X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4108
Przesłano:

Autoprezentacja dorobku zawodowego

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
ZESPOŁU SZKÓŁ W MŚCISZEWICACH
mgr Tamara Walczak-Lubińska

AUTOPREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO
W ROKU SZKOLNYM 2006/2007
(sporządzona na podstawie Planu Rozwoju Zawodowego)

(Poniższe treści pierwotnie umieszczono w tabeli - dop. red.)

§ 7 ust. 2, pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Zadania do realizacji

Formy realizacji
Osoby współdziałające
1.Współpraca z opiekunem stażu i dyrektorem szkoły.

• Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli .
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• Prowadzenie lekcji hospitowanych przez dyrektora szkoły. nauczyciel przyrody,
-II-
-II-

-II-
dyrektor szkoły,

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Opracowanie scenariuszy ( „Pasowanie na gimnazjalistę Zespołu Szkół w Mściszewicach”, „ Dzień Ziemi”) i przygotowanie według nich uroczystości szkolnych.
• Opracowanie Programu Szkolnego Koła Przyrodniczego.
• Opracowanie Regulaminu i Statutu Biblioteki Szkolnej.
• Opracowanie Planu Pracy Biblioteki Szkolnej.
• Opracowanie Planu Wychowawczego dla klasy III b gimnazjum i tematyki godzin wychowawczych.
• Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z biologii i chemii w gimnazjum.
• Opracowanie Wewnętrznego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Mściszewicach.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy.
• Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteczki przedmiotowej, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanymi środkami dydaktycznymi.

nauczyciel języka polskiego,
nauczyciel matematyki,
nauczyciel wychowania fizycznego,
---
---
nauczyciel historii,
---
---
nauczyciel przyrody ,
nauczyciel nauczania zintegrowanego,
---
---

3. Doskonalenie zawodowe-pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Ukończone kursy i szkolenia:
• szkolenie: ”Pracownie komputerowe dla szkół”.
• kurs komputerowy dla nauczycieli,
• szkolenie: ”Wykorzystanie technik komputerowych w procesie oceniania ucznia gimnazjum”
• multimedialny kurs dla nauczycieli: „Jak łatwo zastosować pomiar w praktyce?”,
• kurs: ”Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych oraz badań osiągnięć uczniów w podnoszeniu jakości pracy szkoły”,
• szkolenie z zakresu Pomocy Przedmedycznej,
• szkolenie w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
• szkolenie Trenerów Edukacji Ekologicznej,

4.Aktywne uczestnictwo w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. • Opracowanie zadań i narzędzi pomiarowych wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły w obszarze III.3
• Opracowanie Planu Pracy Nauczycieli Przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i realizowanie poszczególnych zadań według planu
( patrz sprawozdanie z planu).
• Uczestnictwo w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych. nauczyciel przyrody,nauczyciel języka polskiego,

nauczyciel przyrody, nauczyciel matematyki,

---
5.Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty prac i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań. • Nanoszenie korekt i uzupełnień do planów dydaktycznych nauczanych przedmiotów na podstawie planów naprawczych.
• Wprowadzanie do planów dydaktycznych zadań strategicznych na dany rok szkolny, umieszczanie w planie i realizacja treści ścieżek międzyprzedmiotowych,
• Aktywny udział w opracowaniu narzędzi przydatnych do obserwacji lekcji, formułowanie wniosków pohospitacyjnych.
---
---
---
6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej • Prowadzenie dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć koła przyrodniczego, dziennika biblioteki szkolnej, księgi głównej biblioteki szkolnej, księgi broszur i podręczników, księgi zbiorów specjalnych, rejestru czasopism, arkuszy ocen.
---

§ 7 ust. 2,pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1.Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów. • Współorganizowanie Dnia Dziecka, Dnia Otwartego, Dnia Ziemi, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
• Zorganizowanie i przygotowanie uczniów do następujących konkursów:
-szkolnego konkursu czytelniczego : ”Potyczki Brzechwy i Tuwima”,
-szkolnego konkursu plastyczno-czytelniczego: ”Bohaterowie naszych lektur”,
-szkolnego konkursu biologicznego: „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
-szkolnego konkursu ekologicznego.
• Przeprowadzenie eliminacji szkolnych Olimpiady Zdrowia.
• Praca w komisjach konkursowych (Konkurs Wiedzy Pożarniczej).
• Zorganizowanie spotkania z panią Sabiną Itrych przedstawicielką Klubu Pracy w Sulęczynie.
• Społeczne prowadzenie zajęć koła przyrodniczego.
• Społeczne prowadzenie zajęć wyrównawczych z biologii i chemii organizowanych niecyklicznie na prośbę uczniów

wychowawcy klas,
nauczyciel historii,
---
nauczyciel historii,
---
nauczyciel przyrody,
---
---
2.Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych. • Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi:
-Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
-Posterunkiem Policji w Sulęczynie,
- Powiatowym Urzędem Pracy w Kartuzach.

3.Poznanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów, w celu udzielania pomocy uczniom potrzebującym. • Prowadzenie dodatkowego dożywiania.
• Zorganizowanie bezpłatnych podręczników z biologii i chemii dla uczniów najbiedniejszych.
• Zorganizowanie kiermaszu taniej ksiązki i kiermaszu używanych podręczników
dyrektor szkoły,
---
nauczyciel historii,


§ 7 ust. 2, pkt 3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1.Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej. Udział w kursach i szkoleniach:
• szkolenie: ”Pracownie komputerowe dla szkół”,
• kurs komputerowy dla nauczycieli,
• szkolenie: ”Wykorzystanie technik komputerowych w procesie oceniania ucznia gimnazjum”.

2.Korzystanie z programów komputerowych i Internetu w praktyce szkolnej. • Instalacja i obsługa programu; „Bibliotekarz”.
• Obsługa programu Microsoft Office – opracowanie sprawdzianów, scenariuszy lekcji, sprawozdań, podań, wniosków, zestawień, dyplomów.
• Wykorzystanie internetu, encyklopedii multimedialnych do opracowywania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
nauczyciel bibliotekarz,


§ 7 ust. 2, pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. • Udział w Radach Szkoleniowych.
• Praca w Zespole Samokształceniowym.
grono pedagogiczne
nauczyciele zespołu samokształceniowego,

2.Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych. • Realizowanie programu wychowawczego na lekcjach wychowawczych.
• Współtworzenie Profilaktycznego Programu Naprawczego i realizacja zadań z niego wynikających.
• Pedagogizacja rodziców
• Organizowanie imprez klasowych i szkolnych: Andrzejki ,Wigilia, uroczystość i zabawa z okazji pożegnania gimnazjalistów.
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych:
- wyjazd do Sulęczyna na koncert Piotra Lubertowicza,
- wyjazd na Dni Otwarte do Kościerzyny Sierakowic i Kartuz,
- wyjazd na majówkę z Wybickim do Będomina,
- wyjazd na wycieczkę do Torunia,
- opieka podczas dyskoteki szkolnej zorganizowanej z okazji zbiórki pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
• Praca w zespole do spraw wyboru mundurków szkolnych na rok szkolny 2007/2008:
- wybór i prezentacja oferty,
- przeprowadzenie głosowania,
- sporządzenie protokołu z głosowania,
- prezentacja wyników głosowania na forum szkoły.
• Realizacja ścieżek edukacyjnych ( uwzględnianie treści ścieżek edukacyjnych w nauczaniu biologii i chemii)
• Pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych
• Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów: wywiadówki,
konsultacje, spotkania indywidualne. ---
nauczyciel języka polskiego,
---
nauczyciel informatyki,
nauczyciel historii,
nauczyciel języka polskiego,
nauczyciel informatyki,
nauczyciel matematyki,
nauczyciel historii,
nauczyciel nauczania zintegrowanego,
nauczyciel muzyki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.