X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40801
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Giza Stanowisko: nauczyciel
Placówka oświatowa:Szkoła Podstawowa nr 9 w Malborku
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2016 – 31.05.2019 r.)

1. § 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania i formy realizacji
1. Poznanie procedur awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły.
a) Śledzenie wiadomości z Internetu
b) Korzystanie z technik informacyjnych
c) Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
d) Założenie teczki „Awans zawodowy”

2. Współpraca z dyrektorem szkoły - podejmowanie zadań poleconych przez dyrektora szkoły.

Dział:
3. Organizowanie własnego warsztatu pracy
a) Aktualizacja gazetek w sali
b) Systematyczna prezentacja prac dzieci
c) Wykonywanie pomocy dydaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi
d) Dbałość o estetykę sali e) Opracowanie scenariuszy i materiałów do zajęć
f) Uczestniczenie w formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi
oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły

4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z jej podstawową funkcją i z wynikających z niej zadań
a) Aktywne uczestniczenie w Radach Pedagogicznych
b) Udział w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
c) Udział w Zespołach Samokształceniowych, Szkolnym Zespole Wolontariatu
d) Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb szkoły

5. Organizowanie uroczystości w zerówce
a) Dzień Chłopca
b) Andrzejki
c) Wigilia
d) Jasełka
e) Karnawał- zabawa szkolna
f) Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
g) Dzień Kobiet
h) Uroczystość z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca
i)Dzień Dziecka w zerówce
j) Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego

6. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
a) Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
b) Prowadzenie rozmów indywidualnych
c) Opracowanie ankiety dla rodziców

7. Pomoc w organizacji sponsoringu
a) Współpraca z rodzicami i nauczycielami przy organizowaniu uroczystości szkolnych, konkursów itp.
b) Współpraca z Radą Rodziców i dyrektorem szkoły
c) Pozyskiwanie darowizn

8. Praca indywidualna z dzieckiem z niepełnosprawnością w poszczególnych sferach rozwoju

9. Dostosowanie podręczników, pomocy dydaktycznychdo możliwości i umiejętności dzieci
a) Poznanie możliwości intelektualnych dzieci zapisanych do oddziału 5-latków i 6-latków
b) Zapoznanie z ofertą programów i podręczników

10. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego i przygotowanie projektu sprawozdania.
a) Segregacja, skompletowanie i ocena wszelkich dokumentów.
b) Śledzenie przykładowych sprawozdań w Internecie.
b) Ewaluacja planu rozwojowego.

2. § 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Systematyczne doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
a) Opracowywanie na komputerze dokumentów, sce¬nariuszy zajęć, sprawozdań, harmonogramów itp.
b) Wykonywanie pomocy dydak¬tycznych za pomocą komputera ( liczmany, emblematy, zdjęcia, karty pracy i inne).

3. Wykorzystanie Internetu do pozyskiwania informacji wspierających działalność dydaktyczno – wychowawczą. Wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych.

4. Redagowanie artykułów na stronę internetową szkoły - uzupełnianie jej o nowe informacje dotyczące wydarzeń w zerówce.

5. Korzystania z poczty elektronicznej oraz technicznych środków kształcenia (urządzenia multimedialne, odtwarzacz CD, cyfrowy aparat fotograficzny).

6. Wykorzystanie programów komputerowych
przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

7. Korzystanie ze środków masowego przekazu: radio, telewizja, czasopisma.
a) Zdobywanie wiadomości, umiejętności, doświadczeń przekazywanych przez media.
b) Uatrakcyjnianie metod pracy z dziećmi
c) Przesyłanie prac plastycznych na konkursy organizowane dla dzieci przez programy edukacyjne i media.

3. 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Wymiana doświadczeń dydaktyczno – wychowawczych z innymi nauczycielami.

2. Prowadzenie zajęć dla zainteresowanych nauczycieli stażystów, kontraktowych
a) Zastosowanie wiedzy zdobytej podczas kursów i warsztatów
b) Wymiana wiedzy i opinii pomiędzy nauczycielami.

3. Uczestniczenie w WDN i pracach w zespołach powoływanych przez dyrektora.

4. §8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Realizowanie projektów edukacyjnych dostosowanych do możliwości dzieci.

5. §8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Pedagogizacja rodziców - pogadanki skierowane do rodziców podczas zebrań ogólnych dla rodziców.

2. Udział w akcjach ogólnopolskich (tj.Cała Polska czyta dzieciom)

4. Organizowanie wycieczek ( np. do Dinoparku w Malborku, Szkoły Łacińskiej w Malborku)
a) Zrealizowanie wycieczek

6. §8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Komendą Policji - zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Policji.

2. Współpraca z MDK –włączenie się do organizowanych imprez i aktywny udział

3. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Malborku w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

7. §8, ust. 2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
a) Zdobywanie wiedzy poprzez studiowanie literatury oraz udział w kursach, a następnie
zastosowanie jej w praktyce
b) Zdiagnozowanie dwóch przypadków: edukacyjnego i wychowawczego
c) Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych
d) Współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, dyrekcją szkoły, nauczycielami
e) Opis i analiza wybranych przypadków

Termin realizacji
Cały okres stażu

Sposób dokumentowania

- Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego,
- Plan rozwoju zawodowego
- Zdjęcia,
- Zaświadczenie, świadectwa potwierdzające udział w różnych formach doskonalenia.
- Protokoły,
- Scenariusze uroczystości;
-Plan współpracy
-Notatki
-Ankieta
- Harmonogram zajęć,
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Zbiór dokumentów i pomocy dydaktycznych,
- Notatki na stronie internetowej
- Plany spotkań z rodzicami,
- Opracowane referaty
- Sprawozdania,
-Listy obecności,
- Harmonogram wycieczek,
- Karty wycieczek,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.