X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41216
Przesłano:

Ekspresja wykonawcza w polskiej pieśni romantycznej na przykładzie "Dwojaki koniec" - Fryderyka Chopina oraz "Przyczyna" Stanisława Moniuszki

SCENARIUSZ LEKCJI
Nauczyciel : Agnieszka Brylewicz
Temat : Ekspresja wykonawcza w polskiej pieśni romantycznej na przykładzie „Dwojaki koniec”- Fryderyka Chopina oraz „Przyczyna” Stanisława Moniuszki
Cel dydaktyczny główny:
Uczeń wykonuje utwory z sugestywną ekspresją, stosując znane elementy techniki wokalnej.
Cele szczegółowe
1.poznawcze: - uczeń prawidłowo frazuje, zachowując logikę tekstu literackiego - uczeń poprawne interpretuje jego znaczenie i umie właściwie dobrać środki techniczne - uczeń zna cechy stylu romantycznego(zmienność dynamiki, barwy i tempa), oraz umie je właściwie zastosować - uczeń zna pojecie ,,rubato” i stosuje je prawidłowo
2. kształcące: - uczeń potrafi poprawnie posługiwać się techniką ,,legato” oraz prawidłową artykulacją z wykorzystaniem przewagi rezonansu głowowego. - uczeń rozwija umiejętność płynnej dynamiki od p do f w całej skali głosu w oparciu o technikę ,,appoggio” - uczeń pogłębia umiejętność wydobycia odpowiednich rodzajów zabarwienia dźwięku - uczeń posługuje się prawidłową artykulacją z wykorzystaniem rezonansu poszczególnych głosek.
3.wychowawcze:
- uczeń poznaje polski dorobek kulturalny - uczeń rozwija wiedzę na temat wkładu polskich kompozytorów do rozwoju światowej liryki wokalnej (200-setna rocznica urodzin St. Moniuszki) - uczeń pobudza wyobraźnię muzyczną i stosunek emocjonalny do wykonywanych utworów - uczeń podejmuje działania sceniczne
Formy: - praca indywidualna - praca z akompaniamentem

Metody: - wykład problemowy i konwersatoryjny - ćwiczeniowo - praktyczne - eksponujące - pokaz - percepcyjna - aktywizujące – ekspresji i impresji

Tok szczegółowy lekcji
1. Powitanie
2. Rozśpiewanie
- wprowadzenie wprawek ze skokami o dużym ambitusie
3. Sprawdzenie zadania domowego –
- poprawa techniki ,,legato” przy pokonywaniu dużych interwałów w wybranych fragmentach utworów
4. Wykład problemowy:
- charakterystyczne cechy Romantyzmu, omówienie
- ,,rubato” jako środek wyrazu w pieśni romantycznej
5. Wykład konwersatoryjny:
- odczytanie tekstu pieśni Fr. Chopina ,,Dwojaki Koniec” i St. Moniuszki ,,Przyczyna” z zastosowaniem poprawnego frazowania
- wyznaczenie podmiotów logicznych wspólnie z uczniem
- dyskusja na temat treści i poprawności jego przekazu
- rozmowa na temat emocji, jakie powinny towarzyszyć wykonaniu pieśni ,,Dwojaki koniec” i ,, Przyczyna”
- upewnienie się o zrozumieniu przez uczennicę celów realizowanych na lekcji
6.Ćwiczenia praktyczne z towarzyszeniem akompaniamentu przy stałej kontroli prawidłowej postawy oraz niwelowaniu zbędnych napięć mięśniowych :
- prawidłowej pracy oddechu(,,appoggio”)
- łączenia rejestrów z przewagą rezonansu głowowego
- śpiewu ,,mezza voce”
- wprowadzenia zmienności dynamiki, tempa i zabarwienia dźwięku
- ćwiczenia w ruchu

7. Pobudzenie większej ekspresji w wykonywanych utworach z pomocą:
- wywołania intensywnych emocji
- większej identyfikacji z podmiotem lirycznym
- wprowadzenia prawdziwych intencji oraz elementów ruchu scenicznego

8. Podsumowanie i ocena lekcji
- podkreślenie osiągniętych celów
- wskazanie potrzeby pracy nad słabszymi fragmentami

9. Zadanie pracy domowej
- dalsza praca nad elastycznością dynamiki, tempa i zróżnicowaniem zabarwienia głosu

10. Sposób ewaluacji:
- kryteria: zgodność z podstawą programową
- wskaźniki: rozumienie zadania poprzez sposób jego realizacji przez ucznia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.