X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41091
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

I. Dane osobowe:

II. Staż:

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Czas trwania: 2 lata i 9 miesięcy
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Krystyna S.
Imię i nazwisko dyrektora: mgr Barbara K.

III. Cel stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

IV. Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz.393).

V. Plan działania:

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Termin realizacji: Wrzesień 2016r.

2.Współpraca z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu określającego przejrzyste warunki współpracy.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Termin realizacji: Wrzesień 2016r.

3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi i omówienie zajęć.
Termin realizacji: cały okres stażu.

4.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły.
Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych, konsultacja z opiekunem stażu, ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć.
Termin realizacji: cały okres stażu.

5.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, kart hospitacyjnych.
Termin realizacji: cały okres stażu.

6.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych.
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych, w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu metodyki i problematyki wychowawczej uczniów.
Termin realizacji: cały okres stażu.

7.Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki zajęć.
Dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Opracowywanie planów pracy, rozkładów materiału.
Prowadzenie kart obserwacji dzieci.
Termin realizacji: cały okres stażu.

8.Doskonalenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy.
Samodzielne pogłębianie wiedzy poprzez czytanie literatury i czasopism psychologiczno – pedagogicznych.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, dyplomów, zaproszeń itp.
Termin realizacji: cały okres stażu.

9.Udział w życiu kulturalnym szkoły. Aktywny udział w uroczystościach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych.
Przygotowywanie dekoracji i gazetek ściennych.
Termin realizacji: cały okres stażu.

10.Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań.
Zgodnie z potrzebami szkoły i prowadzonymi w szkole projektami.
Termin realizacji: cały okres stażu.

11.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju z uwzględnieniem zmian i modyfikacji.
Termin realizacji: Maj 2019r.

12.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z wymaganą dokumentacją.
Sporządzenie wniosku i przygotowanie dokumentacji.
Termin realizacji: Maj 2019r.

§7.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

13.Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów, współpraca z rodzicami.
Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową, współpraca ze szkolną Radą Rodziców).
Konsultacje z innymi nauczycielami.
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, indywidualne rozmowy z uczniem.
Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach szkolnych.
Termin realizacji: cały okres stażu.

14.Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.
Prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów chętnych.
Konsultacje dla uczniów z trudnościami w nauce.
Przygotowywanie uczniów do różnorodnych konkursów.
Organizowanie uroczystości klasowych.
Przygotowywanie uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza imprez, zabaw, ognisk, wspólnych wyjazdów i wyjść.
Termin realizacji: cały okres stażu.

15.Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki.
Udział w akcjach Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi itp.
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę.
Termin realizacji: cały okres stażu.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

16.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, rozkładów materiału, planów pracy, itd.
Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy), dyplomów, ogłoszeń, zaproszeń itp.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych dla dzieci.
Komunikowanie się z rodzicami przez Facebooka, zamieszczanie fotorelacji z ważnych wydarzeń z życia klasy.
Termin realizacji: cały okres stażu.

17.Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.
Wykorzystywanie portali edukacyjnych w samokształceniu i doskonaleniu pracy własnej.
Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
Konsultacje z nauczycielem informatyki.
Termin realizacji: cały okres stażu.

18.Publikacje w Internecie .
Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.
Termin realizacji: Październik 2016r.

§ 7.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty, pomocy społecznej realizowanych zadań przez nauczyciela.

19.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Samodzielne studiowanie fachowej literatury.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, warsztatach, szkoleniach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych.
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, pedagogicznej.
Termin realizacji: cały okres stażu.

20.Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
Pedagogizacja rodziców.
Przeciwdziałanie konfliktom, integrowanie grupy.
Rozmowy wychowawcze z uczniami.
Indywidualizacja pracy uczniów, dobieranie form i metod w zależności od potrzeb ucznia.
Stosowanie metod aktywizujących uczniów.
Wymiana spostrzeżeń, uwag w formie dyskusji podczas zebrań RP i spotkań Zespołu Samokształceniowego.
Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.
Termin realizacji: cały okres stażu.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

21.Poznawanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu przepisów prawnych dotyczących systemu oświaty.
Analiza podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach.
Zgromadzenie podstawowych aktów prawnych.
Termin realizacji: cały okres stażu.

22.Dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej.
Udział w Radach Pedagogicznych poświęconych tworzeniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych.
Termin realizacji: cały okres stażu.

........................................ ........................................
Podpis opiekuna stażu Podpis nauczyciela odbywającego staż

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.