X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40720
Przesłano:

Autorski program nauczania z Wychowania do Życia w Rodzinie

Autorski program nauczania
Wychowania do Życia w Rodzinie

Podstawa prawna;
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
2) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 roku w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartej w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999r., Nr 67, poz. 756 z późniejszymi zmianami).
2) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 wychowaniem do życia w rodzinie zostali objęci uczniowie klasy IV szkoły podstawowej.

Cele kształcenia – wymagania ogólne

1. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka; wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.
2. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.
3. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania; pokonywanie trudności okresu dorastania.
4. Przyjęcie integralnej wizji osoby; wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi; kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami; poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć;
rozwiązywanie problemów.
5. Znajomość organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian oraz akceptacja własnej płciowości; przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności; umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.
6. Korzystanie ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.
7. Umiejętność korzystania z systemu poradnictwa dla dzieci i młodzieży

Metody pracy z uczniem;
- prezentacja multimedialna,
- „burza mózgów”,
- rozmowa kierowana,
- dyskusja,
- opowiadanie/ pogadanka,
- projekcja filmów,
- samodzielna praca uczniów.

KLASA 4
L. p
TEMAT
TREŚCI PROGRAMOWE
METODY I FORMY PRACY Z UCZNIAMI
(Tabela - red.)

1. Lekcja organizacyjna.
Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania.
- przedmiotowy system oceniania,
- pogadanka o celowości zajęć, planowanych tematach,
- omówienie zasad zachowania i oceniania w czasie zajęć. - prezentacja multimedialna,
- rozmowa kierowana,
2. Funkcje i znaczenie rodziny.
- pojęcie rodziny,
- status prawny rodziny,
- podanie i omówienie funkcji rodziny,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
- pogadanka,
3. Człowiek istota wielowymiarowa.
- przedstawienie aspektów życia człowieka,
- omówienie poszczególnych sfer życia,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
4. Ćwiczenia – człowiek istota wielowymiarowa.
- przedstawienie samego siebie oraz swoich planów na przyszłość,
- indywidualna praca ucznia,
- dyskusja,
5. Moje potrzeby – piramida potrzeb Abrahama Maslowa.
- przedstawienie piramidy potrzeb Maslowa,
- omówienie piramidy potrzeb,
- wypisanie przez uczniów; swoich potrzeb i marzeń,
- prezentacja multimedialna,
- indywidualna praca ucznia,
- dyskusja,
6. Etapy rozwoju człowieka; od zarodka do dzieciństwa.
- poznanie etapów rozwoju człowieka,
- charakterystyka poszczególnych etapów,
- prezentacja multimedialna,
- burza mózgów,
- opowiadanie,
7. Etapy rozwoju człowieka; od dojrzewania do starości.
- poznanie etapów rozwoju człowieka,
- charakterystyka poszczególnych etapów,
- prezentacja multimedialna,
- burza mózgów,
- opowiadanie,
8. Rodzaje inteligencji wg. Gardnera.
- omówienie pojęcia inteligencja,
- przedstawienie typów inteligencji wg. Gardnera,
- wykonanie testu inteligencji,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
- indywidualna praca ucznia,
9. Sposoby i rodzaje uczenia się.
- omówienie procesu uczenia się,
- poznanie rodzajów uczenia się,
- określenie własnego sposobu uczenia się,
- prezentacja multimedialna,
- burza mózgów,
- dyskusja,
10. Strefa intymności – strefą bezpieczeństwa. Dziewczynki - pojęcie intymności,
- omówienie zasad rozróżniania kontaktów społecznych, które wymagają różnych stopni intymności,
- zachowanie intymności i nietykalności osobistej,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
11. Strefa intymności – strefą bezpieczeństwa. Chłopcy - pojęcie intymności,
- omówienie zasad rozróżniania kontaktów społecznych, które wymagają różnych stopni intymności,
- zachowanie intymności i nietykalności osobistej,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
12. Budowa narządów rozrodczych. Dziewczynki - omówienie budowy narządów rozrodczych kobiety,
- zasady higieny i kontrola zdrowia,
- prezentacja multimedialna,
- pogadanka,
13. Budowa narządów rozrodczych. Chłopcy - omówienie budowy narządów rozrodczych mężczyzny,
- zasady higieny i kontrola zdrowia,
- prezentacja multimedialna,
- pogadanka
14. Koleżeństwo i przyjaźń – jak je rozumiem. Dziewczynki - pojęcie koleżeństwa i przyjaźni,
- poznanie cech dobrego przyjaciela i kolegi,
- jakim jestem kolegą lub przyjacielem,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
- praca indywidualna ucznia,
15. Koleżeństwo i przyjaźń – jak je rozumiem. Chłopcy - pojęcie koleżeństwa i przyjaźni,
- poznanie cech dobrego przyjaciela i kolegi,
- jakim jestem kolegą lub przyjacielem,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
- praca indywidualna ucznia,
16. Jestem córką, siostrą, uczennicą – role społeczne w moim życiu.
- prezentacja ról społecznych kobiety,
- odpowiedzialność w naszym życiu,
- określenie własnej pozycji w rodzinie,
- prezentacja multimedialna,
- burza mózgów,
- dyskusja,
- indywidualna praca ucznia,
17. Jestem synem, bratem, uczniem – role społeczne w moim życiu.
- prezentacja ról społecznych mężczyzny,
- odpowiedzialność w naszym życiu,
- określenie własnej pozycji w rodzinie,
- prezentacja multimedialna,
- burza mózgów,
- dyskusja,
- indywidualna praca ucznia,
18. U progu dojrzewania. Dziewczyny.
- pojęcie dojrzewania,
- rodzaje dojrzałości,
- higiena i zdrowie w okresie nastoletnim,
- prezentacja multimedialna,
- burza mózgów,
- dyskusja,
19. U progu dojrzewania. Chłopcy.
- pojęcie dojrzewania,
- rodzaje dojrzałości,
- higiena i zdrowie w okresie nastoletnim,
- prezentacja multimedialna,
- burza mózgów,
- dyskusja,

KLASA 5

1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania.
- przedmiotowy system oceniania,
- pogadanka o celowości zajęć, planowanych tematach,
- omówienie zasad zachowania i oceniania w czasie zajęć.
- prezentacja multimedialna,
- rozmowa kierowana,
2. Moje obowiązki domowe i inne. Jak wykorzystać czas wolny.
- pojęcie obowiązku,
- zakres obowiązków domowych i szkolnych w zależności od wieku,
- moje obowiązki,
- prezentacja multimedialna,
- burza mózgów,
- opowiadanie,
3. Prawo rodzinne w Polsce.
- ustawy prawa rodzinnego obowiązujące w Polsce,
- omówienie znaczenia aktów prawnych na nasze życie,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
4. Buduję poczucie własnej wartości.
- pojęcie poczucie własnej wartości,
- rodzaje poczucia własnej wartości,
- sposoby podniesienie poczucia własnej wartości,
- burza mózgów,
- prezentacja multimedialna,
- praca indywidualna uczniów,
5. Inteligencja – pojęcie i rodzaje. Tworzymy mapę myśli.
- pojęcie i rodzaje inteligencji,
- funkcjonowanie mózgu,
- tworzenie mapy myśli,
- prezentacja multimedialna,
- burza mózgów,
- dyskusja,
- indywidualna praca uczniów,
6. Mowa nienawiści – pojęcie, rodzaje, zapobieganie.
- pojęcie mowy nienawiści,
- przestrzeń publiczna w której pojawia się mowa nienawiści,
- sposoby zapobiegania mowie nienawiści,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
7. Niepełnosprawni są wśród nas.
- pojęcie i rodzaje niepełnosprawności,
- prawa niepełnosprawnych,
- tolerancja wobec niepełnosprawności,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
- projekcja filmu ”Niepełnosprawni sportowcy”,
8. Ja i moi rodzice – o miłości rodzicielskiej. Piszemy list do rodziców.
- moje relacje z rodzicami; jak wyglądają i jak powinny wyglądać,
- rola rodziców i dzieci w rodzinie,
- pisanie listu do rodziców,
- burza mózgów,
- dyskusja,
- indywidualna praca ucznia,
9. Zasady dobrego zachowania i savoir - vivre'u.
- zasady zachowania się w różnych miejscach,
- rola ubioru w zależności od okazji, - prezentacja multimedialna,
- burza mózgów,
- dyskusja,
10. Dojrzewanie biologiczne. Dziewczynki.
- pojęcie i przejawy dojrzewania biologicznego dziewczynek,
- etapy dojrzewania,
- higiena w okresie dojrzewania,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
- opowiadanie nauczyciela,
11. Dojrzewanie biologiczne. Chłopcy.
- pojęcie i przejawy dojrzewania biologicznego chłopców,
- etapy dojrzewania,
- higiena w okresie dojrzewania,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
- opowiadanie nauczyciela,
12. Jak dojrzewają oni. Dziewczynki.
- gra w milionerów o dojrzewaniu,
- gra multimedialna z wykorzystaniem LearningApss,
13. Jak dojrzewają one. Chłopcy.
- gra w milionerów o dojrzewaniu,
- gra multimedialna z wykorzystaniem LearningApss,
14. Problemy okresu dojrzewania. Dziewczynki.
- dojrzewanie psychiczne i społeczne,
- problemy okresu dojrzewania; konflikt pokoleń, anoreksja, bulimia, używki, hejt,
- prezentacja multimedialna,
- burza mózgów,
- dyskusja,
15. Problemy okresu dojrzewania. Chłopcy.
- dojrzewanie psychiczne i społeczne,
- problemy okresu dojrzewania; konflikt pokoleń, anoreksja, bulimia, używki, hejt
- prezentacja multimedialna,
- burza mózgów,
- dyskusja,
16. Moja aktywność w życiu społecznym. Wolontariat wśród młodzieży. Dziewczynki. - pojęcie wolontariatu,
- prawne podstawy wolontariatu,
- wolontariat międzynarodowy,
- co mogę zrobić w ramach wolontariatu,
- prezentacja Multi medialna,
- dyskusja,
- indywidualna praca uczniów,
17. Moja aktywność w życiu społecznym. Wolontariat wśród młodzieży. Chłopcy.
- pojęcie wolontariatu,
- prawne podstawy wolontariatu,
- wolontariat międzynarodowy,
- co mogę zrobić w ramach wolontariatu,
- prezentacja Multi medialna,
- dyskusja,
- indywidualna praca uczniów,
18. Życie bez agresji i przemocy. Poznajemy postać Mahatmy Gandhiego.
- pojęcie życia bez przemocy,
- jak reagować na agresję,
- pogadanka
- projekcja filmu „Ghandi”,
19. Życie bez agresji i przemocy. Poznajemy postać Mahatmy Gandhiego.
- pojęcie życia bez przemocy,
- jak reagować na agresję,
- pogadanka
- projekcja filmu „Ghandi”,

KLASA 6

1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania.
- przedmiotowy system oceniania,
- pogadanka o celowości zajęć, planowanych tematach,
- omówienie zasad zachowania i oceniania w czasie zajęć.
- prezentacja multimedialna,
- rozmowa kierowana,
2. Konflikt – pojęcie, rodzaje, sposoby rozwiązywania.
- pojęcie i rodzaje konfliktów,
- sposoby rozwiązywania konfliktów,
- refleksja na temat; dlaczego dochodzi do wojen,
- prezentacja multimedialna,
- burza mózgów,
- dyskusja,

3. Zasady prawidłowej komunikacji.
- zasady prawidłowej komunikacji,
- kanał komunikacyjny i zakłócenia,
- komunika „ja”,
- dostosowanie komunikacji do sytuacji i rozmówcy,
- prezentacja multimedialna,
- rozmowa,
- grama; odgrywanie ról w czasie rozmowy,
4. Dysfunkcje rodziny, dlaczego się pojawiają.
- pojęcie dysfunkcji rodziny,
- rodzaje dysfunkcji rodziny,
- sposoby anulowania i zmniejszania skutków wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej,
- prezentacja multimedialna,
- burza mózgów,
- dyskusja,
5. Przemoc wobec dzieci.
- przedstawienie zjawiska przemocy wobec dzieci,
- rodzaje przemocy, - pogadanka,
- projekcja filmu „Pręgi”,
6. Alkoholizm – problem współczesności.
- pojęcie uzależnienia i alkoholizmu,
- etapy choroby,
- objawy, skutki,
- leczenie alkoholizmu,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
7. Narkomania – niebezpieczeństwo naszych czasów.
- pojęcie narkomani,
- rodzaje i etapy uzależnienia,
- nowe narkotyki na rynku,
- prezentacja multimedialna,
- projekcja filmu „Skazany na blusa”,
8. Asertywność – pojęcie i działanie.
- pojęcie i rodzaje asertywności,
- jak postępować żeby być asertywnym,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
9. Test asertywności.
- wykonanie testu asertywności,
- praca indywidualna ucznia,
10. Jestem kobietą. Dziewczynki.
- przedstawienie cech kobiecości,
- omówienie różnic płci,
- rola kobiety w
rodzinie i społeczeństwie,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
- pogadanka,
11. Jestem mężczyzną. Chłopcy.
- przedstawienie cech męskości,
- omówienie różnic płci,
- rola mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
- pogadanka,
12. Szukam akceptacji rówieśniczej, subkultury. Dziewczynki.
- rola rówieśników w naszym życiu,
- dlaczego potrzebujemy akceptacji,
- dobre i złe sposoby zdobywania akceptacji-
- subkultury,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
- pogadanka,
13. Szukam akceptacji rówieśniczej, subkultury. Chłopcy.
- rola rówieśników w naszym życiu,
- dlaczego potrzebujemy akceptacji,
- dobre i złe sposoby zdobywania akceptacji – subkultury,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
- pogadanka,
14. Dbam o budżet domowy. Jak planować swoje wydatki i wpływy. Dziewczynki.
- omówienie zasad planowania budżetu,
- zrobienie budżetu własnej rodziny,
- jak prawidłowo zarządzać pieniędzmi,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
- praca indywidualna uczniów,
15. Dbam o budżet domowy. Jak planować swoje wydatki i wpływy. Chłopcy.
- omówienie zasad planowania budżetu,
- zrobienie budżetu własnej rodziny,
- jak prawidłowo zarządzać pieniędzmi,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
- praca indywidualna uczniów,
16. Jak żyją dzieci w innych krajach. Niewolnictwo wśród dzieci.
- prezentacja sytuacji dzieci w innych krajach,
- niewolnictwo wśród dzieci,
- prezentacja multimedialna,
- projekcja filmu „Efekt domina – niewolnictwo dzieci”.
17. Jak żyją dzieci w innych krajach. Niewolnictwo wśród dzieci.
- prezentacja sytuacji dzieci w innych krajach,
- niewolnictwo wśród dzieci,
- prezentacja multimedialna,
- projekcja filmu „Efekt domina – niewolnictwo dzieci”.
18. Moje plany na przyszłość. Dziewczynki.
- jak będzie wyglądała moja przyszłość,
- na co mam wpływ a na co nie,
- co chcę osiągnąć w przyszłości,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
- praca indywidualna uczniów,
19. Moje plany na przyszłość. Chłopcy.
- jak będzie wyglądała moja przyszłość,
- na co mam wpływ a na co nie,
- co chcę osiągnąć w przyszłości,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
- praca indywidualna uczniów,

KLASA 7

1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania.
- przedmiotowy system oceniania,
- pogadanka o celowości zajęć, planowanych tematach,
- omówienie zasad zachowania i oceniania w czasie zajęć.
- prezentacja multimedialna,
- rozmowa kierowana,
2. Miłość i jej rodzaje.
- pojęcie i rodzaje miłości,
- sposoby okazywania miłości,
- znaczenie miłości w życiu człowieka,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
3. Dopalacze – śmierć na naszych ulicach.
- pojęcie i rodzaje dopalaczy,
- status prawny dopalaczy w Polsce,
- wpływ dopalaczy na organizm,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
- projekcja filmu dokumentalnego; TVN, Uwaga – „Dopalacze”,
4. Cyberprzemoc – dlaczego Internet może być niebezpieczny.
- pojęcie i rodzaje cyberprzemocy,
- jak postępować aby nie być sprawcą cyberprzemocy,
- sposoby zapobiegania cyberprzemocy, - prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
- praca indywidualna uczniów,
5. Adopcja – pojęcie i rodzaje.
- pojęcie i rodzaje adopcji,
- adopcja w prawie polskim,
- skutki adopcji,
- rodzinne domy dziecka,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
6. Plusy i minusy adopcji.
- znaczenie adopcji w życiu dziecka i rodziców,
- plusy i minusy adopcji, czy zawsze jest to najlepsze wyjście?
- projekcja filmu
„ Usunięto",
- dyskusja,
7. Choroba i śmierć w rodzinie – jak zachować się w trudnych sytuacjach.
- poznanie sposobów reagowania na chorobę i śmierć,
- jak poradzić sobie z trudnymi emocjami,
- dlaczego smutek i ból są w naszym życiu,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
8. Samobójstwo i depresja wśród młodzieży.
- pojęcie samobójstwa i depresji,
- omówienie statystyk depresji i samobójstw w Polsce,
- leczenie depresji w Polsce,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
- projekcja filmu dokumentalnego;
„Oddziały psychiatrii dziecięcej w Polsce”.
9. Przysięga małżeńska – znaczenie i konsekwencje.
- pojęcie i rodzaje przysięgi małżeńskiej,
- rodzaje ślubów w Polsce,
- konsekwencje małżeństwa,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
10. Inicjacja seksualna. Dziewczynki.
- pojęcie inicjacji seksualnej,
- dojrzałość emocjonalna,
- znaczenie inicjacji seksualnej w naszym życiu,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
11. Inicjacja seksualna. Chłopcy.
- pojęcie inicjacji seksualnej,
- dojrzałość emocjonalna,
- znaczenie inicjacji seksualnej w naszym życiu,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
12. Zagrożenia współczesnego świata – AIDS. Dziewczynki.
- pojęcie AIDS,
- przyczyn choroby, sposoby zarażania,
- zapobieganie chorobie,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
13. Zagrożenia współczesnego świata – AIDS. Chłopcy.
- pojęcie AIDS,
- przyczyn choroby, sposoby zarażania,
- zapobieganie chorobie,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
14. Niepłodność wśród kobiet. Dziewczynki.
- pojęcie niepłodności,
- rodzaje niepłodności,
- niepłodność jako choroba cywilizacyjna,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
15. Niepłodność wśród mężczyzn. Chłopcy.
- pojęcie niepłodności,
- rodzaje niepłodności,
- niepłodność jako choroba cywilizacyjna,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
16. Choroby przenoszone drogą płciową. Dziewczynki.
- choroby przenoszone drogą płciową,
- sposoby zakażania,
- zapobieganie zakażeniu,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
17. Choroby przenoszone drogą płciową.
- choroby przenoszone drogą płciową,
- sposoby zakażania,
- zapobieganie zakażeniu,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
18. Zasady zdrowego żywienia i życia. Dziewczynki.
- przedstawienie piramidy żywienia,
- zasady prawidłowej diety,
- znaczenie ruchu w życiu człowieka,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
19. Zasady zdrowego żywienia i życia. Chłopcy.
- przedstawienie piramidy żywienia,
- zasady prawidłowej diety,
- znaczenie ruchu w życiu człowieka,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,

KLASA 8

1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania.
- przedmiotowy system oceniania,
- pogadanka o celowości zajęć, planowanych tematach,
- omówienie zasad zachowania i oceniania w czasie zajęć.
- prezentacja multimedialna,
- rozmowa kierowana,
2. Agresja i jej rodzaje.
- pojęcie i rodzaje agresji,
- sposoby reagowania na agresję,
- zapobieganie zachowaniom agresywnym,
- jestem opanowany – jak to zrobić,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
3. Moje decyzje – jak je podejmować odpowiedzialnie.
- pojęcie decyzji,
- sposoby podejmowania decyzji,
- ponoszenie konsekwencji własnych decyzji – odwaga cywilna,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
4. Rozpad małżeństwa i rozwód.
- przyczyny rozpadu małżeństw,
- pojęcie separacji i rozwodu,
- konsekwencje prawne rozstania,
- dzieci w obliczu rozwodu,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
5. Prostytucja wśród nieletnich.
- pojęcie prostytucji,
- zjawisko prostytucji wśród nieletnich,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
6. Eutanazja – problemy prawne i moralne.
- pojęcie eutanazji,
- status prawny eutanazji w Polsce i w Europie,
- argumenty za i przeciw,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,

7. Aborcja – problemy prawne i moralne. - pojęcie aborcji,
- status prawny aborcji w Polsce i w Europie,
- argumenty za i przeciw, - prezentacja multimedialna,
- dyskusja,

8. Postawy rodzicielskie. Jak być dobrym rodzicem.
-przedstawienie postaw rodzicielskich,
- jakim będę rodzicem?,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,

9. Mniejszości seksualne.
- pojęcie mniejszości seksualnych,
- status prawny mniejszości,
- nasza tolerancja wobec inności,
- prezentacja multimedialna,
- rozmowa kierowana,
- projekcja filmu dokumentalnego „Moje jest inne”.
10. Seksualność człowieka. Dziewczynki.
- pojęcie seksualności człowieka,
- etapy rozwoju seksualności,
- dewiacje seksualne,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
11. Seksualność człowieka. Chłopcy.
- pojęcie seksualności człowieka,
- etapy rozwoju seksualności,
- dewiacje seksualne,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
12. Antykoncepcja naturalna. Dziewczynki.
- pojęcie antykoncepcji,
- rodzaje antykoncepcji naturalnej,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
13. Antykoncepcja naturalna. Chłopcy.
- pojęcie antykoncepcji,
- rodzaje antykoncepcji naturalnej,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
14. Antykoncepcja hormonalna i chemiczna. Dziewczynki.
- rodzaje antykoncepcji hormonalnej,
- rodzaje antykoncepcji chemicznej,
- skutki antykoncepcji,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
15. Antykoncepcja hormonalna i chemiczna. Chłopcy.
- rodzaje antykoncepcji hormonalnej,
- rodzaje antykoncepcji chemicznej,
- skutki antykoncepcji,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
16. Ciąża i poród. Dziewczynki.
- przedstawienie przebiegu ciąży,
- zagrożenia ciąży,
- etapy i rodzaje porodu,
- komplikacje okołoporodowe,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
17. Ciąża i poród. Chłopcy.
- przedstawienie przebiegu ciąży,
- zagrożenia ciąży,
- etapy i rodzaje porodu,
- komplikacje okołoporodowe,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
18. Rola matki i kobiety w rodzinie. Dziewczynki.
- przedstawienie roli kobiety i matki,
- jak zmienia się pozycja kobiety w obecnym świecie,
- odpowiedzialność w życiu dorosłym,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,
19. Rola ojca i mężczyzny w rodzinie. Chłopcy.
- przedstawienie roli mężczyzny i ojca
- jak zmienia się pozycja mężczyzny w obecnym świecie,
- odpowiedzialność w życiu dorosłym,
- prezentacja multimedialna,
- dyskusja,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.