X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40359
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

§7 ust. 2. pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
(Tabela - red.)

1. Poznanie i rozpoczęcie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
wrzesień 2016
zbiór dokumentacji
Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, literatura fachowa)
wrzesień 2016
poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu

Sformułowanie i przedłożenie dyrektorowi Ośrodka wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju
wrzesień 2016
plan rozwoju zawodowego

2. Współpraca z opiekunem stażu Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
wrzesień 2016
dokumentacja własna
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez
opiekuna stażu i innych nauczycieli
według harmonogramu – raz w miesiącu
wnioski i arkusz obserwacji zajęć
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu czwarty tydzień każdego miesiąca scenariusze zajęć opiekuńczo- wychowawczych
Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć opiekuńczo- wychowawczych w celu doskonalenia warsztatu pracy
bezpośrednio po obserwacji arkusze obserwacji zajęć

3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela
Wstępna samoocena oraz refleksje
wrzesień 2016
dokumentacja własna
Ewaluacja własnych działań koniec każdego miesiąca co miesięczne refleksje

4. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności zawodowe
Udział w szkoleniach w ramach WDN
według harmonogramu Ośrodka
zaświadczenia,
potwierdzenia
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
Udział w szkoleniach związanych z wychowaniem i profilaktyką, awansem zawodowym, opracowaniem innowacji dwa razy w roku szkolnym
Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie i analizowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
lata 2016-2019r.
zasoby biblioteczki własnej
Śledzenie i korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
raz w tygodniu
dokumentacja własna

5. Doskonalenie i rozwijanie warsztatu w celu dostosowania go do indywidualnych potrzeb wychowanka Opracowanie planów pracy opiekuńczo- wychowawczych dla grupy wychowanków w internacie
do 25 dnia każdego miesiąca roku szkolnego
plany pracy opiekuńczo- wychowawczej
Współpraca ze specjalistami (psycholog, logopeda) oraz wychowawcami klas pracującymi w Ośrodku, w celu doskonalenia metod pracy opiekuńczo- wychowawczej z wychowankami pierwszy piątek miesiąca oraz w razie potrzeby notatki w dokumentacji własnej

6. Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach problemowych Ośrodka Udział w:
- posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
- Zespole do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Wychowanków,
- Zespole pomocy psychologiczno- pedagogicznej – TEAM
według harmonogramu zapisy w dokumentacji stażu

7. Publikacja planu rozwoju zawodowego
Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronach www.edux.pl
maj 2019
strona internetowa www.edux.pl


§7 ust. 2. pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Rozpoznawanie problemów środowiskowych oraz współczesnych problemów cywilizacyjnych wychowanków Ośrodka
Analiza dokumentów wychowanków (opinia, orzeczenie poradni pedagogiczno- psychologicznej oraz innych dokumentów wychowanków)
cały okres stażu
zapis w dokumentacji stażu

2. Systematyczny kontakt z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków
Rozmowy indywidualne oraz telefoniczne
cały okres stażu – według potrzeby
zapis w dokumentacji stażu
Organizowanie spotkań z rodzicami w ramach dni otwartych i uroczystości organizowanych w internacie według kalendarza imprez
zapis w dokumentacji stażu
notatki i zdjęcia na stronie internetowej Ośrodka
Zamieszczanie informacji z zajęć internatu na Facebooku internatu
strona internetowa Ośrodka
po imprezach i uroczystościach
zdjęcia i notatki z uroczystości

3. Przeciwdziałanie uzależnieniom – kształtowanie pożądanych postaw wychowanków
Przeprowadzanie zajęć profilaktycznych
zgodnie z planem pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu
plany pracy opiekuńczo- wychowawczej internatu
adnotacje w dzienniku zajęć opiekuńczo-wychowawczych

4. Uwrażliwianie wychowanków na problemy społeczne i cywilizacyjne
Podejmowanie działań profilaktycznych związanych z ochroną środowiska
zgodnie z planem zajęć internatu
adnotacje w dzienniku zajęć opiekuńczo-wychowawczych
Akcje porządkowanie najbliższego otoczenia
zgodnie z planem opiekuńczo – wychowawczym
adnotacje w dzienniku zajęć opiekuńczo-wychowawczych
Akcje „Dzieci dzieciom”
zgodnie z harmonogramem imprez Ośrodka dokumentowanie w formie zdjęć oraz notatek na stronie internetowej Ośrodka
sprawozdania z imprez

5. Przygotowywanie wychowanków do życia w rodzinie i społeczeństwie
Prowadzenie zajęć z gospodarstwa domowego (treningi kulinarne, ekonomiczne itp.)
każdy poniedziałek i druga środa w miesiącu- według planu pracy internatu
adnotacje w dzienniku zajęć opiekuńczo-wychowawczych
dokumentowanie w formie zdjęć oraz notatek na stronie internetowej Ośrodka

6. Organizacja oraz współorganizacja imprez w Ośrodku
Przygotowanie uroczystości i imprez
zgodnie z harmonogramem imprez Ośrodka
dokumentowanie w formie zdjęć oraz notatek na stronie internetowej Ośrodka
scenariusze i sprawozdania z imprez

7. Promowanie Ośrodka poprzez udział w konkursach
Organizacja konkursów
okres stażu
sprawozdania z konkursów
Pomoc wychowankom w przygotowaniu prac konkursowych zamieszczanie wykonanych prac na Facebook na stronie internetowej Ośrodka

8 Opracowanie innowacji pedagogicznej w celu rozwijania umiejętności kulinarnych wychowanków internatu
Realizacja innowacji
rok szkolny 2017/2018
innowacja rozwijająca umiejętności kulinarne wychowanków internatu


§7 ust. 2. pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1.
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy opiekuńczo- wychowawczej Wykonywanie pomocy do pracy opiekuńczo- wychowawczej przy pomocy komputera oraz z wykorzystaniem zasobów Internetu I i II sem. każdego roku szkolnego tablice tematyczne, przygotowywanie dyplomów itp.
Wykonywanie pokazów multimedialnych w postaci prezentacji według planu pracy internatu
prezentacje multimedialne wykonane z zastosowaniem programu Power Point
Przeprowadzanie zajęć w grupie internackiej z użyciem komputera – wdrażanie wychowanków do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów sieci internetowych
każdy pierwszy tydzień miesiąc
zapis w dzienniku opiekuńczo- wychowawczym internatu
Opracowanie dokumentacji internackiej
do 25 dnia miesiąca
plany pracy opiekuńczo- wychowawczej
Dokumentowanie przebiegu stażu
dokumentacja własna z całego przebiegu stażu

2. Korzystanie ze stron internetowych
Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych
Lata 2016/2019
strony internetowe

3. Rozwijanie i udoskonalanie umiejętności korzystania z multimedialnego pakietu biurowego
Redagowanie działu do Gazetki Ośrodka „Echa Okruszka” - Kącik literacki
wrzesień 2016 – czerwiec 2019
gazetka „Echo Okruszka”

4. Publikacja prac własnych
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
maj 2019 r.
strona internetowa www.edux.pl


§7 ust. 2. pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i oligofrenopedagogiki terminy z harmonogramu CEN Koszalin oraz innych ośrodków szkoleniowych zaświadczenia, potwierdzenia, dyplomy
Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu w trakcie trwania stażu własne zbiory literatury pedagogicznej

2. Współpraca na rzecz środowiska wychowanków z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi
Nawiązanie współpracy z przedstawicielami organów samorządowych w sprawie sytuacji rodzinnej wychowanków (MOPS, GOPS itp.)
lata 2016-2019 - w razie potrzeby
zapis w dokumentacji stażu

3. Opracowanie innowacji pedagogicznej Realizacja innowacji pedagogicznej
lata 2017- 2018
dokumentacja innowacji pedagogicznej


§7 ust. 2. pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela oraz dokumentacji obowiązującej w Ośrodku
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.2013 r. poz. 393)
wrzesień 2016,
lata 2016-2019
zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Karta Nauczyciela Ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.)
Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 27 września 1991r. (t. j: Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)
Zapoznanie się z aktami prawnymi obowiązującymi w ośrodku
Poznanie zasad funkcjonowania i kompetencji organu prowadzącego Ośrodek.

Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.