X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41529
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
W OLSZTYNIE

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

W związku z zmianą stanowiska pracy na nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne od 11.12.2017r., plan rozwoju zawodowego sporządzony 01.09.2016r. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu. W poniższym aneksie znajdują się dodatkowe zadania wynikające z zajmowanego stanowiska.

Opiekun stażu:
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy, od 01.09.2016 r. do 31.05.2019 r.
mgr Aneta Gutowska
Nauczyciel kontraktowy
Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele szczegółowe:
1. ,,Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach”.
2. ,,Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”.
3. ,,Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”.
4. ,,Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”.
5. ,,Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 191, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2013r. poz. 393 ).

ZADANIA I FORMY REALIZACJI WYNIKAJĄCE Z PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
(Tabela - red.)

1. Poznanie procedur osiągnięcia awansu zawodowego. analiza dokumentów prawa oświatowego wrzesień 2016 znajomość procedur
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. podpisanie kontraktu
z opiekunem stażu wrzesień 2016 kontrakt
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. gromadzenie materiałów
i dokumentów cały okres stażu dokumenty potwierdzające realizację założeń planu rozwojowego
4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. przygotowanie sprawozdania czerwiec 2019 sprawozdanie

§ 7.ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie zasad organizacji i funkcjonowania szkoły. Analiza dokumentacji:
 Statut Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego
w Olsztynie
 Program Wychowawczy Szkoły
 Wewnątrzszkolny System Oceniania
 Szkolny Program Profilaktyki wrzesień/październik
aktualizacja Statutu Szkoły 01.12.2017r.
notatki potwierdzone przez opiekuna stażu
2. Uczestniczenie w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych i opiekuńczych szkoły.  udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
 udział w pracach Zespołu Wychowawczego
 udział w pracach zespołu Nauczycieli Specjalistów
 udział w pracach Zespołu Promocji cały okres stażu

harmonogram spotkań lista obecności

potwierdzenie opiekuna stażu
3. Współpraca z rodzicami.  rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami poprzez spotkania indywidualne oraz zebrania z rodzicami na bieżąco dziennik, zeszyt do korespondencji ucznia,
dziennik elektroniczny „Librus”
4. Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych.  wdrażanie Szkolnego Programu Wychowawczego
 wdrażanie Programu Profilaktyki
 współpraca
 uczestnictwo w zainicjowanych przez szkołę spotkaniach np. z Policą, Strażą Pożarną itp.
 współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielem współorganizującym kształcenie specjalne, logopedą
psychologiem szkolnym,
z wychowawcami klas i świetlicy oraz z innymi nauczycielami cały okres stażu
potwierdzenie opiekuna stażu

dziennik
5. Współorganizacja imprez.  Współorganizowanie z innymi nauczycielami: apeli okolicznościowych, przestawień itp. cały okres stażu dziennik
6. Współorganizowanie imprez środowiskowych.  Dzień Otwarty Szkoły
 Festyn Szkolny cały okres stażu dziennik
7. Współpraca przy organizacji działań społecznych.  współpraca z Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie,
 włączenie się do akcji „Marzycielska Poczta”
 akcja zbierania nakrętek
w ramach pomocy chorym dzieciom
 działania na rzecz szkoły i schroniska dla zwierząt w Olsztynie cały okres stażu podziękowania

potwierdzenie przez opiekuna stażu

zaświadczenie z schroniska
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym  Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
nr 1 w Olsztynie, Stowarzyszeniem Wyjątkowe Serce, Specjalistycznym Ośrodkiem Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży z wadą słuchu PZG
w Olsztynie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie, Warmińsko – Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie cały okres stażu dziennik
9. Realizacja potrzeb rozwojowych wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.  Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów poprzez rozmowy
z rodzicami i uczniami
 Zapoznanie się z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – pedagogicznej (wdrażanie zaleceń)
 pomoc w odrabianiu prac domowych
 wpieranie uczniów w różnych formach rozwoju
 zajęcia rewalidacyjne
 zajęcia o charakterze terapeutycznym na bieżąco notatki własne
10. Poszerzanie wiedzy oraz umiejętności uczniów.  udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych
 prowadzenie zajęć komputerowych dla uczniów I etapu edukacyjnego
„Zostań czarodziejem programowania” harmonogram spotkań

styczeń 2018 – grudzień 2018

dziennik, podziękowania

§ 7.ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.  udział w formach doskonalenia zawodowego: Radach Szkoleniowych
 udział w warsztatach szkoleniowych Zespołu Opiekuńczego Świetlic
 udział w warsztatach Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej
 udział w szkoleniach Zespołu Nauczycieli Specjalistów i Zespołu Wychowawczego
 udział w różnych pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego
 ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Przyroda” harmonogram spotkań

ustalone przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli

styczeń 2017 zaświadczenia, listy obecności

zaświadczenia

dyplom
2. Doskonalenie warsztatu i metod w pracy pedagogicznej.

 obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli
 gromadzenie, a także aktualizacja własnej biblioteki
 stosowanie aktywnych metod i form nauczania
 poszukiwanie i dobieranie różnorodnych metod oraz narzędzi w procesie dydaktycznym
 przygotowywanie konspektów i scenariuszy cały okres stażu

notatki potwierdzone przez opiekuna stażu, scenariusze zajęć, przykłady stosowanych metod, spis literatury, fotografie, pomoce dydaktyczne
3. Studiowanie literatury metodycznej, psychologicznej, pedagogicznej.  poszerzenie wiedzy
z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych cały okres stażu spis literatury, notatki potwierdzone przez opiekuna stażu
4. Wykorzystanie technologii informacyjnej
i komputerowej w praktyce.  nabywanie
i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
 wykorzystanie Internetu
do tworzenia ciekawych scenariuszy (portale edukacyjne)
 przygotowanie materiałów dydaktycznych na komputerze
 przygotowanie dyplomów, podziękowań
 dokumentowanie przebiegu stażu
 publikacja scenariuszy zajęć
 bieżące śledzenie zmian
w prawie oświatowym oraz Karcie Nauczyciela cały okres stażu scenariusze zajęć, podziękowania, zaświadczenia, dyplomy, strony portali edukacyjnych, dokumentacja świetlicy

§ 7.ust. 1 pkt 3
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 pkt 2 i ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której odbywa staż.

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
1. Analiza dokumentacji dotyczącej przepisów oświatowych.  Rozporządzenie MEN z dnia 01.03.2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 Karta Nauczyciela
 Ustawa o Systemie Oświaty
 Publikacje dotyczące zasad ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
 Rozporządzenie MEN z dnia 24.07.2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r.w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach. cały okres stażu notatki potwierdzone prze opiekuna stażu
2. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw dziecka.  Analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka cały okres stażu notatki potwierdzone przez opiekuna stażu

Olsztyn, 11.12.2017 r. Opracowała: mgr Aneta Gutowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.