X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40225
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego "Fiku miku na Angliku"

Program zajęć dydaktyczno -wyrównawczychz języka angielskiego
„Fiku miku na Angliku”

Cele programu:

Cele ogólne:
- wyrównywanie zaległości programowych i braków edukacyjnych z języka angielskiego;
- uwrażliwienie dzieci na język angielski,
- poszerzanie wiadomości o innych kulturach i wpajanie postaw tolerancji wobec
innych narodowości,
- rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe,
- pogłębianie wiedzy językowej;
- przygotowanie uczniów do wykorzystywania języka angielskiego w sytuacjach
życiowych;
- kształtowanie postawy tolerancji dla cudzych poglądów, czy ograniczeń;
-budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi krajami;
-dostarczenie uczniom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które sprzyjać
będzie ich dalszej nauce języka.

Cele szczegółowe:

- rozwijanie sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim
- kształcenie umiejętności pracy w parach i grupach,
- kształcenie znajomości zwyczajów w krajach anglojęzycznych i rozwijanie tolerancji wobec innych kultur,
- rozwijanie silnej woli i wiary we własne siły,
- kształcenie umiejętności pracy z pomocami dydaktycznymi (słowniki,. filmy dotyczące kultury angielskiego obszaru językowego),
- zdobywanie umiejętności organizacji pracy.
- rozumienie tekstu mówionego i pisanego
- zdobywanie wiedzy na temat najpowszechniejszych zwyczajów i norm życia w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
- skuteczne używanie języka angielskiego w codziennych sytuacjach w mowie
- realizowanie projektów w zespole
-rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy
- wyrabianie poczucia własnej wartości

Metody pracy:
- metoda audiolingwalna (wspólne recytowanie i śpiewanie, wielokrotne powtarzanie za wzorem, np. kasetą)
- metoda komunikacyjna (wykorzystana w przygotowaniu do mówienia, zachowania
się w sytuacjach dnia codziennego),
- gry i piosenki,
- opowiadanie historyjek lub czytanie bajek,
- drama (odgrywanie scenek i improwizacji uczących współpracy z innymi),
- zajęcia plastyczne (uczenie się przez działanie),
- prace projektowe (plakat, album).

Formy pracy:
- praca indywidualna,
- praca w parach,
- praca w grupach.
Środki dydaktyczne:
- fragmenty filmów, audycji radiowych i telewizyjnych dotyczące angielskiego obszaru językowego,
- karty do przedstawiania słownictwa, scenek,
- plakaty, plansze, duże ilustracje,
- materiały plastyczne (farby, duże kartony, papier kolorowy, itp.),
- słowniki,
- magnetofon i zestaw kaset,
- materiały autentyczne (bilety, opakowania, zdjęcia, itp.).

Realizacja programu

słownictwo

nazwy czynności ,sposoby spędzania czasu wolnego, kolory i ich odcienie, rodzina, państwa, ubrania, części ciała, sport, czas wolny, szkoła, liczebniki 0- 100 , zwierzęta, polecenia, instrumenty muzyczne, dom, miasto, wybrane przymiotniki, nazwy przyborów szkolnych , nazwy jedzenia , grupy żywności ,ból i choroby , udzielanie informacji o sobie i pytanie innych , pomieszczenia w domu, pogoda ,dni tygodnia • Halloween/ Boże Narodzenie/ Wielkanoc

gramatyka

czasownik „to be” w czasie teraźniejszym
• czasownik „have got” w czasie teraźniejszym
• stosowanie czasowników w czasie Present Simple ze zwróceniem uwagi na 3 os l.poj
(twierdzenia)
• stosowanie czasowników w czasie Present Continuous (twierdzenia)
• regularna liczba mnoga
• czasownik „can”
• tryb rozkazujący
• miejsce przymiotnika w zdaniu
• konstrukcja „to be going to”
• konstrukcja „there is/ there are”
• przyimki miejsca
• konstrukcja „let’s” i „I want to”
• alfabet
• słowa pytające : what, where, how, how many, who

funkcje językowe

mówienie o tym, co mam
• składanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji
• opisywanie obrazka
• mówienie o tym, co dzieje się w chwili mówienia
• przedstawianie członków rodziny
• mówienie o zjawiskach fizycznych
• mówienie o uczuciach i samopoczuciu
• wyrażanie zamierzeń
• rozmowa na temat życia codziennego (dom, szkoła)
• rozmowa u lekarza
• opisywanie zwyczajów żywieniowych zwierząt
• rozmowa o pogodzie
• podanie dnia tygodnia
• pytanie o godzinę i udzielanie odpowiedzi

Przewidywane osiągnięcia uczniów:
W wyniku realizacji programu uczeń powinien:
- wykonywać polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku,
- rozumieć sens historyjek, wypowiedzi kolegów i nagrań na kasetach audio,
- odpowiadać na pytania stałymi zwrotami i wyrażeniami,
- samodzielnie zadawać pytania kolegom i nauczycielowi,
- czytać krótki tekst,
- pisać krótki, prosty tekst samodzielnie lub według wzoru,
- znać słownictwo zaprezentowane na zajęciach (zapisać słówka i pogrupować
w kategorie, zestawić wyrazy przeciwstawne),
- rozpoznawać poznane czasy gramatyczne,
- znać zwyczaje świąteczne w Wielkiej Brytanii i USA,.

Propozycje oceny uczniów:
Osiągnięcia dzieci będą oceniane poprzez:
- obserwację pracy poszczególnych uczniów, ich aktywności i zaangażowania
podczas zajęć,
- nagradzanie najbardziej aktywnych uczniów na kartach oceny,
- eksponowanie prac uczniów na gazetce szkolnej, w sali językowej lub na forum klasy.

Opracowanie: Agnieszka Kosnowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.