X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40789
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Aleksandra Krysztoforska
psycholog
nauczyciel mianowany

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Olkuszu

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego
stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.

Przebieg awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju
(analiza rozporządzenia MEN z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

2. Złożenie wniosku i planu rozwoju zawodowego

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

4. Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu

5. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
oraz wynikające z nich zadania i sposoby ich realizacji:

§ 8 ust. 2. pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
ZADANIA:

ZADANIE 1. Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości pracy poradni.
Sposoby i formy realizacji:
1) Udział w planowaniu, realizacji i ocenie skuteczności podjętych działań mających na celu poprawę pracy poradni.
2) Udział w tworzeniu planu pracy poradni
3) Praca w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej- aktywny udział w zadaniach związanych z mierzeniem jakości pracy poradniani
4) Analiza wyników ewaluacji i uwzględnianie ich przy planowaniu dalszych działań
5) Pełnienie funkcji lidera zespołu zadaniowego (praca z małym dzieckiem), koordynowanie działań
6) Praca nad aktualizacją Statutu PPP
7) Uczestniczenie w tworzeniu narzędzi służących do mierzenia jakości pracy poradni

Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: sprawozdania, ankiety ewaluacyjne, ankiety dla rodziców i wychowawców

ZADANIE 2. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
2a. Doskonalenie zawodowe
Sposoby i formy realizacji:
1) Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje dot. pracy z małym dzieckiem oraz innych
wynikających z potrzeb własnych oraz poradni
2) Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
3) Uczestniczenie w szkoleniach uprawniających do stosowania nowych narzędzi do badań psychologicznych
4) Studiowanie literatury fachowej
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego

2b. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
Sposoby i formy realizacji:
1) Poszerzanie wiadomości z zakresu prawa oświatowego dotyczących przede wszystkim awansu zawodowego oraz zmian i aktualizacji w prawie oświatowym
2) Korzystanie z publikacji oraz stron internetowych przeznaczonych dla pedagogów, psychologów i nauczycieli
3) Dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi pracownikami poradni, nauczycielami oraz rodzicami
4) Rozmowy i konsultacje z psychologami
5) spoza poradni w celu wymiany informacji i doświadczeń
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Spis lektur, adresów portali internetowych

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

ZADANIA:
ZADANIE 1. Wykorzystywanie w codziennej pracy psychologa technologii komputerowej
Sposoby i formy realizacji:
1) Tworzenie materiałów oraz pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem komputera
2) Wykorzystanie komputerowego programu BAZA 3P do gromadzenia danych
3) Wykorzystywanie komputera do sporządzania dokumentacji poradnianej: opinii, orzeczeń, informacji , ankiet i in. w miarę potrzeb
4) Wykorzystanie komputera do przygotowywania programów terapeutycznych
5) Wykorzystywanie w pracy komputerowych programów edukacyjnych i terapeutycznych
6) Wykorzystanie internetu do kontaktowania się z innymi specjalistami poprzez komunikatory, portale społecznościowe oraz pocztę elektroniczna
7) Korzystanie z portali i publikacji poświęconych awansowi zawodowemu
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Materiały poradniane, programy terapii, prezentacje multimedialne

ZADANIE 2. Umieszczanie materiałów na stronie internetowej poradni
Sposoby i formy realizacji:
1) Opracowywanie artykułów dotyczących pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym
2) Aktualizowanie informacji dot. prowadzonych działań
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Strona internetowa poradni

ZADANIE 3. Wykorzystanie urządzeń multimedialnych w pracy
Sposoby i formy realizacji:
1) Korzystanie z programu do prezentacji multimedialnych podczas spotkań z nauczycielami i rodzicami
2) Używanie komputerowych programów edukacyjnych podczas terapii
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania : Materiały

ZADANIE 4. Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
Sposoby i formy realizacji:
1) Sporządzenie materiałów i dokumentacji awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Plan rozwoju, sprawozdanie z jego realizacji, inne dokumenty

§ 8 ust. 2. pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA:
ZADANIE 1. Przekazywanie posiadanej wiedzy nauczycielom i wychowawcom
Sposoby i formy realizacji:
1) Prowadzenie indywidualnych konsultacji z nauczycielami przedszkoli i szkół zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek
2) Pomoc nauczycielom w tworzeniu i realizowaniu IPET w przedszkolach- w miarę zgłaszanych potrzeb
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Notatki w dzienniku pracy, dokumentacja szkolna, zapis w dzienniku pracy psychologa

ZADANIE 2. Sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą lub studentem odbywającym praktykę (w miarę potrzeb)
Sposoby i formy realizacji:
1) Pomoc w przygotowaniu dokumentacji nauczyciela, wspieranie w pracy podczas trwania stażu lub praktyki, udzielanie rad, wskazówek
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Opinia o stażyście, praktykancie

ZADANIE 3. Dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Sposoby i formy realizacji:
1) Prowadzenie i udział w szkoleniach wewnętrznych poradni
2) Udostępnianie zgromadzonych materiałów, programów pracy i innych pomocy dydaktycznych pozostałym nauczycielom – według potrzeb
3) Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnego rodzaju szkoleń i kursów z pozostałymi pracownikami poradni
4) Obserwacja zajęć prowadzonych przez współpracowników – dzielenie się doświadczeniem
5) Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych pracowników poradni
6) Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami i wychowawcami podczas wizyt w przedszkolach i dyżurów w poradni
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Zapisy w dokumentacji, notatki, zapisy w dzienniku pracy

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich.

ZADANIA:
ZADANIE 1. Opracowanie i wdrożenie programów z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego związanych z postępowaniem w sprawach nieletnich
Sposoby i formy realizacji:
1) Prowadzenie na terenie poradni cyklicznych zajęć poświęconych wsparciu rodziców w zakresie problemów wychowawczych
2) Prowadzenie na terenie przedszkoli i szkół zajęć zgodnych z planem pracy poradni oraz z zapotrzebowaniem placówek
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Program, zapisy w dzienniku

ZADANIE 2. Prowadzenie terapii psychologicznej dzieci i młodzieży
Sposoby i formy realizacji:
1) Opracowanie i wdrożenie planów pracy terapeutycznej, zgodnie z planem pracy poradni
2) Prowadzenie na terenie poradni terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Zapisy w kartach dziecka

§ 8 ust 2. pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

ZADANIA:
ZADANIE 1. Prowadzenie spotkań konsultacyjnych i wspierających dla rodziców, nauczycieli i wychowawców
Sposoby i formy realizacji:
1) Opracowanie i zaplanowanie harmonogramu spotkań.
2) Zaproszenie do udziału potencjalnych odbiorców.
3) Prowadzenie i dokumentowanie spotkań
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Sprawozdania z realizacji spotkań, zapisy w dzienniku pracy

ZADANIE 2.Prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych dla dzieci wg metody W. Sherborne
Sposoby i formy realizacji:
1) Przygotowanie i realizacja cyklu zajęć
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Program, zapisy w kartach dziecka

ZADANIE 3.Prowadzenie zajęć indywidualnych dla dzieci słabowidzących
Sposoby i formy realizacji:
1) Przygotowanie i realizacja zajęć
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Zapisy w kartach dziecka i dzienniku pracy
ZADANIE 4. Prowadzenie zajęć diagnostyczno- terapeutycznych z zakresu terapii ręki
Sposoby i formy realizacji:
1) Ukończenie szkolenia kwalifikacyjnego z zakresu terapii ręki- stopień I i II- diagnoza i terapia
Termin realizacji: Rok szkolny 2016 / 2017 lub 2017 / 2018
Sposób dokumentowania: Zaświadczenie o ukończeniu
2) Prowadzenie zajęć z zakresu terapii ręki
Sposób dokumentowania: Zapisy w kartach dziecka i dzienniku pracy

ZADANIE 5. Promowanie działalności poradni w środowisku lokalnym
Sposoby i formy realizacji:
1) Organizowanie Dni Otwartych
2) Przedstawianie oferty poradni podczas spotkań organizowanych w ramach grup wsparcia oraz w ramach koordynowania szkół i przedszkoli
3) Informowanie o działalności poradni poprzez rozwieszanie plakatów oraz pozostawianie ulotek tematycznych w placówkach
4) Praca przy organizacji Jubileusza X- lecia pracy Zespołu WWR
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Zapisy w dzienniku pracy

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi
lub innymi podmiotami.

ZADANIA:
ZADANIE 1.Współpraca z Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego w Olkuszu
Sposoby i formy realizacji:
1) Kierowanie dzieci i młodzieży na dodatkowe konsultacje
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Dziennik pracy, karty indywidualne uczniów

ZADANIE 2.Współpraca z innymi podmiotami środowiska lokalnego celem zintegrowania działań
Sposoby i formy realizacji:
1) Współpraca z MOPS, PCPR, podmiotem leczniczym
2) Współpraca ze stowarzyszeniem Res Sacra Miser
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Wpisy w dzienniku pracy

ZADANIE 3. Współpraca z lekarzami specjalistami
Sposoby i formy realizacji:
1) Współpraca z neurologiem dziecięcym i psychiatrą dziecięcym- konsultacje w zakresie wspólnego ustalania form i metod pomocy dziecku, kierowanie na poszerzoną diagnozę
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Zapisy w dzienniku pracy i kartach dziecka

ZADANIE 4.Współpraca z innymi pracownikami poradni
Sposoby i formy realizacji:
1) Prowadzenie interdyscyplinarnej diagnozy dzieci
2) Konsultacje w zakresie zaleceń zawieranych w opiniach i orzeczeniach
3) Kierowanie uczniów w zależności od potrzeb na dodatkowe konsultacje pedagogiczne i logopedyczne
4) Współpraca z lekarzem- członkiem Zespołów Orzekających
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Wpis w dzienniku pracy, opinie, orzeczenia, karty indywidualne

ZADANIE 5.Pogłębianie wiedzy na temat problemów dzieci objętych opieką
Sposoby i formy realizacji:
1) Współpraca z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami dzieci
2) Udział w szkoleniach i konferencjach dot. małego dziecka
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Karty indywidualne, wpisy w dzienniku pracy, zaświadczenia z ukończonych szkoleń/ konferencji

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIE: Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
Sposoby i formy realizacji:
1) Rozmowa i wywiad z rodzicami
2) Analiza dostarczonej dokumentacji
3) Diagnoza psychologiczna dziecka
4) Konsultacje z nauczycielami i wychowawcami
5) Udzielanie rodzicom i nauczycielom porad i wskazówek do pracy, informowanie o możliwych formach i metodach pomocy dziecku i jego rodzinie
6) Formułowanie opinii i zaleceń pisemnych dla rodziców i dla nauczycieli- w miarę potrzeb
7) Organizowanie konsultacji, dni otwartych i dyżurów dla rodziców i nauczycieli
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Zapisy w karcie indywidualnej oraz w dzienniku pracy.

Planu rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.
Opracowała: Aleksandra Krysztoforska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.