X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40291
Przesłano:
Dział: Języki obce

Globalne czytanie o globalnych wyzwaniach - innowacja pedagogiczna

Opis zasad innowacji pedagogicznej w nauczaniu języka angielskiego
oraz edukacji o wyzwaniach społecznych, środowiskowych
i ekonomicznych na poziomie liceum.

„GLOBALNE CZYTANIE
O GLOBALNYCH WYZWANIACH”

realizowana w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Legionowie

od września do grudnia 2018 roku

Autor innowacji:

mgr Agnieszka TRYBEL

Legionowo 2018
Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Legionowie
Adres: 05-120 Legionowo, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26.
Nazwa innowacji: Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego oraz edukacja
o wyzwaniach społecznych, środowiskowych i ekonomicznych
na poziomie liceum.
Tytuł innowacji: „GLOBALNE CZYTANIE O GLOBALNYCH WYZWANIACH”
Autor innowacji: Agnieszka TRYBEL – nauczyciel języka angielskiego
Osoba wprowadzająca innowację: Agnieszka TRYBEL
Rodzaj innowacji: innowacja organizacyjna, metodyczna
Czas realizacji: Innowacja trwa od września 2018 roku do grudnia 2018.
Obejmuje czas trwania współpracy z Fundacją „THE BRIDGE” poprzez kontynuację programu: „EDUKACJA OKNEM NA ŚWIAT”.
Adresaci programu: Uczniowie liceum, którzy realizują w szkole program „EDUKACJA OKNEM NA ŚWIAT”.
Podstawa prawna : Prezentowana innowacja organizacyjno-metodyczna częściowo oparta jest na programie nauczania języka angielskiego zgodnego z nową podstawą programową dla IV etapu edukacyjnego dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego.
Innowacja powstała w oparciu o:
• Rozporządzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (D.U. z 2009, nr 4, poz. 17)
• Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
• przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (D.U. z 2002, nr 23, poz. 225 ze zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.(D.U. z 2002, nr 56, poz. 505)
• Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (D.U. z 2002, nr 15, poz. 142 ze zmianami)
• Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (D.U. z 2001, nr 61, poz. 624 ze zmianami)
WSTĘP
Innowacja pedagogiczna „GLOBALNE CZYTANIE O GLOBALNYCH WYZWANIACH” skierowana jest do uczniów liceum, którzy od września 2017 roku rozpoczęli współpracę z Fundacją „THE BRIDGE” i realizowali działania wynikające
z uczestnictwa w programie „EDUKACJA OKNEM NA ŚWIAT”. Jest to grupa 20 uczniów, którzy kontynuując naszą współpracę z Fundacją podejmą się kolejnego wyzwania jakim jest „GLOBALNE CZYTANIE O GLOBALNYCH WYZWANIACH”.
Przygotowana innowacja ma charakter organizacyjny i metodyczny. Rozpoczęcie przewidywane jest na wrzesień 2018, a jej zakończenie na grudzień 2018 roku. Na realizację programu przewidziano do 2 godzin tygodniowo, w ramach których uczniowie będą realizować działania zaplanowane w innowacji pedagogicznej.
Rekrutacja do grupy biorącej udział w innowacji miała miejsce już w zeszłym roku szkolnym, ale w tym roku odbędzie się ponownie, tak aby udział w niej był dla uczniów ciekawym doświadczeniem, które pokieruje ich w przyszłości na właściwe ścieżki. Rekrutacja do grupy, w której planuje się innowację odbędzie się na zasadzie powszechnej dostępności. We wrześniu 2018 uczniowie liceum zadeklarują chęć uczestnictwa
w innowacji. Z grupy chętnych uczniów zostanie utworzony zespół realizujący innowację.
Program innowacji pedagogicznej „GLOBALNE CZYTANIE O GLOBALNYCH WYZWANIACH” wiąże się z międzynarodowym programem edukacyjnym Fundacji
„THE BRIDGE”, a tytuł został zaczerpnięty z działań podejmowanych przez Fundację
w ramach programu: „EDUKACJA OKNEM NA ŚWIAT”. Program jest adresowany
do młodzieży - liderów jutra w kręgach biznesowych, publicznych, naukowych
i dyplomatycznych. Przybliża zachodzące globalne procesy i trendy kształtujące krajobraz społeczny i gospodarczy. Stwarza przewagę kompetencyjną dla młodzieży na obecnym, konkurencyjnym, międzynarodowym rynku akademickim i rynku pracy.
Innowacja metodyczna polega na propagowaniu idei nauki przez działanie. Zajęcia innowacyjne mają służyć rozwijaniu zainteresowań uczniów przy wykorzystaniu aktywnych metod nauczania i wpłynąć pozytywnie na wszechstronny rozwój każdego ucznia.
CELE I ZAŁOŻENIA
W trakcie mojej pracy pedagogicznej zaobserwowałam, że uczniowie naszej szkoły chętnie podejmują działania, mające na celu polepszenie jakości życia nie tylko ich samych
ale też społeczności lokalnej. Udział w innowacji pozwoli im rozwinąć skrzydła i propagować idee 17 celów zrównoważonego świata zaprezentowanych przez ONZ.
W 2017 roku nasza szkoła rozpoczęła współpracę z Fundacją „THE BRIDGE”,
w ramach której 20 uczniów zostało wybranych do uczestnictwa w programie Fundacji: „EDUKACJA OKNEM NA ŚWIAT”. W ramach tej współpracy uczniowie uczestniczyli
w wykładach na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pogłębiali swoją wiedzę na temat globalnych wyzwań współczesnego świata. Jednym z działań społeczności uczniowskiej było przetłumaczenie książki, która ukazuje problemy świata w kontekście 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu uczniów problematyką środowiska oraz zrównoważonego rozwoju świata, którą kontynuujemy
od zeszłego roku rozpoczynając współpracę z Fundacją „THE BRIDGE” chcę zrealizować innowację która nie tylko pogłębi wiedzę naszych uczniów, ale też zaangażuje inne placówki do realizacji działań mających na celu propagowanie postaw ekologicznych. Realizacja projektu „GLOBALNE CZYTANIE O GLOBALNYCH WYZWANIACH” ma na celu rozbudzenie poczucia wspólnoty na poziomie nie tylko lokalnym ale także globalnym. Naszym głównym działaniem będzie czytanie książki pod tytułem: „BAŚNIE I DZIWY BY ŚWIAT BYŁ SPRAWIEDLIWY” która została w pełni przetłumaczona przez uczniów. Dodatkowo, chcielibyśmy połączyć to z prelekcją na temat globalnych wyzwań.
Nowa podstawa programowa zakłada konieczność wyposażania uczniów
w kompetencje kluczowe, będące podstawą sukcesów życiowych człowieka. Przygotowując innowację chcę wprowadzić nowe rozwiązania metodyczne, które pozwolą na doskonalenie podstawowych umiejętności społecznych.
Opracowana innowacja ma na celu wprowadzenie uczniów do tematyki globalnych wyzwań: społecznych, humanitarnych, ekonomicznych i środowiskowych, oraz pokazanie roli młodzieży w adresowaniu globalnych wyzwań.
CELE OGÓLNE
1. Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności, podejmowania działań mających na celu znalezienie odpowiedzi na zagrożenia współczesnego świata.
2. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień.
3. Kształcenie umiejętności składających się na postawę młodego lidera, sukcesywne rozbudzanie kreatywności.
4. Dostarczanie elementarnej wiedzy z zakresu 17 celów zrównoważonego rozwoju świata. .
CELE SZCZEGÓŁOWE
• Rozpoznają cele zrównoważonego rozwoju świata.
• Potrafią rozróżnić postawy dobre i złe.
• Opowiadają o bohaterach bajki w języku angielskim.
• Kształcą postawy ekologiczne.
• Znają terminologię w języku angielskim.
• Rozwijają umiejętności do bezinteresownego wysiłku intelektualnego i twórczego.
• Upowszechniają wiedzę wśród uczniów.
• Rozwijają kreatywność.
• Prezentują umiejętności posiadanej wiedzy za pomocą różnych środków artystycznych np. prezentacja multimedialna, dramat, plakat, komiks.
• Posiadają umiejętność krytycznego spojrzenia na świat.
• Kształcą umiejętność pracy w grupie.
• Potrafią wyszukać informację w literaturze polsko i anglojęzycznej.
• Trafnie rozpoznaje swoje predyspozycje, mocne i słabe strony.
SPODZIEWANE EFEKTY
Uczniowie:
• Będą potrafili wyjaśnić czym są cele zrównoważonego rozwoju świata i dlaczego
są tak ważne dla funkcjonowania świata.
• Wykonają prezentację multimedialną o 17 celach zrównoważonego rozwoju.
• Będą potrafili opowiedzieć innym uczniom co można zrobić, aby na poziomie lokalnym realizować cele zrównoważonego rozwoju zaprezentowane przez ONZ.
• Potrafią stworzyć krótki program edukacyjny dla dzieci z innych placówek w oparciu
o poznane dane dotyczące na przykład edukacji na świecie.
• Będą potrafili pracować w grupie podczas realizacji projektu.
PRZEWIDYWANE EFEKTY WDROŻENIA INNOWACJI
Uważam, iż wprowadzenie w naszej szkole tej innowacji przyniesie naszym uczniom, a tym samym ich rodzicom, naszej szkole i całemu środowisku następujące wymierne korzyści:
• swobodne posługiwanie się językiem na poziomie adekwatnym do nauczanego dla danego etapu edukacyjnego,
• umiejętności i brak zahamowań w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych
• wypracowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie- zespole projektowym,
• wzrost świadomości i otwartości na inne kultury i aspekty życia we współczesnym społeczeństwie.
FORMY PRACY:
• praca indywidualna,
• praca w grupach,
• prowadzenie prelekcji dla uczniów innych placówek,
• tworzenie prezentacji dotyczących 17 celów zrównoważonego rozwoju,
• warsztat, pokaz,
• czytanie innym,
• projekt długoterminowy,
• kilkuminutowy referat,
• konkurs.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
W celu osiągnięcia zaplanowanych celów innowacji przewiduje się przede wszystkim zastosowanie metod aktywizujących i technik twórczych.
Innowacja daje możliwość wprowadzenia działań nietypowych, niezwykle ciekawych dla uczniów. Pozwoli uczestniczyć im w wielkiej przygodzie z programem Fundacji „THE BRIDGE” – „EDUKACJA OKNEM NA ŚWIAT”, spotkać się z osobami, którym mogą przekazać misję do dalszego realizowania wizji zrównoważonego rozwoju świata.
Planowane są zajęcia w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz instytucjach działających na terenie naszego miasta.
TREŚCI NAUCZANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
1. Poznanie zagrożeń współczesnego świata.
2. Znajomość słownictwa związanego z rozwojem gospodarczym świata.
3. Poznanie 17 celów zrównoważonego świata według ONZ.
4. Umiejętność utworzenia wypowiedzi słownej dotyczącej zagadnień zawartych
w innowacji .
5. Umiejętność napisania rozprawki na temat współczesnych zagrożeń świata oraz znalezienie rozwiązań .
6. Stworzenie prezentacji dla innych placówek.
EWALUACJA
Celem ewaluacji jest ustalenie, w jakim stopniu uczniowie opanowali opisane
w szczegółowych celach programu umiejętności. Zaplanowano, że poziom umiejętności będzie badany przed rozpoczęciem udziału uczniów w programie, w trakcie jego trwania
i po zakończeniu zajęć.
Ewaluacja będzie miała charakter ciągły, będzie jej podlegać:
• atrakcyjność programu,
• praca uczniów w czasie trwania innowacji, ich zaangażowanie podczas pracy,
• zdobyte umiejętności.
Nauczyciel realizujący innowację przedstawi sprawozdanie z realizacji innowacji Radzie Pedagogicznej w miesiącu styczniu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.