X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40355
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Legionowie

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Elżbieta Truszkowska.

NAZWA I ADRES SZKOŁY – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Legionowie, ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo.

STANOWISKO PRACY – nauczyciel wspierający, nauczyciel historii. nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2016 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NADANY Z MOCY PRAWA - nauczyciel mianowany.

Cele stażu:
1.Doskonalenie warsztatu, form i metod pracy w celu uzyskania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań,
2. Wzbogacenie wiedzy na temat oceniania zewnętrznego i wewnętrznego,
3. Podniesienie jakości swojego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.
4. Doskonalenie pracy dydaktyczno – wychowawczej z młodzieżą w kierunku kształtowania postaw patriotycznych,
5.Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciele dyplomowanego.
6.Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CZĘŚĆ B – SPOSÓB REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
(Tabela)

1.Organizacja pracy związana z rozpoczęciem i zakończeniem stażu na nauczyciela dyplomowanego.

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego, analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, wniosek o rozpoczęcie stażu, sprawozdanie z realizacji tego planu, materiały dotyczące awansu.
Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju. Wrzesień 2016 r.

2. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych Radach Pedagogicznych, zebraniach Zespołów Przedmiotowych itp.
Notatki własne, lista obecności, protokoły zebrań.
Okres stażu

3. Pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki oraz dydaktyki.
Analiza fachowej literatury oraz korzystanie z Internetu jako źródła informacji.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego- kursy, warsztaty, konferencje.
Studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych, spotkania z wydawnictwami. bibliografia, notatki własne, zaświadczenia.
Okres stażu

4.Analiza i tworzenie dokumentacji szkolnej.
Tworzenie arkuszy próbnych egzaminów gimnazjalnych.
Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych.
Testy egzaminacyjne, sprawozdania, notatki własne.
Okres stażu

5.Praca w zespole przedmiotów humanistycznych i w zespole do spraw pomocy psychologiczno
– pedagogicznej. Uczestniczenie w opracowywaniu i realizacji planu pracy zespołów.
Praca w zespole, spotkania zespołów.
Sprawozdania.
Okres stażu

6.Współpraca z gronem pedagogicznym podczas uroczystości szkolnych. Przygotowywanie apeli okolicznościowych.
Scenariusze apeli.
Okres stażu

7.Indywidualizacja procesu nauczania.
Obserwacja i poznanie możliwości edukacyjnych uczniów.
Diagnozowanie uczniów .
Dostosowanie metod i form pracy do potrzeb uczniów
Aktywizowanie uzdolnień uczniów.
Raporty z diagnozy, opinie pedagogiczne pisane do poradni.
Okres stażu

8. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Uczestniczenie w pracach komisji szkolnych.
Członek Komisji egzaminacyjnych
Koordynowanie konkursów przedmiotowych
Uczestnictwo w tworzeniu dokumentacji grupowej:
- programów wychowawczych
- programów profilaktycznych
Uczestniczenie w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy szkoły- analiza dokumentów: Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy, PSO.
Zaświadczenia dyrektora szkoły, protokoły ze spotkań komisji.
Plan współpracy, sprawozdania, potwierdzenia.
Okres stażu

9.Opracowanie , wdrożenie i ewaluacja programu własnego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Analiza orzeczeń poradni.
Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny
Okres stażu

10.Integracja zespołu klasowego Współpraca z rodzicami, psychologiem, pedagogiem szkolnym. Zorganizowanie wycieczek ; do kina, teatru, Domu Opieki Społecznej, muzeów.
Zorganizowanie wycieczek edukacyjnych, krajowych.
Organizacja imprez klasowych: Wigilia , Wielkanoc.
Udział rodziców w życiu szkoły.
Określenie zadań wychowawcy - opracowanie rozkładu godzin wychowawczych i planu pracy.
Podejmowanie tematyki uzależnień i negatywnych zachowań społecznych - referaty przygotowywane przez uczniów, spotkania ze specjalistami (pielęgniarka szkolna, pracownicy poradni pedagogiczno-psychologicznej i inni).
Zebrania z rodzicami zgodnie z harmonogramem pracy szkoły na dany rok szkolny, kontakty indywidualne dotyczące problemów wychowawczych.
Kontaktowanie rodziców z pedagogiem szkolnym. .

Regulaminy, zaświadczenia dyrektora, karty wycieczek.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin

1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy nauczyciela.

Korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników multimedialnych, edytora tekstu, Internetu.
Samodzielne przygotowanie materiałów dydaktycznych przy wykorzystaniu Internetu, skanera.
Tworzenie prezentacji multimedialnych.
Praca na lekcji z wykorzystaniem rzutnika: ćwiczenia multimedialne, praca z filmem.
Scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne.
Okres stażu

2.Korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w celu wyszukiwania informacji i programów służących poszerzaniu i aktualizowaniu własnej wiedzy dydaktyczno-wychowawczej. Świadome wykorzystanie możliwości programów komputerowych do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin nauki.
Nauczenie samodzielnego myślenia - logicznego w rozwiązywaniu problemów z pomocą komputera.
Powszechne stosowanie zasad etyki w korzystaniu z komputera i oprogramowania.
Rozwijanie zainteresowań - zastosowania komputerów, technologii informacyjnej (dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z tym rozwojem).
Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.
Scenariusze zajęć, spis portali edukacyjnych.
Okres stażu

3.Prowadzenie dziennika elektronicznego.
Realizowanie funkcji wychowawczej poprzez zwiększenie frekwencji uczniów na lekcjach dzięki wzmocnieniu współpracy z rodzicami.
Podniesienie poziomu nauczania wykładanego przedmiotu przez zwiększenie motywacji uczniów do nauki;
Generowanie zestawień frekwencji i statystyk postępów w nauce.
Usprawnienie procesu przygotowywania materiałów na wywiadówki dzięki wypełnianym automatycznie drukom z informacjami dla rodziców o ocenach i frekwencji uczniów;
Szybka wymiana informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicami poprzez wysyłanie pojedynczych i grupowych wiadomości w systemie.
Zapisy w dzienniku lekcyjnym.
Okres stażu

4.Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
Systematyczna analiza publikowanych w Internecie aktów prawnych oraz artykułów i opracowań w zakresie prawa oświatowego.
Notatki własne.
Okres stażu

5.Pogłębianie wiedzy.
Udział w szkoleniach związanych z wykorzystaniem komputera w szkole.
Wyszukiwanie informacji na temat awansu zawodowego nauczycieli.
Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy, konkursów, sprawozdań.
Przykładowe sprawdziany, testy, konkursy, analizy wyników, wydruki komputerowe.
Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin

1.Dzielenie się swoim doświadczeniem pedagogicznym, podnoszenie jakości pracy placówki.
Udostępnianie innym nauczycielom swoich wypracowanych scenariuszy, kart i materiałów dydaktycznych.
Pełnienie roli opiekuna stażu dla nauczycieli niższym poziomie doświadczenia.
Opracowane i zgromadzone własne materiały, notatki itp.
Okres stażu

2.Współpraca z biblioteką szkolną w zakresie doradztwa i propozycji zakupu książek, gazet i innych pozycji zawodowych.
Stały kontakt z biblioteką szkolną
Zachęcanie młodzieży do korzystania z biblioteki i centrum multimedialnego.
Zaświadczenia o współpracy.
Okres stażu

3.Pogłębianie poziomu własnej wiedzy podczas lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Obserwacja lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli. Opracowane i zgromadzone własne materiały, notatki .
Okres stażu

4.Konsultacje z nauczycielami historii z mojej szkoły oraz z innych szkół.
Uczestniczenie w opracowywaniu i realizacji planu pracy zespołu.
Scenariusze, notatki własne.
Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin

Opracowanie ,wdrożenie oraz ewaluacja programu koła historycznego dla uczniów klas 4-5 szkoły podstawowej.
Przygotowanie scenariuszy zajęć i poprowadzenie koła Historia lubi się powtarzać.
Program koła, zapisy w dzienniku zająć dodatkowych
Okres stażu
Opracowanie ,wdrożenie oraz ewaluacja programu koła historycznego dla uczniów gimnazjum.
Przygotowanie scenariuszy zajęć i poprowadzenie koła .
Program koła, zapisy w dzienniku zająć dodatkowych
Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin

1.Poznawanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów, współpraca z rodzicami (rozmowy z uczniami, rodzicami, prawnymi opiekunami).
Spotkania z rodzicami - rozwiązywanie na bieżąco indywidualnych problemów ucznia.
Stałe kontakty indywidualne dotyczące tematów takich jak postępy w nauce, zachowanie, problemy wychowawcze. Notatki w dzienniku,
protokoły zebrań.
Okres stażu

2.Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek oraz uroczystości szkolnych (w tym organizacja wycieczek).
Udział w wycieczkach szkolnych organizowanych przez innych nauczycieli oraz organizacja wycieczek szkolnych.
Potwierdzenie kierownika wycieczki, sprawozdania.
Okres stażu

3.Współorganizowanie i organizowanie konkursów i uroczystości.
Przygotowywanie i organizowanie konkursów
Przygotowywanie uroczystości szkolnych min Dnia Niepodległości, Dnia osób Niepełnosprawnych
Apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Testy konkursowe, potwierdzenia udziału, zdjęcia ,sprawozdania, harmonogram uroczystości.
Okres stażu

4.Udział w promocji szkoły.
Działanie mające na celu promocję szkoły w środowisku lokalnym.
Uczestniczenie w realizacji zadań edukacyjnych lub wychowawczych, które przyniesie bieżące życie szkoły - udział w zadaniach bieżących zlecanych przez dyrektora szkoły.
Zaświadczenia, prezentacje.
Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin

1.Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym
Uwzględnienie w pracy z uczniami zaleceń pedagoga szkolnego.
Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
Opinie, IPET, testy, materiały dodatkowe.
Okres stażu

2.Współpraca z poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Uwzględnienie w pracy z uczniami zaleceń poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
Pisanie opinii, konsultacje, uczestniczenie w przedstawieniach, imprezach okolicznościowych.
Opinie, IPET, testy, materiały dodatkowe
Okres stażu

3.Współpraca ze środowiskiem lokalnym min z , Muzeum Historycznym, Domem Kombatanta, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Legionowie.
Udział w akcjach charytatywnych i społecznych organizowanych na terenie powiatu legionowskiego. Potwierdzenia, karty wycieczek, regulaminy.
Okres stażu

4.Realizacja projektów gimnazjalnych związanych z problematyką osób niepełnosprawnych.
Przygotowanie propozycji tematów projektów gimnazjalnych.
Wsparcie uczniów w realizacji projektów.
Zbiór tematów projektów gimnazjalnych.
Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych,z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Dokonywanie opisu analizy rozwiązania przypadków dydaktyczno- wychowawczych,
zaobserwowanie niepokojących sygnałów dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole.
Określenie znaczenia problemu, propozycje rozwiązania i efekty podjętych działań.
Opis i analiza dwóch przypadków, rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Opis i analiza dwóch przypadków.
Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.