów, planów przedszkolnych.
Spodziewane efekty: Wspomaganie procesu nauczania.

5. Korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w celu wyszukiwania informacji i programów służących poszerzaniu i aktualizowaniu własnej wiedzy dydaktyczno - wychowawczej.

Sposób dokumentowania: Notatki własne.
Spodziewane efekty: Szybkie uzyskiwanie nowych, oraz zaktualizowanych informacji.

6. Korzystanie ze środków audiowizualnych.
(Słuchanie bajek, utworów muzycznych z płyt CD, oglądanie bajek i filmów (DVD)).

Sposób dokumentowania: Zbiór własny.
Spodziewane efekty: Wspomaganie procesu nauczania.
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w przedszkolu materiałów edukacyjnych: scenariuszy zajęć, kart pracy, szablonów, scenariuszy imprez i uroczystości przedszkolnych, itp.

Sposób dokumentowania: Scenariusze, potwierdzenie dyrektora, opracowane i zgromadzone własne materiały, notatki itp.
Spodziewane efekty: Dzielenie się swoim doświadczeniem, podnoszenie jakości pracy placówki.

2. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli macierzystego przedszkola

Sposób dokumentowania: Potwierdzenie nauczycieli
Spodziewane efekty: Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

3. Obserwacja lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli.

Sposób dokumentowania: Potwierdzenie nauczycieli
Spodziewane efekty: Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

4. Umieszczenie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy.

Sposób dokumentowania: Zamieszczony Plan Rozwoju w Internecie.
Spodziewane efekty: Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie Programu Profilaktycznego przedszkola.

Sposób dokumentowania: Zatwierdzony program, potwierdzenie dyrektora
Spodziewane efekty: Wdrażanie programu do realizacji

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Promocja przedszkola
Organizowanie i współorganizowanie uroczystości rodzinnych, kiermaszu świątecznego, konkursów, festynów rodzinnych, uroczystości w grupie przedszkolnej.
Udział w konkursach organizowanych przez UG lub inne placówki oświatowe na terenie gminy.
Udział w konkursach ogólnopolskich.

Sposób dokumentowania: Scenariusze, zdjęcia, potwierdzenia
Spodziewane efekty: Promowanie przedszkola.

2. Uczestniczenie wraz z dziećmi w różnych formach kultury.

Nawiązanie współpracy z Biblioteką Publiczną w Izbicy oraz Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze.
Organizacja wycieczek (w tym jako kierownik wycieczki), wyjazdów do kina, teatru. Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wycieczek oraz uroczystości przedszkolnych.

Sposób dokumentowania: Dokumentacja wycieczek, zdjęcia
Spodziewane efekty: Bezpieczeństwo dzieci, rozbudzanie zainteresowań dzieci.

3. Prowadzenie obserwacji dzieci, poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, współpraca z rodzicami.

Sposób dokumentowania: Karty obserwacji, notatki z przeprowadzonych rozmów
Spodziewane efekty: Rozwiązywanie ewentualnie pojawiających się problemów.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z pedagogiem przedszkolnym.

Sposób dokumentowania:Potwierdzenie pedagoga przedszkolnego.
Spodziewane efekty: Podwyższenie jakości prowadzonych zajęć wychowawczych. Rozwiązywanie ewentualnych problemów.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Krasnymstawie.

Sposób dokumentowania: Zapisy w dzienniku, dokumentacja z PPP
Spodziewane efekty: Rozwiązywanie indywidualnych problemów dziecka, bezpośrednia pomoc dziecku, wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, udział w akcjach charytatywnych i społecznych. Nawiązanie współpracy z GOPS w Izbicy.

Sposób dokumentowania: Potwierdzenia, karty wycieczek, regulaminy
Spodziewane efekty: Podniesienie jakości pracy przedszkola.

4. Współpraca z nauczycielami przedszkola.

Sposób dokumentowania: Potwierdzenia nauczycieli
Spodziewane efekty: Korelacja działań i zadań dydaktyczno – wychowawczych.

5. Nawiązanie współpracy z policją, strażą pożarną i lekarzem
(Organizacja spotkań oraz wycieczek do miejsc pracy policjanta, strażaka, lekarza).

Organizowanie spotkań z osobami reprezentującymi ciekawe zawody.
(Zaproszenie przedstawicieli różnych zawodów).

Sposób dokumentowania: Scenariusze zajęć, zdjęcia
Spodziewane efekty: Wspomaganie procesu nauczania.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi wychowawcami, rodzicami.

Sposób dokumentowania: Potwierdzenie
Spodziewane efekty:Znajomość środowiska rodzinnego wychowanka, by móc właściwie rozpoznać i skutecznie rozwiązywać problemy.

2. Poznawanie środowiska wychowanków, diagnozowanie i rozwiązywanie na bieżąco zaistniałych drobnych problemów w grupie.

Spodziewane efekty:Znajomość środowiska rodzinnego wychowanka,by móc właściwie rozpoznać i skutecznie rozwiązywać problemy.

* Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.