X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41097
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Ewelina Breza
Miejsce pracy: Zespół Kształcenia w Łubianie
Dyrektor: mgr Mirosław Pepliński
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Przedstawiam projekt planu zawodowego na nauczyciela mianowanego z religii.
mgr Ewelina Breza
nauczyciel religii

Zespół Kształcenia w Łubianie

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2016 – 31.05.2019)

Łubiana, dn. 01 września 2016r.
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 01.12.2004r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.§ 7.1.1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. 1.Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
2.Uczestnictwo bądź współpraca w stałych szkolnych komisjach przedmiotowych oraz doraźnie powoływanych (komisje egzaminacyjne.)
3.Współpraca z Dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym dotycząca współorganizowania imprez, konkursów, wycieczek.
4.Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizacji imprez szkolnych, środowiskowych, konkursów.
4.Współpraca z Radą Rodziców.
5.Kontakty z rodzicami.
6.Konsultacje z pedagogiem szkolnym w sprawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wychowawcami klas.
7.Współpraca z biblioteką szkolną.
Korzystanie z księgozbioru na użytek własny oraz pracy dydaktyczno- wychowawczej. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Według terminarza.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Według potrzeb Potwierdzenie obecności

Potwierdzenia

Potwierdzenia

Potwierdzenia

Potwierdzenia

Potwierdzenia

Potwierdzenia

Potwierdzenia
1. 2.§ 7.1.2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Udział w konferencjach przedmiotowo-metodycznych organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie.

2. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
3. Udział w różnego rodzaju warsztatach metodycznych, konferencjach i seminariach z zakresu metodyki, dydaktyki i wychowania.
4. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki prowadzenia katechezy.
5. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy – budowanie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych.
Hospitowanie lekcji nauczyciela religii i nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz prowadzenie lekcji otwartych dla stażystów i innych nauczycieli. 2016/2019 r.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Według terminarza Zaświadczenie

Zaświadczenia

Bibliografia metodyczno – przedmiotowa

Teksty, czasopisma, materiały ewangelizacyjne.

Arkusze hospitacyjne, scenariusze, Potwierdzenia

.
§ 7.1.3.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. Analiza dokumentacji.
o Karta Nauczyciela.
o Rozporządzenia MENiS z 01.12.2004r.
o Rozporządzenie MEN z 19. kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
o Ustawa o systemie oświaty.
o Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, prasa oświatowa, Internet)
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego na podstawie lektury czasopism oświatowych i publikacji na stronach www. 2016 r. -2019r.

Cały okres stażu

Teksty rozporządzeń, notatki.
1. § 7.2.1.Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tym działaniu. Współpraca z opiekunem stażu.
o Zawarcie kontraktu.
o Ustalenie terminów spotkań i konsultacji z opiekunem.
o Hospitacja lekcji opiekuna stażu i ich omówienie.
o Samoocena pracy i osiągnięć – określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
o Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o ich wartości merytoryczne.
o Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny – tworzenie lub gromadzenie gotowych rozkładów materiałów i planów wynikowych
o Opracowanie i stosowanie przedmiotowego systemu oceniania z religii korelującego z WSO.
o Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
o Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, plansze, testy, prezentacje multimedialne.
o Doskonalenie warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami i kontakty międzyszkolne
3. Publikowanie własnych prac.
o Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych, oraz dokumentacji informacyjno-sprawozdawczej. Wrzesień 2016r.
Raz w miesiącu.

Raz na trzy miesiące.

Po każdym roku pracy.

W ciągu całego roku szkolnego.

2016/2019r. Cały okres stażu Kontrakt

Terminarz spotkań, notatki.

Notatki z hospitacji.

Notatka

Dokumentacja w postaci pomocy dydaktycznych, programów, rozkładów, PSO, zdjęć.

Potwierdzenie pisemne.

Dokumenty szkolne.
1. § 7.2.2.Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Promowanie szkoły oraz środowiska lokalnego poprzez organizowanie przedsięwzięć promujących szkołę
2. Reprezentowanie szkoły poprzez występy dzieci w środowisku lokalnym.
3. Współpraca z katechetami w parafii i grupami parafialny.
4. Współorganizowanie i współudział w uroczystościach szkolnych.
5. Organizowanie bądź współudział w wycieczkach i wyjazdach szkolnych, klasowych.
6. Organizowanie bądź współorganizowanie szkolnych konkursów i turniejów wiedzy..
7. Współorganizowanie uroczystości szkolno-kościelnych i dni wychowawczo -rekolekcyjnych.
8. Przygotowanie uczniów do sakramentów.
9. Przygotowanie uczniów do konkursów. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów.
10. Przygotowanie gablot i gazetek ściennych o tematyce ewangelizacyjnej i kulturalnej.
11. Zainteresowanie aktualnymi problemami społecznymi, lektura czasopism, prasy lokalnej.
12. Rozwiązywanie aktualnych problemów natury wychowawczej na forum klasy bądź też poza nią.
Zbiórka charytatywna np. dla domu dziecka. Według terminarza.

2016/2019 r.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Według terminarza.

Według terminarza.

Dwa razy w roku szkolnym.

Według terminarza.

Cały okres stażu

Według potrzeb

Zdjęcia, dokumentacja

Zaświadczenia

Zaświadczenia

Zaświadczenia

Zaświadczenia

Dokumentacja pisemna, zdjęcia

Sprawozdania, zdjęcia, kopie.

Zaświadczenie

Dokumentacja pisemna, zdjęcia
Potwierdzenia
Dyplomy.
Zdjęcia

Kopie artykułów.

Dokumentacja
1. § 7.2.3.Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Korzystanie ze szkolnej strony internetowej i poczty elektronicznej w kontaktach z partnerami szkoły.
2. Współtworzenie wraz z nauczycielami informatyki oraz uczniami strony internetowej o działalności naszej szkoły.
3. Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej przy pomocy komputera – pisanie konspektów, sprawozdań.
5. Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej (lekcje z Internetem, ankiety, zadania)
6. Korzystanie z nowości dydaktycznych na stronach www, portali katolickich i wykorzystywanie ich na lekcjach (karty pracy, testy). Dzielenie się pozyskaną wiedzą i materiałami z innymi nauczycielami.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Strona www

Testy, konspekty,

Sprawozdania, konspekty.

Konspekty.

Spis stron www

1. § 7.2.4.Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
o Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
o Korzystanie z publikacji na stronach www poświęconych nauczaniu i wychowaniu w szkole, materiałów ewangelizacyjnych, śledzenie nowości wydawniczych w Internecie.
o Uzupełnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania uczniów do prezentacji siebie na forum.
o Aktywna praca nad samokształceniem i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
o Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania charakteru.
o Sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez, wycieczek.
o Realizacja zadań wychowawczych podczas spotkań ewangelizacyjnych.
Pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych, utrzymywanie porządku na terenie szkoły. Cały okres stażu

Cały okres stażu Kopie artykułów, wydruki ze stron www

Dokumentacja szkolna
1. § 4.2.6.Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i ich modyfikacji: Statut Szkoły, Plan dydaktyczno-wychowawczy, Plan rozwoju szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania. Wdrażanie regulaminów wewnątrzszkolnych.
Analiza przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu. XI,XII 2016r. oraz przez cały okres stażu

Cały okres stażu Kopia statutu i WSO, notatki

Dokumentacja szkolna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.