X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40683
Przesłano:

Ocena praktyki studenckiej

PRAKTYKA ZAWODOWA
NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1. Imię i nazwisko praktykanta:
2. Nazwa uczelni kierującej studenta na praktykę:
3. Nazwa i miejsce odbywania praktyki:
4. Imię i nazwisko opiekuna praktyk:
5. Termin odbycia praktyki:
6. Zadania opiekuna praktyk:
-opiekun wspiera praktykanta w pracy z dziećmi
-pomaga w rozwiązywaniu napotkanych trudności
-dzieli się swoimi doświadczeniami w pracy wychowawczo-dydaktycznej
i opiekuńczej
7. Charakterystyka studenta odbywającego praktykę zawodową:
Studentka zapoznana została z dokumentacją przedszkola, z bazą przedszkola, umożliwiono jej zapoznanie się z pracą administracyjną oraz najważniejszymi dokumentami, z ogólnymi zasadami organizowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówce. Następnie praktykantka zapoznała się z planami pracy wychowawczo – dydaktycznej i dokumentacją prowadzoną przez wychowawcę grupy: kartami obserwacji służącymi do śledzenia postępów poszczególnych dzieci,
z zapisami w dzienniku, programem nauczania, szczegółowym rozkładem materiału nauczania, z środkami dydaktycznymi stosowanymi w pracy, z wykorzystywaną literaturą metodyczną. Praktykantka obserwowała zajęcia prowadzone przez opiekuna i innych pracowników, pogłębiając w ten sposób znajomości metod i form nauczania.
Ważnym aspektem pracy w przedszkolu, na co została uczulona studentka, jest potrzeba i konieczność prowadzenia zajęć i zabaw ruchowych, ponieważ dzieci
w wieku przedszkolnym mają wzmożoną potrzebę ruchu. Korzystając ze wskazówek
i sugestii studentka samodzielnie ułożyła przykładowy konspekt zajęć uwzględniając cele, metody, formy, środki dydaktyczne oraz prowadziła zajęcia w obecności opiekuna i dyrektora.
Praktykantka na zlecenie wykonywała pomoce do zajęć. Sumienie sprawowała opiekę w czasie zabaw w sali i ogrodzie przedszkolnym, dbając o bezpieczeństwo dzieci. Chętnie i szybko nawiązywała kontakt z dziećmi, przejawiała opiekuńczość ale jednocześnie wykazywała się przy tym stanowczością w stosunku do podopiecznych.
Pani ............. po zakończeniu praktyki dobrowolnie uczestniczyła w wycieczce z dziećmi na policję. Wykonała również dekorację na uroczystość przedszkolną.

Oceniam praktykę odbytą przez panią Agatę na bardzo dobrą.

Zakładane cele praktyki zostały osiągnięte:
• studentka skonfrontowała wiedzę zdobytą w toku zajęć na uczelni z praktycznym doświadczeniem,
• zapoznała się ze strukturą organizacyjną placówki,
• zapoznała się z działalnością wychowawczą i opiekuńczą oraz formami pracy z dziećmi,
• zapoznała się z funkcjami środowiskowymi placówki,
• pozyskała doświadczenia w zakresie planowania pracy wychowawczo – dydaktycznej,
• prowadziła samodzielnie zajęcia dydaktyczne,
• dokonała własnej oceny przebiegu praktyk oraz działalności edukacyjnej, opiekuńczo – wychowawczej,
• uczestniczyła w różnych formach działalności pedagogicznej oraz w zajęciach odbywających się w różnych porach dnia i z różnymi pracownikami przedszkola

Data: Podpis opiekuna praktyk:

....................... .................................

Podpis dyrektora placówki

..................................

Z treścią oceny zapoznałam się
Data: Podpis praktykanta

......................... .................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.