X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16723
Przesłano:

Autoprezentacja dorobku zawodowego - nauczyciel mianowany

Nazywam się Joanna Brygier i jestem nauczycielem zatrudnionym w Szkole Policealnej nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego od 1 września 2006 roku. Przedmioty których uczę to modelarstwo protetyczne oraz technika dentystyczna.

W czerwcu 2007 roku w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego.

W marcu 2008 roku obroniłam tytuł magistra podczas egzaminu na kierunku Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym.

Z dniem 1 września 2009 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stopień nauczyciela mianowanego, który zakończyłam 31 maja bieżącego roku. Swoją pracę w kierunku realizacji uzyskania stopnia mianowania rozpoczęłam od wytyczenia sobie zadań jakie chciałam osiągnąć oraz jakie przede mną stawiała ustawa. Sporządziłam Plan Rozwoju Zawodowego, w którym uwzględniłam zadania odpowiadające potrzebom szkoły oraz moim predyspozycjom. Plan był tak skonstruowany, by mobil ozwał mnie wciąż do oraz aktywniejszej pracy. Następnie plan został zatwierdzony przez dyrektora szkoły, panią Iwonnę Kozłowską.

W tym momencie, chciałabym Państwu zaprezentować mój dorobek
zawodowy, przez pryzmat 5 umiejętności, jakie powinien posiąść każdy nauczyciel kontraktowy, dla uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

UMIEJĘTNOŚĆ 1

Czyli organizacja i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także ocenianie skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach

Po zatwierdzeniu przez dyrektora mojego Planu rozwoju zawodowego nawiązałam współpracę z opiekunem stażu- panią Marzeną Tarnowską Rogalską. Wspólnie określiłyśmy jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zasady współpracy, które dotyczyły partnerstwa, obiektywizmu, systematyczności i planowości działania. Razem także dokonałyśmy analizy przepisów prawa oświatowego dotyczącego wymagań wobec mnie jako nauczyciela kontraktowego.

Współpraca z opiekunem układała się bardzo dobrze- zgodnie z kontraktem, każdego miesiąca odbywały się zajęcia podczas których mogłam obserwować swojego opiekuna stażu podczas zajęć, Raz na dwa miesiące, opiekun wizytował moje lekcje. Dzięki tym działaniom pogłębiłam i zaktualizowałam swoją wiedzę- w czasie naszych konsultacji omawiane były prowadzone lekcje i rozwiązywane bieżące problemy. Opiekun stażu zawsze służył mi cennymi wskazówkami, które ja uwzględniałam w praktyce.

Dążąc do poszerzania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności w sferach dydaktycznej i wychowawczej brałam udział w licznych szkoleniach w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego a także w wielu kursach i warsztatach w ramach szkolenia zewnętrznego. Z listy odbytych szkoleń najbardziej sobie cenię kursy:

• Efektywne komunikowanie się w szkole, jak budować dobre relacje
• Wychowawca klasy, kurs organizowany przez Instytut Europejski w Warszawie
• Wizerunek nauczyciela we współczesnej szkole, który pokazał jak
bardzo ważny jest wygląd nauczyciela w ocenie ucznia
• Motywowanie uczniów do nauki
• Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki, który pobudził mnie do dogłębniejszego zbadania problemu nerwic i słabych wyników w nauce jednej z moich uczennic.
•Na koniec: „koordynator zespołu do spraw psychologiczno-
pedagogicznych” który stanowił dla mnie uzupełnienie kursu dot. umiejętności psychologiczno-pedagogicznych.

Inne kursy w których brałam udział to:

• „Analiza i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w
doskonaleniu efektów kształcenia”
• „Metodyka tworzenia testów sprawdzających w kształceniu zawodowym
w kontekście egzaminów zewnętrznych”
• „Nowe wyzwania w edukacji- od podstawy programowej do kompetencji
ucznia”
• „Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”
• „Napalanie ceramiki w systemie Ceramage”
• „Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć”
• „Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć”
• „Szkolenie w zakresie udzielania Pierwszej Pomocy w nagłych
wypadkach”
•„Jak zaprezentować swój dorobek zawodowy przed komisją
egzaminacyjną?”

W ramach doskonalenia zawodowego rozpoczęłam także studia
podyplomowe na kierunku Mediacja społeczna. Były to studia prowadzone przez wykładowców Katedry Pedagogiki Społecznej przy wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Studia te skierowane były do nauczycieli i pracowników oświaty. Trwały 3 semestry i zakończyły się w czerwcu 2011 roku obroną dyplomu. Praca dyplomowa- polegał na napisaniu projektu. Mój projekt napisany w konsultacji z profesor Lucyną Telka nosił tytuł „Etyka- kluczem do zwiększenia świadomości zawodowej wśród przyszłych techników dentystycznych”. Projekt ten dotyczył zdrożenia zasad etyki do szkoły, przy wykorzystaniu wiedzy filozoficznej, etycznej oraz psychologicznej. Projekt ten zakładał także trening komunikacji interpersonalnej, mediacji i negocjacji.

Wśród szkoleń odbywających się w zakresie szkolenia Rad pedagogicznych
najbardziej cenię sobie kurs „emisja i higiena głosu”, który nauczył mnie, jak
właściwie pracować i dysponować głosem, w jaki sposób go modulować i nie
obciążać.
Inne kursy :


I. 2009 / 2010
„Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela”
„Analiza Wyników egzaminów zawodowych”
„Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”
„Ewaluacja wewnętrzna w szkole. Cz I”
„Ewaluacja wewnętrzna w szkole. Cz II”

• II. 2010 / 2011:
• „Zmiany w prawie oświatowym”
• „Ewaluacja pracy nauczyciela: planowanie, realizacja, wykorzystanie
wyników”
• „Hospitacja diagnozująca procedurę doskonalenia jakości pracy
placówki oświatowej”
• „Przygotowanie nauczycieli do wdrożenia kształcenia modułowego”

• III. 2011/2012
• „Emisja i higiena głosu”
• „Nowe rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”
• „ Uczeń zdolny”
• „Zmiany w kształceniu zawodowym”
• „Hospitacja koleżeńska”

• „Metody i techniki aktywizujące uczniów sposobem na wsparcie rozwoju ucznia”

Ponadto, jako członek zespołów przedmiotowych brałam udział w tworzeniu dokumentów niezbędnych do dalszej pracy, jak plany wynikowe z modelarstwa i pracowni techniki dentystycznej ( w oparciu o podstawę programową), kryteria oceniania przedmiotowego. Stworzyłam także bazę dokumentów pomocnych w pracy z uczniami. W jej zasobach znalazły się plany wynikowe, przykładowe projekty, konspekty, scenariusze zajęć, testy sprawdzające wiedzę, czasopisma specjalistyczne oraz materiały dydaktyczne, prace pokazowe. Przygotowywałam także modele gipsowe i formy silikonowe pod nowe prace wdrażane podczas zajęć.

Ważnym elementem mojej pracy było uczestnictwo w przeprowadzanej w szkole ewaluacji wewnętrznej. Co roku zespół do którego należałam badał inny obszar:

• 2009/2010- Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym
• 2010/2011- Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy.
• 2011/2012- Aktywność uczniów na rzecz własnego rozwoju- jako przewodnicząca zespołu

W ramach tych badań, wspólnie z zespołem ustalałam harmonogram ewaluacji, przygotowywałam narzędzia i wspólnie przeprowadzaliśmy badania.Na podstawie wyników dokonywaliśmy analizy a następnie przy pomocy programów Word i Excel przygotowywaliśmy raport.

Przez cały okres stażu dokumentowałam swoje działania: założyłam teczkę w której umieszczałam informacje dotyczące moich działań dydaktycznych, wychowawczych i doskonalący mój warsztat pracy. Opracowanymi pomocami dydaktycznymi- jak plany wynikowe, sprawdziany, prace pokazowe- chętnie dzieliłam się z zainteresowanymi nauczycielami.

UMIEJĘTNOŚĆ 2

Czyli uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska i współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Wiadomo, że najlepsze efekty wychowawcze uzyskuje się pracując z uczniami, których się zna. Dlatego też wiele uwagi poświęciłam poznawaniu naszej młodzieży. Główne metody stosowane przeze mnie to rozmowa indywidualna z uczniami i obserwacja. Zwracałam uwagę na sposób wykonywania prac i zadań, podejście uczniów do pracy, wzajemny szacunek wobec siebie, ich aktywność lub bierność, sposoby nawiązywania kontaktów z kolegami.

Wiele informacji uzyskałam z przeprowadzonej na potrzeby sporządzenia projektu na studia podyplomowe w celu diagnozowania problemów ankiety. To właśnie wyniki tej ankiety wskazały mi gro informacji nt uczniów, ich kłopotów z właściwą komunikacja, zachowaniem etycznym i moralnym. Można nawet powiedzieć, iż większość uczniów myliła etykę zawodową z przedmiotem licealnym.

Jestem autorką projektu kształtującego prawidłowe postawy środowiska szkolnego promującego zdrowie. W ramach tego programu, przy współpracy z innymi nauczycielami, przeprowadzono między innymi dwie otwarte imprezy dla dzieci z przedszkoli, mające na celu promocję i higienę jamy ustnej a także przedstawienie dzieciom ciekawego zawodu jakim jest zawód technika dentystycznego. W ramach tego programu między innymi odbywały się w dniu 1 czerwca Dni Sportu w których brali udział wszyscy uczniowie szkoły,uczennice klas pierwszych przygotowywały plakaty antynikotynowe, został także przygotowany referat o zdrowym odżywianiu. Jednocześnie, podczas wdrażania projektu udostępniane były uczniom ulotki propagujący zdrowy tryb życia, przeprowadzane były także pogadanki i konsultacje z uczniami.

Wielokrotnie reprezentowałam Szkołę na Targach Edukacyjnych odbywających się corocznie w łódzkiej hali Expo.

Uczestniczę podczas wszystkich uroczystości szkolnych fotografując naszych uczniów i nauczycieli oraz upamiętniając te chwile.

Brałam udział w nagrywaniu filmu Telewizji Regionalnej pt" Spróbuj zmienić swoje życie", przedstawiającego naukę w naszej szkole.

Prowadzę także profil szkoły na portalu Facebook. Internet to medium które znakomicie pozwala mi jako nauczycielowi poznać środowisko uczniów.


UMIEJĘTNOŚĆ 3

Czyli wykorzystanie w pracy techniki informacyjnej i komunikacyjnej

Jak wspomniałam wcześniej, Internet i komputer są doskonałym i bardzo pomocnym narzędziem pracy w szkole. Potrafię obsługiwać programy

Microsoft Office jak Word, Excel, Power Point, programy do tworzenia prezentacji multimedialnych oraz programy do obróbki graficznej zdjęć jak Picassa Google czy Photoscape.

W swojej pracy niemal codziennie wykorzystuję technikę komputerową i informacyjną opracowując różne materiały dydaktyczne nieodzowne w mojej pracy. Przy pomocy komputera sporządzam testy, prace klasowe, instruktaże do projektów, sprawdziany, przygotowuje materiały dydaktyczne, opracowuje dokumenty szkolne, a także kontaktuję się z innymi nauczycielami poprzez pocztę elektroniczna czy komunikatory internetowe. Przy pomocy komputera przygotowywałam także cała swoja dokumentację awansu zawodowego.

W Internecie potrafię wyszukać interesujące mnie informacje, czy to z zakresu dydaktyki i pedagogiki, czy prawa oświatowego, czy nowości z zakresu techniki dentystycznej. Często odwiedzam strony związane z edukacją. Uczestniczyłam także z kilku szkoleniach metoda e-lerning. To coraz bardziej popularna metoda kształcenia, bardzo wygodna moim zdaniem dla nauczycieli szkół zawodowych- którzy wielokrotnie nie mogą uczęszczać w zajęciach stacjonarnych z powodu zajęć popołudniowych.

Dla lepszej komunikacji z uczniami utworzyłam także profil społeczności naszej szkoły na platformie Facebook, obecnie profil odwiedzany jest zarówno uczniów, którzy aktualnie uczą się w szkole, ale także tych, którzy wiele lat temu opuścili nasze mury. Istnieją tam także grupy społecznościowe odpowiadające grupom klasowym- jest to jedna z metod komunikacji z uczniami.

Od wielu lat zajmuję się także fotografowaniem imprez szkolnych i obróbką wykonanych zdjęć. Zdjęcia te wykorzystywane są do prowadzenia kroniki szkolnej i tablic informacyjnych dla uczniów.

UMIEJĘTNOŚĆ 4

Czyli zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii,pedagogiki i dydaktyki..

W trakcie stażu zwracałam szczególną uwagę na doskonalenie swoich kompetencji pedagogicznych i wykorzystywanie tej wiedzy w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Mimo, iż nie byłam wychowawcą żadnej z klas,jako opiekun grupy w klasie czuję się odpowiedzialna za uczniów z tej grupy, i wielokrotnie do mnie jako pierwszej uczniowie zwracają się z prośbą o pomoc. Studiowałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną by umieć coraz lepiej rozpoznawać potrzeby uczniów.

Wiele mi dały studia podyplomowe z zakresu mediacji, gdzie nauczyłam się jak lepiej rozmawiać z uczniem dorosłym, jak go wspierać w trakcie nauki, w jaki sposób mogę korygować jego postawy społeczne, jak usprawnić procesy komunikacyjne, jak wyciszać emocje i rozwiązywać problem konflikty za pomocą mediacji i negocjacji. Problem komunikacji na tyle mnie zainteresował, że wielokrotnie sięgałam po literaturę pedagogiczną w właśnie z zakresu psychologii komunikacji. Interesował mnie także temat promocji zdrowia.

UMIEJĘTNOŚĆ 5

Czyli posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej...

W trakcie procedury awansu zawodowego analizowałam przepisy prawa oświatowego, akty prawne do tych ustaw i zachodzące zmiany. Ponownie zapoznałam się z Kartą Nauczyciela i rozporządzeniem MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.

Na bieżąco przeglądałam stronę internetową MENiS. Oczywiście nie dysponuję ta rozległą wiedzą, by w każdym momencie powołać się na odpowiedni przepis, jednak zawsze potrafię odszukać interesujący mnie zapis korzystając na stronie ministerstwa z zakładki Biuletynu Informacji Publicznej.

Ponadto odświeżyłam znajomość dokumentów regulujących pracę szkoły tj statut szkoły, program wychowania, Wewnątrzszkolny system Oceniania, Regulamin Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, oraz dokumenty regulujące pracę i obowiązki nauczyciela.

Przez cały okres stażu starałam się aktywnie angażować w realizację zadań związanych z funkcjami i specyfiką szkoły. Uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych Szkoły, wymieniałam się doświadczeniami z innymi nauczycielami. Był to jednak tylko pewien odcinek mojej pracy pedagogicznej.

Chociaż realizacja założonych sobie zadań pomogła mi rozwinąć umiejętności wychowawcze, to właśnie ich realizacja wciąż zmuszała mnie do refleksji, analizowania i korekty działań. Stało się to dla mnie wyzwaniem, dlatego zamierzam dalej doskonalić swoje kwalifikacje i podnosić jakość swojej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.