X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40616
Przesłano:

Świętowanie niedzieli. Scenariusz lekcji religii dla kl. III liceum, technikum

Scenariusz zajęć (liceum, technikum)

Temat: Świętowanie niedzieli.

Cele operacyjne:

Uczeń:

-zna treść III przykazania Dekalogu
-wymienia aspekty chrześcijańskiego świętowania niedzieli
-potrafi uzasadnić, że Eucharystia jest sercem świętowania niedzieli
-rozumie sens niedzielnego obowiązku powstrzymania się od prac niekoniecznych
-kształtuje postawę świadomego przeżywania niedzieli jako dnia świętego

Uczestnicy: uczniowie kl. I technikum, liceum

Czas trwania: 45 minut

Warunki: klasa szkolna

Metody i techniki: rozmowa kierowana, metaplan, praca z tekstem, mini – wykład, rachunek sumienia

Formy: indywidualna, grupowa

Środki: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, Dies Domini Jana Pawła II,
karty pracy do metaplanu, zeszyt ucznia,

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. Czynności wstępne:

1. modlitwa na rozpoczęcie katechezy
2. sprawdzenie obecności

II. Wprowadzenie:

1. rozmowa wprowadzająca
2. podanie i zapis tematu lekcji
3. podanie i objaśnienie celów lekcji

III. Realizacja treści katechezy:

1.Uczniowie w 4 - osobowych zespołach przygotowują metaplan na temat świętowania niedzieli (czas pracy ok.15 min).

Jak jest? ( jak ludzie przeżywają niedzielę? - wasze spostrzeżenia)

Jak być powinno? (jak powinniśmy świętować niedzielę? - nauka Kościoła)

Dlaczego nie jest tak, jak być powinno?
(dlaczego niektórzy nie świętują po chrześcijańsku niedzieli - wasze przypuszczenia)

Jakie działania można by podjąć, aby było tak, jak ma być?
(kto i co konkretnie mógłby zrobić, aby wszyscy zachowywali przykazanie ”Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”? - wasze pomysły

2. Uczniowie przedstawiają wyniki pracy w grupach, uzupełnienie wypowiedzi uczniów przez katechetę.
3. Praca z tekstem w grupach czas pracy 15 min):

GRUPA 1. Niedziela a Dzieło Stworzenia.

GRUPA 2. Niedziela Dniem Zmartwychwstałego Chrystusa.

GRUPA 3. Niedzielna Eucharystia..

GRUPA 4. Niedzielny odpoczynek .

IV. Podsumowanie i utrwalenie treści katechezy:

1. Rachunek sumienia - jak świętuję niedzielę?
2. Uczniowie zapisują do zeszytów notatkę.
3. Modlitwa na zakończenie katechezy.

MATERIAŁY DO DRUKU

Teksty do pracy w grupach

GRUPA 1. Niedziela a Dzieło Stworzenia.

„Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty” (Wj 20,8-11).

* Kto, dlaczego i w jakim celu ustanowił szabat?

GRUPA 2. Niedziela Dniem Zmartwychwstałego Chrystusa.

„My świętujemy niedzielę, aby wspominać chwalebne zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa nie tylko w dzień Wielkanocy, ale każdego tygodnia” – tak napisał Innocenty I (papież od 401 do 417 roku), poświadczając praktykę powszechnie przyjętą już w pierwszych latach po zmartwychwstaniu Pańskim. Św. Bazyli Wielki (329-379) mówi o „ świętej niedzieli, uczczonej zmartwychwstaniem Pańskim, która jest pierworodnym pośród wszystkich dni”. Św. Augustyn (354-430) nazywa niedzielę „sakramentem Paschy”. W świetle nieprzerwanej i powszechnej tradycji widać wyraźnie, że chociaż korzenie dnia Pańskiego sięgają dzieła stworzenia, a ściślej biorąc, biblijnej tajemnicy „odpoczynku” Boga, to jednak aby zrozumieć w pełni jego sens, trzeba odwołać się bezpośrednio do zmartwychwstania Chrystusa. Właśnie ono stanowi treść chrześcijańskiej niedzieli. Dzięki niej każdego tygodnia, wciąż na nowo w myślach i w życiu wiernych staje się obecne wydarzenie paschalne, które jest źródłem zbawienia świata (Jan Paweł II, List Apostolski "Dies Domini , 19).

* Z jakiego powodu od początku swego istnienia chrześcijanie świętowali pierwszy dzień tygodnia, czyli niedzielę?

GRUPA 3 Niedzielna Eucharystia

„W dniu Pańskim porzućcie wszystko – czytamy w traktacie z II wieku zatytułowanym Didaskalia Apostolskie – i spieszcie, nie zwlekając na swoje zgromadzenie, bo przez nie oddajecie chwałę Bogu. W przeciwnym razie czym usprawiedliwią się przed Bogiem ci, co nie gromadzą się w dniu Pańskim, aby słuchać słowa życia i spożywać Boski pokarm, który trwa na wieki?”(Jan Paweł II, List Apostolski "Dies Domini" , 46). .
„Za Katechizmem Kościoła Katolickiego warto choćby przypomnieć, że jest ona "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" (1324) oraz "streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary" (1327). Jest naszym spotkaniem i zjednoczeniem się z Chrystusem zmartwychwstałym, z Jego Słowem oraz ze wspólnotą Kościoła. Dodać trzeba, że spotkaniem, w którym zobowiązani jesteśmy uczestniczyć pod groźbą grzechu ciężkiego”
(https://opoka.org.pl/biblioteka/M//ME/idziemy200921-msza.html)
„Jest naprawdę sprawą najwyższej wagi, aby każdy chrześcijanin uświadomił sobie, że nie może żyć wiarą i w pełni uczestniczyć w życiu chrześcijańskiej wspólnoty, jeśli nie bierze regularnie udziału w niedzielnym zgromadzeniu eucharystycznym. Jeżeli w Eucharystii urzeczywistnia się owa pełnia kultu, który ludzie winni oddawać Bogu i którego nie można porównać z żadnym innym doświadczeniem religijnym, to szczególnie wyraźnie ujawnia się to właśnie w niedzielnym spotkaniu całej wspólnoty, posłusznej głosowi Zmartwychwstałego, który ją zwołuje, aby dać jej światło swego słowa i pokarm swojego Ciała jako trwałe sakramentalne źródło odkupienia. Łaska wypływająca z tego źródła odnawia ludzi, życie i historię”.( Jan Paweł II, List Apostolski "Dies Domini" ,81).

*Jak rozumiesz określenie Eucharystii jako serca niedzieli?

*Dlaczego udział w Eucharystii jest tak ważny w życiu każdego chrześcijanina?

GRUPA 4. Niedzielny odpoczynek

„Katechizm naucza, że w niedzielę i w inne dni świąteczne nakazane wierni powinni powstrzymać się od zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości dnia Pańskiego oraz odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. Niewypełnienie tego nakazu mogą usprawiedliwić obowiązki rodzinne lub ważne zadania społeczne, w tym konieczna praca na rzecz innych (por. KKK 2185). Zapewnienie obywatelom czasu przeznaczonego na odpoczynek i oddawanie czci Bogu to również obowiązek władz publicznych. Ten sam wymóg wobec pracowników ciąży na pracodawcach (por. KKK 2187). W dniu Pańskim winniśmy korzystać z czasu wolnego, aby go poświęcić życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu (por. KKK 2184). „W poszanowaniu wolności religijnej i dobra wspólnego wszystkich chrześcijanie powinni domagać się uznania niedziel i świąt kościelnych za ustawowe dni świąteczne. Powinni wszystkim dawać widoczny przykład modlitwy, szacunku i radości oraz bronić swoich tradycji jako cennego wkładu w życie duchowe społeczności ludzkiej” (KKK 2188).
( http://www.katechetyczny.diecezjaplocka.pl/1194,l1.html)

*Na czym polega obowiązek świętowania niedzieli poza uczestnictwem we Mszy Świętej?
*Jaki cel ma niedzielny odpoczynek?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.